Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

adv

 • 1 ashore

  {ə'ʃə:}
  adv към/на брега, на суша
  to run/be driven ASHORE бивам изтласкан на брега, засядам
  to pull ASHORE стигам до брега (за лодка), to come/go ASHORE слизам на брега
  * * *
  {ъ'shъ:} adv към/на брега; на суша; to run/be driven ashore бивам из
  * * *
  adv на, към брега;ashore; adv към/на брега; на суша; to run/be driven ashore бивам изтласкан на брега, засядам; to
  * * *
  1. adv към/на брега, на суша 2. to pull ashore стигам до брега (за лодка), to come/go ashore слизам на брега 3. to run/be driven ashore бивам изтласкан на брега, засядам
  * * *
  ashore[ə´ʃɔ:] adv към, на брега; на суша; to come (go) \ashore слизам на брега; to run \ashore засядам.

  English-Bulgarian dictionary > ashore

 • 2 quasi

  adv като че ли, тъй да се каже, тоест
  pref лат. квази-, почти, полу-, уж, привидно, мним
  * * *
  {'kwa:zi} pref лат. квази-; почти; полу-; уж; привидно; мним.quasi adv като че ли, тъй да се каже, тоест.
  * * *
  почти; привидно;
  * * *
  1. adv като че ли, тъй да се каже, тоест 2. pref лат. квази-, почти, полу-, уж, привидно, мним
  * * *
  quasi[´kweisai, ´kwa:zi] I. pref квази-, представка със значение 'мним, привиден, лъжлив, неистински'; II. cj като че ли, т. е., уж, така да се каже, божем.

  English-Bulgarian dictionary > quasi

 • 3 alinighty

  adv sl. много, ужасно, страшно
  * * *
  adv sl. много, ужасно, страшно.
  * * *
  adv sl. много, ужасно, страшно

  English-Bulgarian dictionary > alinighty

 • 4 alonc

  adv сам, без чужда помощ
  * * *
  adv сам, без чужда помощ.
  * * *
  adv сам, без чужда помощ

  English-Bulgarian dictionary > alonc

 • 5 pick-a-back

  adv на гръ

  English-Bulgarian dictionary > pick-a-back

 • 6 bi

  adv веднъж на две седмици, през седмица; два пъти с

  English-Bulgarian dictionary > bi

 • 7 anon

  {ə'пɔп}
  I. adv ост. веднага, ей-сега
  ever and ANON oт време на време
  II. a, adv анонимен, анонимно
  * * *
  {ъ'пъп} adv ост. веднага, ей-сега; ever and anon oт време на време. (2) a, adv анонимен; анонимно.
  * * *
  adv веднага, тоз-час;ever and ANON от време на време;anon; adv ост. веднага, ей-сега; ever and anon oт време на време.;{2};{} a, adv анонимен;
  * * *
  1. ever and anon oт време на време 2. i. adv ост. веднага, ей-сега 3. ii. a, adv анонимен, анонимно
  * * *
  anon[ə´nɔn] adv ост. веднага, тутакси, завчас, тозчас; скоро; ever and \anon от време на време.

  English-Bulgarian dictionary > anon

 • 8 plain

  {plein}
  I. 1. равнина, поле
  2. лицева плетка
  II. 1. ясен, разбираем, понятен, явен
  PLAIN as a pikestaff/as daylight/as the day/as the nose on your face/as the sun at noonday ясно като бял ден, от ясно по-ясно, съвършено очевидно
  to make something PLAIN разяснявам нещо
  in PLAIN English/Saxon на прост език, ясно, недвусмислено, направо
  in PLAIN languageнешифрован
  2. обикновен, прост
  PLAIN clothes цивилни дрехи (особ. нa полицaй)
  PLAIN cook готвач за обикновени менюта
  PLAIN sailing плаване без трудности, прен. лесна работа
  3. прям, откровен, искрен
  PLAIN dealing откровеност, прямота
  to be PLAIN with someone искрен/прям съм към някого
  4. едноцветен, без шарки, неоцветен
  5. обикновен (за лице), ни хубав, ни грозен
  III. adv ясно, недвусмислено
  IV. adv ам. съвсем, направо
  it PLAIN galled me направо ми беше противно
  V. v ост. плача, оплаквам
  * * *
  {plein} n 1. равнина, поле; 2. лицева плетка.(2) {plein} а 1. ясен, разбираем, понятен; явен; plain as a pikesta{3} {plein} adv ясно, недвусмислено.{4} {plein} adv ам. съвсем, направо; it plain galled me направо ми {5} {plein} v ост. плача; оплаквам.
  * * *
  явен; ясен; открит; обикновен; откровен; понятен; безцветен; равнина; прост; прям; разбрано; простосмъртен; разбираем; грозен; дюс; едноцветен; невзрачен; неприветлив; неоцветен; неугледен; некрасив; неукрасен;
  * * *
  1. i. равнина, поле 2. ii. ясен, разбираем, понятен, явен 3. iii. adv ясно, недвусмислено 4. in plain english/saxon на прост език, ясно, недвусмислено, направо 5. in plain languageнешифрован 6. it plain galled me направо ми беше противно 7. iv. adv ам. съвсем, направо 8. plain as a pikestaff/as daylight/as the day/as the nose on your face/as the sun at noonday ясно като бял ден, от ясно по-ясно, съвършено очевидно 9. plain clothes цивилни дрехи (особ. нa полицaй) 10. plain cook готвач за обикновени менюта 11. plain dealing откровеност, прямота 12. plain sailing плаване без трудности, прен. лесна работа 13. to be plain with someone искрен/прям съм към някого 14. to make something plain разяснявам нещо 15. v. v ост. плача, оплаквам 16. едноцветен, без шарки, неоцветен 17. лицева плетка 18. обикновен (за лице), ни хубав, ни грозен 19. обикновен, прост 20. прям, откровен, искрен
  * * *
  plain [plein] I. adj 1. ясен, разбираем, понятен; явен; as \plain as a pikestaff, \plain as the day ( daylight); \plain as the nose on your face, \plain as the sun at noonday ясно като бял ден, съвършено ясно (очевидно, безспорно); in \plain English ( Saxon) на прост (ясен) език; направо; ясно, недвусмислено; a message in \plain language нешифровано съобщение; 2. прост, обикновен; \plain clothes цивилни дрехи; \plain-clothes man ам. цивилен агент, детектив; \plain sailing плаване без трудности (особености); прен. лесна работа; \plain cook готвач на обикновени менюта; FONT face=Times_Deutsch◊ adv plainly; 3. прям, откровен, искрен, открит; \plain dealing откровеност, искреност; прямота; 4. пълен, абсолютен; \plain madness чиста лудост; 5. едноцветен, без шарки, дюс; неоцветен, безцветен; 6. грозен, неприветлив, некрасив, неугледен; II. adv ясно, разбрано; недвусмислено; III. plain2 n равнина; поле; IV. plain поет. = complain.

  English-Bulgarian dictionary > plain

 • 9 rightward

  {'raitwəd}
  a, adv десен, към дясната страна
  adv и RIGHTWARDs надясно
  * * *
  {'raitwъd} a, adv десен, към дясната страна; adv и rightwards надяс
  * * *
  1. a, adv десен, към дясната страна 2. adv и rightwards надясно
  * * *
  rightward[´raitwə:d] adj, adv клонящ надясно, десничарски.

  English-Bulgarian dictionary > rightward

 • 10 ripping

  {'ripiŋ}
  1. a sl чудесен, отличен
  2. adv много
  * * *
  {'ripin} a, adv чудесен, чудо, екстра.
  * * *
  1 a sl чудесен, отличен;2 adv много;ripping; a, adv чудесен, чудо, екстра.
  * * *
  1. a sl чудесен, отличен 2. adv много
  * * *
  ripping[´ripiʃ] adj, adv sl чудесен, чудо, екстра, супер; FONT face=Times_Deutsch◊ adv rippingly.

  English-Bulgarian dictionary > ripping

 • 11 adrift

  {ə'drift}
  adv, a predic мор. носен от течението, без посока, без котва (и прен.)
  to cut a boat ADRIFT пускам лодка по течението
  to cut oneself ADRIFT from home напускам дома си
  to turn ADRIFT изгонвам от дома, оставям на произвола насъдбата
  * * *
  {ъ'drift} adv, a predic мор. носен от течението, без посока; б
  * * *
  adv носещ се по течението, без посока;cut oneself ADRIFT from скъсвам връзките си със;a оставен на произвола;adrift; adv, a predic мор. носен от течението, без посока; без котва (и прен.); to cut a
  * * *
  1. adv, a predic мор. носен от течението, без посока, без котва (и прен.) 2. to cut a boat adrift пускам лодка по течението 3. to cut oneself adrift from home напускам дома си 4. to turn adrift изгонвам от дома, оставям на произвола насъдбата
  * * *
  adrift[ə´drift] adv без посока, без контрол, на произвола на съдбата; "без котва"; to be \adrift дрейфувам; a boat floating \adrift лодка, носена от вълните (вятъра, течението); to turn \adrift изгонвам; оставям на произвола на съдбата; зарязвам.

  English-Bulgarian dictionary > adrift

 • 12 afield

  {ə'fi:ld}
  adv далеч, настрана, далеч от дома
  far AFIELD надалеч (и от целта)
  * * *
  {ъ'fi:ld} adv далеч, настрана; далеч от дома; far afield надалеч (и
  * * *
  adv на полето; надалече; на бойното поле, на война;afield; adv далеч, настрана; далеч от дома; far afield надалеч (и от целта).
  * * *
  1. adv далеч, настрана, далеч от дома 2. far afield надалеч (и от целта)
  * * *
  afield[ə´fi:ld] adv 1. на полето, на работа (за земеделци); 2. на война; far \afield надалече; to go too far \afield отивам твърде надалече; прен. отклонявам се твърде много от целта си; не уцелвам.

  English-Bulgarian dictionary > afield

 • 13 aft

  {a:ft}
  adv мор. на/около кърмата, назад, към кърмата
  * * *
  {a:ft} adv мор. на/около кърмата; назад, към кърмата.
  * * *
  adv мор. назад;aft; adv мор. на/около кърмата; назад, към кърмата.
  * * *
  adv мор. на/около кърмата, назад, към кърмата
  * * *
  aft [a:ft] adv мор. в или около кърмовата част на кораба; назад, по посока на кърмата; fore and \aft по цялата дължина, по цялото протежение, от носа до кърмата.

  English-Bulgarian dictionary > aft

 • 14 amuck

  {ə'mʌk}
  adv to run AMUCK побеснявам, вилнея, беснея
  * * *
  {ъ'm^k} adv: to run amuck побеснявам; вилнея, беснея.
  * * *
  adv амок;run AMUCK v разбеснявам се;amuck; adv: to run amuck побеснявам; вилнея, беснея.
  * * *
  adv to run amuck побеснявам, вилнея, беснея
  * * *
  amuck, amo(c)k [ə´mʌk, ə´mɔk] adv амок, остра психоза; to run \amuck побеснявам, вилнея, беснея.

  English-Bulgarian dictionary > amuck

 • 15 apace

  {ə'peis}
  adv бързо, бърже
  * * *
  {ъ'peis} adv бързо, бърже.
  * * *
  adv скоро, бързо;apace; adv бързо, бърже.
  * * *
  adv бързо, бърже
  * * *
  apace[ə´peis] adv бързо, бърже; скоро; old age comes \apace старостта идва бързо.

  English-Bulgarian dictionary > apace

 • 16 apiece

  {ə'pi:s}
  adv парчето, едното, вески, всяко едно, на човек
  they cost a pound APIECE струват по една лира (едното)
  * * *
  {ъ'pi:s} adv парчето, едното; вески; всяко едно; на човек; the
  * * *
  adv на парче, на човек;apiece; adv парчето, едното; вески; всяко едно; на човек; they cost a pound apiece струват по
  * * *
  1. adv парчето, едното, вески, всяко едно, на човек 2. they cost a pound apiece струват по една лира (едното)
  * * *
  apiece[ə´pi:s] adv на парче, парчето, едното; на човек, на глава, всеки; they cost a dollar \apiece струват един долар парчето (едното).

  English-Bulgarian dictionary > apiece

 • 17 assuredly

  {ə'ʃuəridli}
  adv разбира се, положително, без съмнение
  * * *
  {ъ'shuъridli} adv разбира се, положително, без съмнение.
  * * *
  adv сигурно;assuredly; adv разбира се, положително, без съмнение.
  * * *
  adv разбира се, положително, без съмнение
  * * *
  assuredly[ə´ʃuəridli] adv разбира се, без съмнение, положително, наистина.

  English-Bulgarian dictionary > assuredly

 • 18 astern

  {ə'stə:n}
  adv мор. на/към кърмата, назад
  ASTERN of зад
  to fall ASTERN of оставам назад от, изоставам зад (друг кораб)
  * * *
  {ъ'stъ:n} adv мор. на/към кърмата, назад; astern of зад; to fall astern
  * * *
  adv мор. назад, към задната част;get ASTERN оставам назад;astern; adv мор. на/към кърмата, назад; astern of зад; to fall astern of оставам назад от,
  * * *
  1. adv мор. на/към кърмата, назад 2. astern of зад 3. to fall astern of оставам назад от, изоставам зад (друг кораб)
  * * *
  astern[ə´stə:n] adv мор. на, към кърмата, кормилото; назад; \astern of зад; to fall \astern оставам назад, изоставам.

  English-Bulgarian dictionary > astern

 • 19 awhile

  {ə'wail}
  adv (за) известно време, (за) малко
  * * *
  {ъ' wail} adv (за) известно време, (за) малко.
  * * *
  adv известно време, недълго;awhile; adv (за) известно време, (за) малко.
  * * *
  adv (за) известно време, (за) малко
  * * *
  awhile[ə´wail] adv (за) известно време, малко.

  English-Bulgarian dictionary > awhile

 • 20 brokenly

  {'broukənli}
  adv прекъснато, с прекъсвания, на пресекулки
  * * *
  {'broukъnli} adv прекъснато, с прекъсвания, на пресекулки.
  * * *
  adv с прекъсване, конвулсивно;brokenly; adv прекъснато, с прекъсвания, на пресекулки.
  * * *
  adv прекъснато, с прекъсвания, на пресекулки
  * * *
  brokenly[´broukənli] adv прекъснато, с прекъсвания, на пресекулки, на почивки.

  English-Bulgarian dictionary > brokenly

См. также в других словарях:

 • ADV — is a three letter acronym that may refer to:*A.D. Vision, a multimedia entertainment company based in Houston, Texas, and its subsidiaries: **ADV Films, a publisher of anime and tokusatsu videos **ADV Manga, a publisher of manga **ADV Music *The… …   Wikipedia

 • AdV — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • Adv — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • ADV — es un acrónimo de tres letras y abreviatura que puede referirse a: La abreviatura de la palabra adverbio. La abreviatura de la palabra advertising del idioma Inglés, ampliamente utilizada en todo el mundo para describir el sector de la publicidad …   Wikipedia Español

 • adv. — adv. also adv BrE the written abbreviation of adverb …   Dictionary of contemporary English

 • adv — abbrev. 1. ad valorem 2. advance 3. adverb 4. advertisement 5. advisory 6. 〚L adversus〛 against * * * …   Universalium

 • Adv. — Adv.     † Catholic Encyclopedia ► Ecclesiastical Abbreviations     ► Abbreviation in general use, chiefly Ecclesiastical     Adventus ( Advent ) The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. New York: Robert Appleton Company. Nihil Obstat …   Catholic encyclopedia

 • ADV — ADV,   Abkürzung für automatische Datenverarbeitung oder automatisierte Datenverarbeitung …   Universal-Lexikon

 • adv. — adv. abbreviation adverb …   Usage of the words and phrases in modern English

 • adv. — Adv. is a written abbreviation for adverb. Syn: adverb …   English dictionary

 • adv — abbrev. 1. ad valorem 2. advance 3. adverb 4. advertisement 5. advisory 6. [L adversus] against …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»