Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

adv

 • 1 A

  {ei}
  I. 1. буквата A
  from A to Z от начало до край от край до край, изцяло, напълно
  2. A уч. оценка отличен
  straight A ам. пълно отличие
  3. A1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен
  4. A муз. ла
  II. 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда)
  2. един, една, едно (често не се превежда)
  not A нито един/една/едно
  not A word нито/ни (една) дума
  3. за разпределяне на, за, в (често не се превежда)
  he gets... A day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр.
  one pound A dozen (по) една лира дузината
  four levs A kilo по четири лева килото
  fifty lew A person по петдесет лева на човек
  4. със собствени имена като, който прилича на
  he thinks he is A Napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон
  5. (с all of) еднакъв, един и същ
  they are all of A size те всички ca еднакви/една и съща големина
  6. известен, някакъв
  in A measure в известна/някаква стелен
  in A sense в известен смисъл
  7. някакъв, някой си
  A Мr B. has come някой си г-н Б. е дошъл
  A man is asking to see you някакъв човек иска да те види
  they were killed to A man те бяха избити до един
  * * *
  {ei} n 1. буквата A; from A to Z от начало до край от край до край (2){ei} 1. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (н
  * * *
  1 n - буквата A;- A уч. оценка отличен;- A1 мор. първокласен; разг. първостепенен, превъзходен;- A муз. ла;2 определителен член (обикновено не се превежда) напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book;a fortiori; adv лат. с още по-голямо основание/причина; още по-решително.
  * * *
  1. (с all of) еднакъв, един и същ 2. a man is asking to see you някакъв човек иска да те види 3. a mr b. has come някой си г-н Б. е дошъл 4. a муз. ла 5. a уч. оценка отличен 6. a1 мор. първокласен (за плавателен съд), разг. първостепенен, превъзходен 7. fifty lew a person по петдесет лева на човек 8. four levs a kilo по четири лева килото 9. from a to z от начало до край от край до край, изцяло, напълно 10. he gets... a day/week, etc. той получава по... на ден/седмица и пр. /дневно/седмично и пр 11. he thinks he is a napoleon той се мисли, че е (като) Наполеон 12. i. буквата a 13. ii. indefinite article пред гласни и полугласни звуком (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volume book) (обикн. не се превежда) 14. in a measure в известна/някаква стелен 15. in a sense в известен смисъл 16. not a word нито/ни (една) дума 17. not a нито един/една/едно 18. one pound a dozen (по) една лира дузината 19. straight a ам. пълно отличие 20. they are all of a size те всички са еднакви/една и съща големина 21. they were killed to a man те бяха избити до един 22. един, една, едно (често не се превежда) 23. за разпределяне на, за, в (често не се превежда) 24. известен, някакъв 25. някакъв, някой си 26. със собствени имена като, който прилича на
  * * *
  A, a [ei] I. n (pl As, A's [eiz]) 1. буквата А; from A to Z от край до край, от началото до края, изцяло; напълно, от игла до конец (разг.), всичко, подробно, докрай, изведнъж, анблок; 2. уч. отлична оценка; straight \A ам. пълен отличен; 3. муз. ла; \A flat ла бемол; \A sharp ла диез; II. [ə, ei] 1. indefinite article пред съгласни звуци (напр. a pen); пред гласни звуци, а понякога и пред "h" в неударена сричка се употребява дублетната форма an (напр. an hour): what \A mistake каква грешка! what \A pity! колко жалко! 2. пред съществителни за брой: \A lot много; \A great many множество, много; \A hundred сто; 3. пред собствени имена: he is \A Mozart in composing в композирането той е (истински) Моцарт; 4. един и същ; of \A height с една и съща височина, еднакво високи; 5. известен, познат, точно определен, някакъв: in \A way в известен (някакъв) смисъл; 6. който и да е, всеки; \A man must eat човек трябва да се храни; 7. при означаване на очевидно мн.: many \A year много години; 8. някой си, кой да е, еди-кой си (разг.), неопределен [ei]; \A Mr. Smith някой си г-н Смит; III.[ə] ост., диал. = of; house \A wood къща от дърво, дървена къща, хижа; IV. aa [a:] шотл. = all; V. a- представка 1. със значение на предлога on: aboard на борда; aside настрана; 2. редуцирана форма на староанглийското of: anew, afresh наново, отново, пак, отначало, още веднъж, повторно, втори път; VI. prep ист., непр., смесено с indef. art. (в думи като: aglow, ablaze) всеки, за, на; three times \A day три пъти дневно.

  English-Bulgarian dictionary > A

 • 2 Anno Domini

  {anou'dɔminai}
  I. adv лат. след Христа, от новата ера
  II. n разг. старост
  * * *
  {anou'dъminai} adv лат. след Христа, от новата ера. (2) n разг. старост.
  * * *
  1. i. adv лат. след Христа, от новата ера 2. ii. n разг. старост
  * * *
  Anno Domini (A. D.) [´ænou´dɔminai] I. adv от новата ера; II. n разг. старост, напреднала възраст, преклонни години, престарялост, старина; немощ, слабост, отпадналост; A.D. is the trouble виновни са годините.

  English-Bulgarian dictionary > Anno Domini

 • 3 Christian

  {'kristjan}
  I. 1. християнски
  2. благочестив
  3. разг. благоприличен, културен, свестен
  II. 1. християнин
  2. разг. свестен/разбран човек
  * * *
  {'kristjan} 1. a 1. християнски; 2. благочестив; 3. разг. б
  * * *
  християнин;
  * * *
  1. i. християнски 2. ii. християнин 3. благочестив 4. разг. благоприличен, културен, свестен 5. разг. свестен/разбран човек
  * * *
  Christian[´kristʃən] I. adj 1. християнски; \Christian name малко (собствено) име; 2. разг. цивилизован, свестен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv christianly; II. n 1. християнин, християнка; 2. разг. цивилизован, свестен човек.

  English-Bulgarian dictionary > Christian

 • 4 Gothic

  {'gɔθik}
  I. 1. готски
  2. варварски, вандалски
  3. готически (за стил, шрифт и пр.)
  II. 1. Готски език
  2. готическа архитектура
  * * *
  {'gъdik} I. a 1. готски; 2. варварски, вандалски; 3. готически
  * * *
  готски; готически;
  * * *
  1. i. готски 2. ii. Готски език 3. варварски, вандалски 4. готическа архитектура 5. готически (за стил, шрифт и пр.)
  * * *
  Gothic[´gɔuik] I. adj 1. готски; 2. варварски, вандалски; груб, жесток; 3. готически (стил, шрифт и пр.); FONT face=Times_Deutsch◊ adv Gothically; II. n 1. готски език; 2. готическа архитектура; готически стил (и за шрифт); florid \Gothic, tertiary \Gothic късна готика; round-arched \Gothic готика със закръглени арки, романски стил.

  English-Bulgarian dictionary > Gothic

 • 5 Hebraic

  {hi:'breiik}
  a староеврейски, древноеврейски
  * * *
  {hi:'breiik} а староеврейски, древноеврейски.
  * * *
  a староеврейски, древноеврейски
  * * *
  Hebraic[hi:´breiik] adj древноеврейски, староеврейски; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Hebraically.

  English-Bulgarian dictionary > Hebraic

 • 6 Hellenic

  {he'li:nik}
  I. a елински, гръцки
  II. 1. Гръцки език
  2. рl (трудове по) гръцка история и литература
  * * *
  {he'li:nik} I. а елински, гръцки; II. п 1. Гръцки език; 2. р
  * * *
  гръцки; елински;
  * * *
  1. i. a елински, гръцки 2. ii. Гръцки език 3. рl (трудове по) гръцка история и литература
  * * *
  Hellenic[¸he´li:nik] I. adj елински; гръцки; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Hellenically; II. n 1. гръцки език; 2. pl (трудове по) гръцка история и литература.

  English-Bulgarian dictionary > Hellenic

 • 7 Homeric

  {hou'merik}
  a омировски
  HOMERIC battle обик. upoн. героична борба
  HOMERIC laughter силен/неудържим смях
  * * *
  {hou'merik} а омировски; Homeric battle обик. upoн. героична борба;
  * * *
  омировски;
  * * *
  1. a омировски 2. homeric battle обик. upoн. героична борба 3. homeric laughter силен/неудържим смях
  * * *
  Homeric[hou´merik] adj омировски; \Homeric battle обикн. ирон. героична борба; \Homeric laughter силен, неудържим смях; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Homerically.

  English-Bulgarian dictionary > Homeric

 • 8 Hunnish

  хунски; варварски;
  * * *
  Hunnish[´hʌniʃ] adj 1. ист. хунски; 2. варварски, жесток, свиреп; 3. sl хунски (за германците); FONT face=Times_Deutsch◊ adv Hunnishly.

  English-Bulgarian dictionary > Hunnish

 • 9 Jacobinic

  {,dʒæko'binikl}
  a ист. якобински
  * * *
  {,jako'binikl} а ист. якобински.
  * * *
  a ист. якобински
  * * *
  Jacobinic(al) [¸dʒækə´binik(l)] adj ист. якобински; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Jacobinically.

  English-Bulgarian dictionary > Jacobinic

 • 10 Jesuitic

  {,dʒezju'itik}
  1. (й) езуитски
  2. прен. лицемерен, двуличен, подъл, коварен
  * * *
  {,jezju'itik} а 1. (й)езуитски; 2. прен. лицемерен, двули
  * * *
  йезуитски;
  * * *
  1. (й) езуитски 2. прен. лицемерен, двуличен, подъл, коварен
  * * *
  Jesuitic(al) [¸dʒezju´itik(əl)] adj 1. йезуитски; 2. прен. лицемерен, двуличен, подъл, коварен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Jesuitically.

  English-Bulgarian dictionary > Jesuitic

 • 11 Occidentally

  {,ɔksi'dentəli}
  adv по западен начин/западно му
  * * *
  {,ъksi'dentъli} adv по западен начин/западно му.
  * * *
  adv по западен начин/западно му
  * * *
  Occidentally[¸ɔksi´dentəli] adv позападенманиер,позападному;западно,окцидентално.

  English-Bulgarian dictionary > Occidentally

 • 12 Orphic

  {'ɔ:fik}
  1. фил. орфически
  2. прен. очарователен, очароващ
  3. тайнствен, мистичен, оракулски, пророчески
  * * *
  {'ъ:fik} а 1. фил. орфически; 2. прен. очарователен, очароващ;
  * * *
  1. прен. очарователен, очароващ 2. тайнствен, мистичен, оракулски, пророчески 3. фил. орфически
  * * *
  Orphic[´ɔ:fik] adj 1. орфически; 2. прен. очарователен, чаровен, очароващ; 3. тайнствен, мистичен; оракулски, пророчески; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Orphically.

  English-Bulgarian dictionary > Orphic

 • 13 PRO

  {prou}
  I. разг. съкр. от professional
  II. 1. про-, за, в полза на
  PRO-German прогермански
  PRO-abolitionist привърженик на аболиционизма
  2. заместник
  PRO rector заместник ректор
  * * *
  {prou} разг. ськр. от professional II.(2) {prou} pref лат. 1. про-, за, в полза на; pro-German прогерманс
  * * *
  :;PRO and con за и против;PRO rata пропорционално, съразмерно;pro rata; a, adv лат. съразмерен, пропорционален; съразмерно, пропорционално.
  * * *
  1. i. разг. съкр. от professional 2. ii. про-, за, в полза на 3. pro rector заместник ректор 4. pro-abolitionist привърженик на аболиционизма 5. pro-german прогермански 6. заместник
  * * *
  PRO abbr ( Public Relations officer) служител, отговарящ за връзките с обществеността.

  English-Bulgarian dictionary > PRO

 • 14 Pat

  {pæt}
  I. 1. потупване
  to give a dog a PAT погалвам куче
  PAT on the back прен. похвала, насърчение
  2. лека милувка
  3. бучка масло
  II. v (-tt-) потупвам, приглаждам
  to PAT one's hair приглаждам си косата
  to PAT oneself/someone on the back прен. доволен съм от себе си/някого
  to PAT someone on the back прен. похвалвам/поздравявам някого
  III. 1. (тъкмо) навреме, (тъкмо) на място
  2. изведнъж, веднага, без бавене
  to know one's lesson off PAT знам си урока като по вода
  to stand PAT покер играя с картите, които ми са дадени, без да вземам други, прен. не изменям позициите си
  IV. a подходящ, който е тъкмо намясто, добре научен
  V. n разг. ирландец (съкр. от името Patrick)
  * * *
  {pat} n 1. потупване; to give a dog a pat погалвам куче; pat on the b(2) {pat} v (-tt-) потупвам; приглаждам; to pat o.'s hair приглажда{3} {pat} adv 1. (тъкмо) навреме; (тъкмо) на място; 2. изведнъж, {4} {pat} а подходящ, който е тъкмо намясто; добре научен. {5} {pat} n разг. ирландец (ськр. от името Patrick).
  * * *
  потупване; потупвам; приглаждам; веднага; изведнъж; навреме;
  * * *
  1. i. потупване 2. ii. v (-tt-) потупвам, приглаждам 3. iii. (тъкмо) навреме, (тъкмо) на място 4. iv. a подходящ, който е тъкмо намясто, добре научен 5. pat on the back прен. похвала, насърчение 6. to give a dog a pat погалвам куче 7. to know one's lesson off pat знам си урока като по вода 8. to pat one's hair приглаждам си косата 9. to pat oneself/someone on the back прен. доволен съм от себе си/някого 10. to pat someone on the back прен. похвалвам/поздравявам някого 11. to stand pat покер играя с картите, които ми са дадени, без да вземам други, прен. не изменям позициите си 12. v. n разг. ирландец (съкр. от името patrick) 13. бучка масло 14. изведнъж, веднага, без бавене 15. лека милувка
  * * *
  Pat n разг. ирландец (съкр. от Patrick).

  English-Bulgarian dictionary > Pat

 • 15 Pharisaic

  {,færi'seiik}
  1. a евр. ист. фарисейски
  2. прен. лицемерен
  * * *
  {,fari'seiik} а евр. 1. ист. фарисейски; 2. прен. лицемерен
  * * *
  1. a евр. ист. фарисейски 2. прен. лицемерен
  * * *
  Pharisaic(al) [¸færi´seiik(l)] adj 1. фарисейски; 2. прен. лицемерен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Pharisaically.

  English-Bulgarian dictionary > Pharisaic

 • 16 Platonic

  {plə'tɔnik}
  1. платоничен, платонически
  2. платоновски
  3. теоретичен, словесен, духовен, нематериален
  * * *
  {plъ'tъnik} а 1. платоничен, платонически; 2. платоновски; З
  * * *
  теоретичен; словесен; платонически; платоничен; духовен; нематериален;
  * * *
  1. платоничен, платонически 2. платоновски 3. теоретичен, словесен, духовен, нематериален
  * * *
  Platonic[plə´tɔnik] I. adj 1. платоничен, платонически; 2. духовен, нематериален; 3. теоретичен; словесен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv Platonically; II. n 1. платоник; 2. последовател на Платон; 3. разг. pl платонически разговори.

  English-Bulgarian dictionary > Platonic

 • 17 Scotice

  Scotice[´skɔtisi:] adv на шотландски (диалект).

  English-Bulgarian dictionary > Scotice

 • 18 a cheval

  a cheval[aʃə´va:l] adv фр. на кон, конен.

  English-Bulgarian dictionary > a cheval

 • 19 a la mode

  a la mode[ælə´moud] I. adj 1. модерен, моден, свързан с модата в някаква област; 2. елегантен, шик; 3. (за месо) задушено със зеленчуци и вино; 4. ам. поднесен със сладолед (за десерт); II. adv по модата, на мода; III. n 1. текст. тънка лъскава черна коприна; 2. кул. сладкиш със сладолед; 3. кул. месо, задушено със зеленчуци.

  English-Bulgarian dictionary > a la mode

 • 20 a outrance

  a outrance [a: u:´tra:ns] adv фр. докрай; непримиримо; до смърт.

  English-Bulgarian dictionary > a outrance

См. также в других словарях:

 • ADV — is a three letter acronym that may refer to:*A.D. Vision, a multimedia entertainment company based in Houston, Texas, and its subsidiaries: **ADV Films, a publisher of anime and tokusatsu videos **ADV Manga, a publisher of manga **ADV Music *The… …   Wikipedia

 • AdV — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Adv — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • ADV — es un acrónimo de tres letras y abreviatura que puede referirse a: La abreviatura de la palabra adverbio. La abreviatura de la palabra advertising del idioma Inglés, ampliamente utilizada en todo el mundo para describir el sector de la publicidad …   Wikipedia Español

 • adv. — adv. also adv BrE the written abbreviation of adverb …   Dictionary of contemporary English

 • adv — abbrev. 1. ad valorem 2. advance 3. adverb 4. advertisement 5. advisory 6. 〚L adversus〛 against * * * …   Universalium

 • Adv. — Adv.     † Catholic Encyclopedia ► Ecclesiastical Abbreviations     ► Abbreviation in general use, chiefly Ecclesiastical     Adventus ( Advent ) The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat …   Catholic encyclopedia

 • ADV — ADV,   Abkürzung für automatische Datenverarbeitung oder automatisierte Datenverarbeitung …   Universal-Lexikon

 • adv. — adv. abbreviation adverb …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adv. — Adv. is a written abbreviation for adverb. Syn: adverb …   English dictionary

 • adv — abbrev. 1. ad valorem 2. advance 3. adverb 4. advertisement 5. advisory 6. [L adversus] against …   English World dictionary

Книги

Другие книги по запросу «adv» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»