Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

sign+for

 • 1 астрален

  1. astral; starry
  2. (за светлина) mystic, mysterious
  * * *
  астра̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. astral; starry;
  2. (за светлина) mystic, mysterious.
  * * *
  astral: an астрален sign - астрален знак
  * * *
  1. (за светлина) mystic, mysterious 2. astral;starry

  Български-английски речник > астрален

 • 2 белег

  1. (следа от рана) scar, mark, seam
  (от удар, особ. камшик) stripe, weal
  мед. naevus
  (изрязан по ръб, плоскост) notch
  външни белези exteriors, externals
  отличителен белег a distinguishing feature/mark
  3. прен. (признак) sign; token; denotation
  белег на благородство a mark of gentility
  * * *
  бѐлег,
  м., -зи, (два) бѐлега 1. ( следа от рана) scar, mark, seam; (от удар с камшик) stripe, weal; (по кожата от рождение) birth-mark; мед. naevus; (от клъвване) peck; ( изрязан по ръб, плоскост) notch; \белегг за центриране adjustment notch; (от шарка) pock mark; (от горене с желязо) brand; (от петно) sully; ( слаба следа) tincture; (от нещо вече не съществуващо) vestige;
  2. ( знак за разпознаване) mark, sign; външни \белегзи exteriors, externals; особени \белегзи special peculiarities (of a person); отличителен \белегг distinguishing feature/mark, insignia; характерен \белегг characteristic;
  3. прен. ( признак) sign; token; mark denotation.
  * * *
  denotation; mark{ma;k}; marking; print{print}; scar (на скала, камък); scar (от рана) ; stripe (от камшик): I have белегs on my back. - Имам белези от камшик по гърба.; tick; token; vestige
  * * *
  1. (no кожата от рождение) birth-mark 2. (знак за разпознаване) mark, sign 3. (изрязан по ръб, плоскост) notch 4. (оm нещо вече не съществуващо) vestige 5. (от горене с желязо) brand 6. (от клъвване) peck 7. (от петно) sully 8. (от удар, особ. камшик) stripe, weal 9. (от шарка) pock mark 10. (слаба следа) tincture 11. (следа: от рана) scar, mark, seam 12. БЕЛЕГ на благородство a mark of gentility 13. външни белези exteriors, externals 14. мед. naevus 15. особени белези special peculiarities (of a person) 16. отличителен БЕЛЕГ a distinguishing feature/ mark 17. прен. (признак) sign;token;denotation 18. характерен БЕЛЕГ characteristic

  Български-английски речник > белег

 • 3 бележа

  1. mark, make a sign/mark on, put a mark on; notch
  (означавам) note, point out, indicate; designate
  2. (записвам, отбелязвам) mark, register; write
  (за автомат. уред) show, register
  3. прен. (показвам, отбелязвам) mark, show, register
  бележа нов етап mark a new stage/ам. milestone
  бележа път blaze a trail
  бележа успехи achieve/score success (es). make/mark progress
  бележа напредък advance
  * * *
  белѐжа,
  гл., мин. св. деят. прич. беля̀зал 1. mark, make a sign/mark on, put a mark on; notch; ( означавам) note, point out, indicate; designate;
  2. ( записвам, отбелязвам) mark, register; write; (за автоматичен уред) show, register; спорт. ( записвам точки при игра) mark, score; clock up;
  3. прен. ( показвам, отбелязвам) mark, show, register; \бележа напредък advance; \бележа нов етап mark a new stage/амер. milestone; \бележа път blaze a trail; \бележа успехи achieve/score success(es).
  * * *
  mark; notch
  * * *
  1. (за автомат. уред) show, register 2. (записвам, отбелязвам) mark, register;write 3. (означавам) note, point out, indicate;designate 4. mark, make a sign/mark on, put a mark on;notch 5. БЕЛЕЖА напредък advance 6. БЕЛЕЖА нов етап mark a new stage/ам. milestone 7. БЕЛЕЖА път blaze a trail 8. БЕЛЕЖА успехи achieve/score success(es). make/mark progress 9. прен, (показвам, отбелязвам) mark, show, register 10. сn. (записвам точки при игра) mark, score

  Български-английски речник > бележа

 • 4 да

  1. yes
  да де well, yes
  да или не yes or no
  и да и не yea and nay
  Познаваш ли го?-Да Do you know him?-Yes, I do
  Ще отидеш ли или няма да отидеш?-Да, ще отида Are you going or not?-Yes, I am going
  той каза да he said yes
  отговаряй само с "да" или "не" confine yourself to yes and no
  (влез) come in
  2. (подкана) let (с inf. без to)
  да вървим let's go
  3. (заповед, закана) без превод
  гледай да не закъснееш mind you're not late
  ти да мълчиш! you keep your mouth shut! да става каквото ще come what may
  който иска билети, да си ги набави сам whoever wants a ticket can get it himself
  4. (нереално условие, пожелание) if, if only, may
  да можех да го видя I wish I could see him
  да бях аз на твое място if I were you
  де да беше така if only it were so
  да не бях идвал would that I had never come
  да живее Х! long live Х! да крепне делото на мира! may the cause of peace prosper!
  5. (съмнение) без превод
  да не би да for fear (that) lest; in case
  да не би да ни чуят for fear that/they may hear us; lest they should hear us
  безпокоим се да не би да му се е случило нещо we are worried in case s.th. has happened to him
  не ще да е той it won't be him; I don't think it's him
  той да се държи така! that he should behave like that
  6. (дали, нима) без превод
  да вървим ли? shall we go?
  да не мислиш, че ме е страх? you don't think I'm afraid, do you?
  искам да го видя I want to see him
  лесно е да се говори it is easy to talk
  8. (за цел и със за) to, in order to, in order that, so that
  дойдох да те видя I came to see you
  трябва да тръгнем сега, за да не закъснеем we must start now in order that we may not be late
  макар и да, ако и да, дори и да though, even though, although
  без да without (с ger.)
  преди да before (c ger.)
  дори и да е късно, ще отида even though it is late, I shall go; late as it is, I shall go
  влез в стаята, без да го събудиш go into-the room without waking him
  той е умрял преди аз да съм бил роден he died before I was born
  преди да замине, той се сбогува с мене before leaving he said good-bye to me
  * * *
  да,
  част. ( за потвърждение или съгласие) yes; \да де well, yes; \да или не yes or no; и \да и не yea and nay; отговаряй само с\да илине” confine yourself to yes and no; Познаваш ли го? ­ \да Do you know him? ­ Yes, I do; Ще отидеш ли или няма да отидеш? ­ \да, ще отида Are you going or not? ­ Yes, I am (going); ( влез) come in; ( при обаждане по телефона) hello, yes.
  ——————
  част.
  1. ( подкана) let (с inf. без to); \да вървим let’s go;
  2. ( заповед, закана) без превод: гледай \да не закъснееш mind you’re not late; \да става каквото ще come what may;
  3. ( нереално условие; пожелание) if, if only, may; \да бях аз на твое място if I were you; \да живее Х! long life X! \да крепне делото на мира! may the cause of peace prosper! \да можех да го видя I wish/if only I could see him; \да не бях идвал would that I had never come;
  4. ( съмнение) без превод: безпокоим се \да не би \да му се е случило нещо we are worried in case s.th. has happened to him; \да не би \да for fear (that), lest; in case; \да не би \да ни чуят for fear that/they may hear us; lest they should hear us; не ще \да е той it won’t be him; I don’t think it’s him; той \да се държи така! that he should behave like that;
  5. ( дали, нима) без превод: \да вървим ли? shall we go? \да не мислиш, че ме е страх? you don’t think I’m afraid, do you?;
  6. ( пред глагол) to; искам \да го видя I want to see him;
  7. (за цел и със за) to, in order to, in order that, so that; дойдох \да те видя I came to see you;
  8. (в съчет. със съюз и предл.): без \да without (с ger.); дори и \да е късно, ще отида even though it is late, I shall go; late as it is, I shall go; макар и \да, ако и \да, дори и \да though, even though, although; преди \да before (с ger.).
  * * *
  all right ; too {tu;} (за намерение); to (глагол в инфинитив); yeah - да живее
  * * *
  1. (амнистия пенсия, виза, стипендия 2. (в съчетание със съюзи и предлози) 3. (влез) come in 4. (връчвам) give, hand, deliver 5. (дали, нима) без превод: ДА вървим ли? shall we go? 6. (за обща цел) contribute 7. (за цел и със за) to, in order to, in order that,. so that 8. (заповед, закана) без превод: гледай ДА не закъснееш mind you're not late 9. (мома за женене) give in marriage 10. (награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on) 11. (нереално условие, пожелание) if, if only, may 12. (подавам) hand, pass 13. (подарявам) give, present (s. o. with s. th.) 14. (пред глагол) to 15. (при обаждане по телефона) hello, yes 16. (сервирам) help (някому нещо s. о. to s. th.) 17. (съмнение) без превод: ДА не би ДА for fear (that) lest;in case 18. (храна на живoтно) feed (на to) 19. 1 (отпускам 20. 1 yes 21. 2 (подкана) let (с inf. без to) 22. give (някому нещо s.o. s.th., s.th. to s.o.) 23. ДА безплатно give away 24. ДА бях аз на твое място if I were you 25. ДА вървим let's go 26. ДА де well, yes 27. ДА живее Х! long live Х! ДА крепне делото на мира! may the cause of peace prosper! 28. ДА знак make a sign, beckon (на to) 29. ДА знак с ръка motion with o.'s hand 30. ДА израз на give expression/ utterance to 31. ДА или не yes or no 32. ДА мило и драго за be ready to give anything for 33. ДА много от себе си give much of o. s. 34. ДА можех да го видя I wish I could see him 35. ДА на заем lend 36. ДА на химическо чистене have s.th. dry-cleaned, send s.th. to be dry-cleaned 37. ДА не би ДА ни чуят for fear that/they may hear us;lest they should hear us 38. ДА не бях идвал would that I had never come 39. ДА не мислиш, че ме е страх? you don't think I'm afraid, do you? 40. ДА нещо на поправка have s.th. repaired 41. ДА някому достъп до give s.o. access to 42. ДА някому ролята на cast s. o. in the part of 43. ДА някому това, което му се пада give s. о. his (proper) due 44. ДА обещание make a promise, hold out a promise (на to), promise 45. ДА отговор give an answer (на to) 46. ДА отдих give/grant/allow respite 47. ДА подкуп на някого bribe s. о. 48. ДА подслон give shelter 49. ДА познания/ основа по ground in, give a grounding in 50. ДА помощ на give help to, lend assistance to 51. ДА първа помощ на give first aid to 52. ДА съгласието си give o.'s consent/assent 53. Познаваш ли го? - Да Do you know him?- Yes, I do 54. Ще отидеш ли или няма да отидеш? - Да, ще отида Are you going or not?- Yes, I am going 55. ако остана на if I should depend on 56. без ДА without (с ger.) 57. безпокоим се ДА не би ДА му се е случило нещо we are worried in case s.th. has happened to him 58. вж. останал 59. влез в стаята, без ДА го събудиш go into-the room without waking him 60. дава ми се 61. де ДА беше така if only it were so 62. дойдох ДА те видя I came to see you 63. дори и ДА е късно, ще отида even though it is late, I shall go;late as it is, I shall go 64. и ДА и не yea and nay 65. имам да ДА някому be in debt to s. o., be in s. o.'s debt, owe s. o. money, owe money to s. о. 66. искам ДА го видя I want to see him 67. който иска билети, да си ги набави сам whoever wants a ticket can get it himself 68. къде остана... ? what about... ? между нас да си остане, тук да си остане let this remain between us, keep mum about it 69. лесно е ДА се говори it is easy to talk 70. макар и ДА, ако и ДА, дори и ДА though, even though, although 71. малко остана да падна I almost/(very) nearly/all but fell 72. не ДА (помощ, съгласие) withhold 73. не ДА на детето да вдига шум I don't let the child make a noise 74. не ми дават да отида на кино they won't let me go to the cinema 75. не ще ДА е той it won't be him;I don't think it's him 76. независимост, концесии и пр.) grant 77. остават ми очите в нещо I can't keep my eyes off s. th. 78. остави другото, ами... what matters is... 79. остани си със здраве keep well, God be with you 80. отговаряй само с „да" или „не" confine yourself to yes and no 81. позволявам, разрешавам) allow, (с inf. без to), allow (c inf.) 82. преди ДА before (c ger.) 83. преди ДА замине, той се сбогува с мене before leaving he said good-bye to me. давам, дам 84. само това остава! that is the latest/the limit 85. се види it remains to be seen 86. та какво остава за to say nothing of 87. така си и остана it was left at that 88. ти ДА мълчиш! you keep your mouth shut! ДА става каквото ще come what may 89. той ДА се държи така! that he should behave like that 90. той е умрял преди аз ДА съм бил роден he died before I was born 91. той каза ДА he said yes 92. трябва ДА тръгнем сега, за ДА не закъснеем we must start now in order that we may not be late

  Български-английски речник > да

 • 5 дам

  вж. давам
  * * *
  да̀вам гл.
  1. give ( някому нещо s.o. s.th., s.th. to s.o.); ( подавам) hand, pass; (за обща цел) contribute; ( сервирам) help ( някому нещо s.o. to s.th.); ( храна на животно) feed (на to); ( награда, почести, звание) award (на to), confer (on), bestow (on); ( подарявам) give, present (s.o. with s.th.); ( връчвам) give, hand, deliver; ( мома за женене) give in marriage; \дам безплатно give away; \дам знак make a sign, beckon (на to); \дам знак с ръка motion with o.’s hand; \дам израз на give expression/utterance to; \дам мило и драго за be ready to give anything for; \дам на химическо чистене have s.th. dry-cleaned, send s.th. to be dry-cleaned; \дам назаем lend; \дам нещо на поправка have s.th. repaired; \дам някому ролята на cast s.o. in the part of; \дам някому това, което му се пада give s.o. his (proper) due; \дам обещание make a promise, hold out a promise (на to), promise; \дам подкуп на някого bribe s.o.; \дам познания/основа по ground in, give a grounding in; \дам помощ на give help to, lend assistance to; \дам първа помощ на give first aid to; \дам съгласието си give o.’s consent/assent; имам да \дам някому be in debt to s.o., be in s.o.’s debt, owe s.o. money, owe money to s.o.; не \дам ( помощ, съгласие) withhold;
  2. ( отпускам; позволявам, разрешавам) let (с inf. без to), allow (с inf.); ( амнистия, пенсия, виза, стипендия; независимост, концесии и пр.) grant; дава ми се време be allowed time; \дам някому достъп до give s.o. access to; \дам по пет минути на всеки оратор limit every speaker to five minutes; \дам свобода на някого allow s.o. freedom, give freedom to s.o.; не \дам дума да се каже be dead set against; не ми дават да отида на кино they won’t let me go to the cinema;
  3. ( доставям, снабдявам) furnish, supply, provide; ( излъчвам) give out, emit; \дам данни supply data; слънцето дава топлина и светлина the sun emits heat and light;
  4. ( раждам, произвеждам; нося) yield, bear, produce; \дам дивиденти yield dividents; \дам жито/плод yield/bear a harvest; \дам лихва bear/yield interest; \дам мляко give/yield milk;
  5. ( плащам) pay;
  6. ( продавам) sell, charge; дават портокалите по 1 долар килото they sell oranges at 1 dollar the kilo, oranges sell/are sold at 1 dollar the kilo; колко го давате? what do you charge for it?;
  7. ( устройвам ­ концерт и пр.) give; ( представям ­ пиеса и пр.) show, play, put on; \дам обед/вечеря на give a lunch/dinner for, entertain to lunch/dinner; какво дават в кино Х? what is on/showing at the X (Cinema)? отдавна дават тази пиеса the play has had a long run, the play has been on a long time; тази вечер дават Хамлет they’re playing/showing/giving Hamlet tonight, Hamlet is on tonight;
  8. ( установявам; поставям) fix, set; \дам задача set a task; \дам среща fix an appointment (на with); \дам срок set a time-limit; \дам тон set the tone;
  9. ( равнявам се на) make, add up to; • бих му дал тридесет I should put him down at/as thirty; давай! go ahead! come on! разг. fire away! shoot! ( по-бързо) step on it! давай! ( говори) shoot! fire away! \дам воля на indulge, give full play to; give vent to; \дам възможност afford/present an opening/an opportunity (за for); \дам възможност на enable (s.o.), give (s.o.) an opportunity (да to с inf.); \дам дете за осиновяване put a child into a home; \дам живота си lay down o.’s life; \дам за обнародване submit for publication; \дам изстрел/залп fire a shot/a volley; \дам клетва take/make/swear an oath; \дам много жертви suffer heavy losses; \дам на занаят bind (s.o.) over as an apprentice, apprentice (s.o.); put s.o. apprentice; \дам някому да разбере, \дам да се разбере:
  1. make it clear to s.o. (that);
  2. ( сгълчавам) tell s.o. off; give it s.o. hot/strong, give s.o. hell, give s.o. what for; \дам отпор на repulse; put up a fight against; \дам парите си ( харча за какво да е) part with o.’s money; \дам (си) вид pretend, make believe; \дам си оставката resign, hand in o.’s resignation; \дам си сметка за realize, be aware of; \дам си труд да take (the) trouble to (с inf.), trouble to; \дам скъпи жертви pay a costly/heavy toll in human life; \дам сметка за give/render an account of (на to, за of); \дам сражение give battle; \дам сянка supply shade; \дам тласък на give an impetus to, set s.th. going; \дам утайка leave a sediment; дай ми ти на мене хубаво вино I love good wine (if I love anything); дай ръка ( при споразумение) that’s bargain; here’s my hand on it; a deal; колко години му даваш? how old do you take him to be? не \дам мира на някого give/allow s.o. no peace; не му давай само … he’s mad on …, all he cares for is …; не му дават годините he doesn’t look his age; не се \дам stick to o.s’ guns, not give in, show fight, keep o.’s tail up; не се \дам за него he can’t compare with me; не си \дам много труд take it easy.
  * * *
  вж. давам

  Български-английски речник > дам

 • 6 деление

  division (и мат.), знак за деление a division sign/mark
  деление на две division into two, dichotomy
  деление на клетки fission, cleavage, cell-division
  * * *
  делѐние,
  ср., -я division (и мат.); \делениее на две division into two, dichotomy; \делениее на клетки биол. fission, cleavage, cell-division; знак за \делениее мат. a division sign/mark; който се размножава чрез \делениее биол. fissiparous; нанасям \делениее техн. graduate, subdivide, divide; размножаване чрез \делениее биол. fissiparousness; ядрено \делениее физ. atomic/nuclear fission.
  * * *
  division (мат.); fission ; cleavage (на клетки); partition
  * * *
  1. division (и мат.), знак за ДЕЛЕНИЕ a division sign/mark 2. ДЕЛЕНИЕ на две division into two, dichotomy 3. ДЕЛЕНИЕ на клетки fission, cleavage, cell-division

  Български-английски речник > деление

 • 7 демонстративно

  pointedly, ostentatiously
  * * *
  демонстратѝвно,
  нареч. pointedly, demonstratively, ostentatiously; напускам \демонстративно leave as a sign of protest.
  * * *
  1. pointedly, ostentatiously 2. напускам ДЕМОНСТРАТИВНОleave as a sign of protest

  Български-английски речник > демонстративно

 • 8 диря

  1. същ. trace, track, trail
  (от човек) footprint, footmark, footstep
  (от животно) track, trail, scent
  (от кораб) track, wake
  диря на диво животно spoor
  кървава/огнена диря a trail of blood/fire
  пресни дири (от животно) fresh tracks, hot scent/trail
  по дирите съм на be on the track of
  вървя по дирите на follow in the tracks of; follow close behind, track (s.o.)
  прен. lose sight/track of
  попадам на дирите на get on the track'of, come upon the tracks of
  скривам дирите си cover o. 's traces, cover up o.'s tracks; throw (s.o.) off the scent/track
  оставям диря leave a track
  полицията е по дирите му the police are on to him/are on his tracks
  2. (белег, знак) sign, mark. vestige, trace
  ни диря not a vestige (от of)
  3. гл. (no съдебен ред) claim
  вж. търся
  * * *
  дѝря,
  ж., -и 1. trace, track, trail; (от човек) footprint, footmark, footstep; (от животно) track, trail, scent; (от колело) (wheel-)track; (от кораб) track, wake; водна \диряя backwash; вървя по \диряите на follow in the tracks of; follow close behind, track (s.o.); \диряя на диво животно spoor; загубвам \диряите на lose tracks/the trail; прен. lose sight/track of; кучетата вървят по ясна \диряя the pack is in full cry; кървава/огнена \диряя a trail of blood/fire; отклонявам някого от \диряите си put s.o. off o.’s tracks, (за животно) put off the scent; по \диряите съм на be on the track of; полицията е по \диряите му the police are on to him/are on his tracks; попадам на \диряите на get on the track of, come upon the tracks of; пресни \диряи (от животно) fresh tracks, hot scent/trail; скривам \диряите си cover o.’s traces, cover up o.’s tracks; throw (s.o.) off the scent/track;
  2. ( белег, знак) sign, mark, vestige, trace; ни \диряя not a vestige (от of).
  ——————
  гл., мин. св. деят. прич. дѝрил разг. (по съдебен ред) claim; look for, search for, seek.
  * * *
  clue: I don't have a диря. - Нямам диря.; ferret ; slot {slot}; trace (същ.); track ; trail ; vestige (мор.); wash (на кораб)
  * * *
  1. (белег, знак) sign, mark. vestige, trace 2. (от колело) (wheel-)track 3. (от кораб) track, wake 4. (от човек) footprint, footmark, footstep: (от животно) track, trail, scent 5. 1 същ. trace, track, trail 6. 3 гл. (no съдебен ред) claim 7. ДИРЯ на диво животно spoor 8. вж. търся 9. водна ДИРЯ backwash 10. вървя по дирите follow the track 11. вървя по дирите на follow in the tracks of;follow close behind, track (s.o.) 12. загубвам дирите на lose track/the trail 13. кучетата вървят по ясна ДИРЯ the pack is in full cry 14. кървава/огнена ДИРЯ а trail of blood/ fire 15. ни ДИРЯ not a vestige (от of) 16. оставям ДИРЯ leave a track 17. отклонявам някого от дирите си put s.o. off o.'s tracks, (за животно) put off the scent 18. пo дирите съм на be on the track of 19. полицията е по дирите му the police are on to him/are on his tracks 20. попадам на дирите на get on the track'of, come upon the tracks of 21. прен. lose sight/track of 22. пресни дири (от животно) fresh tracks, hot scent/trail 23. скривам дирите си cover о. 's traces, cover up o. 's tracks;throw (s.o.) off the scent/track

  Български-английски речник > диря

 • 9 добро

  1. good
  добро и зло good and evil
  различавам добро то от злото know right from wrong
  само за добро all/much to the good
  за добро или за зло for good or for evil, for good or bad/ill
  за доброто на for the good/benefit of
  за наше и пр. добро for our etc. own good
  не за добро for no good
  това не е за добро that's a bad omen/sign; it bodes nothing/no good
  на добро е it is a good omen
  с добро kindly, gently, in a gentle way/manner; amicably, by persuasion
  с добро или със зло by fair means or foul
  виждам добро от някого be given kind treatment by s.o., be shown kindness by s.o.
  виждам добро от нещо benefit by s.th.
  желая добро,то на някого wish s.o. well; mean kindly by s.o.
  искам доброто на want the good of
  правя добро на do s.o. good/a kindness
  правя нещо за доброто на do s.th./act for the good of
  той не разбира от добро he won't listen to/hear reason
  2. (щастие, добруване) happiness, welfare
  книж. weal
  за доброто на децата ти for the well-being/welfare of your children
  за доброто на всички for the common good
  някои хора се водят само с добро some may be led that can't be driven
  доброто само се хвали good wine needs no bush
  стореното добро скоро се забравя eaten bread is soon forgotten
  запомнете ме с добро remember me/think of me with kindness
  * * *
  добро̀,
  ср., само ед.
  1. good; виждам \добро от нещо benefit by s.th.; виждам \добро от някого be given kind treatment by s.o., be shown kindness by s.o.; да е на \добро good luck; желая \доброто на някого wish s.o. well; mean kindly by s.o.; за \добро или за зло for good or for evil, for good or bad/ill; за \доброто на for the good/benefit of; на \добро е it is a good omen; не за \добро for no good; опитвам с \добро try mild means; правя \добро на do s.o. good/a kindness; правя нещо за \доброто на do s.th./act for the good of; различавам \доброто от злото know right from wrong; с \добро kindly, gently, in a gentle way/manner; amicably, by persuasion; с \добро или със зло by fair means or foul; само за \добро all/much to the good; това не е за \добро that’s a bad omen/sign; it bodes nothing/no good; той не разбира от \добро he won’t listen to/hear reason;
  2. ( щастие, добруване) happiness, welfare; книж. weal; за \доброто на всички for the common good; за \доброто на децата ти for the well-being/welfare of your children; • \доброто само се хвали good wine needs no bush; запомнете ме с \добро remember me/think of me with kindness; някои хора се водят само с \добро some may be led that can’t be driven; стореното \добро скоро се забравя eaten bread is soon forgotten.
  * * *
  good: добро and evil - добро и зло
  * * *
  1. (щастие, добруване) happiness, welfare 2. c ДОБРО kindly, gently, in a gentle way/manner;amicably, by persuasion 3. c ДОБРО или със зло by fair means or foul 4. good 5. ДОБРО и зло good and evil 6. ДОБРОто само се хвали good wine needs no bush 7. виждам ДОБРО от нещо benefit by s.th. 8. виждам ДОБРО от някого be given kind treatment by s.o., be shown kindness by s.o. 9. да е на ДОБРО good luck 10. желая ДОБРО,то на някого wish s.o. well;mean kindly by s.o. 11. за ДОБРО или за зло for good or for evil, for good or bad/ill 12. за ДОБРОто на for the good/ benefit of 13. за ДОБРОто на всички for the common good 14. за ДОБРОто на децата ти for the well-being/welfare of your children 15. за наше и пр. ДОБРО for our etc. own good 16. запомнете ме с ДОБРО remember me/think of me with kindness 17. искам ДОБРОто на want the good of 18. книж. weal 19. на ДОБРО е it is a good omen 20. не за ДОБРО for no good 21. някои хора се водят само с ДОБРО some may be led that can't be driven 22. опитвам c ДОБРО try mild means 23. правя ДОБРО do good 24. правя ДОБРО на do s.o. good/a kindness 25. правя нещо за ДОБРОто на do s.th./act for the good of 26. различавам ДОБРО то от злото know right from wrong 27. само за ДОБРО all/much to the good 28. стореното ДОБРО скоро се забравя eaten bread is soon forgotten 29. това не е за ДОБРО that's a bad omen/sign;it bodes nothing/no good 30. той не разбира от ДОБРО he won't listen to/hear reason

  Български-английски речник > добро

 • 10 добър

  1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super, best; good-natured, kind (-hearted)
  добър съм към някого be good/kind to s.o.
  той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow
  хайде, ти си добро момче there/that is a good boy; there, be a good boy
  добро дело kindness, kind deed
  добро сърце a kind/warm heart; kindness of heart
  с добри намерения нар. in good faith
  прил. well-meaning
  с най-добри намерения with the-best of intentions
  имам добър характер be good-natured
  имам добри чувства към; be kindly disposed towards, feel kindly towards
  правя се на добър пред ingratiate o.s. with
  2. (любезен) kind, good
  бъди така добър да be so kind as to (c inf.)
  ще бъдете ли така добри да... will you kindly...
  с добри обноски polite, well-mannered
  (благотворен) good, salutary
  (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent
  добър за здравето good for the health
  добър в работата си good at his work/job
  най- добър след някой друг second best
  добър апетит a good/hearty appetite
  добър живот a good life
  добър край a happy end (ing)
  добър познавач на a good/fair judge of
  добър признак a good/hopeful sign
  добър съвет good/sound advice
  добър урок a good/salutary lesson
  добър шанс a good/fair chance
  добра армия an efficient army
  добра памет a good/tenacious memory
  добра политика a good/sound policy
  на добра работа съм have a good job, be gainfully employed
  добро бъдеще bright prospects
  добро здраве good/sound/robust health
  в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, ( добре поддържан) well-kept, ( за машина) in good repair, in working order
  в добри и лоши дни in good days and bad
  добър ден (официално) good day, ( преди обед) good morning. ( след обед) good afternoon
  добър вечер good evening
  добро утро good morning
  (на) добър път a good/pleasant journey to you, bon voyage
  пожелавам някому добър път wish s.o. a safe journey
  на добър час вж. на добър път; good luck
  в най-добрия случай at best, at the very most
  нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served
  и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! добър е господ! let's hope for the best! God's mercy is great!
  прием the book was well received
  не добър думи да words fail me to
  не намерих сили да I couldn't bring myself to
  добър извинение find an excuse
  той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer
  добър приложение find application (в in)
  добър разрешение на въпрос find a solution to a problem
  добър си мястото/средата find o.'s (own) level
  намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask
  сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet
  ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves; sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything
  сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to)
  добър си майстора meet o.'s match
  намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished; throw o.'s weight about and get away with it; do as one pleases
  добър се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located; be situated, lie
  (срещам се-за минерал, животински вид и пр.) occur, be found
  свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table
  къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet?
  това се намира на пазара it is available on the market; you can find it in the market
  тази книга не се намира this book is not (to be) found; this book is out of print
  намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will...
  все нещо ще се намери something is sure to turn up
  ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now?
  добър се в чудо be at a loss
  къде се намираш? where do you think you are? what are you doing?
  добър се на работа do s.th. just to kill time
  колкото да се добър на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th.
  говоря колкото да се добър на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it
  добър се натясно be in a tight comer
  добър се под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect
  дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy
  детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, ( роди се) the child was born early in the morning
  * * *
  добъ̀р,
  прил., -ра̀, -ро̀, -рѝ 1. ( благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super. best; good-natured, kind(-hearted); \добърро дело kindness, kind deed; \добърро сърце a kind/warm heart; kindness of heart; \добърър съм с някого be good/kind to s.o.; имам \добърри чувства към be kindly disposed towards, feel kindly towards; имам \добърър характер be good-natured; правя се на \добърър пред ingratiate o.s. with; с \добърри намерения нареч. in good faith; прил. well-meaning; с най-\добърри намерения with the best of intentions; той е \добърро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow; хайде, ти си \добърро момче there/that is a good boy; there, be a good boy;
  2. ( любезен) kind, good; бъди така \добърър да be so kind as to (с inf.); с \добърри обноски polite, well-mannered;
  3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.); ( задоволителен) fair; ( благотворен) good, salutary; ( способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent; в \добърри и лоши дни in good days and bad; в \добърро състояние (за човек) well, doing well/nicely, ( добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order; \добърра армия efficient army; \добърра памет good/tenacious memory; \добърра политика good/sound policy; \добърра работа ( занятие) good job, ( добре свършена) (a piece of) good work; \добърро бъдеще bright prospects; \добърро здраве good/sound/robust health; \добърро материално положение easy circumstances; \добърро функциониране (на машина) proper working; \добърър апетит a good/hearty appetite; \добърър край happy end(ing); \добърър познавач на good/fair judge of; \добърър признак good/hopeful sign; \добърър съвет good/sound advice; \добърър урок good/salutary lesson; \добърър шанс good/fair chance; на \добърра работа съм have a good job, be gainfully employed; най-\добърър след някой друг second best; не кой знае колко \добърър indifferent; струва \добърри пари cost a pretty penny;
  4. ( ученическа бележка) good, B; много \добърър very good, B+; • в най-\добъррия случай at best, at the very most; \добъррите ( във филм и пр.) същ. the goodies; \добърро утро good morning; \добърър вечер good evening; \добърър ден ( официално) good day, ( преди обед) good morning, ( след обед) good afternoon; \добърър е Господ! let’s hope for the best! God’s mercy is great! и таз \добърра! well, I never! you don’t say! a pretty business! goodness! (на) \добърър път a good/pleasant journey to you, bon voyage; нищо \добърро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served; пожелавам някому \добърър път wish s.o. a safe journey.
  * * *
  benign ; good {gu;d}; kind: Be so добър to come this way, please. - Бъдете така добър да минете оттук, моля.; nice: He is such a добър guy. - Той е толкова добър човек.; mellow ; satisfactory ; warm-hearted
  * * *
  1. (благ, състрадателен, нравствен) good;comp. better, super, best;good-natured, kind(- hearted) 2. (благотворен) good, salutary 3. (задоволителен) fair 4. (любезен) kind, good 5. (на) ДОБЪР път a good/pleasant journey to you, bon voyage 6. (с необходимите качества) good/high quality (attr.) 7. (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent 8. (срещам се - за минерал, животински вид и пр.) occur, be found 9. (ученическа бележка) good, B 10. ДОБЪР апетит a good/hearty appetite 11. ДОБЪР в работата си good at his work/job 12. ДОБЪР вечер good evening 13. ДОБЪР ден (официално) good day, (преди обед) good morning. (след обед) good afternoon 14. ДОБЪР живот a good life 15. ДОБЪР за здравето good for the health 16. ДОБЪР извинение find an excuse 17. ДОБЪР край a happy end(ing) 18. ДОБЪР познавач на a good/fair judge of 19. ДОБЪР признак a good/ hopeful sign 20. ДОБЪР приложение find application (в in) 21. ДОБЪР разрешение на въпрос find a solution to a problem 22. ДОБЪР сe под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect 23. ДОБЪР се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located;be situated, lie 24. ДОБЪР се в чудо be at a loss 25. ДОБЪР се на работа do s.th. just to kill time 26. ДОБЪР се натясно be in a tight comer 27. ДОБЪР си майстора meet o.'s match 28. ДОБЪР си мястото/средата find o.'s (own) level 29. ДОБЪР съвет good/sound advice 30. ДОБЪР съм към някого be good/kind to s.o. 31. ДОБЪР урок a good/salutary lesson 32. ДОБЪР шанс a good/ fair chance 33. бъди така ДОБЪР да be so kind as to (c inf.) 34. в добри и лоши дни in good days and bad 35. в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order 36. в най-добрия случай at best, at the very most 37. вземи повече хляб да се намира get some more bread just in case 38. все нещо ще се намери something is sure to turn up 39. въпросът ми не намери отговор my question got no answer 40. говоря колкото да се ДОБЪР на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it 41. да не са ме намерили на улицата? I'm not just anyone 42. да ти се намира случайно една игла? do you happen to have а needle? 43. дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy 44. детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, (роди се) the child was born early in the morning 45. добра армия an efficient army 46. добра памет а good/tenacious memory 47. добра политика a good/sound policy 48. добра работа (занятие) a good job, (добре свършена) (a piece of) good work 49. добри намерения good intentions 50. добри пари good money 51. добро бъдеще bright prospects 52. добро дело kindness, kind deed 53. добро здраве good/sound/robust health 54. добро материално положение easy circumstances 55. добро сърце a kind/warm heart;kindness of heart 56. добро утро good morning 57. добро функциониране (на машина) proper working 58. и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! ДОБЪР е господ! let's hope for the best! God's mercy is great! 59. имам ДОБЪР характер be good-natured 60. имам добри чувства към;be kindly disposed towards, feel kindly towards 61. колкото да се ДОБЪР на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th. 62. къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet? 63. къде се намира информационното бюро? where is the inquiry/information office? 64. къде се намираш? where do you think you are?what are you doing? 65. много ДОБЪР very good, B+ 66. на ДОБЪР час вж. на ДОБЪР път;good luck 67. на добра работа съм have a good job, be gainfully employed 68. най-ДОБЪР след някой друг second best 69. намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished;throw o.'s weight about and get away with it;do as one pleases 70. намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask 71. намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will... 72. не ДОБЪР думи да words fail me to 73. не кой знае колко ДОБЪР indifferent 74. не мога да си намеря място I'm beside myself (от with) 75. не мога да си намеря място прен. вж. място 76. не намерих сили да I couldn't bring myself to 77. никой не знае къде се намира сега той his present whereabouts are unknown 78. нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served 79. пожелавам някому ДОБЪР път wish s.o. a safe journey 80. правя се на ДОБЪР пред ingratiate o.s. with 81. прием the book was well received 82. прил. well-meaning 83. с добри намерения нар. in good faith 84. с добри обноски polite, well-mannered, 85. с най-добри намерения with the-best of intentions 86. свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table 87. сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to) 88. сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet 89. случайно се намери кола a cab chanced by 90. струва добри пари cost a pretty penny 91. тази книга не се намира this book is not (to be) found;this book is out of print 92. ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now? 93. това се намира на пазара it is available on the market;you can find it in the market 94. той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow 95. той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer 96. той се намира някъде наблизо he is somewhere about 97. хайде, ти си добро момче there/that is a good boy;there, be a good boy 98. ще бъдете ли така добри да... will you kindly... 99. ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves;sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything

  Български-английски речник > добър

 • 11 договор

  agreement, contract
  (между държави) treaty, pact, convention, covenant
  брачен договор a marriage contract
  мирен договор a peace treaty
  трудов договор a labour agreement/contract
  търговски договор a commercial treaty
  договор за взаимна помощ a treaty for mutual assistance
  договор с адвокат юр. retainer
  договор за наем lease
  договор за ненападение a non-aggression pact
  договорза неразпространение на ядреното оръжие a nuclear non-proliferation treaty
  съгласно/по договор by/under contract; by treaty
  по/съгласно договора under the agreement, per contract
  иск за изпълнеше на договора action for specific performence of contract
  задължел съм по договор be under contract (да to с inf.)
  обвързвам (се) с договор bind (o.'s) by contract
  сключвам договор conclude an agreement/a treaty, enter into a contract (с with)
  * * *
  до̀говор,
  м., -и, (два) до̀говора agreement, contract; ( между държави) treaty, pact, convention, covenant; брачен \договор marriage contract; Варшавски \договор истор. Warsaw Treaty Organization, Warsaw Pact; временен \договор provisional agreement; \договор за взаимна помощ treaty for mutual assistance; \договор за доставка delivery contract; \договор за наем lease; \договор за ненападение non-aggression pact; \договор за неразпространение на ядреното оръжие nuclear non-proliferation treaty; \договор за обмен на лицензии cross-licensing agreement; \договор за покупко-продажба sale contract; \договор за продажба на земя land sale contract; \договор за размяна commulative contract; \договор за строителство до ключ turnkey contract; \договор между фирма и изобретател за условията на предаване на изобретение submission agreement; \договор с адвокат юр. retainer; \договор с подизпълнител subcontract; задължен съм по \договор be under contract (да to с inf.); иск за изпълнение на \договора action for specific performance of contract; който има сила на \договор contractual; колективен \договор collective agreement; лицензен \договор между фирми от една държава domestic licensing agreement; лицензен \договор със задгранична фирма foreign licensing agreement; мирен \договор peace treaty; обвързвам (се) с \договор bind (o.s.) by contract; развалям \договор contract out; сключвам \договор conclude an agreement/a treaty, enter into a contract (с with); сключвам трудов \договор sign on; страните членки на Варшавския \договор истор. the Warsaw Treaty/Pact countries; съгласно/по \договор by/under contract; by treaty; under the agreement, (as) per contract; трудов \договор labour agreement/contract; търговски \договор commercial treaty.
  * * *
  agreement ; contract {`kontrEkt}: a marriage договор - брачен договор; convention: a peace договор - мирен договор
  * * *
  1. (между държави) treaty, pact, convention, covenant 2. agreement, contract 3. ДОГОВОР за взаимна помощ a treaty for mutual assistance 4. ДОГОВОР за наем lease 5. ДОГОВОР за ненападение a non-aggression pact 6. ДОГОВОР с адвокат юр. retainer 7. ДОГОВОРзa неразпространение на ядреното оръжие a nuclear non-proliferation treaty 8. брачен ДОГОВОР а marriage contract 9. задължел съм по ДОГОВОР be under contract (да to c inf.) 10. иск за изпълнеше на ДОГОВОРа action for specific performence of contract 11. който има сила на ДОГОВОР contractual 12. кооперативен ДОГОВОР a collective agreement 13. мирен ДОГОВОР a peace treaty 14. обвързвам (се) с ДОГОВОР bind (o.'s) by contract 15. по/съгласно ДОГОВОРа under the agreement, per contract 16. развалям ДОГОВОР contract out 17. сключвам ДОГОВОР conclude an agreement/a treaty, enter into a contract (c with) 18. сключвам трудов ДОГОВОР sign on 19. съгласно/по ДОГОВОР by/ under contract;by treaty 20. трудов ДОГОВОР a labour agreement/contract 21. търговски ДОГОВОР a commercial treaty

  Български-английски речник > договор

 • 12 доказан

  proved, proven (и юр.)
  напълно доказан proved to demonstration, доказан факт a proven fact
  доказана претенция a claim made good
  с доказана благонадеждност of proved reliability
  с доказана способност of proven merit
  доказано престъпление a patent and established crime. доказателство proof; evidence
  demonstration (и мат.)
  като доказан за as (a) proof of; in witness of
  в доказан на това as proof/in earnest of this
  веществено доказан material/real evidence
  неопровержимо/положително/решително доказан proof positive
  съм/служа за доказан на be/serve as proof/evidence of
  живо доказан съм be living proof
  има (няма) доказателства there is (no) proof
  давам доказателства за give/adduce proof of, demonstrate
  привеждам като доказан/доказателства cite as evidence
  доказан за обич a sign/token/testimony of love
  * * *
  дока̀зан,
  мин. страд. прич. proved, proven (и юр.); като прил.: \доказан напълно proved to demonstration; \доказан факт proven fact; \доказана претенция a claim made good; \доказано престъпление patent and established crime; с \доказана благонадеждност of proved reliability; с \доказана способност of proven merit.
  * * *
  established: a доказан fact - доказан факт
  * * *
  1. demonstration (и мат.) 2. proved, proven (и юр.) 3. ДОКАЗАН за обич a sign/token/testimony of love 4. ДОКАЗАНa претенция a claim made good 5. ДОКАЗАНo престъпление a patent and established crime. доказателство proof;evidence 6. в ДОКАЗАН на това as proof/in earnest of this 7. веществено ДОКАЗАН material/real evidence 8. давам доказателства за give/ adduce proof of, demonstrate 9. доказателства evidence 10. живо ДОКАЗАН съм be living proof 11. има (няма) доказателства there is (no) proof 12. имам необходимите доказателства have a good case 13. като ДОКАЗАН за as (a) proof of;in witness of 14. косвени доказателства circumstantial evidence 15. липсват доказателства proof is wanting 16. напълно ДОКАЗАН proved to demonstration, ДОКАЗАН факт a proven fact 17. неопровержимо/положително/решително ДОКАЗАН proof positive 18. привеждам като ДОКАЗАН /доказателства cite as evidence 19. с ДОКАЗАНа благонадeжднoст of proved reliability 20. с ДОКАЗАНа способност of proven merit 21. съм/служа за ДОКАЗАН на be/serve as proof/ evidence of

  Български-английски речник > доказан

 • 13 дъжд

  1. rain
  ситен дъжд drizzle, mizzle, fine/drizzling rain
  проливен/пороен дъжд torrential/pouring rain, downpour, cloudburst, cataract
  шибащ дъжд slashing/pelting/driving rain
  дъжд и буря rain-storm
  вали дъжд it is raining, it rains
  пръска дъжд it is spotting/spattering with rain
  вали силен/проливен дъжд it,, is raining heavily
  вали дъжд като из ведро it is pouring with rain
  разг. it is raining cats and dogs/ducks and drakes
  дъждът престана the rain has stopped, it has stopped raining
  на дъжд е it looks like rain (ing), it is turning to rain
  признаци на дъжд a sign/threat of rain
  под/в дъжда in the rain
  излизам в дъжда go out into the rain
  дъжд, не дъжд rain or shine
  2. прен. (поток от нещо) shower, rain. ( от куршуми и) flight
  дъжд от искри a shower of sparks
  звезден дъжд a star shower
  след дъжд качулка wise after the event, lock the stable door after the horse has been stolen, a day too late for the fair
  от дъжд на вятър once in a blue moon, at long intervals
  * * *
  м., -овѐ 1. rain; вали \дъжд it is raining, it rains; вали \дъжд като из ведро it is pouring with rain; разг. it is raining cats and dogs/ducks and drakes; it is bucketing down; вали силен/проливен \дъжд it is raining heavily; \дъжд и буря rain-storm; \дъжд, не \дъжд rain or shine; излизам в \дъжда go out into the rain; краткотраен проливен \дъжд shower; на \дъжд е it looks like rain(ing), it is turning to rain; под/в \дъжда in the rain; признаци на \дъжд sign/threat of rain; проливен/пороен \дъжд torrential/pouring rain, downpour, cloudburst, cataract; пръска \дъжд it is spotting/spattering with rain; ситен \дъжд drizzle, mizzle, fine/drizzling rain; шибащ \дъжд slashing/pelting/driving rain;
  2. прен. ( поток от нещо) shower, rain, (от куршуми и пр.) flight; \дъжд от искри a shower of sparks; звезден \дъжд star shower; метеоритен \дъжд meteor shower; • от \дъжд на вятър once in a blue moon, at long intervals; след \дъжд качулка wise after the event, lock the stable door after the horse has been stolen, a day too late for the fair.
  * * *
  rain: drizzling дъжд - ситен дъжд
  * * *
  1. rain 2. ДЪЖД и буря rain-storm 3. ДЪЖД от искри a shower of sparks 4. ДЪЖД, не ДЪЖД rain or shine 5. ДЪЖДът престана the rain has stopped, it has stopped raining 6. вали ДЪЖД it is raining, it rains 7. вали ДЪЖД като из ведро it is pouring with rain 8. вали силен/проливен ДЪЖД it,, is raining heavily 9. звезден ДЪЖД a star shower 10. излизам в ДЪЖДа go out into the rain 11. краткотраен проливен ДЪЖД shower 12. на ДЪЖД е it looks like rain(ing), it is turning to rain 13. от ДЪЖД на вятър once in a blue moon, at long intervals 14. под/в ДЪЖДа in the rain 15. прен. (поток от нещо) shower, rain. (от куршуми и) flight 16. признаци на ДЪЖД a sign/threat of rain 17. проливен/пороен ДЪЖД torrential/pouring rain, downpour, cloudburst, cataract 18. пръска ДЪЖД it is spotting/spattering with rain 19. разг. it is raining cats and dogs/ducks and drakes 20. ситен ДЪЖД drizzle, mizzle, fine/ drizzling rain 21. след ДЪЖД качулка wise after the event, lock the stable door after the horse has been stolen, a day too late for the fair 22. шибащ ДЪЖД slashing/pelting/driving rain

  Български-английски речник > дъжд

 • 14 език

  1. анат. tongue
  обложен език a coated/furred tongue
  възпаление на езика мед. glossitis изплезихме езици, докато се качим до върха we were done up/all in/dog tired/dead beat by the time we reached the top
  не мога да си преобърна езика да го произнеса/изрека I can't get my tongue round it
  на езика ми е have s.th. on the tip of o.'s tongue
  каквото му е на ума, това му е на езика he wears his heart on his sleeve
  изплъзна ми се от езика it slipped out, I never meant to say it
  идваше ми да си отхапя езика I could have bitten my tongue off
  глътвам си езика be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded; lose o.'s tongue
  вързан в езика tongue-tied
  развързвам си език a loosen o.'s tongue
  преплита ми се езика stammer, falter, become tongue-tied
  сърби ме езика be itching to speak
  чеша си езика wag o.'s tongue
  държа си езика hold o.'s tongue, keep a still tongue in o.'s head, bridle/curb o.'s tongue, put a bridle/curb on o.'s tongue
  дръж си езика hold your tongue! hold/stop your jaw! ( бъди по-учтив) keep a civil tongue! остър език a sharp/biting tongue
  злите езици evil tongues, slanderers
  злите езици разправят, че gossip has it that
  езикът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword
  2. тех. tongue; pawl; catch
  (на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet
  огнени езици tongues of flame
  3. (реч) speech
  пренебр. lingo
  матерен език a mother tongue
  роден език o.'s own/native language, vernacular
  на народен език in the vernacular
  писмен език a written language
  говорим език a spoken language
  разговорен език everyday/conversational/colloquial speech
  литературен/книжовен език a literary language
  на прост/ясен език in simple phrase, (put) in simple language, in plain English
  имам груб език be rough-spoken
  мръсен език bad/foul language
  приличен език a clean tongue
  държа лош/грозен език be rude/impudent, speak roughly
  що за език! that's no way to talk! език на глухонемите finger/sign language
  чужд език a foreign language
  модерни/древни езици modern/ancient languages
  живи/мъртви езици living/dead languages
  славянски/германски/романски езици Slavonic, Slavic/Germanic/Romance languages
  той говори добре чужди езици he is a good linguist, he is good at languages
  (стил) style
  (идиом) idiom, parlance
  (жаргон) jargon, cant, lingo
  езикът на Ботев the language of Botev, Botev's style
  изящен език elegant style; a felicity of phrase
  точен език precise language, verbal accuracy
  вестникарски език journalese, newspaperese
  канцеларски език official language
  канцеларски български/английски и т. н. език Committee English/Bulgarian etc.
  езикът на сцената the language of the stage
  в правния/моряшкия/военния и т.н. език in legal/nautical/military etc. parlance
  научен език learned/scholarly language
  на езика на математиката/науката in terms of mathematics/science
  общ език прен. common ground, a common language
  * * *
  езѝк,
  м., -ци, (два) езѝка 1. tongue; анат. glossa; възпаление на \езикка мед. glossitis; обложен \езикк coated/furred tongue;
  2. техн. tongue; pawl; catch; застопоряващ \езикк ( палец) dog catch; (на обувка) tongue; (на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet;
  3. ( реч) speech; (на даден народ) language, tongue; пренебр. lingo; \езикк на глухонемите finger/sign language; изучаван \езикк target language; малцинствен \езикк minority language; ма̀терен \езикк mother tongue; на прост/ясен \езикк (put) in simple language, in plain English;
  4. инф.: \езикк за управление на задания job control language; \езикк на командите command language; компилиращ \езикк assembly language;
  5. ( изразни средства) language; ( стил) style; ( идиом) idiom, parlance; (на документ) wording; ( жаргон) jargon, cant, lingo; вестникарски \езикк journalese, newspaperese; в правния/моряшкия/военния и т. н. \езикк in legal/nautical/military etc. parlance; изящен \езикк elegant style; на \езикка на математиката/науката in terms of mathematics/science; научен \езикк learned/scholarly language; точен \езикк verbal accuracy; филмов \езикк film idiom; • глътвам си \езикка be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded; дръж си \езикка ( бъди по-учтив) keep a civil tongue! държа остър \езикк speak sharply; държа си \езикка bridle/curb o.’s tongue, put a bridle/curb on o.’s tongue; \езиккът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword; злите \езикци разправят, че gossip has it that; идваше ми да си отхапя \езикка I could have bitten my tongue off; изплезихме \езикци, докато се качим до върха we were done up/dog tired/dead beat by the time we reached the top; изплъзна ми се от \езикка it slipped out; имам груб \езикк be rough-spoken; каквото му е на ума, това му е на \езикка he wears his heart on his sleeve; на \езикка ми е have s.th. on the tip of o.’s tongue; не мога да си преобърна \езикка да го произнеса/изрека I can’t get my tongue round it; не можахме да намерим общ \езикк we talked at cross purposes; общ \езикк прен. common ground/language; преплита ми се \езиккът stammer, falter; развързвам си \езикка loosen o.’s. tongue; сърби ме \езиккът be itching to speak; чеша си \езикка wag o.’s tongue, chew the fat, chinwag, shoot the breeze; що за \езикк! that’s no way to talk!
  * * *
  machine code/ language: Do you speak foreign езикs? - Говориш ли чужди езици?; lingo (чужд); parlance ; tongue {`tXN} (анат.): a thick език - надебелен език
  * * *
  1. (жаргон) jargon, cant, lingo 2. (идиом) idiom, parlance 3. (изразни средства) language 4. (на даден народ) language, tongue 5. (на документ) wording 6. (на камбана) clapper, tongue (of a bell), jinglet 7. (на обувка) tongue 8. (реч) speech 9. (стил) style 10. mex. tongue;pawl;catch 11. ЕЗИКът на Ботев the language of Botev, Botev's style 12. ЕЗИКът на сцената the language of the stage 13. ЕЗИКът няма кости, а кости троши the tongue is sharper than any sword 14. анат. tongue 15. в правния/моряшкия/военния и т.н. ЕЗИК in legal/nautical/ military etc. parlance 16. вестникарски ЕЗИК journalese, newspaperese 17. във формата на ЕЗИК tongue-shaped 18. възпаление на ЕЗИКа мед. glossitis изплезихме езици, докато се качим до върха we were done up/all in/dog tired/dead beat by the time we reached the top 19. вързан в ЕЗИКа tongue-tied 20. глътвам си ЕЗИКa be struck dumb, be scared to death, be dumbfounded;lose o.'s tongue 21. говорим ЕЗИК a spoken language 22. дръж си ЕЗИКа hold your tongue! hold/stop your jaw! (бъди no-учтив) keep a civil tongue! остър ЕЗИК a sharp/biting tongue 23. държа лош/ грозен ЕЗИК be rude/impudent, speak roughly 24. държа остър ЕЗИК speak sharply 25. държа си ЕЗИКа hold o.'s tongue, keep a still tongue in o.'s head, bridle/curb o.'s tongue, put a bridle/ curb on o.'s tongue 26. живи/мъртви езици living/dead languages 27. злите езици evil tongues, slanderers 28. злите езици разправят, че gossip has it that 29. идваше ми да си отхапя ЕЗИКа I could have bitten my tongue off 30. изплъзна ми се от ЕЗИКа it slipped out, I never meant to say it 31. изящен ЕЗИК elegant style;a felicity of phrase 32. имам груб ЕЗИК be rough-spoken 33. каквото му е на ума, това му е на ЕЗИКа he wears his heart on his sleeve 34. канцеларски ЕЗИК official language 35. канцеларски български/английски и т. н. ЕЗИК Committee English/Bulgarian etc. 36. литературен/книжовен ЕЗИК а literary language 37. матерен ЕЗИК a mother tongue 38. модерни/древни езици modern/ancient languages 39. мръсен ЕЗИК bad/foul language 40. на ЕЗИКа ми е have s.th. on the tip of o.'s tongue 41. на ЕЗИКа на математиката/науката in terms of mathematics/science 42. на народен ЕЗИК in the vernacular 43. на прост/ясен ЕЗИК in simple phrase, (put) in simple language, in plain English 44. надебелен ЕЗИК a thick tongue 45. народен ЕЗИК vernacular 46. научен ЕЗИК learned/scholarly language 47. не мога да си преобърна ЕЗИКа да го произнеса/изрека I can't get my tongue round it 48. не можахме да намерим общ ЕЗИК we talked at cross purposes 49. неофициален ЕЗИК slang 50. обложен ЕЗИК а coated/furred tongue 51. общ ЕЗИК прен. common ground, a common language 52. огнени езици tongues of flame 53. писмен ЕЗИК a written language 54. пренебр. lingo 55. преплита ми се ЕЗИКa stammer, falter, become tongue-tied 56. приличен ЕЗИК а clean tongue 57. развързвам си ЕЗИК а loosen o.'s tongue 58. разговорен ЕЗИК everyday/conversational/colloquial speech 59. роден ЕЗИК o.'s own/native language, vernacular 60. славянски/германски/романски езици Slavonic, Slavic/Germanic/Romance languages 61. сърби ме ЕЗИКа be itching to speak 62. той говори добре чужди езици he is a good linguist, he is good at languages 63. той лошо говори чужди езици he is a bad/poor linguist 64. точен ЕЗИК precise language, verbal accuracy 65. филмов ЕЗИК film idiom 66. чеша си ЕЗИКa wag o.'s tongue 67. чужд ЕЗИК a foreign language 68. що за ЕЗИК! that's no way to talk! ЕЗИК на глухонемите finger/sign language

  Български-английски речник > език

 • 15 желаещ

  за всички желаещи for any one who wishes, for those who wish, for all comers
  всички желаещи могат да се запишат all/everyone can sign up
  * * *
  жела̀ещ,
  сег. деят. прич.: всички \желаещи могат да се запишат all/everyone can sign up (for it); за всички \желаещи for any one who wishes, for those who wish, for all comers.
  * * *
  1. всички ЖЕЛАЕЩ и могат да се запишат all/everyone can sign up (f 2. за всички ЖЕЛАЕЩ и for any one who wishes, for those who wish, for all comers

  Български-английски речник > желаещ

 • 16 завъртам

  (колело и пр). wind (up), twirl, whirl, spin (round)
  (ключ на лампа, радио) switch on
  (кормило) turn, shift
  (обръщам на страна) turn aside/away, ( обратно) turn back/round
  завъртам кораба в обратна посока wind the ship
  завъртам пумпал spin a top
  завъртам някому плесница fetch s.o. a blow, slap s.o.'s face
  завъртам подпис разг. sign with a flourish
  завъртам някому главата прен. turn s.o.'s head, make s.o. lose his head
  не мога лев да завъртя I can't put by/lay by/save up any money
  2. разг. (организирам) set up; run
  3. turn (round) swing round; swivel
  (за платно) мор. jib
  завъртам се на ляво/дясно turn to the left/right
  няма къде да се завъртиш there is no room to swing a cat
  завъртя ми се главата my head began to turn; I felt dizzy/giddy
  4. (спирам се, задържам се) stop. stay, remain
  не се завърта в къщи he is never at home, he is out most of the time
  не се завъртам на едно място be always on the go, be a rolling stone; be foot-loose
  * * *
  завъ̀ртам,
  гл.
  1. turn; ( колело и пр.) wind (up), twirl, whirl, spin (round); ( ключ на лампа, радио) switch on; ( кормило) turn, shift; ( обръщам на страна) turn aside/away, ( обратно) turn back/round; \завъртам кораба в обратна посока wind the ship; \завъртам пумпал spin a top;
  2. разг. ( организирам) set up; run;
  \завъртам се 1. turn (round) swing round; swivel; (за платно) мор. jib; завъртя ми се главата my head began to turn; I felt dizzy/giddy; няма къде да се завъртиш there is no room to swing a cat;
  2. ( спирам се, задържам се) stop, stay, remain; не се завърта в къщи he is never at home, he is out most of the time; не се \завъртам на едно място be always on the go, be a rolling stone; be foot-loose; • \завъртам някому главата прен. turn s.o.’s head, make s.o. lose his head; (за успех, слава и пр.) go to s.o.’s head; \завъртам някому плесница fetch s.o. a blow, slap s.o.’s face; \завъртам подпис разг. sign with a flourish; не мога лев да завъртя I can’t put by/lay by/save up any money.
  * * *
  spin: to завъртам the wheel - завъртам колелото; turn: завъртам s.o.'s head - завъртам главата; twirl; twist
  * * *
  1. (за платно) мор. jib 2. (ключ на лампа, радио) switch on 3. (колело и пр). wind (up), twirl, whirl, spin (round) 4. (кормило) turn, shift 5. (обръщам на страна) turn aside/ away, (обратно) turn back/round 6. (спирам се, задържам се) stop. stay, remain 7. turn (round) swing round;swivel 8. ЗАВЪРТАМ ce 9. ЗАВЪРТАМ кораба в обратна посока wind the ship 10. ЗАВЪРТАМ някому главата прен. turn s.o.'s head, make s.o. lose his head 11. ЗАВЪРТАМ някому плесница fetch s.o. a blow, slap s.o.'s face 12. ЗАВЪРТАМ подпис разг. sign with a flourish 13. ЗАВЪРТАМ пумпал spin a top 14. ЗАВЪРТАМ се на ляво/дясно turn to the left/right 15. завъртя turn 16. завъртя ми се главата my head began to turn;I felt dizzy/giddy 17. не мога лев да завъртя I can't put by/lay by/save up any money 18. не се ЗАВЪРТАМ на едно място be always on the go, be a rolling stone; be foot-loose 19. не се завърта в къщи he is never at home, he is out most of the time 20. няма къде да се завъртиш there is no room to swing a cat 21. разг. (организирам) set up;run

  Български-английски речник > завъртам

 • 17 зодия

  1. constellation, sign
  прен. fate, destiny
  2. разг. crank
  * * *
  зо̀дия,
  ж., -и 1. constellation, sign; прен. fate, destiny;
  2. разг. crank.
  * * *
  sign (of the zodiac): My зодия is Gemini. - Аз съм зодия близнаци.
  * * *
  1. constellation, sign 2. прен. fate, destiny 3. разг. crank

  Български-английски речник > зодия

 • 18 израз

  1. вж. изражение
  2. (думи) expression, phrase; turn/figure of speech
  3. (признак, знак) mark, token; sign
  в израз на приятелство as a token of friendship
  4. (изразяване) utterance, voicing, expression
  давам израз на възмущението си express/voice o.'s indignation, give utterance/expression to o.'s indignation
  5. израз мат. expression
  израз от няколко члена an expression of several terms
  * * *
  ѝзраз,
  м., -и, (два) ѝзраза 1. expression, air; mien;
  2. ( думи) expression, phrase; turn/figure of speech; установен \израз set phrase;
  3. ( признак, знак) mark, token; sign; в \израз на приятелство as a token of friendship;
  4. ( изразяване) utterance, voicing, expression; давам \израз на възмущението си express/voice o.’s indignation, give utterance/expression to o.’s indignation;
  5. мат. expression; \израз от няколко члена expression of several terms.
  * * *
  countenance; еxpression (мат.): an израз of several terms - израз от няколко члена; locution; manifestation; phrase: a set израз - установен израз; voice: израз one's indignation - давам израз на възмущението си
  * * *
  1. (думи) expression, phrase;turn/figure of speech 2. (изразяване) utterance, voicing, expression 3. (признак, знак) mark, token;sign 4. ИЗРАЗ мат. expression 5. ИЗРАЗ от няколко члена an expression of several terms 6. в ИЗРАЗ на приятелство as a token of friendship 7. вж. изражение 8. давам ИЗРАЗ на възмущението си express/voice o.'s indignation, give utterance/expression to o.'s indignation 9. установен ИЗРАЗ a set phrase

  Български-английски речник > израз

 • 19 иширет

  sign, signal
  * * *
  sign, signal

  Български-английски речник > иширет

 • 20 кръст

  1. cross
  (на сабя, щик) cross-bar
  на кръст crosswise
  кръст за храброст a military cross, ( в Англия) a Victoria Cross (съкр. V.C.)
  турям/тегля кръст на нещо give up s.th. for lost; put an end/a period to s.th.
  слагам кръст на миналото obliterate/forget the past
  2.рел. cross
  (с разпятие) crucifix; ocm. rood
  ('прекрьстване) sign of the cross
  разпъвам на кръст crucify, прен. torment, excruciate
  поемам кръста си take up/bear o.'s cross
  3. (талия) waist, middle; (small of the) back
  тънък кръст a small/slender waist, a wasp waist
  хващам през кръста take round the waist, put o.s. arm round s.o.'s waist
  до кръста to the waist, ( за дълбочина) down/up to the waist, waist-deep/-high
  водата ми стига до кръста the water is waist-deep/
  Южният кръст астр. the Crux, the Southern Cross
  * * *
  м., -ове, (два) кръ̀ста 1. cross; (на сабя, щик) cross-bar; \кръст за храброст military cross, (в Англия) Victoria Cross, съкр. V.C.; на \кръст crosswise; пречупен \кръст swastika; слагам \кръст на миналото obliterate/forget the past; турям/тегля \кръст на нещо give up s.th. for lost; put an end/a period to s.th.; Червен \кръст Red Cross;
  2. рел. cross; (с разпятие) crucifix; остар. rood; ( прекръстване) sign of the cross; поемам \кръста си take up/bear o.’s cross; разпъвам на \кръст crucify, прен. torment, excruciate; честен \кръст! разг. cross my heart!;
  3. ( талия) waist, middle; (small of the) back; до \кръста to the waist, (за дълбочина) down/up to the waist, waist-deep/-high; (за удар) под \кръста below the belt; портрет до \кръста half-length (portrait); с ръце на \кръста arms akimbo; тънък \кръст small/slender waist, wasp waist; хващам през \кръста take round the waist, put o.s. arm round s.o.’s waist; • Южният \кръст астр. the Crux, the Southern Cross.
  * * *
  mark (като подпис); cross: a military кръст - кръст за храброст; crucifix; loin (на човек); middle; waist: The water is кръст- deep. - Водата ми стига до кръста.
  * * *
  1. ('прекрьстване) sign of the cross 2. (на сабя, щик) cross-bar 3. (с разпятие) crucifix;ocm. rood 4. (талия) waist, middle;(small of the) back 5. cross 6. КРЪСТ за храброст a military cross, (в Англия) а Victoria Cross (ськр. V.C.) 7. Червен КРЪСТ Red Cross 8. Южният КРЪСТ acmp. the Crux, the Southern Cross 9. водата ми стига до КРЪСТа the water is waist-deep/ 10. до КРЪСТа to the waist, (за дълбочина) down/up to the waist, waist-deep/-high 11. на КРЪСТ crosswise 12. поемам КРЪСТa си take up/bear o.'s cross 13. пречупен КРЪСТ swastica 14. разпъвам на КРЪСТ crucify, прен. torment, excruciate 15. рел. cross 16. с ръце на КРЪСТa arms akimbo 17. слагам КРЪСТ на миналото obliterate/forget the past 18. турям/тегля КРЪСТ на нещо give up s.th. for lost;put an end/a period to s.th. 19. тънък КРЪСТ a small/slender waist, a wasp waist 20. хващам през КРЪСТа take round the waist, put o.s. arm round s.o.'s waist

  Български-английски речник > кръст

См. также в других словарях:

 • sign for — phrasal verb [transitive] Word forms sign for : present tense I/you/we/they sign for he/she/it signs for present participle signing for past tense signed for past participle signed for 1) sign for something if you sign for a parcel or letter, you …   English dictionary

 • sign for — PHRASAL VERB If you sign for something, you officially state that you have received it, by signing a form or book. [V P n] When the postal clerk delivers your order, check the carton before signing for it …   English dictionary

 • sign for — phr verb Sign for is used with these nouns as the object: ↑package, ↑team …   Collocations dictionary

 • sign for — …   Useful english dictionary

 • sign for something — ˈsign for sth derived to sign a document to show that you have received sth • Someone must sign for the package when we deliver it. Main entry: ↑signderived …   Useful english dictionary

 • sign for sth — UK US sign for sth Phrasal Verb with sign({{}}/saɪn/ verb ► to sign a form to show that you have received something: »He signed for the parcel …   Financial and business terms

 • ˈsign for sth — phrasal verb 1) to show that you have received something by writing your name on a document 2) British to agree to play for a sports club by signing a contract …   Dictionary for writing and speaking English

 • Sign of the Cross — For other uses, see Sign of the Cross (disambiguation). The Sign of the Cross (Latin: Signum Crucis), or crossing oneself, is a ritual hand motion made by members of many branches of Christianity, often accompanied by spoken or mental recitation… …   Wikipedia

 • sign — n 1 Sign, mark, token, badge, note, symptom can denote a sensible and usually visible indication by means of which something not outwardly apparent or obvious is made known or revealed. Sign is the most comprehensive of these terms, being… …   New Dictionary of Synonyms

 • sign — [sīn] n. [ME signe < OFr < L signum, a mark, token, prob. < base of secare, to cut (see SAW1): orig. sense prob. “incised mark”] 1. something that indicates a fact, quality, etc.; indication; token [black as a sign of mourning] 2. a) a… …   English World dictionary

 • sign — vt 1: to affix a signature to: ratify or attest by hand or seal sign a bill into law; specif: to write or mark something (as a signature) on (a document) as an acknowledgment of one s intention to be bound by it 2: to assign or convey formally… …   Law dictionary

Книги

Другие книги по запросу «sign+for» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»