Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

sign+for

 • 1 sign for

  sign for подписвам се, че съм получил нещо;

  English-Bulgarian dictionary > sign for

 • 2 time

  {taim}
  I. 1. време, час, удобен момент
  the TIME of day времето, часът, положението на нещата
  to give/pass the TIME of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с)
  there is no TIME like the present cera e моментът, не отлагай за утре
  at this TIME of day сега, по това време
  all the TIME през всичкото време, винаги
  TIME to come бъдеще (то)
  it will be TIME enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно
  what is the TIME? колко e часът? at one TIME по едно време (в миналото)
  at any TIME, at all TIMEs във/по всяко време
  at no TIME никога
  at no sort of TIME по никое време
  at the TIME навремето, по онова време, тогава
  at the same TIME в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак
  at TIMEs понякога, навремени
  at different TIMEs различно, в различни случаи
  ahead of/before TIME по-рано, преждевременно, предсрочно
  against TIME с пълна скорост/пара, за печелене на време
  behind TIME не навреме, със закъснение
  between TIMEs в промеждутъците, от време на време
  for a TIME за известно време
  for a short TIME за кратко, за малко
  for some TIME за известно време
  for some TIME (past) now от известно време насам
  for the TIME being временно, сега-засега
  from that TIME (on) оттогава нататък
  from this TIME on отсега нататък
  in (good) TIME навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време
  all in good TIME на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето
  in a short TIME в кратко време, скоро
  in (less than) no TIME много бързо, в миг, за нула време
  2. период, време
  she ran the distance in record TIME тя пробяга разстоянието за рекордно време
  at my TIME of life на моите години/възраст
  3. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.)
  he is serving his TIME той излежава присъдата си, той кара войниклъка си
  she is far on in her TIME тя e в напреднала бременност
  she is near her TIME тя скоро ще ражда
  (it's) about TIME време e вече
  it is TIME for me to go време e да вървя
  it is high TIME крайно време e (for за, to с inf да)
  in a week's TIME за/в (срок от) една седмица
  TIME is short няма много време
  TIME is up времето мина/изтече
  to sell TIME рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр.
  it will last our TIME ще изтрае, докато сме живи
  4. често рl епоха, период, време, времена
  hard TIMEs трудно време, усилни години
  modern TIMEs съвременната епоха
  in ancient TIMEs в древни времена
  from/since TIME (s) immemorial/TIME out of mind открай време, от памтивека
  before/ahead of one's TIME s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си
  behind one's TIME/the TIMEs изостанал от времето си
  to have the TIME of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много
  those were TIMEs това беше живот! какво време беше тогава
  5. път, случай
  another TIME друг път
  at one TIME or another все някога, при един или друг случай
  two/three at a TIME по двама/трима наведнъж/на един път
  many a TIME много пъти
  three TIMEs running три пъти наред
  TIMEs out of number безброй пъти
  TIME and (TIME) again неведнъж, много пъти, отново и отново
  TIME after TIME пак и пак, хиляди пъти
  not till next TIME няма вече (да правя така) (да не вярваш)
  6. мат. път
  six TIMEs five is/are thirty шест по пет e тридесет
  the TIMEs sign знакът за умножение х
  7. муз. темпo, такт
  to beat/keep TIME тактувам, давам такт
  to keep TIME вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт
  in TIME ритмично, в такт
  out of TIME неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка
  in/out of TIME в/не в крак
  за часовник to keep good/bad TIME вървя точно/неточно
  to lose/gain TIME оставам назад/избързвам
  8. работно време, заплащане за изработено време
  to work/to be on full TIME имам пълно работно време
  to be on short/part TIME работя при непълна заетост, частично безработен съм
  to pick up one's TIME получавам възнаграждение за изработено време
  TIME and a half надница и половина
  double TIME двойно възнаграждение
  to play for TIME мъча се да печеля време
  to talk against TIME говоря, за да печеля време
  II. 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето
  you must TIME your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си
  your remark was not well TIMEd лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна
  2. определямвреме/срок за
  the train TIMEd to leave at 6.30 влакът, заминаващ по разписание в 6.30
  3. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.)
  4. регулирам, отмервам
  5. ряд. тактувам
  6. to TIME with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с
  * * *
  {taim} n 1. време; час, удобен момент; the time of day времето, час(2) {taim} v 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато т
  * * *
  час; срок; такт; темпо; темп; отмервам; период; време; път; засичам;
  * * *
  1. (it's) about time време e вече 2. against time с пълна скорост/пара, за печелене на време 3. ahead of/before time по-рано, преждевременно, предсрочно 4. all in good time на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето 5. all the time през всичкото време, винаги 6. another time друг път 7. at any time, at all times във/по всяко време 8. at different times различно, в различни случаи 9. at my time of life на моите години/възраст 10. at no sort of time по никое време 11. at no time никога 12. at one time or another все някога, при един или друг случай 13. at the same time в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак 14. at the time навремето, по онова време, тогава 15. at this time of day сега, по това време 16. at times понякога, навремени 17. before/ahead of one's time s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си 18. behind one's time/the times изостанал от времето си 19. behind time не навреме, със закъснение 20. between times в промеждутъците, от време на време 21. double time двойно възнаграждение 22. for a short time за кратко, за малко 23. for a time за известно време 24. for some time (past) now от известно време насам 25. for some time за известно време 26. for the time being временно, сега-засега 27. from that time (on) оттогава нататък 28. from this time on отсега нататък 29. from/since time (s) immemorial/time out of mind открай време, от памтивека 30. hard times трудно време, усилни години 31. he is serving his time той излежава присъдата си, той кара войниклъка си 32. i. време, час, удобен момент 33. ii. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето 34. in (good) time навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време 35. in (less than) no time много бързо, в миг, за нула време 36. in a short time в кратко време, скоро 37. in a week's time за/в (срок от) една седмица 38. in ancient times в древни времена 39. in time ритмично, в такт 40. in/out of time в/не в крак 41. it is high time крайно време e (for за, to с inf да) 42. it is time for me to go време e да вървя 43. it will be time enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно 44. it will last our time ще изтрае, докато сме живи 45. many a time много пъти 46. modern times съвременната епоха 47. not till next time няма вече (да правя така) (да не вярваш) 48. out of time неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка 49. she is far on in her time тя e в напреднала бременност 50. she is near her time тя скоро ще ражда 51. she ran the distance in record time тя пробяга разстоянието за рекордно време 52. six times five is/are thirty шест по пет e тридесет 53. the time of day времето, часът, положението на нещата 54. the times sign знакът за умножение х 55. the train timed to leave at 30 влакът, заминаващ по разписание в 30 56. there is no time like the present cera e моментът, не отлагай за утре 57. those were times това беше живот! какво време беше тогава 58. three times running три пъти наред 59. time after time пак и пак, хиляди пъти 60. time and (time) again неведнъж, много пъти, отново и отново 61. time and a half надница и половина 62. time is short няма много време 63. time is up времето мина/изтече 64. time to come бъдеще (то) 65. times out of number безброй пъти 66. to be on short/part time работя при непълна заетост, частично безработен съм 67. to beat/keep time тактувам, давам такт 68. to give/pass the time of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с) 69. to have the time of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много 70. to keep time вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт 71. to lose/gain time оставам назад/избързвам 72. to pick up one's time получавам възнаграждение за изработено време 73. to play for time мъча се да печеля време 74. to sell time рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр 75. to talk against time говоря, за да печеля време 76. to time with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с 77. to work/to be on full time имам пълно работно време 78. two/three at a time по двама/трима наведнъж/на един път 79. what is the time? колко e часът? at one time по едно време (в миналото) 80. you must time your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си 81. your remark was not well timed лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна 82. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.) 83. за часовник to keep good/bad time вървя точно/неточно 84. мат. път 85. муз. темпo, такт 86. определямвреме/срок за 87. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.) 88. период, време 89. път, случай 90. работно време, заплащане за изработено време 91. регулирам, отмервам 92. ряд. тактувам 93. често рl епоха, период, време, времена
  * * *
  time [taim] I. n 1. време; час, (удобен) момент; mean \time средно време; Greenwich mean \time часът по Гринуич; summer \time (light-saving \time) лятно часово време (с изместване на часовника 1 час напред); International Atomic T. международно атомно време; Eastern European T. ( abbr EET) източноевропейско време, часови пояс; Central European T. (abbr CET) централноевропейско време; Western European T. (abbr WET) западноевропейско време; Eastern Standard T. (abbr EST) Нюйоркско време (часови пояс, обхващащ източното крайбрежие на САЩ); \time budget survey наблюдение върху разпределение на времето; \time provisions in contracts договорни положения относно срокове; correct \time точно време; dinner \time време за обед, вечеря; the \timeof the day времето, часът; положението (на нещата); to pass the \time of the day здрависвам се, разменям поздрав ( with), поздравявам (to); (so) that's the \time of the \time! разг. такива (ми ти) работи; така значи! това ли било! ясно! \time of the year годишно време; сезон; a long \time дълго време; all the \time през всичкото време; винаги; half the \time половината време; много често, почти винаги; \time to come бъдеще(то); it will be \time enough ще бъде достатъчно рано, ще има време; what \time? поет. кога? to ask the \time питам колко е часът; what is the \time? колко е часът? at a ( one) \time по едно време; at any \time, at all \times във (по) всяко време; at no \time никога; at no sort of \time по никое време; at the \time навремето, по онова време, тогава; at the same \time в едно и също (същото) време, едновременно; въпреки това; все пак; at \times понякога; at different \times различно; ahead of ( before) \time по-рано; behind \time със закъснение, ненавреме; between \times в промеждутъците, от време на време; for a \time за известно време; for a short \time за малко (кратко) време; for some \time за известно (някое) време; for some \time ( past) now от известно време насам; for the \time being (сега) засега; from that \time оттогава (нататък); from this \time отсега (нататък); in \time 1) навреме; 2) с течение на времето; 3) след известно време; in good \time точно навреме, своевременно; all in good \time всяко нещо с времето си; когато трябва, отрано; когато му дойде времето; in a short \time за малко време, скоро; in no \time без време; за много малко време, много бързо, в миг, докато се усети човек; in the course of \time с течение на времето; on \time ам. навреме; once upon a \time едно време; out of \time ам. твърде късно; some \time or other някога; to be in \time for идвам навреме за; to buy \time купувам ефирно време (в телевизията, радиото); to bide ( watch) o.'s \time изчаквам удобен момент, чакам да ми дойде времето; to have \time on o.'s hands разполагам с достатъчно (имам много свободно) време; to kill \time убивам времето си; to make \time наваксвам загубено време; to take o.'s \time не бързам, не си давам зор; пипкам се; мая се; a \time will come when ще дойде време, когато; his \time has come времето му дойде, часът му удари; the \time is ripe дошло е време ( for); \time presses няма време за губене, работата не търпи отлагане; that will take \time за това трябва (това ще отнеме) време; 2. период; summer-\time лято; at my \time of life на моите години; in my \time по мое време, когато бях млад; 3. време, срок; it is \time време е; ( it's) about \time време е вече; it is high \time крайно време е (for; to c inf); in a week's ( month's etc) \time за една седмица (месец и пр.); \time is short няма много време; \time is up времето мина (изтече); сп. време; to serve o.'s \time карам си стажа (войниклъка); излежавам си присъдата (sl u he is doing \time); she is far on in her \time тя е в напреднала бременност; she is near her \time времето ѝ е наближило, ще ражда скоро; to fix a \time определям срок; it will last our \time ще умрем, без да видим нещо друго; 4. (често pl) епоха, период; време, времена; the good old \times доброто старо време; hard \times усилни години; тежки времена; modern \times съвременна епоха; in ancient \times в древни времена; in those \times в ония времена; from ( since) \time(s) immemorial, \time out of mind открай време, от памтивека, от много отдавна, от незапомнени времена; before ( ahead of) o.'s \time(s) преди своето време; твърде рано; изпреварил времето си, напредничав (и before the \times); behind o.'s \time (the \times) останал назад от времето си, изостанал, закъснял, откъснат от живота; to have the \time of o.'s life разг. прекарвам чудесно; those were \times! какъв живот се живееше тогава! 5. път, случай; another \time друг път; at one \time or another при един или друг случай; last ( next, this) \time миналият (другият, тоя) път; the \time before last предпоследният път; every ( each) \time всеки път (когато); at a \time по един; many a \time много пъти, често; at different \times на няколко пъти; seven \times running седем пъти под ред; \times out of number безброй пъти; six \times five is thirty шест по пет прави тридесет; ten \times easier ( as easy) десет пъти по-лесно; \time after \time пак и пак, повторно, колко пъти, безброй пъти; \time and again наведнъж, отново и отново; I won't do that again... not till next \time няма вече (да правя така)... да не вярваш; 6. муз. темп; такт; to beat ( keep) \time тактувам, давам такт; to keep \time спазвам такт; to keep good ( bad) \time точен (неточен) съм (за часовник); to lose \time оставам назад (за часовник); in \time ритмичен, в такт ( with); out of \time неритмичен, не в такт ( with); to mark \time тъпча на място; изчаквам, ослушвам се преди да предприема нещо; 7. работно време; to work ( to be on) full \time работя на пълен работен ден; to be on part ( short) \time работя при непълна заетост; in jig \time разг. много бързо, мигновено; in o.'s own \time 1) в извънработно време; 2) със своя си темп; against \time с цел да се свърши навреме; за печелене време; за подобряване на установен рекорд, с най-голяма възможна бързина, лудешки; to make a \time over s.th. разг. безпокоя се, суетя се, реагирам шумно; to talk against \time говоря в границите на определеното време; говоря, за да печеля време; to play ( stall) for \time мъча се да печеля време, протакам, бавя; to work against \time работя с ускорени темпове, мъча се да свърша навреме; to have a \time (a hard \time, разг. no end of a \time) с мъка успявам да, едва смогвам да (с ger или inf); to have a rough \time живея зле, търпя лишения, тегля; what a \time you will have какви неприятности ще си имаш! there is no \time like the present не изпускай момента; днеска има, утре няма; big \time ам. страшно много, с пълна пара, в голяма степен; to hit the big \time постигам голям успех; to live (be) on borrowed \time живея живот назаем, не ми остава много; (so) that's the \time of it! разг. така значи! (значи) такива ми ти работи! II. v 1. избирам подходящ момент за, върша (нещо), когато трябва; съобразявам с времето; a well \timed remark ( blow) забележка (удар) точно в подходящ момент; 2. определям време (срок) за; the train is \timed to leave at 8 влакът тръгва по разписание в 8 часа; to \time the minute пресмятам (разчитам) до минута; 3. отбелязвам (записвам, установявам) времето на (надбягване и пр.); 4. рядко тактувам; 5. регулирам; 6.: to \time with съвпадам, отговарям на (по време); хармонирам с; 7. синхронизирам.

  English-Bulgarian dictionary > time

 • 3 fetch

  {fetʃ}
  I. 1. отивам да взема/да донеса/да доведа, донасям, довеждам, вземам
  to FETCH and carry (for someone) изпълнявам разпорежданията/поръчките на някого
  2. изваждам, изкарвам, добивам, изтръгвам
  to FETCH tears from someone's eyes изтръгвам сълзи от очите на някого
  3. продавам се на (цена), докарвам (печалба)
  4. привличам, харесвам се/нравя се на, спечелвам, грабвам
  5. дразня, раздразням
  6. мор. (до) стигам, докарвам
  to FETCH someone a blow разг. удрям някого
  I FETCHed him one on the nose цапнах го/цапнах му един по носа
  to FETCH one's breath поемам си дъх, прен. съвземам се, трепвам, ахвам
  to fetch a sign/a groan въздъхвам/изпъшквам тежко
  to FETCH a compass/a circuit правя кръг, заобикалям, обхождам
  to FETCH a pump наливам вода в помпа, за да започне да работи
  fetch out изваждам, изкарвам, извеждам, изчиствам, изваждам (петно), карам/правя да изпъкне
  fetch to свестявам (се), съвземам се
  fetch up повръщам, бълвам, припомням (си), наваксвам (изгубено време и пр.), спирам се, пристигам
  мор. спирам, пристигам (at), прен., особ. ам. свършвам, довеждам, докарвам
  I wonder where all this is going to FETCH up at? (чудя се) докъде ли ще доведе всичко това?
  II. 1. донасяне, довеждане
  2. хитрина, номер
  3. път, разстояние, ширина на залив
  4. мор. лавиране
  III. 1. двойник
  2. дух, привидение, призрак
  * * *
  {fetsh} v 1. отивам да взема/да донеса/да доведа; донасям, довеж(2) {fetsh} n 1. донасяне, довеждане; 2. хитрина, номер; 3. път,{3} {fetsh} n 1. двойник; 2. дух, привидение, призрак.
  * * *
  шашма; усилие; привидение; добивам; двойник; довеждам; донасям; дух; зор;
  * * *
  1. fetch out изваждам, изкарвам, извеждам, изчиствам, изваждам (петно), карам/правя да изпъкне 2. fetch to свестявам (се), съвземам се 3. fetch up повръщам, бълвам, припомням (си), наваксвам (изгубено време и пр.), спирам се, пристигам 4. i fetched him one on the nose цапнах го/цапнах му един по носа 5. i wonder where all this is going to fetch up at? (чудя се) докъде ли ще доведе всичко това? 6. i. отивам да взема/да донеса/да доведа, донасям, довеждам, вземам 7. ii. донасяне, довеждане 8. iii. двойник 9. to fetch a compass/a circuit правя кръг, заобикалям, обхождам 10. to fetch a pump наливам вода в помпа, за да започне да работи 11. to fetch a sign/a groan въздъхвам/изпъшквам тежко 12. to fetch and carry (for someone) изпълнявам разпорежданията/поръчките на някого 13. to fetch one's breath поемам си дъх, прен. съвземам се, трепвам, ахвам 14. to fetch someone a blow разг. удрям някого 15. to fetch tears from someone's eyes изтръгвам сълзи от очите на някого 16. дразня, раздразням 17. дух, привидение, призрак 18. изваждам, изкарвам, добивам, изтръгвам 19. мор. (до) стигам, докарвам 20. мор. лавиране 21. мор. спирам, пристигам (at), прен., особ. ам. свършвам, довеждам, докарвам 22. привличам, харесвам се/нравя се на, спечелвам, грабвам 23. продавам се на (цена), докарвам (печалба) 24. път, разстояние, ширина на залив 25. хитрина, номер
  * * *
  fetch[fetʃ] I. v 1. отивам да взема (да донеса, да доведа); донасям, довеждам ( отнякъде); вземам ( отнякъде); to \fetch and carry (for s.o.) донасям (дивеч и пр.) (за куче); прен. съм на (изпълнявам) разпорежданията на някого, изпълнявам поръчките на някого; 2. изваждам, изкарвам, добивам; to \fetch tears from s.o.'s eyes докарвам сълзи в очите на някого; накарвам някого да се просълзи; 3. продава се на, докарва, стига до (цена, печалба); 4. привличам, харесвам се на, нравя се на, допадам на; очаровам, омайвам, спечелвам, покорявам, пленявам, грабвам; I was \fetched by the idea идеята ме грабна (плени); 5. мор. стигам, достигам; докарвам; \fetch (s.o.) a blow ( one) разг. нанасям някому удар, удрям; to \fetch o.'s breath поемам си дъх; прен. съвземам се; трепвам; ахвам; to \fetch a sigh ( a groan) въздъхвам (изпъшквам) тежко; от мен (от гърдите ми) се изтръгва въздишка (тежък стон); to \fetch a compass ( a circuit) правя кръг, обръщам се, обръщам курса назад; to \fetch a pump наливам вода в помпа, за да започне да работи; III. n 1. двойник; 2. дух, привидение, призрак.

  English-Bulgarian dictionary > fetch

 • 4 good

  {gud}
  I. 1. добър, доброкачествен, хубав
  2. хубав, приятен
  it is GOOD to... хубаво/приятно е да...
  aplles are GOOD eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене
  3. добър, полезен, здравословен
  to eat/drink/smoke more than is GOOD for още прекалявам с ядене/пиене/пушене
  4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат
  5. добър, добродетелен, милостив
  GOOD deeds добри дела, благодеяния
  6. добър, мил, любезен
  be GOOD enough to... бъдете така добър/любезен да
  7. добър, правилен, уместен, основателен
  8. добър, послушен (особ. за деца), кротък
  there's a GOOD girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам
  9. добър, опитен, който го бива (at)
  подходящ, годен (for)
  to be GOOD at добър съм по, удава ми се...
  to be пo GOOD at не ме бива по/за
  10. добър, пресен (за продукти)
  to keep GOOD запазвам се, не се развалям (за храна)
  11. валиден, истински, нефалшифициран
  12. добър, здрав, силен
  with his GOOD leg със здравия си крак
  13. способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен
  I am GOOD for another ten miles мога да издържа още десет мили
  to be GOOD for 100 pound мога да платя 100 лири
  he's always GOOD for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях
  14. добър, удобен, изгоден, благоприятен
  15. често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял
  GOOD hard work усилена работа, зор
  in GOOD plain English на прост английски
  you have a GOOD way to go имаш да биеш доста път
  to wait two GOOD hours чакам цели два часа
  16. в поздрави
  GOOD afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане
  GOOD night лека нощ
  as GOOD as толкова добър, колкото, все едно, че, почти
  it is as GOOD as done все едно, че е свършено
  it is as GOOD as saying that все едно да кажеш, че
  her GOOD man ост. благоверният, съпругът
  GOOD old... браво (на)..., ашколсун (на)...
  a GOOD sport/sort/sl. egg славен човек, арабия
  that's a GOOD one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива
  to make GOOD компенсирам, възстановявам
  to make GOOD the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам
  to make GOOD one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си
  II. 1. ам. добре
  2. разг. за усилване в съчет.
  GOOD and много, здравата, хубавичко, както трябва
  to be GOOD and angry aм. здравата съм ядосан
  GOOD and hard здравата, усилено
  GOOD for you! браво!
  III. 1. добро
  an influence for GOOD добро влияние
  he is up to/after no GOOD той готви/крои нещо лошо
  2. добро, благо, полза
  for the GOOD of one's health заради здравето си
  to do someone GOOD полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално)
  a nice cup of tea will do you GOOD един хубав чай ще ти дойде добре
  much GOOD that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това)
  what GOOD is it, what is the GOOD of it, what GOOD will it do? каква полза от това? it's no GOOD няма полза, безполезно e
  it's no GOOD (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това
  that's пo GOOD това нищо не струва, от това нищо няма да излезе
  he'll come to no GOOD ще се провали, нищо няма да излезе от него
  it's all to the GOOD толкова по-добре
  to be five pounds to the GOOD имам пет лири печалба
  3. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора
  the GOOD and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите
  4. рl вещи, движимо имущество
  5. р1 стока, артикули
  6. р1 товар, багаж, стоки
  7. attr товарен, багажен
  by slow/fast GOODs service с малка/голяма бързина (за жп превоз)
  to have the GOODs ам. sl. бива ме
  to have the GOODs on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого
  that's the GOODs! ам. sl. точно така! to catch someone with the GOODs хващам някого на местопрестъплението
  to be in GOOD with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого
  for GOOD (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно
  * * *
  {gud} a (better {'betъ}; best {best}) 1. добър, доброкачеств(2) {gud} adv 1. ам. добре; 2. разг. за усилване в сьчет.: good and{3} {gud} n 1. добро; an influence for good добро влияние; he is up
  * * *
  хубав; харен; хубаво; благо; благоприя; валиден; доброкачествен; добър; добро; добродетелен;
  * * *
  1. 1 в поздрави 2. 1 валиден, истински, нефалшифициран 3. 1 добър, здрав, силен 4. 1 добър, удобен, изгоден, благоприятен 5. 1 способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен 6. 1 често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял 7. a good sport/sort/sl. egg славен човек, арабия 8. a nice cup of tea will do you good един хубав чай ще ти дойде добре 9. an influence for good добро влияние 10. aplles are good eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене 11. as good as толкова добър, колкото, все едно, че, почти 12. attr товарен, багажен 13. be good enough to... бъдете така добър/любезен да 14. by slow/fast goods service с малка/голяма бързина (за жп превоз) 15. for good (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно 16. for the good of one's health заради здравето си 17. good afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане 18. good and hard здравата, усилено 19. good and много, здравата, хубавичко, както трябва 20. good deeds добри дела, благодеяния 21. good for you! браво! 22. good hard work усилена работа, зор 23. good night лека нощ 24. good old... браво (на)..., ашколсун (на).. 25. he is up to/after no good той готви/крои нещо лошо 26. he'll come to no good ще се провали, нищо няма да излезе от него 27. he's always good for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях 28. her good man ост. благоверният, съпругът 29. i am good for another ten miles мога да издържа още десет мили 30. i. добър, доброкачествен, хубав 31. ii. ам. добре 32. iii. добро 33. in good plain english на прост английски 34. it is as good as done все едно, че е свършено 35. it is as good as saying that все едно да кажеш, че 36. it is good to... хубаво/приятно е да.. 37. it's all to the good толкова по-добре 38. it's no good (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това 39. much good that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това) 40. pl вещи, движимо имущество 41. that's a good one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива 42. that's the goods! ам. sl. точно така! to catch someone with the goods хващам някого на местопрестъплението 43. that's пo good това нищо не струва, от това нищо няма да излезе 44. the good and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите 45. there's a good girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам 46. to be five pounds to the good имам пет лири печалба 47. to be good and angry aм. здравата съм ядосан 48. to be good at добър съм по, удава ми се.. 49. to be good for & 100 мога да платя 100 лири 50. to be in good with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого 51. to be пo good at не ме бива по/за 52. to do someone good полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално) 53. to eat/drink/smoke more than is good for още прекалявам с ядене/пиене/пушене 54. to have the goods on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого 55. to have the goods ам. sl. бива ме 56. to keep good запазвам се, не се развалям (за храна) 57. to make good one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си 58. to make good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам 59. to make good компенсирам, възстановявам 60. to wait two good hours чакам цели два часа 61. what good is it, what is the good of it, what good will it do? каква полза от това? it's no good няма полза, безполезно e 62. with his good leg със здравия си крак 63. you have a good way to go имаш да биеш доста път 64. добро, благо, полза 65. добър, добродетелен, милостив 66. добър, мил, любезен 67. добър, опитен, който го бива (at) 68. добър, полезен, здравословен 69. добър, послушен (особ. за деца), кротък 70. добър, правилен, уместен, основателен 71. добър, пресен (за продукти) 72. подходящ, годен (for) 73. р1 стока, артикули 74. р1 товар, багаж, стоки 75. разг. за усилване в съчет 76. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора 77. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат 78. хубав, приятен
  * * *
  good [gud] I. adj ( better[´betə]; best [best]) 1. добър, доброкачествен, хубав; to put in a \good word for казвам добра дума за; 2. хубав, приятен; this mеal is \good to eat това ядене е приятно на вкус; 3. добър, полезен, здравословен; aspirin is \good for headache аспиринът помага при главоболие; he drinks more than is \good for him прекалява с пиенето; 4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат; здрав; 5. добър, добродетелен; милостив; \good deeds ( works) добри дела, благодеяния; 6. добър, мил, любезен; be \good enough to sign here бъдете така добър (любезен) да сложите подписа си тук; 7. добър, правилен; целесъобразен; приличен; I thought it \good to do that сметнах, че е добре (правилно, прилично) да направя това; 8. добър, послушен (особ. за деца); there's a \good boy! ти си добро момче! 9. добър, опитен, който го бива (at); подходящ, годен ( for); умел, изкусен; to be \good at swimming добре плувам, бива ме в плуването; he'd be no \good as a doctor от него няма да стане добър лекар; 10. добър, свеж, пресен (за продукти); 11. истински, валиден, нефалшифициран; the passport is \good for five years паспортът важи за пет години; 12. добър, здрав, силен; with his \good eye със здравото си око; a \good fire силен огън; 13. способен да издържи (да понесе, да плати); надежден; the tyres are \good for another 5000 km гумите могат да изкарат още 5000 км; to be \good for $ 1000 мога да платя 1000 долара; 14. добър, удобен, изгоден; благоприятен; 15. често за усилване на друго прилагателно: истински; доста, много; цял; \good hard work усилена работа; зор; a \good long walk дълга разходка; in \good plain English на прост английски; you have a \good way to go имаш доста път да вървиш; to wait three \good hours чакам цели три часа; you're \good and early много рано сте дошли; as \good as 1) толкова добър, колкото; 2) все едно, че; почти; it is as \good as new почти е ново; it is as \good as done все едно, че е свършено, почти е свършено; it is as \good as a play! колко забавно! as \good as pie много симпатичен; to give as \good as one gets не падам по-долу, и мен си ме бива; the G. Book Библията; \good old John! браво на Иван, ашколсун, Иване! a \good sport ( sort, sl egg, onion) славен човек, арабия; to be as \good as o.'s word изпълнявам обещанието си, оставам верен на думата си, държа на думата си; that's a \good one (разг. 'un) каква лъжа, и тая си я бива; to make \good 1) компенсирам; to make \good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици; 2) доказвам ( твърдение), изпълнявам ( обещание); 3) успявам в, постигам; to make \good o.'s escape успявам (удава ми се) да избягам; 4) утвърждавам, закрепям (положението си); доказвам (правата си); 5) пробивам си път, преуспявам; 6) поправям се; изкупвам грешките си; to take (s.th.) in \good part не се засягам; II. adv здравата, хубавичко, както трябва; \good and hard усилено, здравата; \good for you! браво! III. n 1. добро, благодеяние, добро дело; to do \good върша добро; to return \good for evil отвръщам на злото с добро; an influence for \good добро влияние; to be up to no \good готвя (кроя) нещо лошо; to be in \good with s.o. ам. в добри отношения съм с, разбирам се добре с; 2. добро, благо; полза; for the \good of заради, поради; for the common \good за общо добро (благо); to do s.o. \good полезен съм на някого, помагам някому (физически или морално); much \good that will do you ирон. голяма полза (ще имаш от това); a ( fat) lot of \good that'll do you! голяма файда! what's the \good of каква полза от (да с ger); it's no \good waiting for him няма смисъл да го чакаме; that's no \good това не струва нищо; от това нищо няма да излезе; to come to no \good провалям се, пропадам, нищо не излиза от мен; it's all to the \good толкова по-добре; to be ten dollars to the \good имам десет долара печалба; 3. for \good ( and all) завинаги, окончателно, безвъзвратно; 4. (с гл. в мн.) добри (благочестиви, честни) хора; 5. pl вещи, движимо имущество; 6. pl стока, артикули; \good and chattels лични вещи; the latest spring \goods последните пролетни стоки; fancy \goods модни стоки; consumer \goods стоки за широко потребление; loose \goods насипни материали; semimanufactured \goods полуфабрикати; canned \goods консерви; green \goods пресни зеленчуци (плодове); dry \goods галантерийни стоки; 7. pl товар, багаж, стоки; attr товарен, багажен; a \goods train товарен влак; a \goods station сточна гара; to deliver the \goods доставям стоката; изпълнявам обещание или поето задължение; that's the \goods sl хайде, на добър час; to catch s.o. with the \goods хващам някого на местопрестъплението; to have the \goods on s.o. разполагам с компрометираща информация за някого; to have ( put, keep) all o.'s \good in the shop window излагам всичко на показ; a nice little bit ( piece) of \goods разг. "парче" (за младо момиче, жена); 8. pl (the \good) улики, веществени доказателства.

  English-Bulgarian dictionary > good

 • 5 give

  {giv}
  I. 1. v (gave, given) давам (something to someone, someone something някому нещо)
  a book was GIVEn to me, I wasGIVEn a book дадоха ми/дадена ми бе една книга
  2. подарявам, давам, оставям, завещавам
  it was GIVE n to me пoдaрък ми e, подариха ми го
  3. Предавам (съобщение, поздрави и пр.)
  4. давам, плащам
  5. давам, посвещавам, отдавам
  to GIVE one's life for давам/жертвувам живота си за
  to GIVE one's life to посвещавам живота си на
  6. определям, налагам (наказание), осъждам на, наказвам с, юр. издавам (решение), отсъждам
  they gave him six months hard labour осъдиха го на шест месеца каторжна работа
  7. със същ., изразяващи действие, се превежда със съответен бълг. гл.
  to GIVE one's hat a brush изчетквам си шапката
  to GIVE a shrug of the shoulders свивам рамене
  to GIVE a sigh/groan въздъхвам, изпъшквам
  to GIVE three cheers викам три пъти ура
  8. давам, излъчвам, изпускам (светлина, топлина и пр.)
  to GIVE a report изгърмявам
  9. показвам, отбелязвам, бележа, соча, давам
  further analysis GIVEs по-задълбоченият анализ показва/сочи
  10. изнасям, давам, устройвам, уреждам, изпълнявам (концерт, пиеса и пр.)
  11. предлагам/вдигам наздравица за, пия за здравето и пр. на
  I GIVE you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина
  12. създавам, причинявам (болка, неприятности и пр.), доставям, правя (удоволствие и пр.)
  13. давам, нося, донасям (доход и пр.), раждам (за дърво и пр.)
  this field GIVEs a good crop of barley тази нива ражда добра реколта от ечемик
  14. давам, предавам, описвам, обрисувам
  15. отстъпвам, съгласявам се с
  I GIVE you that point in the argument тук си прав, по тази точка в спора се съгласявам с тебе
  16. поддавам, огъвам се, хлътвам, еластичен съм
  счупвам се (и с way), отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се
  my knees gave (way) beneath me коленете ми се огънаха, краката ми се подкосиха
  17. to GIVE way вж. way
  18. започвам да се топя, омеквам (за време)
  to GIVE as good as one gets, to GIVE tit for tat прен. не оставам длъжен
  to GIVE it someone (hot) наругавам/накастрям някого
  GIVE it them! дай им да се разберат! I was GIVEn to understand that увериха ме, че
  to GIVE someone what for прен. разг. нареждам някого, давам някому да се разбере
  to GIVE to the public/the world публикувам, издавам, правя обществено достояние
  GIVE you joy! бъди/бъдете щастлив/щастливи! it is not GIVEn to all to не всеки може, не всекиму е дадено да
  she's thirty, GIVE or take a year or two тя е около трийсетгодишна
  give away подарявам
  раздавам (something to someone), предавам (булка) на младоженец (като част от, сватбения обред), отказвам се от, жертвувам, разг. издавам (съзнателно или не)
  to GIVE the show/game away разг. издавам тайна, изплювам камъчето
  give back връщам, възстановявам, отразявам (ехо, образ), оттеглям се, отстъпвам
  give forth излъчвам, (из) пускам (светлина, арoмат и пр.), хим. освобождавам, пускам (издънки и пр.), издавам (звук), съобщавам, разгласявам
  give in (пре) давам, връчвам (пакет, писмо и пр.), съобщавам (името си, за да бъда представен, записан), отстъпвам
  предавам се, оставям се, отдавам се (to)
  to GIVE in to someone ам. отстъпвам някому, изпълнявам нечие желание
  GIVEn in търг. като добавка
  give off give forth
  give on водя, гледам към (за врата и прозорец)
  give out раздавам, разпределям, издавам, излъчвам (звук, топлина и пр.), съобщавам, оповестявам
  refl представям се (as за)
  aм. давам (интервю), свършвам се, привършвам, изчерпвам се, към края съм
  his heart/luck gave out сърцето/щастието му изневери
  give over предавам, оставям (something to someone)
  спирам, преставам (с ger), отказвам се (от), изоставям
  to GIVE over trying преставам да се мъча
  GIVE over crying престани да плачещ, стига си плакал
  reft отдавам се, жертва съм (to на) (u pass)
  give up отстъпвам, предавам (се), отказвам (се), жертвувам, отказвам се от, (из) оставям, зарязвам
  to GIVE up smoking отказвам се от пушенето
  I GIVE her uр отказвам се от нея, вдигам ръце от нея
  the doctors have GIVEn him up лекарите ca го отписали
  I had GIVEn you up не те очаквах вече, бях изгубил вече надежда, че ще дойдеш
  to GIVE up (all) hope отчайвам се, оставям всякаква надежда
  to GIVE up for lost смятам за загубен, предавам (на полицията и пр.), издавам (имена на съучастници и пр.)
  refl отдавам се, предавам се, задълбочавам се
  посвещавам се (to в, на)
  give uрon give on
  II. n еластичност, гъвкавост (и прен.)
  * * *
  {giv} v (gave {geiv}; given {'givn}) l. давам (s. th. to s.o
  * * *
  оставям; отдавам; придавам; предавам; предоставям; давам; завещавам; налагам;
  * * *
  1. 1 to give way вж. way 2. 1 давам, нося, донасям (доход и пр.), раждам (за дърво и пр.) 3. 1 давам, предавам, описвам, обрисувам 4. 1 започвам да се топя, омеквам (за време) 5. 1 отстъпвам, съгласявам се с 6. 1 поддавам, огъвам се, хлътвам, еластичен съм 7. 1 предлагам/вдигам наздравица за, пия за здравето и пр. на 8. 1 създавам, причинявам (болка, неприятности и пр.), доставям, правя (удоволствие и пр.) 9. a book was given to me, i wasgiven a book дадоха ми/дадена ми бе една книга 10. aм. давам (интервю), свършвам се, привършвам, изчерпвам се, към края съм 11. further analysis gives по-задълбоченият анализ показва/сочи 12. give away подарявам 13. give back връщам, възстановявам, отразявам (ехо, образ), оттеглям се, отстъпвам 14. give forth излъчвам, (из) пускам (светлина, арoмат и пр.), хим. освобождавам, пускам (издънки и пр.), издавам (звук), съобщавам, разгласявам 15. give in (пре) давам, връчвам (пакет, писмо и пр.), съобщавам (името си, за да бъда представен, записан), отстъпвам 16. give it them! дай им да се разберат! i was given to understand that увериха ме, че 17. give off give forth 18. give on водя, гледам към (за врата и прозорец) 19. give out раздавам, разпределям, издавам, излъчвам (звук, топлина и пр.), съобщавам, оповестявам 20. give over crying престани да плачещ, стига си плакал 21. give over предавам, оставям (something to someone) 22. give up отстъпвам, предавам (се), отказвам (се), жертвувам, отказвам се от, (из) оставям, зарязвам 23. give uрon give on 24. give you joy! бъди/бъдете щастлив/щастливи! it is not given to all to не всеки може, не всекиму е дадено да 25. given in търг. като добавка 26. his heart/luck gave out сърцето/щастието му изневери 27. i give her uр отказвам се от нея, вдигам ръце от нея 28. i give you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина 29. i give you that point in the argument тук си прав, по тази точка в спора се съгласявам с тебе 30. i had given you up не те очаквах вече, бях изгубил вече надежда, че ще дойдеш 31. i. v (gave, given) давам (something to someone, someone something някому нещо) 32. ii. n еластичност, гъвкавост (и прен.) 33. it was give n to me пoдaрък ми e, подариха ми го 34. my knees gave (way) beneath me коленете ми се огънаха, краката ми се подкосиха 35. refl отдавам се, предавам се, задълбочавам се 36. refl представям се (as за) 37. reft отдавам се, жертва съм (to на) (u pass) 38. she's thirty, give or take a year or two тя е около трийсетгодишна 39. the doctors have given him up лекарите ca го отписали 40. they gave him six months hard labour осъдиха го на шест месеца каторжна работа 41. this field gives a good crop of barley тази нива ражда добра реколта от ечемик 42. to give a report изгърмявам 43. to give a shrug of the shoulders свивам рамене 44. to give a sigh/groan въздъхвам, изпъшквам 45. to give as good as one gets, to give tit for tat прен. не оставам длъжен 46. to give in to someone ам. отстъпвам някому, изпълнявам нечие желание 47. to give it someone (hot) наругавам/накастрям някого 48. to give one's hat a brush изчетквам си шапката 49. to give one's life for давам/жертвувам живота си за 50. to give one's life to посвещавам живота си на 51. to give over trying преставам да се мъча 52. to give someone what for прен. разг. нареждам някого, давам някому да се разбере 53. to give the show/game away разг. издавам тайна, изплювам камъчето 54. to give three cheers викам три пъти ура 55. to give to the public/the world публикувам, издавам, правя обществено достояние 56. to give up (all) hope отчайвам се, оставям всякаква надежда 57. to give up for lost смятам за загубен, предавам (на полицията и пр.), издавам (имена на съучастници и пр.) 58. to give up smoking отказвам се от пушенето 59. Предавам (съобщение, поздрави и пр.) 60. давам, излъчвам, изпускам (светлина, топлина и пр.) 61. давам, плащам 62. давам, посвещавам, отдавам 63. изнасям, давам, устройвам, уреждам, изпълнявам (концерт, пиеса и пр.) 64. определям, налагам (наказание), осъждам на, наказвам с, юр. издавам (решение), отсъждам 65. подарявам, давам, оставям, завещавам 66. показвам, отбелязвам, бележа, соча, давам 67. посвещавам се (to в, на) 68. предавам се, оставям се, отдавам се (to) 69. раздавам (something to someone), предавам (булка) на младоженец (като част от, сватбения обред), отказвам се от, жертвувам, разг. издавам (съзнателно или не) 70. спирам, преставам (с ger), отказвам се (от), изоставям 71. счупвам се (и с way), отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се 72. със същ., изразяващи действие, се превежда със съответен бълг. гл
  * * *
  give [giv] ( gave [geiv], given[givən]) I. v 1. давам, връчвам (s.th. to s.o., s.o. s.th. някому нещо); a pen was \given to me, I was \given a pen дадоха ми един химикал; to \give an answer давам отговор, отговарям; to \give lessons ( instruction) in давам уроци (преподавам) по; to \give o.'s daughter in marriage давам дъщеря си за жена (to на); 2. подарявам, давам; оставям, завещавам; what are you giving him for his birthday? какво ще му подариш за рождения ден? it was \given to him подарък му е, подариха му го; 3. предавам, връчвам; съобщавам; they gave her bad news at the hospital съобщиха ѝ лоша новина в болницата; to \give s.o. a letter from предавам някому писмо от; to \give s.o. into custody ( in charge) предавам някого на полицията; \give my regards to your daughter поздрави от мен дъщеря си; 4. заплащам, давам, плащам; the lady gave me a dollar tip дамата ми даде бакшиш от един долар; 5. давам, посещавам, отдавам; to \give o.'s life for давам живота си за; to \give o.'s life to посвещавам живота си на; to give o.'s attention to насочвам вниманието си към; 6. определям, налагам ( наказание); осъждам на, наказвам с; юрид. издавам ( решение); отсъждам; he was \given 10 years in prison осъдиха го на 10 години; they gave him 3 months hard labour осъдиха го на 3 месеца тежък физически труд; 7. със същ., които изразяват действие, се превежда със съответен български глагол; to \give a blow удрям; to give a cry ( shout) извиквам, надавам вик; to \give a jump подскачам; to \give a kick ритвам; to \give a look ( glance) поглеждам; to \give a shrug of the shoulders свивам рамене; to \give a sigh ( groan) въздъхвам, изпъшквам; to \give a speech произнасям реч; to \give a lecture изнасям лекция; to \give three cheers викам три пъти "ура"; 8. давам, излъчвам, изпускам, източник съм на (светлина, топлина и пр.); to \give a report изгърмявам; 9. показвам, отбелязвам, бележа, давам; he gave no sign of life той не даваше (показваше) никакви признаци на живот; 10. изнасям, давам, устройвам, уреждам ( банкет); изпълнявам (концерт, пиеса и пр.); to \give a recitation рецитирам; to \give a party давам (устройвам, уреждам) забава; каня гости; 11. предлагам (вдигам) наздравица, пия за (здравето и пр.) на; I \give you our host (предлагам) да пием за (здравето на) домакина; 12. създавам, причинявам (болка, неприятност и пр.); заразявам; доставям, правя (удоволствие и пр.); the noise \gives me a headache от шума ме боли главата; does your ear \give you pain? боли ли те ухото? to \give o.s. trouble правя си (създавам си) труд; 13. давам, нося, донасям, докарвам (доход и пр.); раждам (за дърво и пр.); this field \gives a good crop of barley тази нива ражда добър ечемик; 14. давам, предавам, описвам, обрисувам; 15. отстъпвам, съгласявам се с; the government's got to \give, or the miners will go on strike правителството трябва да отстъпи, иначе миньорите ще вдигнат стачка; 16. поддавам се, огъвам се, хлътвам, еластичен съм; счупвам се (и way); отпускам се, отхлабвам се, разхлабвам се; if the ladder \gives he will fall ако се счупи стълбата, той ще падне; he felt his legs gave beneath him той чувстваше, че не го държат краката (че краката му се подкосяват); 17.: to \give way отстъпвам, оставям се, отдавам се; отстъпвам място, оставям да мине (to); падам (за цени, акции и пр.); мор. греба силно, натискам силно греблата; to \give way to s.o. отстъпвам някому; to \give way to despair (grief etc.) оставям се (отдавам се) на отчаяние (скръб и пр.); to \give way to anger ( tears) давам воля на яда (сълзите) си; to \give way to traffic coming from the right давам предимство на автомобилите, идващи от дясната страна; 18. избелява (за цвят); 19. започва да се топи; затопля се, омеква, стопля се (за време); to \give a child a name кръщавам, именувам, наричам, назовавам; to \give a dog a bad name черня, очерням някого, изкарвам някому лошо име; to \give s.o. the fidgets ( jumps) разг. дразня, нервирам някого, лазя по нервите на; to \give as good as one gets, to \give tit for tat прен. не оставам длъжен; to \give birth to раждам; пораждам, предизвиквам, докарвам; to \give chase гоня, прогонвам; to \give ear слушам, послушвам, вслушвам се в; to \give effect to привеждам в изпълнение (действие), изпълнявам; to \give ground отстъпвам (особ. за войски); to \give o.'s right arm ( eye teeth) давам мило и драго; готов съм на всичко; to \give it to s.o. ( hot, strong), to \give s.o. hell давам някому да се разбере, наругавам, накастрям; to \give offence ( umbrage) обиждам; to \give place to отстъпвам място на, бивам заместен от; to \give rise to предизвиквам, причинявам, докарвам, пораждам; to \give s.o. the sack ( mitten) уволнявам, изгонвам от работа; отказвам на кандидат за женитба; to \give s.o. the slip измъквам се, изплъзвам се; to \give s.o. what for прен. нареждам някого, давам някому да се разбере; to \give the time of day поздравявам, казвам "добро утро" (добър ден и пр.); to \give to the public ( world) публикувам, издавам; правя обществено достояние; not to \give a damn пет пари не давам, не ме е грижа, не ме интересува; \give me the good old days къде са добрите стари времена, няма по-хубаво от добрите стари времена; you are a bright kid, I'll \give you that признавам, че си умно дете; добре де, умно дете си ( съгласен съм); it is not \given to all to не всеки може, не всекиму е дадено; \give me... разг. предпочитам ...; some people like country life \give me the town някои хора харесват живота на село, но аз предпочитам града; don't \give me that! не ми ги пробутвай тия! не вярвам! не може да бъде! II. n еластичност, гъвкавост (и прен.); отстъпчивост, примирителност, мекушавост, добрина.

  English-Bulgarian dictionary > give

 • 6 line

  {lain}
  I. 1. линия, черта, щриха (и изк.)
  LINE and colour изк. контури и цветове
  in LINE по/в права линия
  2. сп. линия
  3. (по) гранична линия, предел (и прен.)
  to go over/to overstep the LINE прекалявам, престъпвам позволеното
  paper just on the LINE съчинение/класно едва за тройка
  below the LINE незадоволителен, слаб
  4. геогр. екватор
  5. бръчка, линия (на дланта), бразда
  6. обик. рl контури, очертание, линия, силует
  7. редица, опашка (от хора)
  to stand in (a) LINE стоя/редя се/нареждам се на опашка
  to be in LINE for мой ред е за (повишение и пр.)
  to keep in LINE пазя си реда
  to get in/into LINE нареждам се
  8. линия (на съобщения)
  LINE engaged/aм. busy заето (за телефон)
  hold the LINE! чакайте на телефона! не прекъсвайте! shared/party LINE дуплекс
  9. жп. линия, релей
  LINE service пътна служба
  10. воен. развърнат строй, фронтова линия
  рl позиции
  to fall in LINE строявам се
  LINE ahead/astern мор. строй килватер
  LINE abreast мор. строй фронт
  in LINE в развърнат строй
  the enemy's LINEs позициите/разположението на противника
  LINE of battle боен ред
  to go up the LINE излизам на боева линия
  all along the LINE по всички фронтове, прен. по всички линии
  11. воен. редовни пехотни полкове, ам. редовни/строеви войски/офицери
  12. писан/печатен ред, стих
  to drop someone a LINE пиша някому накратко, драсвам някому няколко реда
  13. pl театр. реплика
  14. pl брачно свидетелство (и marriage LINEs)
  15. влакно (и на въдица), канап, въже (нце), жица
  LINE fishing риболов с въдица, въдичарство
  to give someone LINE enough давам някому свобода на действие
  16. конвейер
  17. воен. посока
  LINE of march посока на движение
  LINE of fire посока на стрелба
  18. насока, линия на поведение
  party LINE партийна линия
  on these LINEs в тази насока направление/дух
  to be in LINE with следвам/спазвам линията на (партия и пр.)
  to be out of LINE неуместен съм (за забележка, държание и пр.), не съм прав, на погрешен път съм
  to take a firm/hard/strong LINE действувам енергично/решително, вземам строги мерки (over something за нещо)
  what LINE do you intend to take? как смятате да постъпите? какво становище смятате да вземете? to do something on/along sound/correct LINEs постъпвам правилно
  on the wrong LINEs неправилно
  to keep to one's own LINE следвам собствения си път
  to keep in LINE спазвам правилата на играта, вървя в крак
  to keep someone in LINE принуждавам някого да върви в крак
  to keep one's temper in LINE запазвам хладнокръвие
  to be working on right LINEs на прав път съм
  to work on the LINEs of работя по системата/метода на
  19. произход, родословие, род, коляно, потекло, линия
  male/female LINE мъжка/женска линия
  20. занятие, работа, професия, специалност, поприще
  he is in the drapery LINE той е търговец на текстил
  that's not much in my LINE не се интересувам/не разбирам много от такива неща, не съм по тази част
  my LINE of country прен. моята област
  in the LINE of duty по задължение, служебно
  21. вид стока
  cheap LINE irt felt hats евтини меки/филцови шапки
  something in that LINE нещо подобно/такова
  22. условия на живот, съдба, късмет
  my LINEs have fallen in pleasant places имал съм късмет в живота си
  hard LINEs разг. лош късмет
  to get/have a LINE on разг. узнавам, научавам се за
  to give someone a LINE on разг. осведомявам някого, подшушвам някому
  to be in LINE with в съгласие съм с, съответствувам на
  to come into LINE with съгласувам се/координирам се с, приемам
  to bring into LINE with съгласувам, убеждавам (някого) да приеме/да се съгласи, вкарвам (някого) в пътя
  on the LINE на височината на очите, на границата (между две категории и пр.), прен. на карта/риск, открито, прямо, незабавно, веднага
  out of LINE накриво, неуместен, нереден
  down the LINE напълно, всецяло
  to shoot a LINE sl. хваля се, фукам се
  II. 1. разчертавам, тегля/чертая линии върху
  2. скицирам, очертавам, чертая, начертавам
  3. набраздявам
  face LINEd with care набръчкано от грижи лице
  4. нареждам (се) в редица (и с up)
  pedestrians LINEd the streets от двете страни на улицата стояха/бяха наредени пешеходци
  road LINEd with trees път с дървета от даете страни
  line in изк. скицирам
  line off набелязвам, очертавам
  line out line off
  отбелязвам (пасаж) зa изхвърляне, пикирам (разсад)
  запътвам се бързо (for към)
  line through зачерквам, зачертавам
  line up строявам (се), нареждам (се), нареждам се на опашка, разг. събирам, организирам, подреждам (изпълнители, програма, номера)
  to LINE up alongside/with разг. поддържам, присъединявам се към
  to LINE up behind разг. следбам, поддържам (някого), спечелвам (някого като съдружник)
  to have something /someone LINEd up имам нещо/някого на разположение
  to LINE something up in one's sights прицелвам се точно в нещо
  III. 1. подплатявам
  2. облицовам
  to LINE one's pockets забогатявам, натрупвам пари
  to LINE one's stomach хапвам си
  * * *
  {lain} n 1. линия, черта, щриха (и изк.); line and colour изк. конт(2) {lain} v 1. разчертавам, тегля/чертая линии върху; 2. скицир{3} {lain} v 1. подплатявам; 2. облицовам; to line o.'s pockets заб
  * * *
  черта; шнур; стих; строеви; редица; разчертавам; ред; рисунък; ресор; поприще; потекло; предел; бръчка; бразда; въже; връв; граница; екватор; курс; колона; коловоз; линия; набраздявам;
  * * *
  1. (по) гранична линия, предел (и прен.) 2. 1 pl брачно свидетелство (и marriage lines) 3. 1 pl театр. реплика 4. 1 влакно (и на въдица), канап, въже (нце), жица 5. 1 воен. посока 6. 1 воен. редовни пехотни полкове, ам. редовни/строеви войски/офицери 7. 1 конвейер 8. 1 насока, линия на поведение 9. 1 писан/печатен ред, стих 10. 1 произход, родословие, род, коляно, потекло, линия 11. 2 вид стока 12. 2 условия на живот, съдба, късмет 13. 20. занятие, работа, професия, специалност, поприще 14. all along the line по всички фронтове, прен. по всички линии 15. below the line незадоволителен, слаб 16. cheap line irt felt hats евтини меки/филцови шапки 17. down the line напълно, всецяло 18. face lined with care набръчкано от грижи лице 19. hard lines разг. лош късмет 20. he is in the drapery line той е търговец на текстил 21. hold the line! чакайте на телефона! не прекъсвайте! shared/party line дуплекс 22. i. линия, черта, щриха (и изк.) 23. ii. разчертавам, тегля/чертая линии върху 24. iii. подплатявам 25. in line в развърнат строй 26. in line по/в права линия 27. in the line of duty по задължение, служебно 28. line abreast мор. строй фронт 29. line ahead/astern мор. строй килватер 30. line and colour изк. контури и цветове 31. line engaged/aм. busy заето (за телефон) 32. line fishing риболов с въдица, въдичарство 33. line in изк. скицирам 34. line of battle боен ред 35. line of fire посока на стрелба 36. line of march посока на движение 37. line off набелязвам, очертавам 38. line out line off 39. line service пътна служба 40. line through зачерквам, зачертавам 41. line up строявам (се), нареждам (се), нареждам се на опашка, разг. събирам, организирам, подреждам (изпълнители, програма, номера) 42. male/female line мъжка/женска линия 43. my line of country прен. моята област 44. my lines have fallen in pleasant places имал съм късмет в живота си 45. on the line на височината на очите, на границата (между две категории и пр.), прен. на карта/риск, открито, прямо, незабавно, веднага 46. on the wrong lines неправилно 47. on these lines в тази насока направление/дух 48. out of line накриво, неуместен, нереден 49. paper just on the line съчинение/класно едва за тройка 50. party line партийна линия 51. pedestrians lined the streets от двете страни на улицата стояха/бяха наредени пешеходци 52. road lined with trees път с дървета от даете страни 53. something in that line нещо подобно/такова 54. that's not much in my line не се интересувам/не разбирам много от такива неща, не съм по тази част 55. the enemy's lines позициите/разположението на противника 56. to be in line for мой ред е за (повишение и пр.) 57. to be in line with в съгласие съм с, съответствувам на 58. to be in line with следвам/спазвам линията на (партия и пр.) 59. to be out of line неуместен съм (за забележка, държание и пр.), не съм прав, на погрешен път съм 60. to be working on right lines на прав път съм 61. to bring into line with съгласувам, убеждавам (някого) да приеме/да се съгласи, вкарвам (някого) в пътя 62. to come into line with съгласувам се/координирам се с, приемам 63. to drop someone a line пиша някому накратко, драсвам някому няколко реда 64. to fall in line строявам се 65. to get in/into line нареждам се 66. to get/have a line on разг. узнавам, научавам се за 67. to give someone a line on разг. осведомявам някого, подшушвам някому 68. to give someone line enough давам някому свобода на действие 69. to go over/to overstep the line прекалявам, престъпвам позволеното 70. to go up the line излизам на боева линия 71. to have something /someone lined up имам нещо/някого на разположение 72. to keep in line пазя си реда 73. to keep in line спазвам правилата на играта, вървя в крак 74. to keep one's temper in line запазвам хладнокръвие 75. to keep someone in line принуждавам някого да върви в крак 76. to keep to one's own line следвам собствения си път 77. to line one's pockets забогатявам, натрупвам пари 78. to line one's stomach хапвам си 79. to line something up in one's sights прицелвам се точно в нещо 80. to line up alongside/with разг. поддържам, присъединявам се към 81. to line up behind разг. следбам, поддържам (някого), спечелвам (някого като съдружник) 82. to shoot a line sl. хваля се, фукам се 83. to stand in (a) line стоя/редя се/нареждам се на опашка 84. to take a firm/hard/strong line действувам енергично/решително, вземам строги мерки (over something за нещо) 85. to work on the lines of работя по системата/метода на 86. what line do you intend to take? как смятате да постъпите? какво становище смятате да вземете? to do something on/along sound/correct lines постъпвам правилно 87. бръчка, линия (на дланта), бразда 88. воен. развърнат строй, фронтова линия 89. геогр. екватор 90. жп. линия, релей 91. запътвам се бързо (for към) 92. линия (на съобщения) 93. набраздявам 94. нареждам (се) в редица (и с up) 95. обик. рl контури, очертание, линия, силует 96. облицовам 97. отбелязвам (пасаж) зa изхвърляне, пикирам (разсад) 98. рl позиции 99. редица, опашка (от хора) 100. скицирам, очертавам, чертая, начертавам 101. сп. линия
  * * *
  line [lain] I. n 1. линия, черта, щрих; \line of demarcation гранична линия, демаркационна линия; \line of sight ( vision) зрителна линия; \line of force физ. силова линия; black \lines, guiding \lines, writing \lines подложка от начертани редове (за писане върху празен лист); to take the air \line ам. вървя направо, тръгвам по най-прекия път; by \line, by \line and level, by \line and rule точно, прецизно, методично; below the \line под нормата; недостатъчно; goal \line сп. голлиния; to tow the \line 1) подчинявам се, огъвам се пред общоприетото; 2) правя фалстарт; 2. линия на поведение; on these \lines в тази насока (направление, дух); to take a strong \line действам енергично; строг съм; to keep ( take) o.'s own \line, to strike out a \line of o.'s own следвам своя път; on the \line of като по модела, метода на; to be working on right \lines на прав път съм; 3. граница, погранична линия (черта); предел; a fine ( thin, narrow) \line тънка разлика; to draw a ( the) \line разграничавам ( between) поставям граница (предел) (at); one must draw the \line somewhere прен. всяко търпение си има граници; a paper just on the \line работа (съчинение, класно), която е точно за тройка; the L. ист. южната граница на Пенсилвания (разделяща робовладелческите от свободните щати); to go over ( cross) the \line прекалявам; престъпвам нормите на благоприличието; 4. обикн. pl очертание, контур, силует; 5. линия (съобщителна, търговска, транспортна); to come on \line влизам в действие (употреба); all along the \line по цялата линия; прен. навсякъде, във всяка точка; hold the \line! не прекъсвайте (при телефонен разговор)! чакайте така! to go on \line включвам се в компютърна мрежа; \line service жп пътна служба; belt \line 1) обиколна трамвайна линия; 2) околовръстна железница; 6. воен. развърнат строй, верига; фронтова линия; to fall in \line воен. строявам се; \line ahead, \line astern мор. в колона по един; \line abreast фронтално; ship of the \line линеен кораб; in \line в развърнат строй; troops of the \line армейска пехота; \line officer младши офицер; ам. строеви офицер; the enemy's \lines позициите (разположението) на противника; \line of battle боен ред; 7. геогр. екватор; 8. произход, родословие, коляно, потекло; линия; male ( female) \line мъжка (женска) линия; 9. бразда; бръчка; 10. връв; канап, шнур; въженце, въже; clothes-\line въже за простиране на пране; to give s.o. \line enough оставям някого на спокойствие (свобода); to tow the party \line поддържам партийната линия; to throw a good \line прен. опитен (добър) рибар съм; 11. въдица, корда; 12. кабел, жица; \line-to-ground ел. фазен, фазов (между проводник и земя); \line-to-\line ел. междуфазен, междуфазов (между два проводника); 13. ред; pl стихове; drop me a few \lines драснете ми няколко реда; take 50 \lines уч. ще преведеш (препишеш) 50 реда (за наказание); to muff o.'s \lines театр. сбърквам (сгрешавам) репликата си; to sign on the dotted \line слагам подписа си, напълно се съгласявам; marriage \lines брачно свидетелство; 14. редица; опашка (от чакащи хора); to stand in \line чакам на (в) редица; правя опашка; bread \line опашка от безработни за безплатна храна; 15. ресор, специалност, поприще; занятие, работа, професия; it is not in my \line, it is out of my \line с такова нещо не се занимавам, не разбирам от такова нещо; не съм по тази част; \line of business театр. амплоа; 16. вид, естество; s.th. in that \line нещо такова (подобно); \line of goods вид стока; 17. дванадесета част от цол (инч); 18. тръба; further down the \line по-късно, в последствие, в бъдеще; to get o.'s \lines crossed обърквам се; to be in ( out of) \line with съгласен съм (не съм съгласен) с, to bring into \line карам, принуждавам да се съгласи; to fall into \line with приспособявам се, нагаждам се към; to come into \line with съгласувам (координирам) се с; to give a \line on давам информация за, представям; to have ( get) a \line on имам представа за, имам мнение (сведения, информация) за; on the \line 1) на височина на очите; 2) на видно място, изтъкнат; 3) ам. веднага, незабавно; to have s.o. on a \line подигравам (лъжа, мамя) някого; hard \lines разг. лош късмет; to be in the firing \line, (in the \line of fire) под прицел съм; подложен съм на нападки (критика); to be ( way) out of \line греша, не съм на прав път, не постъпвам правилно; to put ( lay) s.th. on the \line 1) рискувам да загубя нещо, залагам (репутацията си, работата си) на карта (и to be on the \line); 2) казвам нещо директно и искрено, не спестявам истината; откривам (чувствата си); to be shooting a \line преувеличавам, "изхвърлям се"; to do a \line with sl ходя с, гаджета сме с; II. v 1. разчертавам, тегля (чертая) линии върху; to \line through зачерквам; to \line off трасирам; 2. набраздявам; 3. поставям, нареждам (се) в редица (линия) (и \line up); to \line the streets with trees поставям (насаждам) дръвчета покрай улицата; troops \lined the streets войскови части застанаха от двете страни на улицата; to \line up 1) строявам (нареждам се) в редица; 2) линирам, разчертавам; 3) изравнявам, центрирам; 4) разграничавам се; to \line up with нареждам се с, присъединявам се към; to \line off трасирам; to \line out 1) отбелязвам (пасаж) за изхвърляне от текст; 2) начертавам (маршрут и пр.); 3) бързам; III. v подплатявам, обшивам (облицовам, тапицирам) отвътре; тех. облицовам, подвързвам ( книга); to \line o.'s pocket прен. забогатявам, натрупвам пари (обикн. по нечестен начин, напр. чрез приемане на подкупи).

  English-Bulgarian dictionary > line

 • 7 root

  {ru:t}
  I. 1. корен (и анат., ез., прен.)
  to take/strike ROOT, to put down ROOTs вкоренявам се, пускам корен (и)
  the ROOT of the matter същината на въпроса
  ROOT and branch напълно, из корен, из основи
  to pull up by the ROOTs изтръгвам с корена, изкоренявам
  to pull up one's ROOTs премествам се на ново място/нова работа, започвам нов живот другаде
  to put down new ROOTs установявам се на друго място, започвам нов живот другаде
  2. кореноплодно растение
  3. тех. впадина (на резба, зъбно колело), корен (на заваръчен шев)
  4. муз. основен тон (на акорд)
  5. библ. потомък
  II. 1. вкоренявам (се), прен. кореня се
  2. внедрявам
  firmly/deeply ROOTed дълбоко внедрен, дълбок
  3. прен. приковавам
  to ROOT to the ground/spot приковавам на земята/наместо
  4. поет. изтръгвам, отделям (from)
  5. to ROOT up/out изкоренявам (и прен.)
  III. 1. ровя/рия със зурла
  to ROOT (about) for търся
  2. to ROOT out/up изравям, намирам (и прен.)
  IV. 1. насърчавам (състезател и пр.) с викове
  2. подпомагам, желая успеха (на някого)
  * * *
  {ru:t} n 1. корен (и анат., ез., прен.); to take/strike root, to pu(2) {ru:t} v 1. вкоренявам (се); прен. кореня се; 2. внедрявам; {3} {ru:t} v 1. ровя/рия със зурла; to root (about) for търся; 2. t{4} {ru:t} v ам. обик. с for 1. насърчавам (сьстезател и пр.) с
  * * *
  ровя; внедрявам се; вкоренявам; корен;
  * * *
  1. firmly/deeply rooted дълбоко внедрен, дълбок 2. i. корен (и анат., ез., прен.) 3. ii. вкоренявам (се), прен. кореня се 4. iii. ровя/рия със зурла 5. iv. насърчавам (състезател и пр.) с викове 6. root and branch напълно, из корен, из основи 7. the root of the matter същината на въпроса 8. to pull up by the roots изтръгвам с корена, изкоренявам 9. to pull up one's roots премествам се на ново място/нова работа, започвам нов живот другаде 10. to put down new roots установявам се на друго място, започвам нов живот другаде 11. to root (about) for търся 12. to root out/up изравям, намирам (и прен.) 13. to root to the ground/spot приковавам на земята/наместо 14. to root up/out изкоренявам (и прен.) 15. to take/strike root, to put down roots вкоренявам се, пускам корен (и) 16. библ. потомък 17. внедрявам 18. кореноплодно растение 19. муз. основен тон (на акорд) 20. подпомагам, желая успеха (на някого) 21. поет. изтръгвам, отделям (from) 22. прен. приковавам 23. тех. впадина (на резба, зъбно колело), корен (на заваръчен шев)
  * * *
  root [ru:t] I. n 1. корен (и анат., ез., прен.); to take ( strike) \root вкоренявам се, пускам корен(и); the \root of the matter същината на въпроса; to get at the \root of стигам до (намирам) корена на; \root and branch напълно; из корен, из основи; to pull up by the \roots изтръгвам с корена, изкоренявам, ликвидирам; 2. pl кореноплодни растения (и \root-crops); 3. мат. корен; square ( second) \root корен квадратен; cube ( third) \root корен трети; \root sign мат. знак за корен; 4. тех. основа на нарез; пета, корен, основа (на зъб от зъбно колело, на перка и пр.); 5. муз. основен тон (на акорд); 6. австр. sl сексуален контакт; 7. attr основен; II. v 1. вкоренявам (се); 2. внедрявам; 3.: to \root to the spot прен. заковавам (приковавам) на мястото, вцепенявам; 4. ровя (рия) със зурла (за свиня); 5. ровя, тършувам, ровичкам, бърникам; 6.: to \root out (up, away) изкоренявам (и прен.); 7. разг. работя, трепя се, блъскам се; 8. sl насърчавам ( състезател) с викове и пр.;

  English-Bulgarian dictionary > root

 • 8 sure

  {ʃuə}
  I. 1. сигурен, уверен, убеден
  to be/feel SURE of/about something сигурен съм за/убеден съм в нещо, не се съмнявам за/в нещо
  I am SURE I didn't mean to hurt you аз наистина/съвсем не исках да те оскърбя
  to be SURE of oneself имам вяра/уверен съм в себе си
  to make SURE (that) проверявам/убеждавам се/уверявам се, чe
  2. верен, надежден, доверен, несъмнен, безспорен, положителен, сигурен, изпитан
  to be SURE разбира се, естествено
  be SURE to, разг. be SURE and непременно/не забравяй/не пропускай да
  to have it for SURE знам с положителност
  SURE thing! разг. положително! всякак! well, to be SURE! well, I'm SURE! учудване (я) виж ти! she made SURE he would come back тя беше сигурна, че той ще се върне
  II. 1. сигурно, несъмнено, без съмнение
  SURE enough наистина, действително, разбира се
  as SURE as eggs is eggs sl. съвсем вярно/сигурно, като две и две четири
  2. ам. наистина, разбира се, безусловно
  you SURE said it добре го каза
  III. int разбира се, естествено, всякак
  * * *
  {shuъ} а 1. сигурен, уверен, убеден; to be/feel sure of/about s.th. (2) {'sъ:tsha:j} adv 1. сигурно, несъмнено, без съмнение; sure en{3} {'sъ:tsha:j} int разбира се; естествено; всякак.
  * * *
  уверен; убеден; верен; разбирам; доверен; надежден; несъмнен; несъмнено;
  * * *
  1. as sure as eggs is eggs sl. съвсем вярно/сигурно, като две и две четири 2. be sure to, разг. be sure and непременно/не забравяй/не пропускай да 3. i am sure i didn't mean to hurt you аз наистина/съвсем не исках да те оскърбя 4. i. сигурен, уверен, убеден 5. ii. сигурно, несъмнено, без съмнение 6. iii. int разбира се, естествено, всякак 7. sure enough наистина, действително, разбира се 8. sure thing! разг. положително! всякак! well, to be sure! well, i'm sure! учудване (я) виж ти! she made sure he would come back тя беше сигурна, че той ще се върне 9. to be sure of oneself имам вяра/уверен съм в себе си 10. to be sure разбира се, естествено 11. to be/feel sure of/about something сигурен съм за/убеден съм в нещо, не се съмнявам за/в нещо 12. to have it for sure знам с положителност 13. to make sure (that) проверявам/убеждавам се/уверявам се, чe 14. you sure said it добре го каза 15. ам. наистина, разбира се, безусловно 16. верен, надежден, доверен, несъмнен, безспорен, положителен, сигурен, изпитан
  * * *
  sure[ʃuə] I. adj 1. сигурен; \sure shot точен (сигурен) стрелец; 2. верен, надежден, доверен; безопасен, безгрешен; 3. положителен; несъмнен; a \sure sign очевиден (несъмнен, недвусмислен) знак; to be \sure разбира се, естествено; be \sure to непременно, не забравяй да; he is \sure to write her той непременно ще пише; I dont't know for \sure не знам със сигурност, не съм (съвсем) сигурен; \sure thing! разг. положително! не бой се! 4. уверен, убеден; \sure of уверен в; убеден в; to make \sure проверявам; убеждавам се; уверявам се; погрижвам се (нещо да стане); to be \sure of o.'s income имам осигурен доход; a \sure draw 1) гора, в която положително има лисици; 2) забележка, която сигурно ще накара някого да се издаде; II. adv 1. сигурно, несъмнено; \sure enough наистина, действително; разбира се; as \sure as вярно (сигурно) като; as \sure as fate ( death), as \sure as eggs is eggs безусловно; несъмнено; от сигурно по-сигурно; 2. разг. наистина; you \sure did it ти наистина го направи; III. int и естествено! разбира се! безусловно!

  English-Bulgarian dictionary > sure

См. также в других словарях:

 • sign for — phrasal verb [transitive] Word forms sign for : present tense I/you/we/they sign for he/she/it signs for present participle signing for past tense signed for past participle signed for 1) sign for something if you sign for a parcel or letter, you …   English dictionary

 • sign for — PHRASAL VERB If you sign for something, you officially state that you have received it, by signing a form or book. [V P n] When the postal clerk delivers your order, check the carton before signing for it …   English dictionary

 • sign for — phr verb Sign for is used with these nouns as the object: ↑package, ↑team …   Collocations dictionary

 • sign for something — ˈsign for sth derived to sign a document to show that you have received sth • Someone must sign for the package when we deliver it. Main entry: ↑signderived …   Useful english dictionary

 • sign for sth — UK US sign for sth Phrasal Verb with sign({{}}/saɪn/ verb ► to sign a form to show that you have received something: »He signed for the parcel …   Financial and business terms

 • ˈsign for sth — phrasal verb 1) to show that you have received something by writing your name on a document 2) British to agree to play for a sports club by signing a contract …   Dictionary for writing and speaking English

 • sign for — …   Useful english dictionary

 • Sign of the Cross — For other uses, see Sign of the Cross (disambiguation). The Sign of the Cross (Latin: Signum Crucis), or crossing oneself, is a ritual hand motion made by members of many branches of Christianity, often accompanied by spoken or mental recitation… …   Wikipedia

 • sign — n 1 Sign, mark, token, badge, note, symptom can denote a sensible and usually visible indication by means of which something not outwardly apparent or obvious is made known or revealed. Sign is the most comprehensive of these terms, being… …   New Dictionary of Synonyms

 • sign — [sīn] n. [ME signe < OFr < L signum, a mark, token, prob. < base of secare, to cut (see SAW1): orig. sense prob. “incised mark”] 1. something that indicates a fact, quality, etc.; indication; token [black as a sign of mourning] 2. a) a… …   English World dictionary

 • sign — vt 1: to affix a signature to: ratify or attest by hand or seal sign a bill into law; specif: to write or mark something (as a signature) on (a document) as an acknowledgment of one s intention to be bound by it 2: to assign or convey formally… …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»