Перевод: с русского на персидский

treat

 • 1 врачевать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) (مخفف آن.Dr است) پزشک، دکتر، طبابت کردن، درجه دکتری دادن به
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  3. heal
  (vt.) شفا دادن، خوب کردن، التیام دادن، خوب شدن

  Русско-персидский словарь > врачевать (I) (нсв)

 • 2 выделывать (I) > выделать (I)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt. & n.) روش، سبک، طرز، اسلوب، مد، ساختن، درست کردن، به شکل در آوردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) لباس پوشیدن، جامه بتن کردن، مزین کردن، لباس، درست کردن موی سر، پانسمان کردن، پیراستن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  6. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن

  Русско-персидский словарь > выделывать (I) > выделать (I)

 • 3 деликатничать (I) (нсв)

  فعل treat too gently

  Русско-персидский словарь > деликатничать (I) (нсв)

 • 4 издеваться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. jeer
  (vt. & vi. & n.) طعنه، طنز، مسخره، ریشخند، استهزاء، طعنه زدن، سخن مسخره آمیز گفتن، هو کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تمسخر، طنز، طعنه، ریشخند، استهزاء، اهانت وارد آوردن، تمسخر کردن

  Русско-персидский словарь > издеваться (I) (нсв)

 • 5 кидаться (I) > кинуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چیز جزیی، ناچیز، ناقابل، کم بها، بازیچه قرار دادن، سرسری گرفتن
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. fling/throw
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кидаться (I) > кинуться (I)

 • 6 лакомиться (II) > полакомиться (II)

  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > лакомиться (II) > полакомиться (II)

 • 7 лечить (II) (нсв)

  فعل treat
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش

  Русско-персидский словарь > лечить (II) (нсв)

 • 8 обращаться (I) > обратиться (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  3. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  5. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) بخشنامه کردن، به دور محور گشتن، منتشر شدن، گردش کردن، به گردش در آوردن

  Русско-персидский словарь > обращаться (I) > обратиться (II)

 • 9 обходиться (II) > обойтись (I)

  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  2. cost
  (past: cost ; past participle: cost
  (pl. & vt. & vi. & n.) هزینه، ارزش، ارزیدن، بها، خرج، قیمت داشتن، ارزش داشتن
  ............................................................
  [!! come to pass: اتفاق افتادن، رخ دادن]
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اداره کردن، گرداندن، از پیش بردن، اسب آموخته
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обходиться (II) > обойтись (I)

 • 10 относиться (II) > отнестись (I)

  ............................................................
  مربوط، وابسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) به کار بستن، درخواست دادن، به کار بردن، به کار زدن، استعمال کردن، اجرا کردن، اعمال کردن، متصل کردن، بهم بستن، درخواست کردن، شامل شدن، قابل اجرا بودن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vi.) تعلق داشتن، مال کسی بودن، وابسته بودن
  ............................................................
  6. date
  (v.) تاریخ، تاریخ گذاشتن، خرما، درخت خرما، نخل، زمان، تاریخ گذاردن، مدت معین کردن، سنه
  ............................................................
  { dispose:
  (disposal=)
  (vt.) مرتب کردن، مستعد کردن، ترتیب کارها را معین کردن}
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش

  Русско-персидский словарь > относиться (II) > отнестись (I)

 • 11 перерабатывать (I) > переработать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی و مداوم، جریان عمل، مرحله، دوره عمل، طرز عمل، تهیه کردن، مراحلی را طی کردن، بانجام رساندن، تمام کردن، فرا گرد، فراشد، روند، فرآیند، پردازش کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  (v.) گواریدن، هضم کردن، هضم شدن، خلاصه کردن و شدن، خلاصه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. work/do overtime

  Русско-персидский словарь > перерабатывать (I) > переработать (I)

 • 12 полечить (II) (св)

  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > полечить (II) (св)

 • 13 поступать (I) > поступить (II)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  { receiver:
  (n.) گیرنده، دریافت کننده، دستگاه گیرنده، گوشی، متصدی دریافت}

  Русско-персидский словарь > поступать (I) > поступить (II)

 • 14 потчевать (I) > попотчевать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خوراک لذیذ، مهمانی، سور دادن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش

  Русско-персидский словарь > потчевать (I) > попотчевать (I)

 • 15 принимать (I) > принять (I) I

  ............................................................
  (vi.) پذیرفتن، قبول شدن، پسندیدن، قبول کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. carry
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) I

 • 16 смотреть (II) > посмотреть (I) I

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. gase
  [ gaseous: ـ(adj.) گازی، بخاری، لطیف، گازدار، دو آتشه]
  ............................................................
  ............................................................
  4. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) ملاحظه، مراعات، رعایت، توجه، درود، سلام، بابت، باره، نگاه، نظر، ملاحظه کردن، اعتنا کردن به، راجع بودن به، وابسته بودن به، نگریستن، نگاه کردن، احترام
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > смотреть (II) > посмотреть (I) I

 • 17 трактовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................
  (vt.) تفسیر کردن، ترجمه کردن، ترجمه شفاهی کردن

  Русско-персидский словарь > трактовать (I) (нсв)

 • 18 третировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  ............................................................
  3. snub
  (v.) پهن و کوتاه، کلفت و کوتاه، سرزنش، منع، جلوگیری، سرزنش کردن، نوک کسی را چیدن (دارای بینی) سربالا، خاموش کردن (سیگار)

  Русско-персидский словарь > третировать (I) (нсв)

 • 19 угощать (I) > угостить (II)

  ............................................................
  (vt.) پذیرایی کردن، مهمانی کردن از، سرگرم کردن، گرامی داشتن، عزیز داشتن، تفریح دادن، قبول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خوراک لذیذ، مهمانی، سور دادن

  Русско-персидский словарь > угощать (I) > угостить (II)

 • 20 умять (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > умять (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Treat — can refer to: * Treat (band), a Swedish band * Candy * Treats, a 1975 play by Christopher Hampton * Tahitian Treat * Special Treat * Taco Treat * Chicken Treat * Trick or treating * Round of drinks, treating others to a drink. * An acronym for… …   Wikipedia

 • treat — [triːt] verb [transitive] 1. to deal with someone or something in a particular way: • We treat all complaints very seriously. treat somebody/​something as • Proceeds from the asset transfers won t be treated as income. • Some information ought to …   Financial and business terms

 • Treat — Treat, v. t. [imp. & p. p. {Treated}; p. pr. & vb. n. {Treating}.] [{OE}. treten, OF. traitier, F. traiter, from L. tractare to draw violently, to handle, manage, treat, v. intens. from trahere, tractum, to draw. See {Trace}, v. t., and cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • treat — vb 1 parley, negotiate, *confer, commune, consult, advise Analogous words: *discuss, dispute, argue, debate: *consider, weigh, study: *think, reason, deliberate 2 Treat, deal, handle are comparable when they mean to have to do with a person or… …   New Dictionary of Synonyms

 • treat — ► VERB 1) behave towards or deal with in a certain way. 2) give medical care or attention to. 3) apply a process or a substance to. 4) present or discuss (a subject). 5) (treat to) provide (someone) with (food, drink, or entertainment) at one s… …   English terms dictionary

 • Treat — Treat, v. i. 1. To discourse; to handle a subject in writing or speaking; to make discussion; usually with of; as, Cicero treats of old age and of duties. [1913 Webster] And, shortly of this story for to treat. Chaucer. [1913 Webster] Now of love …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Treat — ist der Familienname folgender Personen: Lawrence Treat (1903–1998), US amerikanischer Schriftsteller Robert Treat (1622–1710), amerikanischer Kolonialgouverneur Treat ist der Vorname folgender Personen: Treat Williams (* 1951), eigentlich… …   Deutsch Wikipedia

 • treat — [n] pleasing entity or occurrence amusement, banquet, celebration, dainty, delicacy, delight, enjoyment, entertainment, feast, fun, gift, goody*, gratification, joy, party, pleasure, refreshment, satisfaction, surprise, sweet, thrill, tidbit;… …   New thesaurus

 • Treat — Treat, n. 1. A parley; a conference. [Obs.] [1913 Webster] Bid him battle without further treat. Spenser. [1913 Webster] 2. An entertainment given as an expression of regard. [1913 Webster] 3. That which affords entertainment; a gratification; a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • treat — [trēt] vi. [ME treten < OFr traiter, to handle, meddle, treat < L tractare, freq. of trahere, to DRAW] 1. to discuss terms (with a person or for a settlement); negotiate 2. to deal with a subject in writing or speech; speak or write (of) 3 …   English World dictionary

 • Treat — Ajouter une image Administration Pays  Algerie !Algérie Wilaya Annaba …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «treat» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»