Перевод: с русского на персидский

approach

 • 1 близиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > близиться (II) (нсв)

 • 2 встречный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  {approach (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی}
  ............................................................
  (adj. & n.) روی دهنده، پیشامد کننده، آینده، جلو رونده
  ............................................................
  معکوس، دوجانبه، متقابل، عمل متقابل، دو طرفه

  Русско-персидский словарь > встречный (-ая, -ое, -ые)

 • 3 готовиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) آماده کردن، تدارک دیدن، پستا کردن، مهیا ساختن، مجهز کردن، آماده شدن، ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > готовиться (II) (нсв)

 • 4 делячество

  خنثی utilitarian approach

  Русско-персидский словарь > делячество

 • 5 заезжать (I) > заехать (I)

  ............................................................
  1. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > заезжать (I) > заехать (I)

 • 6 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 7 идти > пойти (I) I

  ............................................................
  1. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر کردن مسافرت کردن، رهسپار شدن، مسافرت، سفر، حرکت، جنبش، گردش، جهانگردی، درنوردیدن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  10. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  11. enter
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیشرفت، پیشرفت کردن، پیشروی، حرکت، ترقی، جریان، گردش، سفر
  ............................................................
  13. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) I

 • 8 надвигаться (I) > надвинуться (I)

  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  {be impend (vt. & vi.) مشرف بودن، آویزان کردن، در شرف وقوع بودن، محتمل الوقوع بودن}
  ............................................................
  (adj.) قریب الوقوع، حتمی

  Русско-персидский словарь > надвигаться (I) > надвинуться (I)

 • 9 наступление II

  ............................................................
  آینده، آمدن، ظهور
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > наступление II

 • 10 перестраиваться (I) > перестроиться (II)

  ............................................................
  1. adopt a new attitude/approach
  ............................................................
  ............................................................
  3. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перестраиваться (I) > перестроиться (II)

 • 11 перестройка

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) اصلاح، تهذیب، اصلاحات
  ............................................................
  ............................................................
  4. changing attitude/approach
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) سازماندهی مجدد، تشکیلات مجدد، صورت جدید
  ............................................................
  {reshap ـ [!! reshape: تغییر شکل دادن، تجدید وضع کردن]}
  {!! reshape: تغییر شکل دادن، تجدید وضع کردن}
  ............................................................
  {rebuild ـ(past: rebuilt ; past participle: rebuilt
  (v.) بازساختن، دوباره ساختمان کردن، چیز دوباره ساخته شده}
  { rebuild: ـ(past: rebuilt ; past participle: rebuilt
  (v.) بازساختن، دوباره ساختمان کردن، چیز دوباره ساخته شده}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {recast ـ(past: recast ; past participle: recast
  (vt. & n.) ازنو ریختن، از نو قالب کردن، از نو طرح کردن}
  { recast: ـ(past: recast ; past participle: recast
  (vt. & n.) ازنو ریختن، از نو قالب کردن، از نو طرح کردن}
  ............................................................
  (n.) تجدید نظر، باز بینی، بازدید، مرور، اصلاح، چاپ تازه، چاپ اصلاح شده، رسیدگی ثانوی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перестройка

 • 12 подкрадываться (I) > подкрасться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подкрадываться (I) > подкрасться (I)

 • 13 подплывать (I) > подплыть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) عصبانی کردن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  5. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > подплывать (I) > подплыть (I)

 • 14 подступ

  مذکر approach
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > подступ

 • 15 подступать (I) > подступить (II)

  فعل approach
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > подступать (I) > подступить (II)

 • 16 подступаться (I) > подступиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > подступаться (I) > подступиться (II)

 • 17 подход

  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  (vt. & n.) کوشش کردن، قصد کردن، مبادرت کردن به، تقلا کردن، جستجو کردن، کوشش، قصد

  Русско-персидский словарь > подход

 • 18 подходить (II) > подойти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  5. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  6. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > подходить (II) > подойти (I)

 • 19 подъездной (-ая, -ое, -ые)

  صفت approach
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > подъездной (-ая, -ое, -ые)

 • 20 приближаться (I) > приблизиться (II)

  ............................................................
  1. approach come/draw near
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  3. draw near/on
  ............................................................
  (adj. & vt.) نزدیک کردن، نزدیک آمدن، تقریبی، تقریب زدن
  ............................................................
  (adj.) قیاس پذیر، قابل مقایسه، برابر کردنی، قابلیت مقایسه، مانند کردنی، نظیر

  Русско-персидский словарь > приближаться (I) > приблизиться (II)

См. также в других словарях:

 • approach — vb 1 Approach, near, approximate mean to come or draw close (to). Approach is by far the widest in its range of application. Very often it implies a coming close in space {he left the group and appro ache dus} {the storm was approaching} Often… …   New Dictionary of Synonyms

 • approach — I verb accedere, accost, advance, adventare, appropinquare, be in proximity, be in sight of, be in the neighborhood of, be in the vicinity of, be near, come forward, come near, confront, converge upon, draw near, edge close to, get near, go near …   Law dictionary

 • approach — UK US /əˈprəʊtʃ/ noun [C] ► a way of doing something: an approach to sth »Their positive approach to absence management played a large part in helping the organization return to profitability. a cautious/hands on/practical approach »He is… …   Financial and business terms

 • approach — [n1] way, means of arriving access, accession, advance, advent, avenue, coming, drawing near, entrance, gate, landing, nearing, passage, path, reaching, road, way; concepts 159,501 Ant. departure, distancing, leaving approach [n2] request,… …   New thesaurus

 • Approach — Ap*proach , n. [Cf. F. approche. See {Approach}, v. i.] 1. The act of drawing near; a coming or advancing near. The approach of summer. Horsley. [1913 Webster] A nearer approach to the human type. Owen. [1913 Webster] 2. A access, or opportunity… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Approach — Ap*proach , v. t. 1. To bring near; to cause to draw near; to advance. [Archaic] Boyle. [1913 Webster] 2. To come near to in place, time, or character; to draw nearer to; as, to approach the city; to approach my cabin; he approached the age of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Approach — »Art der Annäherung an ein Problem, besonders wirksame Werbezeile«: Das Fremdwort wurde in der 2. Hälfte des 20. Jh.s aus gleichbed. engl. approach übernommen, einer Substantivierung des Verbs to approach »sich nähern«, das über frz. approcher… …   Das Herkunftswörterbuch

 • approach — [ə prōch′] vi. [ME aprochen < OFr aprochier < LL(Ec) appropiare < L ad , to + propius, compar. of prope, near] to come closer or draw nearer vt. 1. to come near or nearer to 2. to be like or similar to; approximate 3. to make advances, a …   English World dictionary

 • Approach — Ap*proach , v. i. [imp. & p. p. {Approached}; p. pr. & vb. n. {Approaching}.] [OE. approchen, aprochen, OF. approcher, LL. appropriare, fr. L. ad + propiare to draw near, prope near.] 1. To come or go near, in place or time; to draw nigh; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • approach — ► VERB 1) come near to in distance, time, or standard. 2) go to (someone) with a proposal or request. 3) start to deal with in a certain way. ► NOUN 1) a way of dealing with something. 2) an initial proposal or request. 3) the …   English terms dictionary

 • approach — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun 1 way of dealing with sb/sth ADJECTIVE ▪ conventional, orthodox, traditional ▪ alternate (AmE), alternative, different, fresh, new …   Collocations dictionary

Книги

Другие книги по запросу «approach» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»