Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

serve

 • 1 обносить (II) > обнести (I)

  ............................................................
  (v.) درمیان گذاشتن، در جوف قرار دادن، به پیوست فرستادن، حصار یا چینه کشیدن دور
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обносить (II) > обнести (I)

 • 2 служить (II) > послужить (II)

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) سودمند، مفید، با فایده
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (vt.) مراسمی را بجا آوردن، اداره کردن، به عنوان داور مسابقات را اداره کردن
  ............................................................
  7. beg
  (vt.) خواهش کردن (از)، خواستن، گدایی کردن، استدعا کردن، درخواست کردن

  Русско-персидский словарь > служить (II) > послужить (II)

 • 3 вручать (I) > вручить (II)

  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  3. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  (vt.) سپردن، واگذار کردن، بامانت سپردن

  Русско-персидский словарь > вручать (I) > вручить (II)

 • 4 заменять (I) > заменить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) جانشین، بدل، جانشین کردن، عوض، تعویض، تعویض کردن، جابجا کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) عوض کردن، عوض شدن، تغییر، پول خرد، دگرگون کردن یاشدن، دگرگونی، مبادله، تغییردادن، معاوضه کردن، خرد کردن (پول)، تغییر کردن
  ............................................................
  (vt.) چیزی را تعویض کردن، جابجا کردن، جایگزین کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заменять (I) > заменить (II)

 • 5 обслуживать (I) > обслужить (II)

  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  (wait upon=)
  (v.) پیشخدمتی کردن، خدمت رسیدن و خدمت کردن
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن
  ............................................................
  5. tend
  (v.) نگهداری کردن از، وجه کردن، پرستاری کردن، مواظب بودن، متمایل بودن به، گرایش داشتن، گرائیدن، میل کردن

  Русско-персидский словарь > обслуживать (I) > обслужить (II)

 • 6 отпускать (I) > отпустить (II) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt.) شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  6. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اهداء، بخشش، عطا، امتیاز، اجازه واگذاری رسمی، کمک هزینه تحصیلی، دادن، بخشیدن، اعطا کردن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن، موافقت کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  10. assign
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  11. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
  ............................................................
  12. serve
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  13. deal
  (past: dealt ; past participle: dealt
  (v.) مقدار، اندازه، قدر، حد، معامله کردن، سر و کار داشتن با، توزیع کردن

  Русско-персидский словарь > отпускать (I) > отпустить (II) I

 • 7 отсиживать (I) > отсидеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. serve time/term

  Русско-персидский словарь > отсиживать (I) > отсидеть (I)

 • 8 отслужить (II) (св)

  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отслужить (II) (св)

 • 9 плавать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. swim
  (past: swam ; past participle: swum
  (vt. & vi. & n.) شنا کردن، شناور شدن، شنا، شناوری
  ............................................................
  (vi. & n.) جسم شناور بر روی آب، سوهان پهن، بستنی مخلوط با شربت و غیره، شناور شدن، روی آب ایستادن، سوهان زدن، شناور بودن، شناور ساختن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توده باد آورده، جسم شناور، برف باد آورده، معنی، مقصود، جریان آهسته، جمع شدن، توده شدن، بی اراده کار کردن، بی مقصد رفتن، دستخوش پیشامد بودن، یخرفت، راندگی
  ............................................................
  4. sail
  (vt. & n.) بادبان، شراع کشتی بادی، هر وسیله ای که با باد به حرکت درآید، با کشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن، با ناز و عشوه حرکت کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بخار، دمه، بخار آب، بخار دادن، بخار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر دریایی، گشت زدن
  ............................................................
  (vt.) کشتیرانی کردن، هدایت کردن (هواپیماو غیره)، طبیعت، ذات، گوهر، ماهیت، خوی، آفرینش، گونه، نوع، خاصیت
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > плавать (I) (нсв)

 • 10 подавать (I) > подать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  6. file
  (v.) سوهان، آهن سای، سوهان زدن، سائیدن، (مج.) پرداخت کردن، پرونده، دسته کاغذهای مرتب، (م.م.) صورت، فهرست، قطار، صف، در پرونده گذاشتن، در بایگانی نگاه داشتن، ضبط کردن، در صف راه رفتن، رژه رفتن، بایگانی کردن
  ............................................................
  7. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подавать (I) > подать (I)

 • 11 подача

  ............................................................
  (vt. & n.) زاوری، خدمت، استخدام، نوکری، کار، وظیفه، عبادت، تشریفات، کمک، بنگاه، سرویس، یکدست ظروف، اثاثه، لوازم، نظام وظیفه، (گ.ش.) سنجد، درخت سنجد، وابسته بخدمت، سرویس کردن، ماشینی را تعمیر و روغن کاری کردن، یاری، روبراه ساختن، تعمیر کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  4. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه

  Русско-персидский словарь > подача

 • 12 послужить (II) (св)

  فعل serve
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن

  Русско-персидский словарь > послужить (II) (св)

 • 13 прислуживать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  (wait upon=)
  (v.) پیشخدمتی کردن، خدمت رسیدن و خدمت کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) توجه کردن، مواظبت کردن، گوش کردن (به)، رسیدگی کردن، حضور داشتن (در)، در ملازمت کسی بودن، همراه بودن (با)، (مج.) درپی چیزی بودن، از دنبال آمدن، منتظر شدن، انتظار کشیدن، انتظار داشتن

  Русско-персидский словарь > прислуживать (I) (нсв)

 • 14 пропускать (I) > пропустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن
  ............................................................
  (v.) آذوقه رساندن، خواربار رساندن، تهیه کردن، فراهم نمودن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه
  ............................................................
  ............................................................
  13. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  15. skip
  (v.) (از روی چیزی) پریدن، ورجه ورجه کردن، از قلم اندازی، سفید گذاردن قسمتی از نقاشی، جست و خیز کردن، تپیدن، پرش کردن، رقص کنان حرکت کردن، لی لی کردن، بالا و پائین رفتن، جست، جست زدن، جست بزن

  Русско-персидский словарь > пропускать (I) > пропустить (II)

 • 15 прослужить (II) (св)

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  3. last
  (v.) بازپسین، پسین، آخر، آخرین، اخیر، نهانی، قطعی، دوام داشتن، دوام کردن، طول کشیدن، به درازا کشیدن، پایستن

  Русско-персидский словарь > прослужить (II) (св)

 • 16 сервировать (I) (нсв и св)

  فعل lay a table serve

  Русско-персидский словарь > сервировать (I) (нсв и св)

 • 17 торговать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. deal
  (past: dealt ; past participle: dealt
  (v.) مقدار، اندازه، قدر، حد، معامله کردن، سر و کار داشتن با، توزیع کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازرگانی، حرفه، داد و ستد کردن، مبادله کردن، سوداگری، تجارت، داد و ستد، کسب، پیشه وری، کاسبی، مسیر، شغل، پیشه، آمد و رفت، سفر، آزار، مزاحمت، مبادله کالا، تجارت کردن با، داد و ستد کردن
  ............................................................
  (vt.) دوره گردی کردن، طوافی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن

  Русско-персидский словарь > торговать (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Serve — Serve, v. t. [imp. & p. p. {Served}; p. pr. & vb. n. {Serving}.] [OE. serven, servien, OF. & F. servir, fr. L. servire; akin to servus a servant or slave, servare to protect, preserve, observe; cf. Zend har to protect, haurva protecting. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • serve — → serf ● serf, serve adjectif (latin servus, esclave) Relatif à l état des serfs : Des hommes de condition serve. Littéraire. Qui fait preuve d une soumission complète à l égard d autrui. ● serf, serve (homonymes) adjectif (latin servus, esclave) …   Encyclopédie Universelle

 • serve — [sɜːv ǁ sɜːrv] verb 1. [transitive] COMMERCE to supply customers with a particular product or service or with something they need: • The firm plans to open a London office to serve clients with investments and businesses in Europe. • JAL Group… …   Financial and business terms

 • serve — [sʉrv] vt. served, serving [ME serven < OFr servir < L servire, to serve < servus, servant, slave: see SERF] 1. to work for as a servant 2. a) to do services or duties for; give service to; aid; assist; help b) to give obedience and… …   English World dictionary

 • serve — vt served, serv·ing 1: to deliver, publish, or execute (notice or process) as required by law no notice of any such request was ever served on the husband National Law Journal 2: to make legal service upon (the person named in a process): inform… …   Law dictionary

 • serve — late 12c., to render habitual obedience to, from O.Fr. servir to serve, from L. servire to serve, originally be a slave, related to servus slave, perhaps from an Etruscan word (Cf. Etruscan proper names Servi, Serve). Meaning to attend to (a… …   Etymology dictionary

 • Serve — Serve, v. i. 1. To be a servant or a slave; to be employed in labor or other business for another; to be in subjection or bondage; to render menial service. [1913 Webster] The Lord shall give thee rest . . . from the hard bondage wherein thou… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • serve — ► VERB 1) perform duties or services for. 2) be employed as a member of the armed forces. 3) spend (a period) in office, in an apprenticeship, or in prison. 4) present food or drink to. 5) attend to (a customer in a shop). 6) be of use in… …   English terms dictionary

 • serve — [v1] aid, help; supply arrange, assist, attend to, be of assistance, be of use, care for, deal, deliver, dish up*, distribute, do for, give, handle, hit, minister to, nurse, oblige, play, present, provide, provision, set out, succor, wait on,… …   New thesaurus

 • Serve — may refer to: * Serve (tennis) * Secure Electronic Registration and Voting Experiment * Providing a non material good, as in the work of a servant * Supplying customers with food and drink, as in the work of a food server * Delivering a legal or… …   Wikipedia

 • serve up — (something) to offer something. The TV miniseries will be serving up five hour long programs. Hitchcock served up a pitch that Perez hit over the fence for a home run. Filmgoers demand realism, and Lee serves it up without flash or tricks in his… …   New idioms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»