Перевод: с испанского на болгарский

unos+zapatos+color+vino

 • 1 color

  m 1) цвят, багра; de color цветен; color canela червеникавокафяв; color celeste небесносин; color ígneo огненочервен; color malva светловиолетов; 2) боя за рисуване или боядисване; 3) цвят на лицето; mudar (cambiar) de color променям цвета на лицето си (побледнявам, почервенявам); perder el color избледнявам; ponerse de mil colors прен. променям цвета на лицето си (от гняв, срам); 4) полит. цвят, насока, тенденция; 5) особеност, оттенък; color local местен колорит; 6) разг. предлог, претекст; so color под предлог; color quebrado избелял; colors nacionales цветовете на националното знаме; en color цветен (за снимка, филм, телевизия); haber color прен., разг. оживено, интересно е; ver uno de color rosa las cosas прен., разг. гледам през розови очила.

  Diccionario español-búlgaro > color

 • 2 vino

  m вино; vino tinto червено вино; vino clarete роз˜; vino generoso силно, отлежало вино; vino de dos orejas прен. силно вино; vino de mesa трапезно вино; vino de postre десертно вино; vino abierto наливно вино; vino abocado, vino embocado полусухо вино; vino peleón обикновено вино; tomarse uno del vino прен. напивам се; vino de dos, tres hojas две-тригодишно вино; bautizar el vino прен. разреждам (кръщавам) виното с вода; dormir el vino прен. спя, за да изтрезнея; tener mal vino прен. ставам свадлив, когато пия.

  Diccionario español-búlgaro > vino

 • 3 color(e)ar

  1. tr 1) оцветявам, боядисвам; 2) прен. украсявам; разкрасявам нещо, опитвам се да му предам почтен вид; 3) прен. служа си с претекст, за да извърша нещо недотам добро; 2. intr 1) показвам естествения си цвят; 2) червенея; 3) зазрявам ( за плод).

  Diccionario español-búlgaro > color(e)ar

 • 4 café

  m 1) кафеено дърво; 2) кафе (зърно, напитка); café de centeno леблебия; café crudo сурово кафе; café helado айскафе; café solo чисто кафе, без сметана или мляко; café cortado; café con leche кафе с мляко; café tostado печено кафе; café descafeinado без кофеин; 3): (de) color (de) café кафяв цвят; 4) кафене; tomar una taza de café пия чаша кафе.

  Diccionario español-búlgaro > café

 • 5 cambiar

  1. tr 1) сменям, разменям (също prnl); 2) превръщам в друго нещо; cambiar el agua en vino превръщам водата във вино; 3) обменям пари, валута; 4) разменям (вещи, идеи, погледи); 2. intr 1) променям външността, представите си; cambiar de ropa преобличам се; cambiar de ideas променям възгледите си; 2) променям посоката си ( вятър), сменям скорост; 3) сменям посока ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > cambiar

 • 6 cuerpo

  m 1) тяло, част от материята; 2) тяло на живо същество (с всички части); 3): tronco del cuerpo туловище, без крайниците; 4) плът; en cuerpo y en alma тялом и духом; 5) книга, том; la librería tiene dos mil cuerpos в книжарницата има две хиляди тома; 6) основна част на книга (без предговора и приложенията); 7) размер, дебелина; 8) плътност, градус на напитка; vino de cuerpo силно вино; 9) труп; 10) съставляващите един народ, общност, асоциация и др.; 11) гилдия, съсловие; 12) част от нещо; un armario de dos cuerpos шкаф от две части; 13) геом. геометрично тяло; 14) воен. корпус; cuerpo de baile трупа, състав; cuerpo del delito състав на престъпление; cuerpo de doctrina съдържание на доктрина, идея; cuerpo diplomàtico дипломатически корпус; cuerpo extraño чуждо тяло; cuerpo glorioso теол. възкръснал, блажен; cuerpo legislativo законодателен орган; cuerpo sin alma прен. мъртва душа; a cuerpo descubierto прен. беззащитно; открито, явно; cuerpo a cuerpo ръкопашен бой; dar cuerpo a una cosa реализирам нещо; hacer del cuerpo разг. ходя по нужда; tomar cuerpo продобивам плът, измерения.

  Diccionario español-búlgaro > cuerpo

 • 7 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 8 degradación

  f 1) упадък, деградация; 2) понижение в чин; разжалване; 3) унижение; 4) жив. degradación de color (luz) намаляване на светлината и цветовете в перспектива.

  Diccionario español-búlgaro > degradación

 • 9 espolada

  f удар с шпора, пришпорване; espolada de vino прен., разг. глътка вино.

  Diccionario español-búlgaro > espolada

 • 10 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 11 estrella

  f 1) астр. звезда; небесно тяло; estrella fugaz падаща звезда; estrella matutina зорница; estrella polar (del Norte) полярна звезда; estrella vespertina вечерница; estrella errante (erràtica) астрон. планета; 2) прен. звезда, пътеводна звезда; щастлива звезда, щастие; 3) бяло петно на челото на животни; 4) звездичка на шпора; 5) кинозвезда; 6) pl фиде за супа във вид на звездички; 7) Амер. хвърчило; 8) воен. звезда върху нашивките; 9) фигура с форма на звезда, показваща категория на хотел; 10) прен. авторитет, име в определена област; campar uno con su estrella прен. щастлив съм, роден съм под щастлива звезда; con estrellas нощно време; levantarse uno a las estrellas прен. възгордявам се; сърдя се; levantarse con (las) estrellas разг. ставам много рано сутрин; nacer (tener) con estrella прен. роден съм под щастлива звезда, върви ми, имам си звезда; querer contar las estrellas прен., разг. заемам се с много трудно нещо; unos nacen con estrella, y otros nacen estrellados proverb всеки се ражда с различна съдба; ver las estrellas прен., разг. виждам звезди посред бял ден.

  Diccionario español-búlgaro > estrella

 • 12 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 13 fuerte

  1. adj 1) здрав, издръжлив, силен; 2) силен, твърд; 3) силен, наситен; 4) мъжествен; 5) обилен; 6) убедителен; 7) мъжки, силен (за пол); 8) прен. ужасен, ужасяващ; прекален; 9) прен. стабилен, здрав; 10) фон. силна (гласна) (а, е, о); 11) прен. силен, интензивен; vino (tabaco) fuerte силно вино (тютюн); sabor fuerte наситен вкус; azul fuerte наситено синьо; estar fuerte en matemàticas (literatura, etc.) начетен, познавач, силен съм по математика (литература и т. н.); 12) прен. неприличен, нецензурен; soltó una palabra fuerte каза една неприлична дума; 2. m 1) крепост, форт; 2) силна страна (с гл. ser); 3) прен. страст; 3. adv вж. fuertemente; almorzar fuerte закусвам обилно, с много напитки; hacerse fuerte а) укрепявам се някъде за защита; б) прен. не се съгласявам, упорствам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > fuerte

 • 14 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 15 hecho,

  a 1. adj 1) направен, извършен; dicho y hecho, речено-сторено; de dicho al hecho, hay mucho trecho proverb от казано до сторено има много път (голяма разлика); 2) зрял, завършен; 3) с un + sust прилича на, станал като; hecho, un lobo заприличал е на вълк; 4) дадено, готово (като съгласие и приемане); 2. m 1) действие, постъпка; 2) събитие, факт; 3) проблем; 4) юр. случай; hecho, consumado свършен факт; a lo hecho,, pecho разг. понасяне последици от дадено действие; de hecho, adj, adv на практика, в действителност; el hecho, es que работата е там, че; eso està hecho, разг. дадено; esto es hecho, свършен факт; ya està hecho, свършено е вече; няма как, трябва да се приеме; estar bien (mal) hecho, добре (лошо) сложен съм; un hombre hecho, зрял мъж; vino hecho, готово, прекипяло вино; hecho, un toro силен като бик; hecho, un tigre разярен; hecho, probado доказан факт; hecho, y derecho здрав и прав.

  Diccionario español-búlgaro > hecho,

 • 16 limonada

  f лимонада; limonada de vino сангрия (напитка от лимонов сок и червено вино); limonada seca лимонада на прах.

  Diccionario español-búlgaro > limonada

 • 17 local

  1. adj местен; 2. m локал, закрито помещение, заведение; color local местен колорит.

  Diccionario español-búlgaro > local

 • 18 lápiz

  m 1) молив; lápiz plomo, lápiz de plomo графит; lápiz de color а) цветен молив; б) пастел; 2) разг. цензура.

  Diccionario español-búlgaro > lápiz

 • 19 maldito,

  a adj 1) извратен, порочен; 2) разглезен; 3) проклет; прокълнат, наказан (и като същ.); 4) прен., разг. лошокачествен, мизерен; 5) разг. пред същ. име с определителен член означава отрицание: никак, накакъв, нищо; no sabe maldito,a la cosa de esto не знае нищо за това; 6) прен., разг. използва се за всичко неприятно, дразнещо и т. н.; estos maldito,s zapatos me estàn pequeños тези проклети обувки са ми малки; Ўmaldito, sea! прост. проклет да е!; maldito, de cocer прен., разг. инат, досаден, неприятен; не му увира лесно главата.

  Diccionario español-búlgaro > maldito,

 • 20 metal

  m 1) метал; metales de color цветни метали; metales preciosos благородни метали; metales raros редки метали; metal nativo самороден метал; 2) месинг; 3) прен. тембър на гласа; 4) прен. качество, състояние, класа; eso es de otro metal прен. това е съвсем друга класа; 5) муз. медни, месингови инструменти; el vil metal разг. парите.

  Diccionario español-búlgaro > metal

См. также в других словарях:

 • Anexo:Personajes de Código Lyoko — Este artículo o sección sobre ficción necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 30 de agosto de 2008. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

 • Bratz — Saltar a navegación, búsqueda Bratz es el nombre de una línea de muñecas producida por MGA(aunque realmente primero lanzadas por Hasbro y desde el 2009 por Mattel debido a un conflicto legal) que salió al mercado en el año 2001 y que tienen un… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de El Chavo (serie animada) — La siguiente es una lista de capítulos de la serie animada El Chavo, que empezó a emitirse el 21 de octubre de 2006. Hasta el 2 de junio de 2011 se han emitido 4 temporadas y 100 episodios de esta serie. Contenido 1 Temporadas 2 Episodios 2.1… …   Wikipedia Español

 • IR — (Del lat. ire.) ► verbo intransitivo/ pronominal 1 Moverse en el espacio hacia el lugar que se expresa: ■ voy hacia tu casa; se fue a la calle; vamos hasta la orilla; ir para adelante. REG. PREPOSICIONAL + a, hacia, hasta, para ► verbo… …   Enciclopedia Universal

 • Ir — (Del lat. ire.) ► verbo intransitivo/ pronominal 1 Moverse en el espacio hacia el lugar que se expresa: ■ voy hacia tu casa; se fue a la calle; vamos hasta la orilla; ir para adelante. REG. PREPOSICIONAL + a, hacia, hasta, para ► verbo… …   Enciclopedia Universal

 • ir — (Del lat. ire.) ► verbo intransitivo/ pronominal 1 Moverse en el espacio hacia el lugar que se expresa: ■ voy hacia tu casa; se fue a la calle; vamos hasta la orilla; ir para adelante. REG. PREPOSICIONAL + a, hacia, hasta, para ► verbo… …   Enciclopedia Universal

 • Fuerte — (Del lat. fortis.) ► adjetivo 1 Que no se rompe o no se desgasta con facilidad: ■ ponte los zapatos fuertes para ir de excursión; el mantel del comedor es de tela fuerte. SINÓNIMO resistente duradero ANTÓNIMO frá …   Enciclopedia Universal

 • Pet Society (aplicación) — Saltar a navegación, búsqueda Pet Society Desarrolladora(s) Playfish Género(s) Mascota virtual Modos de juego Un jugador …   Wikipedia Español

 • Tommy Vercetti — Personaje de Grand Theft Auto Sobrenombre El tirador de craneos Sexo Masculino Edad 36 años 1986 (61 ahora) Color de pelo Marró …   Wikipedia Español

 • Johannes Vermeer — La lechera (1658 1660). Rijksmuseum (Ámsterdam) Nacimiento Antes del 31 de octubre de 1632 …   Wikipedia Español

 • Costumbres de la Antigua Roma — Saltar a navegación, búsqueda Las costumbres de la Antigua Roma son las rutinas diarias de los habitantes, las ciudades, los oficios, la economía, sus necesidades y sus beneficios. El Coliseo de noche …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.