Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

use

 • 1 использовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (vt.) استفاده کردن از، مورد استفاده قرار دادن، بمصرف رساندن، به کار زدن، به کار گرفتن، بهره برداری کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) استعمال کردن، به کار گماشتن، استخدام کردن، مشغول کردن، به کار گرفتن، شغل

  Русско-персидский словарь > использовать (I) (нсв и св)

 • 2 пользоваться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سود، نفع، سود بردن، فایده، منفعت، مزیت، برتری، منفعت بردن، فایده رساندن، عایدی داشتن
  ............................................................
  (vi. & n.) سودمند بودن، به درد خوردن، دارای ارزش بودن، در دسترس واقع شدن، فایده بخشیدن، سود، فایده، استفاده، کمک، ارزش
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن

  Русско-персидский словарь > пользоваться (I) (нсв)

 • 3 работать (I) (нсв) I

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (درفوتبال) در داخل خط، خارج نشده (ازخط)
  ............................................................
  ............................................................
  8. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  11. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی

  Русско-персидский словарь > работать (I) (нсв) I

 • 4 беречь (III) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  2. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  3. save
  (vt.) نجات دادن، رهایی بخشیدن، نگاه داشتن، اندوختن، پس انداز کردن، فقط بجز، بجز این که
  ............................................................
  (vt. & n.) نگهداری کردن، از صدمه محفوظ داشتن، کنسرو تهیه کردن، کنسرو
  ............................................................
  5. use sparingly/carefully
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беречь (III) (нсв)

 • 5 владеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vi.) دارا بودن، داشتن، متصرف بودن، در تصرف داشتن، دارا شدن، متصرف شدن
  ............................................................
  3. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > владеть (I) (нсв)

 • 6 воспользоваться (I) (св)

  ............................................................
  (vi. & n.) سودمند بودن، به درد خوردن، دارای ارزش بودن، در دسترس واقع شدن، فایده بخشیدن، سود، فایده، استفاده، کمک، ارزش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سود، نفع، سود بردن، فایده، منفعت، مزیت، برتری، منفعت بردن، فایده رساندن، عایدی داشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспользоваться (I) (св)

 • 7 впрок

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) قرق شکارگاه، شکارگاه، مربا، کنسرو میوه، نگاه داشتن، حفظ کردن، باقی نگهداشتن
  ............................................................
  4. cure
  (vt. & vi. & n.) علاج، شفا، دارو، شفا دادن، بهبودی دادن
  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) خوب، نیکو، نیک، پسندیده، خوش، مهربان، سودمند، مفید، شایسته، قابل، پاک، معتبر، صحیح، ممتاز، ارجمند، کامیابی، خیر، سود، مال التجاره، مال منقول، محموله

  Русско-персидский словарь > впрок

 • 8 выводиться (II) > вывестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выводиться (II) > вывестись (I)

 • 9 выгодно

  ............................................................
  {!! favourable: مساعد، موافق، سازگار، همراه، امیدبخش، خوب، مطلوب، خجسته، درخور}
  ............................................................
  (adj.) سودبخش، مفید، سودآور
  ............................................................
  (adj.) سودمند، نافع، باصرفه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выгодно

 • 10 выматывать (I) > вымотать (I)

  ............................................................
  (v.) مصرف کردن، تحلیل بردن، مورد استفاده قرار گرفتن، از نفس افتادن
  ............................................................
  (vt. & n.) اگزوس، خروج (بخار)، در رو، مفر، تهی کردن، نیروی چیزی را گرفتن، خسته کردن، از پای در آوردن، تمام کردن، با دقت بحث کردن

  Русско-персидский словарь > выматывать (I) > вымотать (I)

 • 11 выражаться (I) > выразиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بیان کردن، سریع، اظهار داشتن، ادا کردن، سریع السیر، صریح، روشن، ابراز کردن
  ............................................................
  (past: swore ; past participle: sworn
  (v.) ناسزا، سوگند خوردن، قسم دادن، فحش، ناسزا گفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выражаться (I) > выразиться (II)

 • 12 действовать (I) > подействовать (I)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  4. go ahead!
  ............................................................
  5. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی
  ............................................................
  7. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر
  ............................................................
  10. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  12. effect
  (pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول

  Русско-персидский словарь > действовать (I) > подействовать (I)

 • 13 душиться (II) > надушиться (II)

  ............................................................
  1. use scent/perfume
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بو، عطر، ردشکار، سراغ، سررشته، پی، رایحه، خوشبویی، ادراک، بو کشیدن

  Русско-персидский словарь > душиться (II) > надушиться (II)

 • 14 землепользование

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > землепользование

 • 15 землеустройство

  ............................................................
  1. system of land use/utilization
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > землеустройство

 • 16 знавать (I) (нсв)

  فعل use to know

  Русско-персидский словарь > знавать (I) (нсв)

 • 17 исписывать (I) > исписать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مصرف کردن، تحلیل بردن، مورد استفاده قرار گرفتن، از نفس افتادن

  Русско-персидский словарь > исписывать (I) > исписать (I)

 • 18 краситься (II) (нсв)

  ............................................................
  1. use/wear make-up
  ............................................................
  ............................................................
  3. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لک، لکه، داغ، آلودگی، آلایش، ننگ، لکه دار کردن، چرک کردن، زنگ زدن، رنگ شدن، رنگ پس دادن، زنگ زدگی

  Русско-персидский словарь > краситься (II) (нсв)

 • 19 малопригодный (-ая, -ое, -ые)

  صفت of little use

  Русско-персидский словарь > малопригодный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 материться (II) (нсв)

  فعل use foul language

  Русско-персидский словарь > материться (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • use — use …   Dictionnaire des rimes

 • usé — usé …   Dictionnaire des rimes

 • use — 1 / yüs/ n 1 a: an arrangement in which property is granted to another with the trust and confidence that the grantor or another is entitled to the beneficial enjoyment of it see also trust; statute of uses in the important laws section ◇ Uses… …   Law dictionary

 • Use — Use, n. [OE. us use, usage, L. usus, from uti, p. p. usus, to use. See {Use}, v. t.] [1913 Webster] 1. The act of employing anything, or of applying it to one s service; the state of being so employed or applied; application; employment;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • usé — usé, ée [ yze ] adj. • 1508; « accoutumé, usité » 1165; de user 1 ♦ Altéré par un usage prolongé, par des actions physiques. ⇒ détérioré; vieux. Vêtements, tissus usés. ⇒ avachi, déchiré, déformé, défraîchi, fatigué, mûr, 2. râpé. Loc. Usé jusqu… …   Encyclopédie Universelle

 • Use — Use, v. t. [imp. & p. p. {Used}; p. pr. & vb. n. {Using}.] [OE. usen, F. user to use, use up, wear out, LL. usare to use, from L. uti, p. p. usus, to use, OL. oeti, oesus; of uncertain origin. Cf. {Utility}.] [1913 Webster] 1. To make use of; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • use — n 1 Use, service, advantage, profit, account, avail can all mean a useful or valuable end, result, or purpose. Use stresses either employment for some purpose or end of practical value {turn every scrap of material to use} or the practical value… …   New Dictionary of Synonyms

 • use — [yo͞oz; ] for n. [ yo͞os] vt. used [yo͞ozd; ] with [ “] to [, ] usually [ yo͞os′tə] using [ME usen < OFr user < VL * usare < L usus, pp. of uti, to use] 1. to put or bring into action or service; employ for or apply to a given purpose 2 …   English World dictionary

 • usé — usé, ée (u zé, zée) part. passé d user. 1°   Qui a subi détérioration, diminution par l usage, par le frottement. Sur cette pierre usée un lugubre flambeau Semble de son feu pâle éclairer un tombeau, M. J. CHÉN., Fénelon, II, 3 De quel éclat… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Use — Use, v. i. 1. To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between use to, and used to. [1913 Webster] They use to place him… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Use Me — may be:* The Use Me EP Songs and single song recordings: * Use Me (Bill Withers song), 1972 song by Bill Withers * Use Me (Ron Kenoly song), c. 1994 Gospel song by Ron Kenoly * Use Me (Garbage song), c. 2002 song by Garbage * Use Me (Kid… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»