Перевод: с русского на персидский

hold

 • 1 арендовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > арендовать (I) (нсв и св)

 • 2 болтать (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & n.) هرزه درایی کردن، پچ پچ، ورور، یاوه گویی، وراجی، پرگویی، یاوه گویی کردن، وراجی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرگویی کردن، حرف مفت زدن، ور زدن، ورور
  ............................................................
  4. blab
  (vt. & n.) فضولی کردن، وراجی کردن، گستاخی کردن، فاش و ابراز کردن، فضول
  ............................................................
  (v.) ارائه دادن، پیشنهاد کردن، انتظار داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) II

 • 3 владеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vi.) دارا بودن، داشتن، متصرف بودن، در تصرف داشتن، دارا شدن، متصرف شدن
  ............................................................
  3. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > владеть (I) (нсв)

 • 4 властвовать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. rule
  (vt. & n.) قاعده، دستور، حکم، بربست، قانون، فرمانروایی، حکومت کردن، اداره کردن، حکم کردن، گونیا، خط کش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > властвовать (I) (нсв)

 • 5 вмещать (I) > вместить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن
  ............................................................
  2. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt.) همساز، همساز کردن، جا دادن، منزل دادن، وفق دادن با، تطبیق نمودن، تصفیه کردن، اصلاح کردن، آماده کردن (برای)، پول وام دادن (بکسی)
  ............................................................
  4. seat
  جا، صندلی، نیمکت، نشیمنگاه، مسند، سرین، کفل، مرکز، مقر، محل اقامت، جایگاه، نشاندن، جایگزین ساختن
  ............................................................
  5. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > вмещать (I) > вместить (II)

 • 6 выдерживать (I) > выдержать (I)

  ............................................................
  1. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداشتن، متحمل شدن، تحمل کردن، تقویت کردن، حمایت کردن از
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................
  ............................................................
  7. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  10. season
  (v.) فصل، فرصت، هنگام، دوران، چاشنی زدن، ادویه زدن، معتدل کردن، خودادن

  Русско-персидский словарь > выдерживать (I) > выдержать (I)

 • 7 выстаивать (I) > выстоять (I)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از

  Русско-персидский словарь > выстаивать (I) > выстоять (I)

 • 8 главенствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (adj.) غالب، مسلط، حکمفرما، نافذ، عمده، برجسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) چیره شدن، حکمفرما بودن، تسلط داشتن، تفوق یافتن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > главенствовать (I) (нсв)

 • 9 грабёж

  ............................................................
  (n.) دزدی، دستبرد، سرقت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > грабёж

 • 10 держать (II) (нсв) I

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  6. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن

  Русско-персидский словарь > держать (II) (нсв) I

 • 11 держаться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  ............................................................
  9. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  10. behave
  (vt.) رفتار کردن، سلوک کردن، حرکت کردن، درست رفتار کردن، ادب نگاه داشتن
  ............................................................
  11. last
  (v.) بازپسین، پسین، آخر، آخرین، اخیر، نهانی، قطعی، دوام داشتن، دوام کردن، طول کشیدن، به درازا کشیدن، پایستن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از

  Русско-персидский словарь > держаться (II) (нсв)

 • 12 дотягивать (I) > дотянуть (I)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  ............................................................
  3. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дотягивать (I) > дотянуть (I)

 • 13 задерживать (I) > задержать (I)

  ............................................................
  (vt.) بازداشتن، معطل کردن، توقیف کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (vi.) بازداشتن، مانع شدن، ممانعت کردن
  ............................................................
  (v.) مقابله، مقابله کردن، بررسی، بررسی کردن، جلوگیری کردن از، ممانعت کردن، سرزنش کردن، رسیدگی کردن، تطبیق کردن، نشان گذاردن، چک بانک
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاخیر کردن، کند ساختن، معوق کردن، بتعویق انداختن، عقب افتاده، دیر کار
  ............................................................
  (past: withheld ; past participle: withheld
  (vt.) دریو داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع کردن، نگاه داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  10. arrest
  (vt. & n.) توقیف، توقیف کردن، بازداشتن، جلوگیری کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задерживать (I) > задержать (I)

 • 14 зажимать (I) > зажать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  2. grip
  (grippe=)
  (pl. & vt. & vi. & n.) (طب) نزله وبایی نای، زکام همه جاگیر، گریپ، آنفلوانزا، چنگ زنی، چنگ، نیروی گرفتن، ادراک و دریافت، نهر کوچک، نهر کندن، محکم گرفتن، چسبیدن به
  ............................................................
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (vt.) محدود کردن، منحصر کردن به
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از کار بازداشتن، مانع شدن، مختل کردن، قید

  Русско-персидский словарь > зажимать (I) > зажать (I)

 • 15 заковывать (I) > заковать (I)

  ............................................................
  (n.) زنجیر، کند و زنجیر، حلقه، (مج.) رشته، سلسله
  (vt. & vi.) زنجیر کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پابند، دستبند، قید، مانع، پابند زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) بخو، پابند، زنجیر، (مج.) قید، مانع، مقید کردن، در زیر غل و زنجیر آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بزندان افکندن، نگهداشتن

  Русско-персидский словарь > заковывать (I) > заковать (I)

 • 16 закрепляться (I) > закрепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрепляться (I) > закрепиться (II)

 • 17 замедлять (I) > замедлить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) معتدل، ملایم، آرام، میانه رو، مناسب، محدود، اداره کردن، تعدیل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt.) آهسته، کند، تدریجی، کودن، تنبل، یواش، آهسته کردن یاشدن

  Русско-персидский словарь > замедлять (I) > замедлить (II)

 • 18 занимать (I) > занять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اشغال کردن، سرگرم کردن، مشغول داشتن، تصرف کرد
  ............................................................
  3. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) استعمال کردن، به کار گماشتن، استخدام کردن، مشغول کردن، به کار گرفتن، شغل
  ............................................................
  (vt.) پذیرایی کردن، مهمانی کردن از، سرگرم کردن، گرامی داشتن، عزیز داشتن، تفریح دادن، قبول کردن

  Русско-персидский словарь > занимать (I) > занять (I) I

 • 19 запрещённый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) ممنوع
  ............................................................
  { banner: ـ(adj. & vt. & vi. & n.) پرچم، بیرق، نشان، علامت، علم، درفش}
  ............................................................
  { prohibit: ـ(vt.) منع کردن، ممنوع کردن، تحریم کردن، نهی}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запрещённый (-ая, -ое, -ые)

 • 20 засмеять (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تمسخر، طنز، طعنه، ریشخند، استهزاء، اهانت وارد آوردن، تمسخر کردن

  Русско-персидский словарь > засмеять (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Hold — Hold, v. t. [imp. & p. p. {Held}; p. pr. & vb. n. {Holding}. {Holden}, p. p., is obs. in elegant writing, though still used in legal language.] [OE. haldan, D. houden, OHG. hoten, Icel. halda, Dan. holde, Sw. h[*a]lla, Goth. haldan to feed, tend… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hold — hold1 [hōld] vt. held, holding [ME holden < Anglian OE haldan (WS healdan), akin to Ger halten, Goth haldan, to tend sheep < IE base * kel , to drive, incite to action > Gr kelēs, swift horse, L celer, swift: prob. sense development:… …   English World dictionary

 • Hold On — may refer to:ongs* Hold On (Tim Armstrong song) * Hold On (En Vogue song) * Hold On (Good Charlotte song) * Hold On (Jonas Brothers song) * Hold On (Korn song) * Hold On (John Lennon song) * Hold On (Magnet song) * Hold On (Razorlight song) *… …   Wikipedia

 • hold — Ⅰ. hold [1] ► VERB (past and past part. held) 1) grasp, carry, or support. 2) keep or detain. 3) have in one s possession. 4) contain or be capable of containing. 5) have or occupy (a job or position) …   English terms dictionary

 • Hold — Hold, v. i. In general, to keep one s self in a given position or condition; to remain fixed. Hence: [1913 Webster] 1. Not to move; to halt; to stop; mostly in the imperative. [1913 Webster] And damned be him that first cries, Hold, enough! Shak …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hold on — Hold Hold, v. i. In general, to keep one s self in a given position or condition; to remain fixed. Hence: [1913 Webster] 1. Not to move; to halt; to stop; mostly in the imperative. [1913 Webster] And damned be him that first cries, Hold, enough!… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hold up — Hold Hold, v. i. In general, to keep one s self in a given position or condition; to remain fixed. Hence: [1913 Webster] 1. Not to move; to halt; to stop; mostly in the imperative. [1913 Webster] And damned be him that first cries, Hold, enough!… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hold-up — [ ɔldɶp ] n. m. inv. • 1925; mot angl. amér., de to hold up one s hands « tenir les mains en l air » ♦ Anglic. Vol à main armée dans un lieu public. ⇒Fam. braquage. Hold up d une banque. Commettre un hold up. hold up n. m. inv. (Anglicisme)… …   Encyclopédie Universelle

 • hold — vb 1 hold back, withhold, reserve, detain, retain, *keep, keep back, keep out Analogous words: *restrain, inhibit, curb, check: preserve, conserve, *save Contrasted words: *relinquish, surrender, abandon, resign, yield 2 …   New Dictionary of Synonyms

 • Hold — (h[=o]ld), n. 1. The act of holding, as in or with the hands or arms; the manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp; clasp; grip; possession; often used with the verbs take and lay. [1913 Webster] Ne have I not twelve pence within… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Hold Me — Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me Saltar a navegación, búsqueda «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me» Sencillo de U2 del álbum Batman Forever Soundtrack Publicación 5 y 6 de junio 1995 …   Wikipedia Español

Книги

Другие книги по запросу «hold» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»