Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

escape

 • 1 избегать (I) > избегнуть (I), избежать (I)

  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  2. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  (vt.) اجتناب کردن از، طفره زدن، دوری کردن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > избегать (I) > избегнуть (I), избежать (I)

 • 2 бегство

  ............................................................
  (v.) گریز، پرواز، مهاجرت (مرغان یا حشرات)، عزیمت، پرواز کردن، فرار کردن، کوچ کردن، یک رشته پلکان، سلسله
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > бегство

 • 3 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 4 выделяться (I) > выделиться (II)

  ............................................................
  (adj.) متمایز، برجسته
  ............................................................
  (v.) برجسته بودن، دوام آوردن، ایستادگی کردن، برجسته، عالی
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { discharge:
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده}
  ............................................................
  (vt.) تراوش کردن، بیرون آمدن، افشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > выделяться (I) > выделиться (II)

 • 5 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 6 миновать (I) (св)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) گذشته، پایان یافته، پیشینه، وابسته بزمان گذشته، پیش، ماقبل، ماضی، گذشته از، ماورای، در ماورای، دور از، پیش از

  Русско-персидский словарь > миновать (I) (св)

 • 7 отбояриваться (I) > отбояриться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > отбояриваться (I) > отбояриться (II)

 • 8 побег I

  ............................................................
  (v.) گریز، پرواز، مهاجرت (مرغان یا حشرات)، عزیمت، پرواز کردن، فرار کردن، کوچ کردن، یک رشته پلکان، سلسله
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > побег I

 • 9 скрыться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > скрыться (I) (св)

 • 10 спасательный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. life
  (n.) جان، زندگی، حیات، عمر، رمق، مدت، دوام، دوران زندگی، موجود، موجودات، حبس ابد
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رهایی دادن، رهانیدن، خلاصی، رهایی
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спасательный (-ая, -ое, -ые)

 • 11 спасаться (I) > спастись (I)

  فعل escape
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > спасаться (I) > спастись (I)

 • 12 спасение

  ............................................................
  {rescu [ rescue:
  (vt. & vi. & n.) رهایی دادن، رهانیدن، خلاصی، رهایی]}
  { rescuer: ــ(n.) رها دهنده، مستخلص کننده}
  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) نجارت دهنده، رستگار کننده، پس انداز
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  (n.) ایمنی، بی خطری، سلامت، امنیت، محفوظیت
  ............................................................
  (n.) رستگاری، نجات، رهایی، سبب نجات
  ............................................................
  (n.) رستگاری، نجات، رهایی، سبب نجات

  Русско-персидский словарь > спасение

 • 13 убегать (I) > убежать (I)

  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (v.) ناگهان ترک کردن، باعجله ترک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > убегать (I) > убежать (I)

 • 14 увёртываться (I) > увернуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جاخالی دادن، این سو و آن سو رفتن، (مج.) گریز زدن، طفره زدن، تمجمج، اهمال، جاخالی
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > увёртываться (I) > увернуться (I)

 • 15 укрываться (I) > укрыться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  [!! protected location: مکان حفاظت شده]
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > укрываться (I) > укрыться (I)

 • 16 утекать (I) > утечь (III)

  فعل escape
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > утекать (I) > утечь (III)

 • 17 уходить (II) > уйти (I)

  ............................................................
  1. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  6. rid
  (past: rid ; past participle: rid
  (vt.) پاک کردن از، رهانیدن از، خلاص کردن
  ............................................................
  7. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  10. devote
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  12. extend
  (vt.) توسعه دادن، تمدید کردن، عمومیت دادن، دراز کردن، طول دادن، رساندن، ادامه دادن، منبسط کردن

  Русско-персидский словарь > уходить (II) > уйти (I)

См. также в других словарях:

 • Escape — may refer to: * Escape (hold), a maneuver used to exit a wrestling or grappling hold * Escapism, mental diversion by means of entertainment or recreation * Escapology, the study and practice of escaping from physical restraints * Prison escape,… …   Wikipedia

 • escape — vb 1 Escape, flee, fly, decamp, abscond mean to run away especially from something which limits one s freedom or threatens one s well being. Escape so stresses the idea of flight from confinement or restraint that it very often conveys no… …   New Dictionary of Synonyms

 • Escape — Es*cape , n. 1. The act of fleeing from danger, of evading harm, or of avoiding notice; deliverance from injury or any evil; flight; as, an escape in battle; a narrow escape; also, the means of escape; as, a fire escape. [1913 Webster] I would… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • escape — [e skāp′, iskāp] vi. escaped, escaping [ME escapen < NormFr escaper, var. of eschaper < VL * excappare < L ex , out of (see EX 1) + LL cappa, cloak (i.e., leave one s cloak behind)] 1. to get free; get away; get out; break loose, as from …   English World dictionary

 • escape — sustantivo masculino 1. Salida o solución a una situación comprometida: Está rodeado, sin posibilidad de escape. Buscó un escape para no responder a las acusaciones. 2. Salida de un líquido o un gas por un orificio o una grieta del recipiente que …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • escape — [ ɛskap ] n. f. • 1567; lat. scapus « fût » ♦ Archit. 1 ♦ Partie inférieure du fût d une colonne, voisine de la base. 2 ♦ (1611) Fût d une colonne, de la base au chapiteau. ● escape nom féminin ou escap nom masculin Faire ou donner e …   Encyclopédie Universelle

 • escape — verb and noun. There are three significant 20c uses, the first two of the verb and the third of the noun: 1. In intransitive use (without an object), to describe astronauts overcoming gravity and leaving the earth s atmosphere: • A spaceship will …   Modern English usage

 • escape — es·cape 1 vi es·caped, es·cap·ing: to depart from lawful custody with the intent of avoiding confinement or the administration of justice escape 2 n 1: an act or instance of escaping 2: the criminal offense of escaping Merriam Webster’s… …   Law dictionary

 • Escape — Saltar a navegación, búsqueda Escape es la acción o efecto de escapar El escape, en psicología, forma parte, junto con la evitación, de un procedimiento básico del condicionamiento instrumental. Este procedimiento se conoce también como… …   Wikipedia Español

 • Escape — Escape: Escape  управляющая клавиша компьютерной клавиатуры; «Escape»  альбом американской рок группы Journey 1981 года; «Escape»  альбом испанского поп певца Энрике Иглесиаса 2001 года. См. также Escape последовательность… …   Википедия

 • escape — 1. m. Acción de escapar o escaparse. 2. Fuga de un gas o de un líquido. 3. Fuga apresurada con que alguien se libra de recibir el daño que le amenaza. 4. En los motores de explosión, salida de los gases quemados. 5. Tubo que conduce estos gases… …   Diccionario de la lengua española


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»