Перевод: с русского на персидский

swell

 • 1 бухнуть (I) > разбухнуть (I) II

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (vt. & vi.) بسط دادن، بسط یافتن، منبسط شدن، منبسط کردن، توسعه دادن، پهن کردن، به تفصیل شرح دادن

  Русско-персидский словарь > бухнуть (I) > разбухнуть (I) II

 • 2 вздуваться (I) > вздуться (I)

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  2. jump
  (vt. & vi. & n.) جستن، پریدن، خیز زدن، جور درآمدن، وفق دادن، پراندن، جهاندن، پرش، جهش، افزایش ناگهانی، ترقی، جهش جهیدن
  ............................................................
  3. soar
  (vt. & vi.) بلند پروازی کردن، بلند پرواز کردن، بالا رفتن، بالغ شدن بر، صعود کردن، بالاروی، اوج گرفتن

  Русско-персидский словарь > вздуваться (I) > вздуться (I)

 • 3 заплывать (I) > заплыть (I) II

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заплывать (I) > заплыть (I) II

 • 4 заплывший (-ая, -ее, -ие)

  ............................................................
  (اسم مفعول فعل swell)، ورم کرده، آماس کرده
  ............................................................
  { bloat: ـ(v.) پف کرده، باد کردن، باددار، نفخ}

  Русско-персидский словарь > заплывший (-ая, -ее, -ие)

 • 5 затекать (I) > затечь (III)

  ............................................................
  1. leak
  (vt. & vi. & n.) رخنه، سوراخ، تراوش، نشت، چکه، تراوش کردن، نفوذ کردن، فاش کردن یا شدن، فاش شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چکیدن، چکانیدن، چکه
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затекать (I) > затечь (III)

 • 6 зыбь

  ............................................................
  1. lop
  (v.) تلاطم، متلاطم شدن، شاخه های خشک را زدن، هرس کردن، چیدن، زدن (موی و غیره)، دست یاپای کسی را بریدن، با تنبلی حرکت کردن، شلنگ برداشتن
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > зыбь

 • 7 набухать (I) > набухнуть (I)

  فعل swell
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > набухать (I) > набухнуть (I)

 • 8 надуваться (I) > надуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. fill
  (vt. & vi. & n.) پر کردن، سیر کردن، نسخه پیچیدن، پر شدن، انباشتن، آکندن، باد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > надуваться (I) > надуться (I)

 • 9 надутый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (اسم مفعول فعل swell)، ورم کرده، آماس کرده
  ............................................................
  ............................................................
  قهر، رنجیده، دلخور، ترشرو، عبوس، بد اخم

  Русско-персидский словарь > надутый (-ая, -ое, -ые)

 • 10 наливаться (I) > налиться (II)

  ............................................................
  1. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  2. fill
  (vt. & vi. & n.) پر کردن، سیر کردن، نسخه پیچیدن، پر شدن، انباشتن، آکندن، باد کردن
  ............................................................
  (vt.) رسیده کردن یاشدن، عمل آمدن، کامل شدن
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > наливаться (I) > налиться (II)

 • 11 нарастать (I) > нарасти (I)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  2. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (v.) انباشتن، جمع شده، جمع شونده، اندوختن، روی هم انباشتن

  Русско-персидский словарь > нарастать (I) > нарасти (I)

 • 12 опухать (I) > опухнуть (I)

  فعل swell
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > опухать (I) > опухнуть (I)

 • 13 отекать (I) > отечь (III)

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. drip
  (vt. & n.) چکیدن، چکه کردن، چکانیدن، چکه

  Русско-персидский словарь > отекать (I) > отечь (III)

 • 14 припухать (I) > припухнуть (I)

  فعل swell
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > припухать (I) > припухнуть (I)

 • 15 припухлый (-ая, -ое, -ые)

  صفت swollen
  (اسم مفعول فعل swell)، ورم کرده، آماس کرده

  Русско-персидский словарь > припухлый (-ая, -ое, -ые)

 • 16 пухнуть (I) (нсв)

  فعل swell
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی

  Русско-персидский словарь > пухнуть (I) (нсв)

 • 17 разбухать (I) > разбухнуть (I)

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разбухать (I) > разбухнуть (I)

 • 18 раздуваться (I) > раздуться (I)

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) موج بزرگ آب، خیزآب، موج زدن (از آب یا جمعیت یا ابر)، به صورت موج درآمدن

  Русско-персидский словарь > раздуваться (I) > раздуться (I)

 • 19 раздутый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (اسم مفعول فعل swell)، ورم کرده، آماس کرده
  ............................................................
  {billow ـ(vt. & vi. & n.) موج بزرگ آب، خیزآب، موج زدن (از آب یا جمعیت یا ابر)، به صورت موج درآمدن}
  { billow: ـ(vt. & vi. & n.) موج بزرگ آب، خیزآب، موج زدن (از آب یا جمعیت یا ابر)، به صورت موج درآمدن}
  ............................................................
  (adj.) باد کرده، پف کرده، متورم، باد در استین انداخته، مغرور، بالا برده

  Русско-персидский словарь > раздутый (-ая, -ое, -ые)

 • 20 распухать (I) > распухнуть (I)

  ............................................................
  (past: swelled ; past participle: swollen, swelled
  (adj. & vt. & n.) باد کردن، آماس کردن، متورم کردن، باد غرور داشتن، تورم، برجستگی، برجسته، شیک، زیبا (د.گ.، آمر.) عالی
  ............................................................
  (vi. & n.) برآمدگی، شکم، تحدب، ورم، بالا رفتگی، صعود، متورم شدن، باد کردن

  Русско-персидский словарь > распухать (I) > распухнуть (I)

См. также в других словарях:

 • Swell — Swell, n. 1. The act of swelling. [1913 Webster] 2. Gradual increase. Specifically: (a) Increase or augmentation in bulk; protuberance. (b) Increase in height; elevation; rise. [1913 Webster] Little River affords navigation during a swell to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Swell — could refer to: *Swell (ocean), a formation of long wavelength ocean surface waves *Swell (band), an indie rock band from San Francisco *Swell, Gloucestershire, England *Swell (bookbinding), a term in bookbinding *Swellshark, a catshark * Swell… …   Wikipedia

 • Swell — Swell, v. i. [imp. {Swelled}; p. p. {Swelled} or {Swollen}; p. pr. & vb. n. {Swelling}.] [AS. swellan; akin to D. zwellen, OS. & OHG. swellan, G. schwellen, Icel. svella, Sw. sv[ a]lla.] 1. To grow larger; to dilate or extend the exterior surface …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Swell — Swell, a. Having the characteristics of a person of rank and importance; showy; dandified; distinguished; as, a swell person; a swell neighborhood. [Slang] [1913 Webster] {Swell mob}. See under {Mob}. [Slang] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Swell — Swell, v. t. 1. To increase the size, bulk, or dimensions of; to cause to rise, dilate, or increase; as, rains and dissolving snow swell the rivers in spring; immigration swells the population. [1913 Webster] [The Church] swells her high, heart… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Swell — steht für: Swell (Band), eine US amerikanische Indie Band Swell ist der Nachname folgender Personen: Steve Swell (* 1954), US amerikanischer Jazzposaunist Diese Seite ist eine Begriffsklärung …   Deutsch Wikipedia

 • swell — [adj] wonderful awesome, cool*, dandy*, deluxe, desirable, excellent, exclusive, fashionable, fine, fly*, grand, groovy*, keen, marvelous, neat, nifty, plush, posh, ritzy*, smart, stylish, super, terrific; concepts 548,574 Ant. bad, horrible,… …   New thesaurus

 • Swell — est un groupe américain de rock indépendant fondé en 1989 à San Francisco par David Freel (guitares) et Sean Kirkpatrick (batterie). Sommaire 1 Discographie 1.1 Albums 1.2 Compilations …   Wikipédia en Français

 • swell — swel vi, swelled; swelled or swol·len swō lən; swell·ing to become distended or puffed up <her ankle swelled> …   Medical dictionary

 • Swell — [swɛl] der; s, s <zu engl. to swell »sich brüsten, prahlen«, eigtl. »anschwellen«> (veraltet) aufgeblasener Mensch, Stutzer …   Das große Fremdwörterbuch

 • swell — [swel] vi. swelled, swelled or swollen, swelling [ME swellen < OE swellan; akin to Ger schwellen, ON svella] 1. to increase in volume or become larger as a result of pressure from within; expand; dilate 2. to become larger at a particular… …   English World dictionary

Книги

Другие книги по запросу «swell» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»