Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

unite

 • 1 обобщать (I) > обобщить (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به طور عام گفتن، عمومیت دادن (به)، عمومی کردن، تعمیم دادن، کلیت بخشیدن

  Русско-персидский словарь > обобщать (I) > обобщить (II)

 • 2 объединять (I) > объединить (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (adj. & vt.) آمیختن، توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه)

  Русско-персидский словарь > объединять (I) > объединить (II)

 • 3 объединяться (I) > объединиться (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  { consolidate:
  (vt.) محکم کردن، یکی کردن، یک رقم کردن}
  ............................................................
  { amalgamate:
  (adj. & vt.) آمیختن، توام کردن (ملقمه فلزات با جیوه)

  Русско-персидский словарь > объединяться (I) > объединиться (II)

 • 4 связывать (I) > связать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. knot
  (vt. & n.) گره، برکمدگی، دژپیه، غده، چیز سفت یا غلنبه، مشکل، عقده، واحد سرعت دریایی معادل 6076.10 فوت در ساعت، گره زدن، بهم پیوستن، گیر انداختن، گره خوردن، منگوله دار کردن، گره دریایی
  ............................................................
  (v.) انسداد، بستن، پیچیدن، مقید کردن، حبس کردن
  ............................................................
  4. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) محدود کردن، منحصر کردن به
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیوستن، وصل کردن، مربوط کردن، متصل کردن، بستن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. unite
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (v.) باهم پیوستن، ملحق شدن، متحد شدن، آمیختن، (ش.) ترکیب شدن، ماشین درو و خرمن کوبی، کمباین، ترکیب کردن
  ............................................................
  13. link
  (v.) پیوند، بهم پیوستن، پیوند دادن، حلقه زنجیر، دانه زنجیر، بند، میدان گلف، زنجیر، قلاب، متصل کردن، جفت کردن

  Русско-персидский словарь > связывать (I) > связать (I)

 • 5 смыкаться (I) > сомкнуться (I)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  از نزدیک، از جلو
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صف آرایی کردن، دوباره جمع آوری کردن، دوباره به کار انداختن، نیروی تازه دادن به، گرد آمدن، سرو صورت تازه گرفتن، پشتیبانی کردن، تقویت کردن، بالا بردن قیمت
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > смыкаться (I) > сомкнуться (I)

 • 6 совпадать (I) > совпасть (I)

  ............................................................
  (vi.) همزمان بودن، باهم رویدادن، منطبق شدن، در یک زمان اتفاق افتادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) موافقت کردن، هم رای بودن، دمساز شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی

  Русско-персидский словарь > совпадать (I) > совпасть (I)

 • 7 соединяться (I) > соединиться (II)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  (vt.) پیوستن، وصل کردن، مربوط کردن، متصل کردن، بستن
  ............................................................
  3. fuse
  (v.) (نظ.) فتیله مواد منفجره، فیوز، فتیله گذاشتن در، سیم گذاشتن، فیوزدار کردن، آمیختن، ترکیب کردن یا شدن، ذوب شدن، گداختن
  ............................................................
  4. be joined/bound
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (v.) باهم پیوستن، ملحق شدن، متحد شدن، آمیختن، (ش.) ترکیب شدن، ماشین درو و خرمن کوبی، کمباین، ترکیب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ترکیب شده

  Русско-персидский словарь > соединяться (I) > соединиться (II)

 • 8 спаивать (I) > спаять (I) I

  ............................................................
  (vt. & n.) لحیم، کفشیر، جوش، وسیله التیام و اتصال، لحیم کردن، جوش دادن، التیام دادن
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спаивать (I) > спаять (I) I

 • 9 сплачивать (I) > сплотить (II)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  2. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن
  ............................................................
  3. raft
  دسته الوار شناور بر آب، دگل، قایق مسطح الواری، با قایق الواری رفتن یا فرستادن
  ............................................................
  از نزدیک، از جلو
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (v.) صف آرایی کردن، دوباره جمع آوری کردن، دوباره به کار انداختن، نیروی تازه دادن به، گرد آمدن، سرو صورت تازه گرفتن، پشتیبانی کردن، تقویت کردن، بالا بردن قیمت

  Русско-персидский словарь > сплачивать (I) > сплотить (II)

 • 10 сплачиваться (I) > сплотиться (II)

  ............................................................
  (v.) صف آرایی کردن، دوباره جمع آوری کردن، دوباره به کار انداختن، نیروی تازه دادن به، گرد آمدن، سرو صورت تازه گرفتن، پشتیبانی کردن، تقویت کردن، بالا بردن قیمت
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی

  Русско-персидский словарь > сплачиваться (I) > сплотиться (II)

См. также в других словарях:

 • unité — [ ynite ] n. f. • XIIIe; lat. unitas, de unus « un » I ♦ Caractère de ce qui est un. 1 ♦ Caractère de ce qui est unique (I, 1o), un seul (identité numérique). Unité et pluralité. L unité divine dans le monothéisme. « L unité et la multiplicité [d …   Encyclopédie Universelle

 • Unite! — Single par Ayumi Hamasaki extrait de l’album I Am... Face A Unite! Face B divers remixes… Sortie 11 juillet 2001 …   Wikipédia en Français

 • Unite — Unité Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • Unite — may refer to:Labor unions: *Unite the Union, a British and Irish trade union, formed by the merger of Amicus and T G *Unite Union, a trade union in New Zealand *Unite Union (Australia), a trade union in Australia *UNITE HERE, a labor union in the …   Wikipedia

 • unite — UK US /juːˈnaɪt/ verb ► [I or T] to join together with other people or groups, or to make this happen: »Governments are calling on national business communities to unite in the current crisis. »The proposed deal would unite the stock markets of… …   Financial and business terms

 • Unite — U*nite , v. t. [imp. & p. p. {United}; p. pr. & vb. n. {Uniting}.] [L. unitus, p. p. of unire to unite, from unus one. See {One}.] 1. To put together so as to make one; to join, as two or more constituents, to form a whole; to combine; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • unite — 1 conjoin, combine, *join, connect, link, associate, relate Analogous words: *mix, blend, merge, amalgamate: *weave, knit: *integrate, concatenate, articulate Antonyms: divide: alienate 2 Unite, combine, coiyoin, cooperate, concur …   New Dictionary of Synonyms

 • Unite — U*nite , a. [L. unitus, p. p. See {Unite}, v. t.] United; joint; as, unite consent. [Obs.] J. Webster. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Unité 9 — Titre original Level 9 Genre Série de science fiction Créateur(s) Michael Connelly John Sacret Young Pays d’origine  États Unis …   Wikipédia en Français

 • unité — Unité. s. f. Singularité, principe du nombre, & qui est opposé à la pluralité. Le nombre est composé d unitez. il y a en Dieu unité de substance & trinité de personnes. l unité de l Eglise, de la foy …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Unite — Unité  оператор связи в Молдавии. Opera Unite  технология компании Opera Software …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «unite» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»