Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

crush

 • 1 давить (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ذلیل کردن، ستم کردن بر، کوفتن، تعدی کردن، درمضیقه قرار دادن، پریشان کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  8. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) سفت، محکم، تنگ (tang)، کیپ، مانع دخول هوا یا آب یا چیز دیگر، خسیس، کساد
  ............................................................
  10. pinch
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین

  Русско-персидский словарь > давить (II) (нсв)

 • 2 давка

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن
  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  4. jam
  (v.) گیر کردن چپاندن، مربا، فشردگی، چپاندن، فرو کردن، گنجاندن (با زور و فشار)، متراکم کردن، شلوغ کردن، شلوغ کردن (با آمد و شد زیاد)، بستن، مسدود کردن، وضع بغرنج، پارازیت دادن

  Русско-персидский словарь > давка

 • 3 дробильный (-ая, -ое, -ые)

  صفت crushing
  {crush ـ(vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}
  {!! crusher: له کننده، فشارنده}

  Русско-персидский словарь > дробильный (-ая, -ое, -ые)

 • 4 дробить (II) > раздробить (II)

  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) آغل حیوانات گمشده و ضاله، آغل، بازداشتگاه بدهکاران و جنایتکاران، استخر یا حوض آب، واحد وزن (امروزه معادل 453.69243 گرم میباشد)، لیره، واحد مسکوک طلای انگلیسی، ضربت، کوبیدن، آرد کردن، به صورت گرد در آوردن، بامشت زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дробить (II) > раздробить (II)

 • 5 дробитьлёный (-ая, -ое, -ые)

  صفت crushed
  { crush: ـ(vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}

  Русско-персидский словарь > дробитьлёный (-ая, -ое, -ые)

 • 6 душить (II) > задушить (II) I

  ............................................................
  (v.) گلوی کسی را فشردن، خفه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) گلو، دریچه کنترل بخار یا بنزین، خفه کردن، گلو را فشردن، جلو را گرفتن، جریان بنزین را کنترل کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt. & vi.) موقوف کردن، توقیف کردن، فرو نشاندن، خواباندن، پایمال کردن، مانع شدن، تحت فشار قرار دادن، منکوب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خفه کردن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > душить (II) > задушить (II) I

 • 7 защемлять (I) > защемить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > защемлять (I) > защемить (II)

 • 8 измять (I) (св)

  ............................................................
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن
  ............................................................
  (vt.) مچاله کردن، چروک دادن، تاه و چین دادن
  ............................................................
  3. dent
  (vt. & n.) دندانه، گودی، تو رفتگی، جای ضربت، دندانه کردن، دندانی
  ............................................................
  (v.) خرد کردن، داغان کردن، پی درپی زدن، خراب کردن، خمیر (درآشپزی)، خمیدگی، خمیدگی پیدا کردن، با خمیر پوشاندن، خمیر درست کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > измять (I) (св)

 • 9 мельчить (II) (нсв)

  فعل crush
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > мельчить (II) (нсв)

 • 10 мятый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { crumple: ـ(vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن}
  ............................................................
  { rumple: ـ(vt.) مچاله کردن، چروک دادن، تاه و چین دادن}
  ............................................................
  { crush: ـ(vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}
  ............................................................
  { smash: ـ(vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن}
  ............................................................
  { bruise: ـ(vt. & vi. & n.) کوبیدن، کبود کردن، زدن، سائیدن، کبود شدن، ضربت دیدن، کوفته شدن، کبود شدگی، تباره}

  Русско-персидский словарь > мятый (-ая, -ое, -ые)

 • 11 мять (I) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن
  ............................................................
  (vt.) مچاله کردن، چروک دادن، تاه و چین دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کوبیدن، کبود کردن، زدن، سائیدن، کبود شدن، ضربت دیدن، کوفته شدن، کبود شدگی، تباره

  Русско-персидский словарь > мять (I) (нсв)

 • 12 натолочь (св)

  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) آغل حیوانات گمشده و ضاله، آغل، بازداشتگاه بدهکاران و جنایتکاران، استخر یا حوض آب، واحد وزن (امروزه معادل 453.69243 گرم میباشد)، لیره، واحد مسکوک طلای انگلیسی، ضربت، کوبیدن، آرد کردن، به صورت گرد در آوردن، بامشت زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پودر، پودر صورت، گرد، باروت، دینامیت، پودر زدن به، گرد زدن به، گرد مالیدن به صورت گرد درآوردن

  Русско-персидский словарь > натолочь (св)

 • 13 подминать (I) > подмять (I)

  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подминать (I) > подмять (I)

 • 14 помять (I) (св)

  ............................................................
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt. & n.) پایمال کردن، پامال کردن، زیر پا لگد مال کردن، لگد
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  6. dent
  (vt. & n.) دندانه، گودی، تو رفتگی، جای ضربت، دندانه کردن، دندانی

  Русско-персидский словарь > помять (I) (св)

 • 15 помяться (I) (св)

  ............................................................
  { crumple:
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن}
  ............................................................
  { crush:
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}
  ............................................................
  (adj.) سست، نرم، شل و ول، دارای عضلات شل
  ............................................................
  (adj. & vt.) پف کردن، باد کرده، باد دار
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لرزیدن، (درمحاوره) دودل بودن، هیجان
  ............................................................
  (vt. & vi.) تامل کردن، مردد بودن، بی میل بودن

  Русско-персидский словарь > помяться (I) (св)

 • 16 раздавить (II) (св)

  فعل crush
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > раздавить (II) (св)

 • 17 раздробленный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { crush: ـ(vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}
  ............................................................
  (adj.) شکسته، شکسته شده، منقطع، منفصل، نقض شده، رام و آماده سوغان گیری
  ............................................................
  { splinter: ـ(vt. & vi. & n.) باریکه چوب، تراشه، خرده شیشه، تراشه کردن، متلاشی شدن و کردن}
  ............................................................
  { disunite: ـ(vt.) جدا کردن، باهم بیگانه کردن، نفاق انداختن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раздробленный (-ая, -ое, -ые)

 • 18 раздроблять (I) > раздробить (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) باریکه چوب، تراشه، خرده شیشه، تراشه کردن، متلاشی شدن و کردن
  ............................................................
  (vt.) جدا کردن، باهم بیگانه کردن، نفاق انداختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раздроблять (I) > раздробить (II)

 • 19 разить (II) > сразить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > разить (II) > сразить (II) I

 • 20 растоптать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) پایمال کردن، پامال کردن، زیر پا لگد مال کردن، لگد

  Русско-персидский словарь > растоптать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Crush 40 — Jun Senoue (left) and Johnny Gioeli (right) performing at Summer of Sonic 2010 Background information Also known as Sons Of Angels Origin …   Wikipedia

 • Crush 'Em — Single by Megadeth from the album Risk Released Summer 1999 …   Wikipedia

 • Crush 40 — est un groupe hard rock américain et japonais ayant grandement participé à la piste sonore de plusieurs jeux vidéo chez SEGA, compagnie japonaise de jeux vidéo réputée, principalement les jeux Sonic.Le cœur du groupe est le guitariste hard rock… …   Wikipédia en Français

 • crush — vb 1 Crush, mash, smash, bruise, squash, macerate are comparable when they mean to reduce or be reduced to a pulpy or broken mass. Crush implies a compressing between two hard or resistant surfaces that succeeds, usually, in destroying the shape… …   New Dictionary of Synonyms

 • Crush 'Em — «Crush Em» Сингл Megadeth c альбома «Risk» Выпущен …   Википедия

 • Crush 3D — Developer(s) Zoe Mode Publisher(s) Sega P …   Wikipedia

 • Crush — (kr[u^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Crushed} (kr[u^]sht); p. pr. & vb. n. {Crushing}.] [OE. cruschen, crousshen, Of. cruisir, croissir, fr. LL. cruscire, prob. of Ger. origin, from a derivative of the word seen in Goth. kruistan to gnash; akin to Sw …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Crush — Crush, n. 1. A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin. [1913 Webster] The wreck of matter, and the crush of worlds. Addison. [1913 Webster] 2. Violent pressure, as of a crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Crush — Crush: Crush  компьютерная игра в жанре головоломки и платформера. «Crush»  песня австралийской драм н бейс группы Pendulum. «Crush»  песня немецкого трансового диджея Пола ван Дайка. «Crush»  песня Jennifer Paige. См. также… …   Википедия

 • Crush — (englisch: Verknalltsein; aber auch: zerquetschen) bezeichnet: Brian Adams (Wrestler), Künstlername eines Wrestlers Crush (Album), Album der Rockband Bon Jovi Crush, Originaltitel des Films Heiraten für Fortgeschrittene Crush (Song), der größte… …   Deutsch Wikipedia

 • Crush'd — Ugly Betty episode Episode no. Season 3 Episode 7 Directed by Victor Neili, Jr. Written by …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»