Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

increase

 • 1 усиливаться (I) > усилиться (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vt.) سخت کردن، تشدید کردن، شدید شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)

  Русско-персидский словарь > усиливаться (I) > усилиться (II)

 • 2 возрастание

  ............................................................
  (n.) رشد، نمود، روش، افزایش، ترقی، پیشرفت، گوشت زیادی، تومور، چیز زائد، نتیجه، اثر، حاصل
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن

  Русско-персидский словарь > возрастание

 • 3 возрастать (I) > возрасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возрастать (I) > возрасти (I)

 • 4 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 5 крепнуть (I) > окрепнуть (I)

  ............................................................
  1. be/grow strong
  ............................................................
  ............................................................
  3. grow/increase in strength
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепнуть (I) > окрепнуть (I)

 • 6 крепчать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепчать (I) (нсв)

 • 7 множиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt.) ضرب کردن، تکثیر کردن

  Русско-персидский словарь > множиться (II) (нсв)

 • 8 набавлять (I) > набавить (II)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > набавлять (I) > набавить (II)

 • 9 надбавлять (I) > надбавить (II)

  فعل increase
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن

  Русско-персидский словарь > надбавлять (I) > надбавить (II)

 • 10 наддавать (I) > наддать (I)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vt.) بالا بردن، افزودن، زیاد کردن، بلند کردن

  Русско-персидский словарь > наддавать (I) > наддать (I)

 • 11 надстраивать (I) > надстроить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > надстраивать (I) > надстроить (II)

 • 12 нарастание

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (n.) رشد، نمود، روش، افزایش، ترقی، پیشرفت، گوشت زیادی، تومور، چیز زائد، نتیجه، اثر، حاصل

  Русско-персидский словарь > нарастание

 • 13 нарастать (I) > нарасти (I)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  2. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (v.) انباشتن، جمع شده، جمع شونده، اندوختن، روی هم انباشتن

  Русско-персидский словарь > нарастать (I) > нарасти (I)

 • 14 наращение

  ............................................................
  (n.) رشد، نمود، روش، افزایش، ترقی، پیشرفت، گوشت زیادی، تومور، چیز زائد، نتیجه، اثر، حاصل
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (n.) افزایش، اضافه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تکمیل کردن، افزودن، زیاد کردن، علاوه کردن، زیاد شدن، تقویت کردن

  Русско-персидский словарь > наращение

 • 15 наращивание

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  {graft ـ(v.) قلمه، پیوند، پیوند گیاه، گیاه پیوندی، (جراحی) پیوند بافت، تحصیل پول و مقام و غیره از راههای نادرست، ساخت و پاخت، سوء استفاده، اختلاس، خندق، پیوند زدن، بهم پیوستن، جفت کردن، از راه نادرستی تحصیل کردن}
  {!! grafter: پیوند زن، مختلس}
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) محل اتصال، مفصل، لولا، مشترک، توام، درزه، بند گاه، بند، پیوندگاه، زانویی، جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه، شرکتی، مشاع، شریک، متصل، کردن، خرد کردن، بند بند کردن، مساعی مشترک

  Русско-персидский словарь > наращивание

 • 16 наращивать (I) > нарастить (II)

  ............................................................
  (vt.) سخت کردن، تشدید کردن، شدید شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) قلمه، پیوند، پیوند گیاه، گیاه پیوندی، (جراحی) پیوند بافت، تحصیل پول و مقام و غیره از راههای نادرست، ساخت و پاخت، سوء استفاده، اختلاس، خندق، پیوند زدن، بهم پیوستن، جفت کردن، از راه نادرستی تحصیل کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) دراز کردن، طولانی کردن، کشیدن، دراز شدن، تطویل

  Русско-персидский словарь > наращивать (I) > нарастить (II)

 • 17 повышать (I) > повысить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ترفیع دادن، ترقی دادن، ترویج کردن
  ............................................................
  (vt.) بهبودی دادن، بهتر کردن، اصلاح کردن، بهبودی یافتن، پیشرفت کردن، اصلاحات کردن، بهتر شدن

  Русско-персидский словарь > повышать (I) > повысить (II)

 • 18 повышаться (I) > повыситься (II)

  ............................................................
  1. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن

  Русско-персидский словарь > повышаться (I) > повыситься (II)

 • 19 прибавка

  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (n.) افزایش، اضافه

  Русско-персидский словарь > прибавка

 • 20 прибавление

  ............................................................
  (n.) افزایش، اضافه، لقب، متمم اسم، اسم اضافی، ضمیمه، (ر.) جمع (زدن)، (ش.) ترکیب چند ماده با هم
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن

  Русско-персидский словарь > прибавление

См. также в других словарях:

 • increase — vb Increase, enlarge, augment, multiply mean to become or cause to become greater or more numerous. Increase distinctively carries the idea of progressive growth; sometimes it means nothing more than this {Jesus increased in wisdom and stature,… …   New Dictionary of Synonyms

 • Increase — In crease (?; 277), n. [OE. encres, encresse. See {Increase}, v. i.] [1913 Webster] 1. Addition or enlargement in size, extent, quantity, number, intensity, value, substance, etc.; augmentation; growth. [1913 Webster] As if increase of appetite… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • increase — [in krēs′, in′krēs΄; ] for n. [ in′krēs΄, in krēs′] vi. increased, increasing [ME encresen < OFr encreistre < L increscere < in , in, on + crescere, to grow: see CRESCENT] 1. to become greater in size, amount, degree, etc.; grow 2. to… …   English World dictionary

 • Increase — In*crease , v. i. [imp. & p. p. {Increased}; p. pr. & vb. n. {Increasing}.] [OE. incresen, encresen, enrescen, OF. encreistre, fr. L. increscere; pref. in in + crescere to grow. See {Crescent}, and cf. {Decrease}.] [1913 Webster] 1. To become… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Increase — In*crease , v. t. To augment or make greater in bulk, quantity, extent, value, or amount, etc.; to add to; to extend; to lengthen; to enhance; to aggravate; as, to increase one s possessions, influence. [1913 Webster] I will increase the famine.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Increase — ist der Vorname folgender Personen: Increase Mather (1639 1723), englischer puritanischer Geistlicher Increase Sumner (1746 1799), US amerikanischer Politiker Jerome Increase Case (1819 1891), US amerikanischer Unternehmer und… …   Deutsch Wikipedia

 • increase — I verb abound, accrue, accumulate, add on, add to, aggrandize, amplificare, amplify, annex, appreciate, augere, augment, become larger, become greater, boost, branch out, broaden, build, burgeon, crescere, develop, dilatare, dilate, enlarge,… …   Law dictionary

 • increase — [n] addition, growth access, accession, accretion, accrual, accumulation, aggrandizement, augmentation, boost, breakthrough, burgeoning, cumulation, development, elaboration, enlargement, escalation, exaggeration, expansion, extension, gain, hike …   New thesaurus

 • increase — is pronounced with the stress on the first syllable as a noun, and with the stress on the second syllable as a verb …   Modern English usage

 • increase — ► VERB ▪ make or become greater in size, amount, or degree. ► NOUN ▪ an instance or the action of increasing. DERIVATIVES increasing adjective increasingly adverb. ORIGIN Latin increscere, from crescere grow …   English terms dictionary

 • increase */*/*/ — I UK [ɪnˈkriːs] / US [ɪnˈkrɪs] verb Word forms increase : present tense I/you/we/they increase he/she/it increases present participle increasing past tense increased past participle increased Other ways of saying increase: be/go up to increase:… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»