Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

fall

 • 1 проваливаться (I) > провалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  ............................................................
  روباز، بی پناه، سرد، آشکار، پدیدار، درمعرض نهاده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  14. vanish
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار

  Русско-персидский словарь > проваливаться (I) > провалиться (II)

 • 2 разваливаться (I) > развалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ویران
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لمیدن، لم دادن، محل استراحت و لم دادن، اتاق استراحت، سالن استراحت، صندلی راحتی، تن آسایی، وقت گذرانی به بطالت

  Русско-персидский словарь > разваливаться (I) > развалиться (II)

 • 3 валить (II) > повалить (II) II

  ............................................................
  (v.) رمه، گله، گروه، جمعیت، دسته پرندگان، به صورت گله و رمه در آمدن، گرد آمدن، جمع شدن، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آروغ زدن، مانند آروغ بیرون آوردن، با زور خارج شدن (مثل گلوله از تفنگ)، با خشونت ادا کردن (مثل فحش و غیره)، بشدت بیرون انداختن (باout یا forth)، آروغ
  ............................................................
  4. fall thicky/heavily
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II) II

 • 4 выпадать (I) > выпасть (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو
  ............................................................
  ............................................................
  3. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпадать (I) > выпасть (I)

 • 5 грехопадение

  ............................................................
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن

  Русско-персидский словарь > грехопадение

 • 6 заваливаться (I) > завалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین باتلاقی، کاهش فعالیت، رکود، دوره رخوت، افت، ریزش، یکباره پائین آمدن یا افتادن، یکباره فرو ریختن، سقوط کردن، خمیده شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливаться (I) > завалиться (II)

 • 7 обрушиться (II) (св)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  8. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > обрушиться (II) (св)

 • 8 падать (I) > пасть (I), упасть (I) I

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو

  Русско-персидский словарь > падать (I) > пасть (I), упасть (I) I

 • 9 переругаться (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) پرخاش، نزاع، دعوی، دعوا، ستیزه، اختلاف، گله، نزاع کردن، دعوی کردن، ستیزه کردن
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переругаться (I) (св)

 • 10 посыпаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  3. rain
  (vt. & vi. & n.) باران، بارش، بارندگی، باریدن

  Русско-персидский словарь > посыпаться (I) (св)

 • 11 сваливаться (I) > свалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  (v.) از سر افتادن، برگشتن، واژگون کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сваливаться (I) > свалиться (II)

 • 12 валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

 • 13 ветшать (I) > обветшать (I)

  فعل fall into decay

  Русско-персидский словарь > ветшать (I) > обветшать (I)

 • 14 влюбляться (I) > влюбиться (II)

  فعل fall in love

  Русско-персидский словарь > влюбляться (I) > влюбиться (II)

 • 15 втюриться (II) (св)

  فعل fall in love

  Русско-персидский словарь > втюриться (II) (св)

 • 16 вываливаться (I) > вывалиться (II)

  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вываливаться (I) > вывалиться (II)

 • 17 вылезать (I) > вылезти (I), вылезть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو

  Русско-персидский словарь > вылезать (I) > вылезти (I), вылезть (I)

 • 18 выпад

  ............................................................
  (v.) حمله ناگهانی (مثلا با شمشیر)، پرتاب ناگهانی، جهش، پیشروی ناگهانی، خیز، جهش کردن، خیز زدن
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпад

 • 19 выпадение

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. loss
  (pl. & n.) باخت، زیان، ضرر، خسارت، گمراهی، فقدان، اتلاف (درجمع) تلفات، ضایعات، خسارات، اتلاف، تلفات
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпадение

 • 20 выронить (II) (св)

  ............................................................
  1. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выронить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • Fall — (f[add]l), v. i. [imp. {Fell} (f[e^]l); p. p. {Fallen} (f[add]l n); p. pr. & vb. n. {Falling}.] [AS. feallan; akin to D. vallen, OS. & OHG. fallan, G. fallen, Icel. Falla, Sw. falla, Dan. falde, Lith. pulti, L. fallere to deceive, Gr. sfa llein… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fall — [fôl] vi. fell, fallen, falling [ME fallen < OE feallan, to fall, akin to Ger fallen < IE base * phol , to fall > Lith púolu, to fall] I to come down by the force of gravity; drop; descend 1. to come down because detached, pushed,… …   English World dictionary

 • Fall — bezeichnet: Absturz (Unfall), ein Sturz aus gewisser Höhe Freier Fall, die durch Gravitation bewirkte Bewegung eines Körpers Fall (Tau), in der Seemannssprache eine Leine zum Hochziehen und Herablassen von Segeln, Ruderblättern oder Schwertern… …   Deutsch Wikipedia

 • fall — ► VERB (past fell; past part. fallen) 1) move rapidly and without control from a higher to a lower level. 2) collapse to the ground. 3) (fall off) become detached and drop to the ground. 4) hang down. 5) (of someone s f …   English terms dictionary

 • Fall — Fall, n. 1. The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship. [1913 Webster] 2. The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fall [1] — Fall, 1) die Bewegung, in welcher alle Körper von geringerer Masse, in Folge der Anziehungskraft der Massen gegen den Mittelpunkt größerer Körper, mit einer der größeren Masse letzterer proportionirten Schnelligkeit getrieben werden, in so fern… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Fall — Fall, v. t. 1. To let fall; to drop. [Obs.] [1913 Webster] For every tear he falls, a Trojan bleeds. Shak. [1913 Webster] 2. To sink; to depress; as, to fall the voice. [Obs.] [1913 Webster] 3. To diminish; to lessen or lower. [Obs.] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fall — Fall, I Will Follow Saltar a navegación, búsqueda Fall, I Will Follow Álbum de Lacrimas Profundere Publicación 2002 Género(s) Gothic Rock …   Wikipedia Español

 • fall — fall, drop, sink, slump, subside are comparable when they mean to go or to let go downward freely. They are seldom close synonyms, however, because of various specific and essential implications that tend to separate and distinguish them. Fall,… …   New Dictionary of Synonyms

 • fall — fall·er; prat·fall; re·fall; crest·fall·en·ly; crest·fall·en·ness; pratt·fall; …   English syllables

 • fall — [n1] descent; lowering abatement, belly flop*, cut, decline, declivity, decrease, diminution, dip, dive, downgrade, downward slope, drop, dwindling, ebb, falling off, header*, incline, lapse, lessening, nose dive*, plummet, plunge, pratfall*,… …   New thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»