Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

teach

 • 1 научить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن

  Русско-персидский словарь > научить (II) (св)

 • 2 проучить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) مطالعه، بررسی، مطالعه کردن، تحصیل، درس، غور و بررسی، موضوع تحصیلی، اتاق مطالعه، تحصیل کردن، درس خواندن، خوانش، بررسی کردن
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن

  Русско-персидский словарь > проучить (II) (св)

 • 3 выучивать (I) > выучить (II)

  ............................................................
  (past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt
  (v.) فراگرفتن، آموختن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، فرا گرفتن، خبر گرفتن، فهمیدن، دانستن
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن

  Русско-персидский словарь > выучивать (I) > выучить (II)

 • 4 заниматься (I) > заняться (I) II

  ............................................................
  1. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  2. be occupied/busy
  ............................................................
  (adj.) نامزد شده، سفارش شده
  ............................................................
  { concern:
  (pl. & vt. & vi. & n.) ربط، بستگی، بابت، مربوط بودن به، (بصورت اسم مفعول) دلواپس کردن، (م.م.) نگران بودن، اهمیت داشتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) مطالعه، بررسی، مطالعه کردن، تحصیل، درس، غور و بررسی، موضوع تحصیلی، اتاق مطالعه، تحصیل کردن، درس خواندن، خوانش، بررسی کردن
  ............................................................
  10. learn
  (past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt
  (v.) فراگرفتن، آموختن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، فرا گرفتن، خبر گرفتن، فهمیدن، دانستن
  ............................................................
  ............................................................
  12. teach
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  ............................................................
  14. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن

  Русско-персидский словарь > заниматься (I) > заняться (I) II

 • 5 обучать (I) > обучить (II)

  فعل teach instruct

  Русско-персидский словарь > обучать (I) > обучить (II)

 • 6 переучивать (I) > переучить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переучивать (I) > переучить (II)

 • 7 подучивать (I) > подучить (II)

  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt
  (v.) فراگرفتن، آموختن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، فرا گرفتن، خبر گرفتن، فهمیدن، دانستن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подучивать (I) > подучить (II)

 • 8 показывать (I) > показать (I)

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt.) اثبات کردن (با دلیل)، نشان دادن، شرح دادن، تظاهرات کردن، ثابت کردن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) نقطه، ممیز، اشاره کردن، نوک، سر، نکته، ماده، اصل، موضوع، جهت، درجه، امتیاز بازی، نمره درس، پوان، هدف، مسیر، مرحله، قله، پایان، تیز کردن، گوشه دار کردن، نوکدار کردن، نوک گذاشتن (به)، خاطر نشان کردن، نشان دادن، متوجه ساختن، نقطه گذاری کردن
  ............................................................
  (vt.) نشان دادن، نمایان ساختن، اشاره کردن بر
  ............................................................
  (vt.) توضیح دادن، روشن کردن، با توضیح روشن کردن، شرح دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi.) دست یافتن، انجام دادن، بانجام رسانیدن، رسیدن، نائل شدن به، تحصیل کردن، کسب موفقیت کردن، (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول)
  ............................................................
  9. read
  (past: read ; past participle: read
  (v.) قرائت کردن، خواندن، تعبیر کردن، باز خواندن
  ............................................................
  (v.) گواهی دادن، شهادت دادن، تصدیق کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > показывать (I) > показать (I)

 • 9 преподавать (I) (нсв)

  فعل teach
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن

  Русско-персидский словарь > преподавать (I) (нсв)

 • 10 работать (I) (нсв) I

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (درفوتبال) در داخل خط، خارج نشده (ازخط)
  ............................................................
  ............................................................
  8. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  11. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی

  Русско-персидский словарь > работать (I) (нсв) I

 • 11 самоучитель

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > самоучитель

 • 12 учительствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن

  Русско-персидский словарь > учительствовать (I) (нсв)

 • 13 учить (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (past: learned, learnt ; past participle: learned, learnt
  (v.) فراگرفتن، آموختن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، فرا گرفتن، خبر گرفتن، فهمیدن، دانستن
  ............................................................
  (vt. & n.) مطالعه، بررسی، مطالعه کردن، تحصیل، درس، غور و بررسی، موضوع تحصیلی، اتاق مطالعه، تحصیل کردن، درس خواندن، خوانش، بررسی کردن

  Русско-персидский словарь > учить (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • teach — W2S1 [ti:tʃ] v past tense and past participle taught [to:t US to:t] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(school/college etc)¦ 2¦(show somebody how)¦ 3¦(change somebody s ideas)¦ 4¦(experience shows something)¦ 5 that ll teach you (to do something) 6 teach somebody a… …   Dictionary of contemporary English

 • teach — [ titʃ ] (past tense and past participle taught [ tɔt ] ) verb *** 1. ) intransitive or transitive to help students to learn something in a school, college, university, etc. by giving classes: How long have you been teaching here? teach… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Teach-in — auch: Teach|in 〈[ti:tʃı̣n] n. 15〉 politische Diskussionsversammlung, bei der durch Aufklärung Missstände aufgedeckt werden sollen [<engl. teach „lehren“ + in „in“] * * * Teach in, Teach|in [ti:t̮ʃ |ɪn], das; s, s [engl. teach in, zu: to teach …   Universal-Lexikon

 • Teach-In — Жанр Поп, европоп Годы 1969 1980 Страна …   Википедия

 • Teach — (t[=e]ch), v. t. [imp. & p. p. {Taught} (t[add]t); p. pr. & vb. n. {Teaching}.] [OE. techen, imp. taughte, tahte, AS. t[=ae]cean, imp. t[=ae]hte, to show, teach, akin to t[=a]cn token. See {Token}.] 1. To impart the knowledge of; to give… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Teach-In — Pays d’origine  Pays Bas (Enschede) Genre musical Pop Années d activité 1969 1 …   Wikipédia en Français

 • Teach-in — est un groupe qui a gagné le Concours Eurovision de la Chanson pour les Pays Bas le 22 mars 1975 à Stockholm en Suède au S:t Eriksmässan, Älvsjö avec 152 points (Chef d orchestre: Harry van Hoof). Cette victoire fut remarquée parce qu’ils étaient …   Wikipédia en Français

 • Teach-In — steht für: Teach in, eine Form einer Lehr , Diskussions und Informationsveranstaltung Teach In (Band), eine niederländische Popgruppe Teach In (Technik), eine Technik der Roboterkalibrierung …   Deutsch Wikipedia

 • teach — teach, *instruct, educate, train, discipline, school are comparable when they mean to cause to acquire knowledge or skill. Teach implies a direct showing to another with the intent that he will learn; it usually suggests the imparting of… …   New Dictionary of Synonyms

 • Teach-In — were a group who won the Eurovision Song Contest 1975, representing the Netherlands. Teach In were Gettie Kaspers, Chris de Wolde, Ard Weenink, Koos Versteeg, John Gaasbeek and Ruud Nijhuis. The band was formed in 1967, with a different line up… …   Wikipedia

 • Teach — Teach, v. i. To give instruction; to follow the business, or to perform the duties, of a preceptor. [1913 Webster] And gladly would he learn, and gladly teach. Chaucer. [1913 Webster] The priests thereof teach for hire. Micah iii. 11. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»