Перевод: с русского на персидский

grew

 • 1 взращивать (I) > взрастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرورش، تربیت، تغذیه، غذا، بزرگ کردن (کودک)، بار آوردن بچه، پروردن

  Русско-персидский словарь > взращивать (I) > взрастить (II)

 • 2 возделывать (I) > возделать (I)

  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  2. till
  ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت
  ............................................................
  3. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > возделывать (I) > возделать (I)

 • 3 возрастать (I) > возрасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возрастать (I) > возрасти (I)

 • 4 врастать (I) > врасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врастать (I) > врасти (I)

 • 5 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 6 выращивать (I) > вырастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  4. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن

  Русско-персидский словарь > выращивать (I) > вырастить (II)

 • 7 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 8 культивировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) تشویق کردن، دلگرم کردن، تشجیح کردن، تقویت کردن، پیش بردن، پروردن
  ............................................................
  (v.) غذا، نسل، بچه سر راهی، پرستار، دایه، غذا دادن، شیر دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > культивировать (I) (нсв)

 • 9 культура

  ............................................................
  (n.) کشت میکرب در آزمایشگاه، برز، فرهنگ، پرورش، تمدن
  ............................................................
  (n.) کشت، زراعت، تربیت، تهذیب، ترویج
  ............................................................
  {grow ـ(past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن}
  { grower: ـ(n.) رویاننده، عمل آورنده، درخت}
  ............................................................
  {till ( prep. & conj.) تا، تا این که، تاآنکه، تا وقتی که
  (vt. & vi. & n.) کشت کردن، زراعت کردن، زمین را کاشتن، دخل پول، کشو، دخل دکان، قلک، یخرفت}
  ............................................................
  5. crop
  (vt. & vi. & n.) محصول، چیدن، گیسو را زدن، سرشاخه زدن، حاصل دادن، چینه دان

  Русско-персидский словарь > культура

 • 10 множиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) ضرب کردن، تکثیر کردن

  Русско-персидский словарь > множиться (II) (нсв)

 • 11 нарастать (I) > нарасти (I)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  2. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (v.) انباشتن، جمع شده، جمع شونده، اندوختن، روی هم انباشتن

  Русско-персидский словарь > нарастать (I) > нарасти (I)

 • 12 отпускать (I) > отпустить (II) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt.) شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  6. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اهداء، بخشش، عطا، امتیاز، اجازه واگذاری رسمی، کمک هزینه تحصیلی، دادن، بخشیدن، اعطا کردن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن، موافقت کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  10. assign
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  11. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
  ............................................................
  12. serve
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  13. deal
  (past: dealt ; past participle: dealt
  (v.) مقدار، اندازه، قدر، حد، معامله کردن، سر و کار داشتن با، توزیع کردن

  Русско-персидский словарь > отпускать (I) > отпустить (II) I

 • 13 отрастать (I) > отрасти (I)

  فعل grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > отрастать (I) > отрасти (I)

 • 14 отращивать (I) > отрастить (II)

  فعل grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > отращивать (I) > отрастить (II)

 • 15 прирастать (I) > прирасти (I)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vi.) افزوده شدن، منتج گردیدن، تعلق گرفتن

  Русско-персидский словарь > прирастать (I) > прирасти (I)

 • 16 разведение

  ............................................................
  (n.) پرورش، تولید مثل، تعلیم و تربیت
  ............................................................
  {rear ـ(v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال}
  { rearm: ـ(vt. & vi.) تجدید تسلیحات کردن، دوباره مسلح شدن یا کردن}
  ............................................................
  {grow ـ(past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن}
  { grower: ـ(n.) رویاننده، عمل آورنده، درخت}
  ............................................................
  (n.) کشت، زراعت، تربیت، تهذیب، ترویج

  Русско-персидский словарь > разведение

 • 17 разводить (II) > развести (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)
  ............................................................
  3. post
  (v.) پست، شغل، پست کردن، بدیوار زدن، چاپار، نامه رسان، پستچی، مجموعه پستی، بسته پستی، سیستم پستی، پستخانه، صندوق پست، تعجیل، عجله، ارسال سریع، تیر تلفن و غیره، تیردگل کشتی و امثال آن، پست نظامی، پاسگاه، مقام، مسئولیت، آگهی و اعلان کردن
  ............................................................
  4. part
  (pl. & vt. & vi. & n.) پاره، بخش، خرد، جزء مرکب چیزی، جزء مساوی، عنصر اصلی، عضو، نقطه، مکان، اسباب یدکی اتومبیل، مقسوم، تفکیک کردن، تفکیک شدن، جدا شدن، جدا کردن، نقش بازگیر، برخه، جزء، قطعه، جداشدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آب کردن، حل کردن، گداختن، فسخ کردن، منحل کردن
  ............................................................
  (adj. & vt.) رقیق کردن، آبکی کردن
  ............................................................
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  10. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  طرح، ترتیب، بساط، اسباب، خرده ریز، بر روی سطح پخش کردن
  ............................................................
  15. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > разводить (II) > развести (I)

 • 18 разрастаться (I) > разрастись (I)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) بسط دادن، بسط یافتن، منبسط شدن، منبسط کردن، توسعه دادن، پهن کردن، به تفصیل شرح دادن

  Русско-персидский словарь > разрастаться (I) > разрастись (I)

 • 19 расти (I) (нсв)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > расти (I) (нсв)

 • 20 растить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن

  Русско-персидский словарь > растить (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Grew — ist der Familienname von: Joseph Grew (1880–1965), US amerikanischer Diplomat Nehemiah Grew (1641–1712), englischer Botaniker und Physiologe Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

 • grew — grew·hound; grew·ia; grew; …   English syllables

 • Grew — (gr[udd]), imp. of {Grow} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Grew —   [gruː], Nehemia, britischer Botaniker, * Coventry 1641, ✝ London 1712; führte als einer der Ersten mikroskopische Studien über Pflanzenanatomie durch und prägte den Begriff »Gewebe«; Grew verwendete erstmals für seine Untersuchungen an… …   Universal-Lexikon

 • Grew — (spr. Griu), Nehemiah, geb. um 1628 in Coventry, Arzt u. Naturforscher daselbst, wurde 1670 Mitglied der königlichen Societät in London u. 1677 deren Secretär; er st. 1711 u. schr.: Idee einer philosophischen Pflanzengeschichte, Lond. 1670;… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Grew — (spr. grū), Nehemiah, Botaniker, geb. 1628 in Coventry in England, gest. 15. März 1711 in London, lebte als Arzt in seiner Vaterstadt, ging 1672 nach London und wurde 1677 daselbst Sekretär der Royal Society. G. zählt zu den Begründern der… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Grew — (spr. gruh), Nehemia, engl. Botaniker, geb. um 1628 zu Coventry, studierte Medizin, wurde 1677 Sekretär der Royal Society, gest. 25. März 1711; neben Malpighi Begründer der Pflanzenhistologie. Hauptwerk: »The anatomy of plants« (1672) …   Kleines Konversations-Lexikon

 • grew — index accrued Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • grew — past of GROW …   Medical dictionary

 • grew — [gru:] the past tense of ↑grow …   Dictionary of contemporary English

 • grew — past tense of GROW (Cf. grow), from O.E. greow, past tense of growan …   Etymology dictionary

Книги

Другие книги по запросу «grew» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»