Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

drive

 • 1 въезжать (I) > въехать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  5. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > въезжать (I) > въехать (I)

 • 2 гнать (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار
  ............................................................
  6. hunt
  (vt. & n.) شکار کردن، صید کردن، جستجو کردن در، تفحص کردن، شکار، جستجو، نخجیر
  ............................................................
  (vt. & n.) سگ شکاری، سگ تازی، آدم منفور، با تازی شکار کردن، تعقیب کردن، پاپی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تقطیر کردن، گرفتن، عرق گرفتن از، شیره گرفتن

  Русско-персидский словарь > гнать (II) (нсв)

 • 3 вбивать (I) > вбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вбивать (I) > вбить (II)

 • 4 гонять (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гонять (I) (нсв)

 • 5 подгонять (I) > подогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подгонять (I) > подогнать (II)

 • 6 покатиться (II) (св)

  ............................................................
  1. roll
  (vt. & n.) طومار، لوله، توپ (پارچه و غیره)، صورت، ثبت، فهرست، پیچیدن، چیز پیچیده، چرخش، گردش، غلتک، نورد، غلتاندن، غلت دادن، غل دادن، غلتک زدن، گرد کردن، به دوران انداختن، غلتیدن، غلت خوردن، گشتن، تراندن، تردادن، تلاطم داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > покатиться (II) (св)

 • 7 прогонять (I) > прогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. drive out/away
  ............................................................
  (vt.) تبعید کردن، اخراج بلد کردن، دور کردن
  ............................................................
  (vt.) برطرف کردن، دفع کردن، طلسم را باطل کردن
  ............................................................
  6. sack
  (v.) کیسه، گونی، جوال، پیراهن گشاد و کوتاه، شراب سفید پر الکل و تلخ، یغما، غارتگری، بیغما بردن، اخراج کردن یا شدن، درکیسه ریختن
  ............................................................
  (vt.) روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن

  Русско-персидский словарь > прогонять (I) > прогнать (II)

 • 8 прокатиться (II) (св)

  ............................................................
  1. go for a ride/drive
  ............................................................
  2. take a ride/drive
  ............................................................
  3. roll
  (vt. & n.) طومار، لوله، توپ (پارچه و غیره)، صورت، ثبت، فهرست، پیچیدن، چیز پیچیده، چرخش، گردش، غلتک، نورد، غلتاندن، غلت دادن، غل دادن، غلتک زدن، گرد کردن، به دوران انداختن، غلتیدن، غلت خوردن، گشتن، تراندن، تردادن، تلاطم داشتن
  ............................................................
  صدای ریز و سنگین درآوردن، غریدن، چیز پر سر و صدا، شکایت، چغلی، غرولند
  ............................................................
  (vt. & n.) من من، غرغر، لند لند، سخن زیر لب، من من کردن، جویده سخن گفتن، غرغر کردن

  Русско-персидский словарь > прокатиться (II) (св)

 • 9 сгонять (I) > согнать (II)

  ............................................................
  1. drive out/away
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جمع آوری (کردن) اشیا یا اشخاص پراکنده، گرد کردن افزایشی

  Русско-персидский словарь > сгонять (I) > согнать (II)

 • 10 вахта

  ............................................................
  (v.) پائیدن، دیدبان، پاسداری، کشیک، مدت کشیک، ساعت جیبی و مچی، ساعت، مراقبت کردن، مواظب بودن، بر کسی نظارت کردن، پاسداری کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вахта

 • 11 вгонять (I) > вогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی

  Русско-персидский словарь > вгонять (I) > вогнать (II)

 • 12 вести (I) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن
  ............................................................
  3. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  6. 3
  ............................................................
  7. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن

  Русско-персидский словарь > вести (I) (нсв)

 • 13 вколачивать (I) > вколотить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вколачивать (I) > вколотить (II)

 • 14 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 15 возить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  5. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن

  Русско-персидский словарь > возить (II) (нсв)

 • 16 въезд

  ............................................................
  (n.) ثبت، فقره، قلم، دخول، مدخل، ادخال، ورود، راه، راهرو، ثبت در دفتر، چیز ثبت شده یا وارد شده
  ............................................................
  (n.) مدخل، درون رفت، ورودیه، اجازه ورود، حق ورود، دروازهء دخول، ورود، بار، درب مدخل، آغاز
  (vt.) مدهوش کردن، در بیهوشی یاغش انداختن، (مج) از خود بی خود کردن، زیاد شیفته کردن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن

  Русско-персидский словарь > въезд

 • 17 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 18 выкуривать (I) > выкурить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) دود، مه غلیظ، استعمال دود، استعمال دخانیات، دود کردن، دود دادن، سیگار کشیدن
  ............................................................
  بیرون راندن (از مخفی گاه به وسیله دود)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкуривать (I) > выкурить (II)

 • 19 вытурить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытурить (II) (св)

 • 20 гнуть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. bend
  (past: bent ; past participle: bent
  (vt. & n.) خمیدن، خمش، زانویه، خمیدگی، شرایط خمیدگی، زانویی، گیره، خم کردن، کج کردن، منحرف کردن، تعظیم کردن، دولا کردن، کوشش کردن، بذل مساعی کردن
  ............................................................
  2. bow
  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس
  ............................................................
  (vt. & n.) زور، نیرو، جبر، عنف، نفوذ، (درجمع) قوا، عده، شدت عمل، (فیزیک) بردار نیرو، خشونت نشان دادن، درهم شکستن، قفل یا چفت را شکستن، مسلح کردن، مجبور کردن به زور گرفتن، به زور باز کردن، بی عصمت کردن، راندن، بیرون کردن، با زور جلو رفتن، تحمیل، مجبور کردن
  ............................................................
  {be driv [ drive:
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن]}

  Русско-персидский словарь > гнуть (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • drive — drive …   Dictionnaire des rimes

 • Drive — may refer to: Driving, the act of controlling a vehicle Road, an identifiable thoroughfare, route, way or path between two places Road trip, a journey on roads Driveway, a private road for local access to structures Drive (charity), a campaign to …   Wikipedia

 • drive — [ drajv ] n. m. • 1894; mot angl. « coup énergique au golf, au base ball, au tennis, au cricket » (1857) ♦ Anglic. Coup droit. « C est fini de nos parties de tennis. Dommage [...] tu avais un drive qui venait bien » (Aymé). Au golf, Coup de… …   Encyclopédie Universelle

 • Drive-in — Apotheke In einem Drive in werden Dienstleistungen angeboten, ohne dass der Kunde hierfür sein Auto verlassen muss. Beim Begriff Drive in handelt es sich um einen Pseudoanglizismus (zwar englisch, aber nicht britisch englisch). Der originale… …   Deutsch Wikipedia

 • Drive — (dr[imac]v), n. 1. The act of driving; a trip or an excursion in a carriage, as for exercise or pleasure; distinguished from a ride taken on horseback. [1913 Webster] 2. A place suitable or agreeable for driving; a road prepared for driving.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drive — (dr[imac]v), v. t. [imp. {Drove} (dr[=o]v), formerly {Drave} (dr[=a]v); p. p. {Driven} (dr[i^]v n); p. pr. & vb. n. {Driving}.] [AS. dr[=i]fan; akin to OS. dr[=i]ban, D. drijven, OHG. tr[=i]ban, G. treiben, Icel. dr[=i]fa, Goth. dreiban. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drive-in — Saltar a navegación, búsqueda Una entrada a un restaurante de tipo drive thru. El drive in (también denominado drive through o drive thru) es un tipo de establecimiento de negocios, que en la mayoría de los casos es un restaurante de comida… …   Wikipedia Español

 • drive-in — [ drajvin ] n. m. inv. • 1949; mot angl. amér. « entrer en voiture », désignant initialement un cinéma en plein air (v. 1940) ♦ Anglic. Lieu public directement accessible en voiture ou service aménagé de telle sorte que les usagers motorisés… …   Encyclopédie Universelle

 • drive-in — ˈdrive in adjective [only before a noun] a drive in restaurant, cinema, bank etc allows you to buy food, watch a film etc without leaving your car drive in noun [countable] * * * drive in UK US /ˈdraɪvɪn/ noun [C] US COMMERCE ► a bank, cinema, or …   Financial and business terms

 • Drive — 〈[draıv] m. 6〉 I 〈unz.〉 1. 〈Mus.; Jazz〉 rhythm. Intensität u. Spannung mittels Beats od. Breaks 2. 〈allg.; umg.〉 Schwung II 〈zählb.; Sp.; Golf; Tennis〉 Treibschlag …   Universal-Lexikon

 • Drive — Drive, n. 1. In various games, as tennis, cricket, etc., the act of player who drives the ball; the stroke or blow; the flight of the ball, etc., so driven. [Webster 1913 Suppl.] 2. (Golf) A stroke from the tee, generally a full shot made with a… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»