Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

kill

 • 1 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 2 давить (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ذلیل کردن، ستم کردن بر، کوفتن، تعدی کردن، درمضیقه قرار دادن، پریشان کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  8. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) سفت، محکم، تنگ (tang)، کیپ، مانع دخول هوا یا آب یا چیز دیگر، خسیس، کساد
  ............................................................
  10. pinch
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین

  Русско-персидский словарь > давить (II) (нсв)

 • 3 добивать (I) > добить (II)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > добивать (I) > добить (II)

 • 4 загрызть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  3. tear
  (past: tore ; past participle: torn
  (n.) (معمولا به صورت جمع) اشک، سرشک، گریه
  (vt. & vi. & n.) دراندن، گسیختن، گسستن، پارگی، چاک، پاره کردن، دریدن، چاک دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > загрызть (I) (св)

 • 5 задавить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (v.) باضربت بزمین کوبیدن، گیج کردن، مجزا، مجزا کردن

  Русско-персидский словарь > задавить (II) (св)

 • 6 задрать (I) (св)

  فعل kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن

  Русско-персидский словарь > задрать (I) (св)

 • 7 заедать (I) > заесть (IV)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آفت، بلا، سرایت مرض، طاعون، بستوه آوردن، آزار رساندن، دچار طاعون کردن
  ............................................................
  3. eat
  (past: ate ; past participle: eaten
  (vt.) خوردن، مصرف کردن، تحلیل رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt.) فاسد کردن، خراب کردن، فاسد
  ............................................................
  (vt.) تضعیف روحیه کردن، از روحیه انداختن
  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................
  10. jam
  (v.) گیر کردن چپاندن، مربا، فشردگی، چپاندن، فرو کردن، گنجاندن (با زور و فشار)، متراکم کردن، شلوغ کردن، شلوغ کردن (با آمد و شد زیاد)، بستن، مسدود کردن، وضع بغرنج، پارازیت دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заедать (I) > заесть (IV)

 • 8 зарубать (I) > зарубить (II)

  ............................................................
  1. slash/sabre to death
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شکاف، بریدگی، شکاف چوبخط، سوراخ کردن، شکاف ایجاد کردن، چوبخط زدن، فرو رفتگی
  ............................................................
  4. nick
  (vt. & n.) شکستگی، شکاف، دندانه، موقع بحرانی، سر بزنگاه، دندانه دندانه کردن، شکستن

  Русско-персидский словарь > зарубать (I) > зарубить (II)

 • 9 кость

  ............................................................
  1. bone
  (v.) استخوان، استخوان بندی، گرفتن یا برداشتن، خواستن، درخواست کردن، تقاضا کردن
  ............................................................
  { tusker: ـ(ج.ش.) فیل عاج دار، گراز، دارای دندان گراز}
  ............................................................
  3. dice
  (pl. & vt. & n.) طاس تخته نرد، بریدن به قطعات کوچک، نرد بازی کردن، طاس، تاس
  ............................................................
  { boner: ـ(n.) اشتباه مضحک}
  ............................................................
  5. bead
  (pl. & vt. & vi. & n.) مهره، دانه تسبیح، خرمهره، منجوق زدن، به ریسمان کشیدن، مهره ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кость

 • 10 перебивать (I) > перебить (II)

  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  3. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن

  Русско-персидский словарь > перебивать (I) > перебить (II)

 • 11 перебить (II) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > перебить (II) (св)

 • 12 перерезать (I) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن

  Русско-персидский словарь > перерезать (I) (св)

 • 13 перерезаться (I) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  2. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перерезаться (I) (св)

 • 14 перестрелять (I) (св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مصرف کردن، تحلیل بردن، مورد استفاده قرار گرفتن، از نفس افتادن

  Русско-персидский словарь > перестрелять (I) (св)

 • 15 побить (II) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > побить (II) (св)

 • 16 порезать

  ............................................................
  1. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  2. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > порезать

 • 17 потравить (II) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زهر، سم، شرنگ، زهرآلود، سمی، مسموم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > потравить (II) (св)

 • 18 прирезать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прирезать (I) (нсв и св)

 • 19 пристреливать (I) > пристрелить (II) I

  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  2. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن

  Русско-персидский словарь > пристреливать (I) > пристрелить (II) I

 • 20 убивать (I) > убить (II)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قتل، کشتار، آدمکشی، کشتن، بقتل رساندن
  ............................................................
  (v.) کشتن، بقتل رساندن، ترور کردن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف

  Русско-персидский словарь > убивать (I) > убить (II)

См. также в других словарях:

 • Kill — may refer to: Killing, to cause the death of an organism, or the act of doing so. The verb form may also be a general use metaphor, synonymous with to terminate or to finish Kill, a civil parish in Dublin, Ireland Kill (body of water), a creek, a …   Wikipedia

 • Kill — Saltar a navegación, búsqueda En Unix y los sistemas operativos tipo Unix, kill es un comando utilizado para enviar mensajes sencillos a los procesos ejecutándose en el sistema. Por defecto el mensaje que se envía es la señal de terminación… …   Wikipedia Español

 • Kill — Kill, v. t. [imp. & p. p. {Killed} (k[i^]ld); p. pr. & vb. n. {Killing}.] [OE. killen, kellen, cullen, to kill, strike; perh. the same word as cwellen, quellen, to kill (cf. {Quell}), or perh. rather akin to Icel. kolla to hit in the head, harm,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Kill — Kill  unix утилита, посылающая сигнал процессу. Содержание 1 Синтаксис 2 Описание 3 Параметры 4 Ссылки …   Википедия

 • KILL — «KILL» Sencillo de MELL Formato CD Grabación 2008 Género(s) J Pop Duración 13:24 …   Wikipedia Español

 • kill — vb Kill, slay, murder, assassinate, dispatch, execute are comparable when meaning to deprive of life or to put to death. Kill is so general that it merely states the fact and does not, except in special phrases (as Thou shalt not kill ), suggest… …   New Dictionary of Synonyms

 • kill — kill1 [kil] vt. [ME kullen, killen < ? OE * cyllan, special late phonetic development of cwellan, to kill: see QUELL] 1. to cause the death of; make die 2. a) to destroy the vital or active qualities of b) to destroy; put an end to; ruin …   English World dictionary

 • kill — ► VERB 1) cause the death of. 2) put an end to. 3) informal overwhelm with an emotion. 4) informal cause pain or anguish to. 5) pass (time). 6) stop (a computing process). 7) (in sport) make (the ball) stop …   English terms dictionary

 • Kill — ist: der Familienname von Angelika Kill (1917 2003), Angehörige des Ordens der Ursulinen und langjährige Leiterin der Ursulinenschule Fritzlar ein Familienname, insbesondere im amerikanischen Raum eine Stadt in County Kildare, Irland, siehe Kill… …   Deutsch Wikipedia

 • Kill — Kill, n. 1. The act of killing. There is none like to me! says the cub in the pride of his earliest kill. Kipling. [Webster 1913 Suppl.] 2. An animal killed in the hunt, as by a beast of prey. If ye plunder his kill from a weaker, devour not all… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Kill — Kill, n. [D. kil.] A channel or arm of the sea; a river; a stream; as, the channel between Staten Island and Bergen Neck is the Kill van Kull, or the Kills; used also in composition; as, Schuylkill, Catskill, etc. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»