Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

take

 • 1 take on

  take on 1) поемам (работа и пр.); залавям се за, започвам ( работа); 2) приемам (някого като партньор при игра и пр.); 3) вземам ( пътници - за влак и пр.); 4) наемам ( работници); 5) придобивам, приемам (форма, цвят и пр.); 6) разг. вълнувам се, разчувствам се; 7) разг. имам успех, ставам популярен; 8) важнича, големея се, виря си носа; 9) воен. откривам огън; to \take on it on ам. sl нагъвам, ям лакомо;

  English-Bulgarian dictionary > take on

 • 2 take

  {teik}
  I. 1. вземам
  2. водя, завеждам, отвеждам
  откарвам (с кола и пp.) (to на, в)
  занасям (to на, в)
  business often TAKEs me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина
  3. хващам, залавям
  to TAKE prisoner/captive пленявам, вземам в плен
  they were TAKEn prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници
  to TAKE someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен
  4. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.)
  I was much TAKEn by the idea идеята много ми хареса
  5. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.)
  6. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.)
  7. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.)
  8. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.)
  9. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.)
  10. вземам/използувам превозно средство
  11. вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.)
  12. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.)
  13. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.)
  to TAKE the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц
  14. вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия
  to TAKE breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр.
  do you TAKE sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? I cannot TAKE whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски
  15. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.)
  taking one thing with another прен. (взето) едно на друго
  taking all in all общо взето
  to TAKE things as they come приемам нещата такива, каквито са
  I am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not TAKE no for an answer той не приема/не се примирява с отказ
  I suppose we must TAKE it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме
  TAKE it from me! добре да гo знаеш
  16. предполагам, смятам, приемам
  what time do you TAKE it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you TAKE him to be? колко години му даваш? I TAKE it that предполагам, че
  as I TAKE it според мен
  people took him to be mad хората го вземаха за луд
  17. разбирам, тълкувам
  to TAKE someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно
  I don't know how to TAKE him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му
  18. поемам (командуване, отговорност, риск и пр.)
  to TAKE the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието
  he can TAKE it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.)
  19. вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е
  it TAKEs her/she TAKEs hours/ages to dress тя ce облича с часове
  to TAKE one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо
  TAKE your time полека, не бързай, не се притеснявай
  it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат
  it TAKEs a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това
  that will TAKE some explaining това няма да е лесно да се обясни
  the work took some doing работата не беше лесна/лека
  it took some finding не беше лесно да се намери
  don't TAKE so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова
  20. измервам (температуpа, височина и пр.)
  отчитам данни (на измервателен ypед)
  21. хващам, пипвам, разболявам се oт
  22. правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка
  to TAKE well излизам добре на снимка, фотогеничен съм
  23. обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.)
  24. имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие
  25. хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.)
  26. побирам (за кола и пр.)
  27. издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.)
  28. пламвам (за огън)
  29. нося (номер на обувки и пр.)
  I TAKE sixes in gloves нося ръкавици номер шест
  30. мат. вадя, изваждам
  31. грам. вземам, управлявам
  32. разг. мамя, измамвам
  to TAKE advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет
  to TAKE legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар
  to TAKE heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на
  to TAKE measures/steps вземам мерки
  to TAKE one's name from нося името/наименованието си от
  to TAKE pains/trouble старая се, полагам грижи/старание
  to TAKE something apart/to pieces разглобявам нещо
  the table TAKEs apart масата се разглобява/е разглобяема
  II. 1. улов (дивеч, риба и пр.)
  2. театр. касов сбор
  3. печ. текст, даден за набор на един словослагател
  4. кино сцена, кадър (за снимане)
  * * *
  {teik} v (took {tuk}; taken {teikn}) 1. вземам; 2. водя, зав(2) {teik} n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. касов сбор;
  * * *
  хващам; спечелвам; улов; сварвам; пия; понасям; отнемам; правя; приемам; вземам; водя; разбирам; занасям; завеждам; залавям; наемам;
  * * *
  1. 1 вземам, отнемам (време и пр.), изисквам, трябва (ми), нужно (ми) е 2. 1 вземам, поемам/тръгвам по (път и пр.) 3. 1 вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.) 4. 1 вземам, приемам (подарък, предложение и пр.) 5. 1 вземам, приемам, поемам (хранa, лекарство, въздух u пр.), ям, пия 6. 1 поемам (командуване, отговорност, риск и пр.) 7. 1 предполагам, смятам, приемам 8. 1 прескачам, преодолявам (препятствие и пр.) 9. 1 разбирам, тълкувам 10. 2 издържам (товар и пр.), поддържам, крепя, подкрепям (за греда и пр.) 11. 2 имам успех, харесвам се, имам/оказвам въздействие 12. 2 нося (номер на обувки и пр.) 13. 2 обучавам, вземам (клас), следвам (курс и пр.) 14. 2 пламвам (за огън) 15. 2 побирам (за кола и пр.) 16. 2 правя снимка, снимам, излизам добре/зле на снимка 17. 2 хващам (се) (за ваксина, присадка и пр.), хващам, ловя (за боя и пр.) 18. 2 хващам, пипвам, разболявам се oт 19. 20. измервам (температуpа, височина и пр.) 20. 3 грам. вземам, управлявам 21. 3 разг. мамя, измамвам 22. 30. мат. вадя, изваждам 23. as i take it според мен 24. business often takes me abroad често ходя в чужбина служебно, работата ми често ме кара да пътувам из чужбина 25. do you take sugar in your tea? със захар ли пиeте чая си? i cannot take whisky нe могa да пия/не ми понася пиенето на уиски 26. don't take so much asking не чакай толкова да тe молят, не се назлъндисвай толкова 27. he can take it разг. той издържа, носи (наказание, нещастие и пр.) 28. i am not taking any! да имаш да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not take no for an answer той не приема/не се примирява с отказ 29. i don't know how to take him не зная как да го разбирам/как да тълкувам думите/постъпките му 30. i suppose we must take it at that да приемем/допуснем, че e така, да повярваме 31. i take sixes in gloves нося ръкавици номер шест 32. i was much taken by the idea идеята много ми хареса 33. i. вземам 34. ii. улов (дивеч, риба и пр.) 35. it takes a clever man to do that ум трябва за тази работа, само умен човек може да свърши това 36. it takes her/she takes hours/ages to dress тя ce облича с часове 37. it took four men to hold him бяха необходими четирима души, за да гo удържат 38. it took some finding не беше лесно да се намери 39. people took him to be mad хората го вземаха за луд 40. take it from me! добре да гo знаеш 41. take your time полека, не бързай, не се притеснявай 42. taking all in all общо взето 43. taking one thing with another прен. (взето) едно на друго 44. that will take some explaining това няма да е лесно да се обясни 45. the table takes apart масата се разглобява/е разглобяема 46. the work took some doing работата не беше лесна/лека 47. they were taken prisoner/hostage взеха ги пленници/заложници 48. to take advice приемам/вслушвам се в/потърсвам съвет 49. to take breakfast/dinner, etc. закусвам, обядвам и пр 50. to take heed/notice of внимавам за, обръщам внимание на 51. to take legal/medical advice съветвам се с адвокат/лекар 52. to take measures/steps вземам мерки 53. to take one's name from нося името/наименованието си от 54. to take one's time over something /in doing something не се притеснявам/не си давам зор/не бързам с (извършването на) нещо 55. to take pains/trouble старая се, полагам грижи/старание 56. to take prisoner/captive пленявам, вземам в плен 57. to take someone seriously вземам думите/постъпките на някого сериозно 58. to take someone unprepared изненадвам, хващам някого неподготвен 59. to take something apart/to pieces разглобявам нещо 60. to take the biscuit/bun/cake sl. надминавам всички, излизам първeнeц 61. to take the consequences/the punishment поемам/понасям последствията/наказанието 62. to take things as they come приемам нещата такива, каквито са 63. to take well излизам добре на снимка, фотогеничен съм 64. what time do you take it to be? колко мислиш, че e часът? how old do you take him to be? колко години му даваш? i take it that предполагам, че 65. абониран съм за, получавам/купувам си редовно (вестник и пр.) 66. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.) 67. вземам, заемам, ангажирам (място и пр.) 68. вземам, заемам, обсебвам (дума, идея и пр.) 69. вземам, наемам (жилище, коли, pаботна ръка и пр.) 70. вземам/използувам превозно средство 71. водя, завеждам, отвеждам 72. възползувам се oт, използувам (възможности и пр.) 73. занасям (to на, в) 74. кино сцена, кадър (за снимане) 75. откарвам (с кола и пp.) (to на, в) 76. отчитам данни (на измервателен ypед) 77. печ. текст, даден за набор на един словослагател 78. театр. касов сбор 79. хващам, залавям
  * * *
  take [teik] I. v ( took [tuk], taken[´teikn]) 1. в комбинация със съществително, носител на цялостното значение на фразата: to \take care внимавам, пазя се; грижа се за (of); to \take a shower вземам душ, къпя се; to \take a risk рискувам; to \take heart окуражавам се; to \take account of държа сметка за; to \take advice приемам (вслушвам се в; потърсвам) съвет; to \take aim прицелвам се; to \take a dislike to намразвам; to \take a nap дрямвам, поспивам; to \take a turn 1) разхождам се, разтъпквам се; 2) променям се; to \take a turn for the better подобрявам се; to \take cover скривам се; to \take effect давам резултат; имам въздействие; влизам в сила; to \take exception to правя възражение срещу; to \take heed ( notice) of внимавам, обръщам внимание на; to \take leave of сбогувам се с; to \take leave of o.'s senses изгубвам си ума; to \take notes водя си бележки; to \take offence ( umbrage) обиждам се; to \take pains ( trouble) старая се, полагам грижи (старание); to \take part in участвам в, вземам участие в; to \take pity on съжалявам се над, смилявам се; имам милост към; to \take place става, състои се; to \take pleasure in намирам удоволствие в, приятно ми е да (с ger); to \take possession of завладявам; to \take pride in гордея се с; to \take rise произлизам, създавам се; to \take sides вземам страна (при спор и пр.); to \take wing отлитам; to \take wind разчувам се; 2. вземам; to \take in hand залавям се (заемам се) за; to \take in tow тегля, влача с въже; стягам ( някого); 3. водя, завеждам; \take me to him заведи ме при него; 4. хващам, залавям; to \take s.o. by the throat хващам някого за гушата; to \take s.o.'s arm хващам някого под ръка; to \take prisoner ( captive) пленявам, вземам в плен; to \take hold of хващам, сграбчвам; to \take in charge ( into custody) арестувам, затварям, задържам; to \take in the act залавям на местопрестъплението; to \take by surprise изненадвам; to \take unprepared изненадвам, хващам неподготвен; to \take at a disadvantage залавям (намирам, хващам) в неблагоприятно положение; 5. вземам, отнемам (време и пр.); изисквам, трябва ми, нужно ми е; he took ( it took him) three years нужни му бяха три години; to \take o.'s time over s.th. не бързам с нещо; it took four men to hold him бяха нужни четири души, за да го удържат; it \takes a clever man to do that за тази работа трябва ум, само умен човек може да свърши това; it \takes two to make a quarrel обикновено и в двете страни има вина; the work took some doing работата не беше лесна; it took some finding не беше лесно да се намери; 6. възползвам се от, използвам (възможност и пр.); to \take o.'s chance възползвам се; 7. вземам, заемам (дума, идея и пр.) ( from от); 8. вземам, приемам (подарък, предложение и пр.); taking one thing with another прен. едно върху друго; taking all in all общо взето; to \take things as one finds them приемам нещата такива, каквито са; to \take it from there действам според случая (без предварителен план); to \take the rough with the smooth приемам и доброто, и лошото хладнокръвно; I'm not taking any ще има да вземаш! ще извиняваш! благодаря! he will not \take no не приема отказ; I suppose we must \take it at that предполагам, че трябва да го приемем така (да повярваме); \take it from me! вярвай ми!; to \take it easy не се вълнувам (тревожа); не бързам; to \take it lying down приемам поражение без съпротива; прен. вдигам ръце; \take it badly обиждам се, огорчавам се; 9. вземам, заемам; ангажирам, запазвам (място и пр.); to \take a back seat прен. оставам в сянка; изгубвам значението (влиянието) си; to \take the chair заемам председателското място, председателствам; 10. абониран съм за, получавам (купувам) редовно (вестник и пр.); 11. вземам, използвам (превозно средство); to \take ship качвам се на кораб; to \take horse ост. качвам се на кон, пътувам на кон; 12. вземам, поемам, тръгвам по (път и пр.); 13. предполагам, мисля, смятам, приемам; what time do you \take it to be? колко мислите, че е часът? I \take it that предполагам, че; let us \take it that да предположим, че; 14. вземам; наемам, използвам (жилище, кола, работна ръка и пр.); 15. прескачам, преодолявам (препятствие и пр.); 16. вземам, получавам, спечелвам (диплома, награда и пр.); вземам, издържам ( изпит); \take it or leave it прави каквото искаш; 17. вземам, поемам (храна, въздух и пр.); ям, пия; to \take o.'s meals храня се; do you \take sugar in your tea? със захар ли пиете чая? I cannot \take whisky не мога да пия уиски, не ми понася уиски; 18. разбирам, тълкувам; to \take s.th. in the wrong way разбирам нещо неправилно; to \take as a datum вземам, приемам за нула или начало; to \take s.o. seriously вземам думите (постъпките) на някого на сериозно; to \take ill ( amiss) обиждам се, разбирам (тълкувам) неправилно; I don't know how to \take him не знам как да го разбирам (как да разбирам думите му); 19. вземам (и при игри), превземам, завладявам (и прен.); to \take by storm превземам с щурм; I was much \taken with the idea идеята много ми хареса; 20. занасям (to на, в); водя, завеждам, отвеждам (to на, в); откарвам (с кола и пр.); 21. поемам (отговорност, командване и пр.); \take as read пренебрегвам (маловажни факти и пр.); to \take the lead заставам начело, водя; to \take the consequences ( the punishment) поемам (понасям) последствията (наказанието); 22. измервам (температура, височина и пр.); to \take reading отчитам данни (напр. от ска́ла); отчитам (данни на измервателен уред); 23. хващам, пипвам, разболявам се от; заразявам се; to be \taken ill разболявам се; 24. правя ( снимка), снимам, фотографирам; изобразявам, рисувам; излизам (добре, зле) на снимка; she doesn't \take well тя не излиза добре на снимки, не е фотогенична; 25. обучавам, вземам ( клас); следвам (курс и пр.); 26. имам успех, харесвам се, налагам се; to be \taken with завладян съм от, пленен съм от, много ми се нрави; 27. хваща (за ваксина и пр.); хваща се (за присадка и пр.); хваща, лови (боя и пр.); to \take root вкоренява се; хваща корен; 28. побира (за кола и пр.); 29. издържа (товар и пр.); поддържа, крепи, подкрепя (за греда и пр.); 30. пламва (за огън); to \take fire запалвам се, подпалвам се; 31. нося (номер обувки и пр.); I \take sixes in gloves нося ръкавици номер шест; 32. ловя, хващам; to \take fish ловя риба; 33. втвърдявам се (за цимент, гипс и пр.); прониквам, боядисвам (за боя, оцветител); to \take a leaf out of s.o.'s book възприемам нечий метод и пр.; to \take God's name in vain споменавам божието име напразно; to \take ( holy) orders ръкополагат ме за (ставам) свещеник; запопвам се; to \take for granted не се съобразявам много с; приемам нещо за дадено (за разбиращо се от само себе си); to \take too much for granted позволявам си твърде много, отивам твърде далеч; to \take in set получавам остатъчна деформация; to \take into account вземам (имам) предвид; to \take o.'s name from нося името си от; to \take s.o. at his word повярвам на някого; to \take the air разхождам се на (чист) въздух; to \take the bull by the horns посрещам смело трудно положение; to \take the liberty of позволявам си да (с ger); to \take the measure of s.o.'s foot разбирам какво мога да си позволя с някого; to \take the offensive минавам в настъпление, атакувам; to \take the view that на мнение съм, мисля, че; to \take (s.o.) to task държа (някого) отговорен; хокам (някого); to have what it \takes притежавам способности (данни); II. n 1. улов (дивеч, риба и пр.); 2. театр. сбор, пари, получени от едно представление; 3. печ. текст, даден за набор на един словослагател; 4. кино сцена, кадър (за снимане), дубъл; кинокадър; to be on the \take sl вземам подкупи.

  English-Bulgarian dictionary > take

 • 3 take up

  вдигам; заангажирам;
  * * *
  take up 1) вдигам, повдигам; to \take up up a sleeve скъсявам ръкав; повдигам ръкав на рамото; 2) заемам се с (за); започвам да се занимавам; разглеждам, проучвам, запознавам се с (въпрос); 3) заемам, ангажирам (време, място, внимание и пр.); I am very much \take upn up now сега съм много зает; 4) вземам (пътници, за превозно средство); 5) арестувам, затварям, задържам; 6) вземам под покровителството си; 7) връщам се към, подновявам, подемам (прекъснат разказ и пр.); 8) прекъсвам, апострофирам ( говорител); 9) поемам, попивам ( вода); 10) улавям, хващам (изпусната бримка, артерия); 11) търг. изплащам; 12) приемам (бас и пр.); 13) обсъждам (план и др.), повдигам ( въпрос); 14) изисквам обяснение или доказателства; although she was unusually quiet, he did not \take up her up on it макар че тя бе необичайно тиха, той не я разпитва; 15) обирам хлабина; to \take up up shocks амортизирам удари; • to \take up s.o. up on приемам нечие предложение или покана; since she's offered to buy me a beer, I took her up on it след като тя предложи да ми купи бира, аз приех; to \take up up with s.o. сближавам се с, сприятелявам се с, тръгвам с; to \take up up with s.th. развивам интерес към; to be taken up with увличам се по, харесвам; to \take up up residence заселвам се, установявам се на постоянен адрес;

  English-Bulgarian dictionary > take up

 • 4 take in

  стеснявам; прибирам;
  * * *
  take in 1) въвеждам, вкарвам; приобщавам; to \take in in s.o.'s name съобщавам за идването на някого (в къща и пр.); 2) прибирам (реколта и пр.); снабдявам се (със запаси за зимата и пр.); to \take in in water мор. снабдявам се с вода; пропускам вода (за кораб, обувки и пр.); 3) прибирам, подслонявам, давам подслон на, приютявам; to \take in in lodgers вземам квартиранти; 4) абониран съм за; редовно получавам; 5) изигравам, измамвам, мятам, излъгвам; I am not to be \take inn in by your lies няма да се хвана на лъжите ти, няма да ме измамиш с лъжите си; 6) схващам, разбирам същността (на факт, довод); 7) разглеждам, наблюдавам, съзерцавам, посещавам ( забележителност); 8) включвам, обхващам; заемам; съдържам; 9) стеснявам, скъсявам ( дреха); свивам (корабно платно); 10) вземам работа за вкъщи; to \take in in washing вземам чуждо пране, пера чуждо пране ( вкъщи);

  English-Bulgarian dictionary > take in

 • 5 take to

  харесвам; захващам се;
  * * *
  take to 1) започвам (да се занимавам с); посвещавам се на; отдавам се на; удрям го на; to \take to to drink( ing) отдавам се на пиянство; 2) привързвам се към; обиквам, харесвам, нрави ми се; придобивам навик; пристрастявам се (към нещо); to \take to to heart вземам присърце; to \take to to pieces разглобявам; to \take to to flight побягвам, удрям на бяг, хуквам; they took to the mountain избягаха в планината, хванаха планината; to \take to to the open sea излизам в открито море;

  English-Bulgarian dictionary > take to

 • 6 take-up

  кфт.
  навивачка
  обирам хлабина
  натягам, притягам, затягам, повдигам, поемам, погълщам
  устройство за натягане

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > take-up

 • 7 take-in

  {'teikin}
  n измама, мошеничеcтво
  * * *
  {'teikin} n измама, мошеничеcтво.
  * * *
  n измама, мошеничеcтво

  English-Bulgarian dictionary > take-in

 • 8 take

  вземам
  възприемам, измервам, побирам, хващам, ловя, прониквам, втвърдявам се, свързвам се, пламвам

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > take

 • 9 take away

  take away 1) вземам, отнемам, лишавам ( from от); 2) вземам, махам; изваждам; what \take aways you away so soon? защо толкова бързаш да си ходиш? if your father should be \take awayn away ако баща ти почине; to \take away o.' s breath away изненадвам, поразявам; 3) купувам храна от ресторант за вкъщи; 4) отнасям, отвеждам, пренасям; отвявам; прибирам (в болница, в затвор и пр.); he was \take away away in a police van той бе отведен с полицейска кола; \take away from омаловажавам, обезценявам; the little scar is not enough to \take away away from her beauty малкият белег не може да я загрози;

  English-Bulgarian dictionary > take away

 • 10 take out

  take out 1) извеждам; изнасям (книги от библиотека и пр.); изваждам (и зъб) (of от); 2) махам, изчиствам, изличавам ( петно); премахвам, отстранявам (болка и пр.); 3): to \take out it out on s.o. изкарвам си на някого, отмъщавам си на някого; изтощавам (съсипвам, отразявам се зле) на някого; the heat \take outs it out of me горещината ми се отразява (ми действа) много зле; 4) вадя, изкарвам, вземам (патент, разрешително и пр.); to \take out out an insurance policy правя си застраховка, застраховам се; 5): to \take out it out in компенсирам се с, получавам в замяна; to \take out it out in goods плащат ми в натура (стоки); to \take out the nonsense out of s.o.'s head избивам глупостите от главата на някого; 6) каня, водя, съпровождам (на театър, ресторант);

  English-Bulgarian dictionary > take out

 • 11 take into

  take into 1): to \take into s.o. into o.'s confidence доверявам се на някого; 2): to \take into it into o.'s head внушавам си, разг. пълня си главата, втълпявам си, намислям;

  English-Bulgarian dictionary > take into

 • 12 take upon

  take upon: to \take upon (it) upon o.s. to наемам се да, заемам се, залавям се; поемам (отговорността, задължението);

  English-Bulgarian dictionary > take upon

 • 13 take against

  take against изпитвам неприязън към (често без основание);

  English-Bulgarian dictionary > take against

 • 14 take apart

  take apart 1) разглобявам, демонтирам; 2) анализирам, критикувам;

  English-Bulgarian dictionary > take apart

 • 15 take from

  take from намалявам от; отнемам, вземам, присвоявам; мат. изваждам от;

  English-Bulgarian dictionary > take from

 • 16 take over

  take over 1) поемам, приемам (служба, длъжност и пр. от друг); воен. поемам (командването); 2) завеждам, закарвам, откарвам; пренасям, занасям, отнасям; 3) наследявам ( собственост); 4) идвам на власт (за партия);

  English-Bulgarian dictionary > take over

 • 17 take-away

  take-away[´teikə¸wei] n 1. ресторант, от който може да се взема храна за вкъщи; 2. (гореща) храна, която се купува от магазин или ресторант за вкъщи.

  English-Bulgarian dictionary > take-away

 • 18 take down

  смъквам; снемам; свалям; написвам;
  * * *
  take down 1) снемам, смъквам, свалям (от стена, рафт и др.); 2) събарям, разрушавам (стена и пр.); демонтирам; разглобявам; 3) поглъщам, преглъщам (с мъка); 4) записвам, отбелязвам; 5) разболявам се; to be taken down with болен съм от; to \take down s.o. down ( a peg or two) натривам някому носа, карам някого да не се надува толкова; унижавам; to \take down o.'s hair down разпускам си косите (ако са били сплетени, завързани и пр.);

  English-Bulgarian dictionary > take down

 • 19 take back

  връщам;
  * * *
  take back 1) връщам, завеждам (занасям) обратно; 2) вземам назад, обратно (думите си); 3) напомням, припомням (за нещо от миналото); this music \take backs me back to my school-years тази музика ми припомня ученическите години;

  English-Bulgarian dictionary > take back

 • 20 take for

  оприличавам;
  * * *
  take for вземам за, мисля за (и погрешно); what do you \take for me for? за какъв ме вземате (смятате)? I took him for his brother взех го за брат му;

  English-Bulgarian dictionary > take for

См. также в других словарях:

 • Take — Take, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken} (t[=a]k n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain origin.] 1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the hands, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — [tāk] vt. took, taken, taking [ME taken < OE tacan < ON taka < ? IE base * dēg , to lay hold of] I to get possession of by force or skill; seize, grasp, catch, capture, win, etc. 1. to get by conquering; capture; seize 2. to trap, snare …   English World dictionary

 • take — ► VERB (past took; past part. taken) 1) lay hold of with one s hands; reach for and hold. 2) occupy (a place or position). 3) capture or gain possession of by force. 4) carry or bring with one; convey. 5) remove from a place. 6) …   English terms dictionary

 • take — [n] profit booty*, catch, catching, cut, gate, haul*, holding, part, proceeds, receipts, return, returns, revenue, share, takings, yield; concept 344 Ant. debt, loss take [v1] get; help oneself to abduct, accept, acquire, arrest, attain, capture …   New thesaurus

 • Take — Take, v. i. 1. To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take. Shak. [1913 Webster] When flame taketh and openeth, it giveth a noise. Bacon.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • take — vb took, tak·en, tak·ing vt 1 a: to obtain control, custody, or possession of often by assertive or intentional means b: to seize or interfere with the use of (property) by governmental authority; specif: to acquire title to for public use by… …   Law dictionary

 • Take On Me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on me — ist ein Lied und Nummer Eins Hit der norwegischen Popband a ha, welches von ihrem ersten Album Hunting High and Low aus dem Jahr 1985 stammt. Aufgenommen wurde der Titel bereits 1984, jedoch schaffte er es erst mit dem dritten Anlauf zum Nummer… …   Deutsch Wikipedia

 • Take on Me — «Take on Me» Sencillo de a ha del álbum Hunting High and Low Publicación 5 de abril de 1985; 16 de septiembre de 1985 Formato 7 , 12 Grabación 1984 1985 …   Wikipedia Español

 • Take — (engl. „nehmen, Aufnahme“) steht für: Take bzw. Einstellung (Film), eine ungeschnittene, zumeist kurze Filmaufnahme Take (Musik), die schrittweise Aufnahme von akustischen Signalen Take 2 Interactive, der Hersteller von Computer und Videospielen… …   Deutsch Wikipedia

 • Take 2 — Take Two Interactive Software Inc. Unternehmensform Aktiengesellschaft ISIN …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»