Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

adj

 • 1 Georgian

  {'dʒɔ:dʒən}
  I. a грузински
  II. 1. грузинец
  2. грузински език
  III. n жител на щата Джорджия
  IV. a на/от епохата на царуването на английските крале Джордж I-IV (XVIII в.) и Джордж V-VI (XX в.)
  * * *
  {'jъ:jъn} I. а грузински; П. п 1. грузинец; 2. грузинс(2) {'jъ:jъn} n жител на щата Джорджия. {3} а на/от епохата на царуването на английските крале Дж
  * * *
  грузински; грузинец;
  * * *
  1. i. a грузински 2. ii. грузинец 3. iii. n жител на щата Джорджия 4. iv. a на/от епохата на царуването на английските крале Джордж i-iv (xviii в.) и Джордж v-vi (xx в.) 5. грузински език
  * * *
  Georgian[´dʒɔ:dʒiən] I. adj за (от) епохата на английските крале Джордж I, II, III (през ХVIII в.) или Джордж V. II. n жител на щат Джорджия; III. adj който се отнася до щат Джорджия. IV. n 1. грузинец; 2. грузински език; V. adj грузински.

  English-Bulgarian dictionary > Georgian

 • 2 corny

  {'kɔ:ni}
  I. 1. житен, плодороден
  2. разг. сълзливосантиментален, изтъркан
  II. a мазолест
  * * *
  {'kъ:ni} a 1. житен; плодороден; 2. разг. сълзливосантиментален(2) {'kъ:ni} а мазолест.
  * * *
  хлебороден; плодороден; житен;
  * * *
  1. i. житен, плодороден 2. ii. a мазолест 3. разг. сълзливосантиментален, изтъркан
  * * *
  corny[´kɔ:ni] I. adj житен, хлебороден, плодороден. II. adj 1. мазолест, слинав, загрубял; 2. грубоват, селяндурски, недодялан. III. adj 1. изтъркан, банален; a \corny joke плоска шега; a \corny song изтъркана песен; 2. разг. старомоден, сантиментален, сълзлив.

  English-Bulgarian dictionary > corny

 • 3 German

  {'dʒə:mən}
  I. 1. германски, немски
  2. готически (за шрифт)
  II. 1. n (pl-mans) германец, немец
  2. немски език
  III. a роден, близък (за брат, сестра), cousin GERMAN първи братовчед
  * * *
  {'jъ:mъn} I. а 1. германски, немски; 2. готически (за шрифт(2) {'jъ:mъn} а роден, близък (за брат, сестра), cousin German п
  * * *
  германски; германец; немски;
  * * *
  1. i. германски, немски 2. ii. n (pl-mans) германец, немец 3. iii. a роден, близък (за брат, сестра), cousin german първи братовчед 4. готически (за шрифт) 5. немски език
  * * *
  German[´dʒə:mən] I. adj германски, немски; \German text готическо писмо, готически шрифт; \German silver германско сребро, алпака; \German measles мед. рубеола; II. n 1. германец; 2. немски език; High ( Low) \German горно(долно)немски език. III. adj роден, кръвен; скъп, свиден, близък (в съчет. с brother, sister и пр.); cousin \German първи братовчед. IV. n ам. вид сложен танц.

  English-Bulgarian dictionary > German

 • 4 armed

  a въоръжен
  * * *
  укрепен; въоръжен;
  * * *
  a въоръжен
  * * *
  armed [a:md] I adj (обикн. в съчет.) -рък; long \armed дългорък; white \armed белорък. II adj въоръжен; укрепен.

  English-Bulgarian dictionary > armed

 • 5 ashen

  {'æʃn}
  I. a пепелив, (мъртво) бледен
  to turn ASHEN побледнявам
  II. a ясенов
  * * *
  {'ashn} а пепелив; (мъртво) бледен; to turn ashen побледнявам. (2) а ясенов.
  * * *
  ясенов; пепелив;
  * * *
  1. i. a пепелив, (мъртво) бледен 2. ii. a ясенов 3. to turn ashen побледнявам
  * * *
  ashen[´æʃən] I adj пепелив; бледен; to turn \ashen пребледнявам. II adj ясенов.

  English-Bulgarian dictionary > ashen

 • 6 bluff

  {blʌf}
  I. 1. отвесен, стръмен
  2. откровен, прям, безцеремонен
  3. мор. с широк плосък нос (за кораб)
  II. n геогр. нос/скала с широк/отвесен склон
  III. v подвеждам, заблуждавам, блъфирам
  to BLUFF it out, to BLUFF one's way out измъквам се от тру положение чрез блъфиране
  IV. n заблуждаване, шашарма, блъф
  to call someone's BLUFF покер изобличавам някого в блъфиране/измама (и прен.)
  * * *
  {bl^f} a 1. отвесен, стръмен; 2. откровен, прям; безцеремонен; (2) n геогр. нос/скала с широк/отвесен склон.{3} v подвеждам, заблуждавам, блъфирам; to bluff it out, to bluff o.{4} n заблуждаване, шашарма, блъф; to call s.o.'s bluff покер из
  * * *
  стръмен; скала; отвесен; откровен; блъфирам; безцеремонен; блъф; прям; заблуждаване;
  * * *
  1. i. отвесен, стръмен 2. ii. n геогр. нос/скала с широк/отвесен склон 3. iii. v подвеждам, заблуждавам, блъфирам 4. iv. n заблуждаване, шашарма, блъф 5. to bluff it out, to bluff one's way out измъквам се от тру положение чрез блъфиране 6. to call someone's bluff покер изобличавам някого в блъфиране/измама (и прен.) 7. мор. с широк плосък нос (за кораб) 8. откровен, прям, безцеремонен
  * * *
  bluff[blʌf] I. adj 1. стръмен, полегат, наклонен, отвесен; 2. прям, откровен; безцеремонен, грубичък, грубоват;FONT face=Times_Deutsch ◊ adv bluffly; 3. мор. с широк нос (за кораб); II. n скала, канара, зъбер, нос; чал. III I. n 1. блъф; заблуждаване; преувеличена опасност, шашарма; this bill is only a \bluff този законопроект е само шашарма; to call s.o.'s \bluff 1) предизвиквам някого да си покаже картите; 2) предизвиквам някого да изпълни заканите си; to put on a good \bluff мамя изкусно, без да се смущавам (без да се издавам); 2. изменник, шмекер, хитрец, дявол, измамник; VI. v блъфирам; подвеждам, заблуждавам; хваля се с цел да заблудя (да спечеля); V. adj прям, директен, безцеремонен.

  English-Bulgarian dictionary > bluff

 • 7 bootless

  {'bu:tlis}
  a безполезен, безрезултатен
  * * *
  {'bu:tlis} а безполезен, безрезултатен.
  * * *
  a безполезен;bootless; а безполезен, безрезултатен.
  * * *
  a безполезен, безрезултатен
  * * *
  bootless[´bu:tlis] I adj без обувки, ботуши; необут, бос; прен. ограничен, неосведомен. II adj безполезен, ненужен, напразен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv bootlessly.

  English-Bulgarian dictionary > bootless

 • 8 bossy

  деспотичен; изпъкнал;
  * * *
  bossy[´bɔsi] I adj разг. който обича да се разпорежда, деспотичен, тираничен, властнически; FONT face=Times_Deutsch◊ adv bossily. II adj изпъкнал, релефен; с изпъкналост.

  English-Bulgarian dictionary > bossy

 • 9 bound

  {baund}
  I. 1. граница, предел
  out of BOUNDs уч. забранена територия/район
  within/beyond the BOUNDs of decency в/извън рамките на приличието
  2. ограничение
  out of all BOUNDs нетърпимо, недопустимо
  to place something out of BOUNDs to забранявам нещо за (ученици, войници и пр.)
  II. 1. слагам граници на, ограничавам, ограждам
  2. служа за граница
  3. гранича (on с)
  to be BOUNDed by гранича с
  III. 1. скачам. подскачам
  отскачам (и с off)
  2. хвърча. нося се
  IV. n скок напред/нагоре, подскок, отскок
  V. 1. свързан, обвързан
  2. подвързан
  cloth BOUND подвързан с платно
  paper BOUND с меки корици (за книга)
  3. задължен, принуден
  (in) duty/honour BOUND морално задължен
  4. сигурен, обезателен
  to be BOUND to do something сигурно/непременно ще направя нещо
  I'll be BOUND прен. уверен/сигурен съм в (истинността на) нещо
  VI. a готов да тръгне на път (за пароход и пр.)
  BOUND for пътуващ за/по направление на
  homeward BOUND връщащ се в страната си/вкъщи
  outward BOUND отплуващ/пътуващ за друга страна
  * * *
  {baund} n обик. р1 1. граница, предел; out of bounds уч. забранена (2) v 1. слагам граници на, ограничавам; ограждам; 2. служа {3} v 1. скачам. подскачам; отскачам (и с off); 2. хвърча. н{4} n скок напред/нагоре; подскок, отскок.{5} а 1. свързан: обвързан; 2. подвързан; cloth bound подвързан {6} а готов да тръгне на път (за пароход и пр.); bound for пътув
  * * *
  хвърча; свързан; скоквам; скок; ограничавам; отскок; отскачам; предел; привързан; гранича; граница; задължен; обвързан;
  * * *
  1. (in) duty/honour bound морално задължен 2. bound for пътуващ за/по направление на 3. cloth bound подвързан с платно 4. homeward bound връщащ се в страната си/вкъщи 5. i'll be bound прен. уверен/сигурен съм в (истинността на) нещо 6. i. граница, предел 7. ii. слагам граници на, ограничавам, ограждам 8. iii. скачам. подскачам 9. iv. n скок напред/нагоре, подскок, отскок 10. out of all bounds нетърпимо, недопустимо 11. out of bounds уч. забранена територия/район 12. outward bound отплуващ/пътуващ за друга страна 13. paper bound с меки корици (за книга) 14. to be bound to do something сигурно/непременно ще направя нещо 15. to be bounded by гранича с 16. to place something out of bounds to забранявам нещо за (ученици, войници и пр.) 17. v. свързан, обвързан 18. vi. a готов да тръгне на път (за пароход и пр.) 19. within/beyond the bounds of decency в/извън рамките на приличието 20. гранича (on с) 21. задължен, принуден 22. ограничение 23. отскачам (и с off) 24. подвързан 25. сигурен, обезателен 26. служа за граница 27. хвърча. нося се
  * * *
  bound [baund] I. v pp от bind; II. adj 1. сигурен, гарантиран; неминуем; уверен; he is \bound to succeed успехът му е осигурен; it is \bound to happen то непременно ще стане; 2. свързан, обвързан; неразде́лен, неделим; \bound up with тясно свързан с; \bound by o.'s word обвързан от дадена дума; 3. подвързан; cloth \bound подвързан с платно; paper \bound с меки корици (за книга); 4. задължен, обвързан, ангажиран; I am \bound to say длъжен съм да кажа (колкото и да ми е неприятно); in honour \bound морално задължен; 5. запечен. III. n (обикн. pl) граница, бразда, преграда, предел; out of \bounds уч. извън разрешения район, забранен; within the \bounds of possibility (едва) допустим, приемлив, законен; вероятен; to go beyond all \bounds, to pass all \bounds престъпвам границите (на позволеното), надминавам всички граници; to know no \bounds нямам предели, неограничен съм (за чувство, качество); IV. v 1. слагам граници на; ограничавам (by); 2. служа за граница на; 3. гранича (on с); pass гранича с, допирам се до, достигам до. V . v 1. скоквам, подскачам, отскачам (и с off); 2. хвърча, нося се; VI. n скок, подскок, отскок; by leaps and \bounds стремглаво, през глава; to clear at a \bound прескачам с един скок. VII. adj готов да тръгне на път; на път ( for); homeward \bound който се завръща в страната си (вкъщи); outward \bound който отплава (пътува) за друга страна.

  English-Bulgarian dictionary > bound

 • 10 buffy

  пиян;
  * * *
  buffy[´bʌfi] I adj мед. с коричка (за съсирена кръв). II adj жълтеникавокафяв, бежов.

  English-Bulgarian dictionary > buffy

 • 11 callow

  {'kælou}
  a зоол. гол, неоперен, без перушина, прен. неопитен, незрял
  * * *
  {'kalou} а зоол. гол, неоперен, без перушина; прен. неопитен,
  * * *
  a незрял; гол; неразвит; неопитен;callow; а зоол. гол, неоперен, без перушина; прен. неопитен, незрял.
  * * *
  a зоол. гол, неоперен, без перушина, прен. неопитен, незрял
  * * *
  callow[´kælou] I adj 1. гол, неоперен, без перушина; 2. прен. неопитен, "зелен". II геол. III. n повърхностен пласт; низина; VI. adj низинен; блатист.

  English-Bulgarian dictionary > callow

 • 12 dedicated

  всеотдаен;
  * * *
  dedicated[´dedi¸keitid] I. adj 1. всеотдаен; 2. посветен (to на). II. adj комп. специализиран, създаден за определена задача (за компютър, програма и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > dedicated

 • 13 determined

  {di'tə:mind}
  a решителен, твърдо решен, непоколебим
  to be DETERMINED on doing/to do something твърдо съм решил да направя нещо
  * * *
  {di'tъ:mind} а решителен; твърдо решен, непоколебим; to be
  * * *
  твърд; решителен; непоколебим;
  * * *
  1. a решителен, твърдо решен, непоколебим 2. to be determined on doing/to do something твърдо съм решил да направя нещо
  * * *
  determined[di´tə:mind] adj решителен;твърд,непоколебим;a \determined attack решителнаатака;to be \determined to do s.th. твърдосъмрешилданаправянещо;FONT face=Times_Deutsch FONT face=Symboladj determinedly.

  English-Bulgarian dictionary > determined

 • 14 diathermanous

  diathermanous[¸daiə´uə:mənəs] adj топлопрозрачен, топлопропусклив.
  ————————
  diathermanous[¸daiə´uə:mənəs] adj физ. топлопроводим.

  English-Bulgarian dictionary > diathermanous

 • 15 downy

  {'dauni}
  1. пухест, мъхест
  2. мек, пухкав, нежен, успокоителен, тих
  sl. хитър, лукав, прен. ококорен
  * * *
  {'dauni} a 1. пухест, мъхест; 2. мек, пухкав;. нежен, успокоит
  * * *
  хълмист; вълнист; пухест; пухкав; пухен; нежен;
  * * *
  1. sl. хитър, лукав, прен. ококорен 2. мек, пухкав, нежен, успокоителен, тих 3. пухест, мъхест
  * * *
  downy[´dauni] I. adj 1. пухест; пухен; мъхест; 2. мек, пухкав; 3. нежен, успокоителен; тих, спокоен; 4. sl хитър, лукав; ококорен; a \downy old bird стара хитра лисица; II. n sl легло; спане. III adj хълмист, вълнист.

  English-Bulgarian dictionary > downy

 • 16 eared

  {iəd}
  I. 1. с уши
  to listen open-EARED слушам внимателно/с четири уши
  quick-EARED с остър слух
  2. с дръжка/ръчка (за кана и пр.)
  II. a в съчет. изкласил, с класове
  full-EARED с пълни/тежки класове
  * * *
  {iъd} а в сьчет. 1. с уши; to listen open- eared слушам внимателно/(2) {iъd} а в сьчет. изкласил, с класове; full-eared с пълни/тежки
  * * *
  изкласил;
  * * *
  1. full-eared с пълни/тежки класове 2. i. с уши 3. ii. a в съчет. изкласил, с класове 4. quick-eared с остър слух 5. to listen open-eared слушам внимателно/с четири уши 6. с дръжка/ръчка (за кана и пр.)
  * * *
  eared[iəd] I. adj 1. с уши; long-( short-)\eared дълго- (късо)ух; quick-\eared с остър слух; to listen open-\eared слушам с четири уши (внимателно); 2. с дръжка (за кана и пр.); II. eared adj изкласил, с класове (за жито и пр.); full-\eared с пълен (тежък) клас.

  English-Bulgarian dictionary > eared

 • 17 earless

  {'iəlis}
  I. a без уши/слух, немузикален
  II. a без класове, неизкласил
  * * *
  {'iъlis} а без уши/слух; немузикален.(2) {'iъlis} а без класове, неизкласил.
  * * *
  1. i. a без уши/слух, немузикален 2. ii. a без класове, неизкласил
  * * *
  earless[´iəlis] I. adj 1. без уши; без слух; 2. без усет за музика, немузикален. II. adj без класове, неизкласил.

  English-Bulgarian dictionary > earless

 • 18 eudemonic

  ощастливяващ;
  * * *
  eudemonic, eudaemonic(al) [¸ju:di´mɔnik(l)] adj ощастливяващ.
  ————————
  eudemonic, eudaemonical[¸ju:di´mɔnik(l)] adj ощастливяващ.

  English-Bulgarian dictionary > eudemonic

 • 19 fallow

  {'fælou}
  I. n угар
  II. 1. оставен на угар, незасят
  to lie FALLOW незасят съм
  2. прен. неразвит, некултивиран, неизползуван
  III. v оставям на угар
  IV. a светлокафяв, червеникавокафяв
  * * *
  {'falou} n угар.(2) {'falou} a 1. оставен на угар; незасят; to lie fallow незасят с{3} {'falou} v оставям на угар.{4} {'falou} а светлокафяв, червеникавокафяв.
  * * *
  светложълт; незасят;
  * * *
  1. i. n угар 2. ii. оставен на угар, незасят 3. iii. v оставям на угар 4. iv. a светлокафяв, червеникавокафяв 5. to lie fallow незасят съм 6. прен. неразвит, некултивиран, неизползуван
  * * *
  fallow[´fælou] I. n угар; II. adj 1. оставен на угар; незасят (и to lie \fallow); 2. прен. необразован, непросветен (за ум); 3. неактивен, в застой; III. v оставам на угар. IV. adj светложълт.

  English-Bulgarian dictionary > fallow

 • 20 feral

  {'fiərəl}
  1. див, неопитомен
  2. подивял
  3. груб, варварски
  * * *
  {'fiъrъl} a 1. див, неопитомен; 2. подивял; 3. груб, варварски.
  * * *
  фатален; съдбоносен; смъртоносен; варварски; див; нецивилизован; неопитомен;
  * * *
  1. груб, варварски 2. див, неопитомен 3. подивял
  * * *
  feral[´fiərəl] I. adj книж. 1. див, неопитомен, примитивен; 2. подивял; 3. некултурен, груб, варварски, нецивилизован. II. adj ам. 1. погребален; 2. съдбоносен, фатален; смъртоносен.

  English-Bulgarian dictionary > feral

См. также в других словарях:

 • ADJ — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • Adj — steht für: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Junglehrer im Verband Bildung und Erziehung Flughafen Marka International in Jordanien (IATA Code) Adj steht für: Adjektiv, eine Wortart Adjutant, militärischer Rang adj steht für: adjazent, „benachbart“… …   Deutsch Wikipedia

 • AdJ — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • Adj — {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres AAA à DZZ EAA à HZZ IAA à LZZ MAA à PZZ QAA à TZZ UAA à XZZ …   Wikipédia en Français

 • adj. — adj. also adj BrE the written abbreviation of adjective …   Dictionary of contemporary English

 • ADJ — may refer to one of the following:* Adjugate matrix * Adjective * International Air Transport Association airport code for Marka International Airport in East Amman, Jordan …   Wikipedia

 • Adj. — Adj., Abbreviatur 1) für Adjectivum; 2) für Adjunct; 3) für Adjutant …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Adj — abbrev. Adjutant * * * …   Universalium

 • adj — abbrev. 1. adjective 2. adjourned 3. adjustment * * * …   Universalium

 • adj. — adj. abbreviation adjective …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adj. — Adj. is a written abbreviation for adjective. Syn: adjective …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»