Перевод: с русского на персидский

play

 • 1 азартно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > азартно

 • 2 баловаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) مخالفت نکردن، مخالف نبودن، رها ساختن، افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره)، زیاده روی کردن، شوخی کردن، دل کسی را بدست آوردن، نرنجاندن
  ............................................................
  (vt.) رنگ پاشیدن، نم زدن، (کم کم) تر کردن، درآب شلپ شلپ کردن، سرسری کار کردن، به طور تفریحی کاری را کردن

  Русско-персидский словарь > баловаться (I) (нсв)

 • 3 бедокурить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бедокурить (II) (нсв)

 • 4 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

 • 5 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 6 возиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  7. romp
  (vt. & n.) با جیغ و داد بازی کردن، سر و صدا
  ............................................................
  (v.) مشغول، دست به کار، شلوغ، مشغول کردن، اشغال
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возиться (II) (нсв)

 • 7 выкидывать (I) > выкинуть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкидывать (I) > выкинуть (I)

 • 8 выпячивать (I) > выпятить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  اطمینان دادن به، تاکید کردن
  ............................................................
  (vt.) باقوت تلفظ کردن، تایید کردن (در)، اهمیت دادن، نیرو دادن به
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпячивать (I) > выпятить (II)

 • 9 двурушничать (I) (нсв)

  فعل play double game

  Русско-персидский словарь > двурушничать (I) (нсв)

 • 10 доиграться (I) (св)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доиграться (I) (св)

 • 11 доигрывать (I) > доиграть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (v.) مسابقه را با تمام رساندن، در مسابقه حذفی شرکت کردن، وابسته به مسابقات حذفی، مسابقه حدفی

  Русско-персидский словарь > доигрывать (I) > доиграть (I)

 • 12 дурачиться (II) (нсв)

  فعل play the fool

  Русско-персидский словарь > дурачиться (II) (нсв)

 • 13 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 14 заигрывать (I) > заиграть (I) I

  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن
  ............................................................
  (vt.) بدشکل کردن، از شکل انداختن، محو کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заигрывать (I) > заиграть (I) I

 • 15 игра

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  2. game
  (v.) بازی، مسابقه، سرگرمی، شکار، جانور شکاری، یک دور بازی، (بصورت جمع) مسابقه های ورزشی، شوخی، دست انداختن، تفریح کردن، اهل حال، سرحال
  ............................................................
  (adj. & n.) ایفای نمایش، جدی، فعال، کاری، کفالت کننده، کفیل، متصدی، عامل، بازیگری، جدیت، فعالیت، کنشی
  ............................................................
  (n.) اجرا، نمایش، ایفا، کار برجسته، شاهکار، کارآیی، انجام
  ............................................................
  {play ـ(vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه}
  [!! playing card: ورق بازی]
  ............................................................
  (vt. & n.) دسیسه کردن، توطئه چیدن، فریفتن
  ............................................................
  (n.) حیله گری، حیله بازی، گول زنی، نیرنگ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > игра

 • 16 играть (I) > сыграть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  3. toy
  (vt. & n.) اسباب بازی، سرگرمی، بازیچه، عروسک، بازی کردن، ور رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تلالوء داشتن، جرقه زدن، چشمک زدن، برق، تلالو، جرقه، درخشش

  Русско-персидский словарь > играть (I) > сыграть (I)

 • 17 идти > пойти (I) III

  ............................................................
  1. 2
  ............................................................
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  8. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  9. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) III

 • 18 изображать (I) > изобразить (II)

  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نشان دادن، نماینده بودن، نمایش دادن، نمایاندن، فهماندن، نمایندگی کردن، وانمود کردن، بیان کردن
  ............................................................
  (vt.) مشخص کردن، ترسیم نمودن، معین کردن
  ............................................................
  (vt.) نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند آن)، نقش کردن، مجسم کردن، رسم کردن، شرح دادن
  ............................................................
  5. act/play the part
  ............................................................
  6. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات

  Русско-персидский словарь > изображать (I) > изобразить (II)

 • 19 исполнять (I) > исполнить (II)

  ............................................................
  (vt.) اجرا کردن، اداره کردن، قانونی کردن، نواختن، نمایش دادن، اعدام کردن
  ............................................................
  (v.) انجام دادن، تکمیل کردن، تمام کردن، برآوردن، واقعیت دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & vi.) توجه کردن، مواظبت کردن، گوش کردن (به)، رسیدگی کردن، حضور داشتن (در)، در ملازمت کسی بودن، همراه بودن (با)، (مج.) درپی چیزی بودن، از دنبال آمدن، منتظر شدن، انتظار کشیدن، انتظار داشتن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  6. sing
  (past: sang ; past participle: sung
  (vt. & vi. & n.) آواز، سرود، سرودن، تصنیف، آواز خواندن، سرود خواندن، سرائیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > исполнять (I) > исполнить (II)

 • 20 комедиант

  ............................................................
  (n.) بازیگر، هنرپیشه، (حق.) خواهان، مدعی، شاکی، حامی
  ............................................................
  (n.) نوینسده نمایش های خنده دار، هنرپیشه نمایش های خنده دار
  ............................................................
  (n.) شارلاتان، آدم حقه باز، حقه بازی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) با ریا، آدم ریاکار، آدم دو رو، زرق فروش، سالوس، متصنع

  Русско-персидский словарь > комедиант

См. также в других словарях:

 • play — [plā] vi. [ME plein < OE plegan, to play, be active] 1. to move lightly, rapidly, or erratically; flutter [sunlight playing on the waves] 2. to amuse oneself, as by taking part in a game or sport; engage in recreation 3. to take active part in …   English World dictionary

 • Play — may refer to: * Play (activity), enjoyment by humans * Play (animal behaviour)‎ * Play (theatre), structured literary form or theatreIn music* Play 99.6 (radio), Jordan s No.1 Hit Music Radio Station * Play (Mexican band) (or Grupo Play ),… …   Wikipedia

 • play — ► VERB 1) engage in games or other activities for enjoyment rather than for a serious or practical purpose. 2) take part in (a sport or contest). 3) compete against. 4) take a specified position in a sports team. 5) represent (a character) in a… …   English terms dictionary

 • Play — Play, n. 1. Amusement; sport; frolic; gambols. [1913 Webster] 2. Any exercise, or series of actions, intended for amusement or diversion; a game. [1913 Webster] John naturally loved rough play. Arbuthnot. [1913 Webster] 3. The act or practice of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Play — Play, v. i. [imp. & p. p. {Played}; p. pr. & vb. n. {Playing}.] [OE. pleien, AS. plegian, plegan, to play, akin to plega play, game, quick motion, and probably to OS. plegan to promise, pledge, D. plegen to care for, attend to, be wont, G.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Play — Play, v. t. 1. To put in action or motion; as, to play cannon upon a fortification; to play a trump. [1913 Webster] First Peace and Silence all disputes control, Then Order plays the soul. Herbert. [1913 Webster] 2. To perform music upon; as, to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • play³ — Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag …   Deutsch Wikipedia

 • PLAY.FM — is an web radio and online audio database for DJ and club culture. DJ sets, radio shows and live recordings are collected and can be listend to on demand. The PLAY.FM studio and the office are located in the Museumsquartier in the 7th district of …   Wikipedia

 • Play 3 — Play³ Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag Computec Media AG …   Deutsch Wikipedia

 • Play³ — Beschreibung Multiplattform Spielemagazin Verlag Computec Media AG …   Deutsch Wikipedia

 • Play On — Студийный альбом Кэрри Андервуд Д …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «play» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»