Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

flown

 • 1 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 2 вести (I) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن
  ............................................................
  3. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  6. 3
  ............................................................
  7. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن

  Русско-персидский словарь > вести (I) (нсв)

 • 3 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 4 впорхнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > впорхнуть (I) (св)

 • 5 высокопарный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) قلنبه نویس، گزاف گوی

  Русско-персидский словарь > высокопарный (-ая, -ое, -ые)

 • 6 громкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. loud
  (adv. & adj.) باصدای بلند، بلند آوا، پر صدا، گوش خراش، زرق و برق دار، پرجلوه، رسا، مشهور
  ............................................................
  (adj.) بدنام رسوا
  ............................................................
  (adj.) بلند آوازه، مشهور، معروف، نامی، عالی
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) قلنبه نویس، گزاف گوی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > громкий (-ая, -ое, -ие)

 • 7 залетать (I) > залететь (I)

  ............................................................
  1. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  4. soar
  (vt. & vi.) بلند پروازی کردن، بلند پرواز کردن، بالا رفتن، بالغ شدن بر، صعود کردن، بالاروی، اوج گرفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > залетать (I) > залететь (I)

 • 8 летать (I) (нсв)

  فعل fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > летать (I) (нсв)

 • 9 лететь (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > лететь (II) (нсв)

 • 10 муха

  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > муха

 • 11 наживка

  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > наживка

 • 12 перелетать (I) > перелететь (I)

  ............................................................
  1. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (past: sprang ; past participle: sprung
  (v.) بهار، چشمه، سرچشمه، فنر، انبرک، جست و خیز، حالت فنری، حالت ارتجاعی فنر، پریدن، جهش کردن، جهیدن، قابل ارتجاع بودن، حالت فنری داشتن، ظاهر شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: overshot ; past participle: overshot
  (vt. & vi.) بالاتر زدن، خطا کردن، پرت شدن، از حد خارج شدن، اضافه جهیدن، اضافه جهش

  Русско-персидский словарь > перелетать (I) > перелететь (I)

 • 13 переноситься (II) > перенестись (I)

  ............................................................
  1. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > переноситься (II) > перенестись (I)

 • 14 полетать (I) (св)

  فعل fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > полетать (I) (св)

 • 15 полететь (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رقصیدن، جست و خیز کردن، پریدن، افتادن، لغزیدن، ناگهان افتادن، غلت خوردن، معلق خوردن، غلت، چرخش، آشفتگی، بهم ریختگی
  ............................................................
  8. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  10. go dashing/rushing/speeding
  ............................................................
  11. flash
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  {!! flashing: درزگیر، قطعه فلزبرای گرفتن درز پوشش سقف و جلوگیری از تراوش باران}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > полететь (I) (св)

 • 16 пролетать (I) > пролететь (I)

  ............................................................
  1. fly past/over/by
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن

  Русско-персидский словарь > пролетать (I) > пролететь (I)

 • 17 пышный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj. & vt.) کرکی، نرم، پرمانند، پرزدار، باد کردن، پف کردن
  ............................................................
  (adj.) نرم و پشم دار، مثل پشم
  ............................................................
  (adj.) پر مانند، پوشیده ازپر، شبیه به پر
  ............................................................
  (adv. & n.) کلفت، ستبر، صخیم، غلیظ، سفت، انبوه، گل آلود، تیره، ابری، گرفته، زیاد، پرپشت
  ............................................................
  (splendidly=)
  (adj.) باشکوه، با جلال، عالی، براق، پرزرق و برق
  ............................................................
  (past: lit, lighted ; past participle: lit, lighted
  (v.) فروغ، روشنایی، نور، چراغ، آتش، کبریت، آتش زنه، لحاظ، برق چشم، وضوح، تابان، آشکار کردن، آتش زدن، مشتعل شدن، آتش گرفتن، سبک وزن، ضعیف، خفیف، آهسته، اندک، آسان، کم قیمت، کم، سهل الهضم، چابک، فرار، زودگذر، هوس آمیز، بی غم و غصه، وارسته، بی عفت، هوسباز، خل، سرگرم کننده غیرجدی، بچه زائیدن، سبک، روشن
  ............................................................
  (v.) گوشتالو، فربه، چاق و چله، فربه ساختن، گوشتالو کردن، چاق شدن، صدای تلپ تلپ، محکم افتادن یا افکندن
  ............................................................
  (adj.) باشکوه، مجلل، عالی
  ............................................................
  (adj.) پر جلوه، درخشنده، پر تلالو
  ............................................................
  (adj.) وافر، مجلل، انبوه، پربرکت
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) باد کرده، پف کرده، متورم، باد در استین انداخته، مغرور، بالا برده
  ............................................................
  13. vapid
  (adj.) بیمزه، خنک، مرده، بیروح، بی حس، بی حرکت

  Русско-персидский словарь > пышный (-ая, -ое, -ые)

 • 18 развеваться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) بال زنی دسته جمعی، لرزش، اهتزاز، بال و پر زنی، حرکت سراسیمه، بال بال زدن (بدون پریدن)، لرزیدن، در اهتزاز بودن، سراسیمه بودن، لرزاندن
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > развеваться (I) (нсв)

 • 19 реять (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) درحال توقف پر زدن، پلکیدن، شناور و آویزان بودن، در تردید بودن، منتظر شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) مسیل، نهر، جریان، رود، جوی، جماعت، جاری شدن، ساطع کردن، به طور کامل افراشتن (پرچم)
  ............................................................
  5. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ

  Русско-персидский словарь > реять (I) (нсв)

 • 20 слетать (I) (св) I

  ............................................................
  1. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > слетать (I) (св) I

См. также в других словарях:

 • Flown — Flown, p. p. of {Fly}; often used with the auxiliary verb to be; as, the birds are flown. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Flown — Flown, a. Flushed, inflated. Note: [Supposed by some to be a mistake for blown or swoln.] Pope. [1913 Webster] Then wander forth the sons Of Belial, flown with insolence and wine. Milton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • flown — flown1 [flōn] vi., vt. pp. of FLY1: sometimes used to form hyphenated adjectives [far flown, high flown] flown2 [flōn] adj. [obs. pp. of FLOW] filled too full …   English World dictionary

 • flown — index truant Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • flown — [fləun US floun] v the past participle of ↑fly 1 …   Dictionary of contemporary English

 • flown — the past participle of fly1 …   Usage of the words and phrases in modern English

 • flown — pp. of FLY (Cf. fly) (v.) …   Etymology dictionary

 • Flown — Fly Fly (fl[imac]), v. i. [imp. {Flew} (fl[=u]); p. p. {Flown} (fl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Flying}.] [OE. fleen, fleen, fleyen, flegen, AS. fle[ o]gan; akin to D. vliegen, OHG. fliogan, G. fliegen, Icel. flj[=u]ga, Sw. flyga, Dan. flyve, Goth. us …   The Collaborative International Dictionary of English

 • flown — flown1 /flohn/, v. a pp. of fly1. flown2 /flohn/, adj. 1. decorated with colors that have been fluidly blended: flown ceramic ware. 2. Archaic. filled to excess. [ME flowen; ptp. of FLOW] * * * …   Universalium

 • flown — [[t]flo͟ʊn[/t]] Flown is the past participle of fly …   English dictionary

 • flown — I [[t]floʊn[/t]] v. a pp. of fly I II flown [[t]floʊn[/t]] adj. archaic filled to excess • Etymology: ME flōwen; ptp. of flow …   From formal English to slang


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»