Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

struck

 • 1 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 2 взмахивать (I) > взмахнуть (I)

  ............................................................
  1. flap
  (vt. & vi. & n.) ضربه، صدای چلپ، آویخته و شل، برگه یا قسمت آویخته، زبانه کفش، بال و پر زدن مرغ بهم زدن، پرزدن، دری وری گفتن
  ............................................................
  2. wave
  (v.) موج، خیزاب، فر موی سر، دست تکان دادن، موجی بودن، موج زدن، جنباندن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взмахивать (I) > взмахнуть (I)

 • 3 забастовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забастовать (I) (св)

 • 4 забастовка

  مونث strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовка

 • 5 забастовочный (-ая, -ое, -ые)

  صفت strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовочный (-ая, -ое, -ые)

 • 6 засветить III

  ............................................................
  1. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > засветить III

 • 7 наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

 • 8 озарять (I) > озарить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روشن کردن، زرنگ کردن، درخشان شدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  4. dawn
  (vt. & vi. & n.) فجر، سپیده دم، طلوع، آغاز، آغاز شدن

  Русско-персидский словарь > озарять (I) > озарить (II)

 • 9 осенять (I) > осенить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) سایه، حباب چراغ یا فانوس، آباژور، سایه به آن، جای سایه دار، اختلاف جزیی، سایه رنگ، سایه دار کردن، سایه افکندن، تیره کردن، کم کردن، زیر و بم کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) سپر، پوشش، حامی، حفاظ، پوشش محافظ، به وسیله سپر حفظ کردن، حفاظ پیدا کردن، محفظه، سپرشدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن

  Русско-персидский словарь > осенять (I) > осенить (II)

 • 10 отзвонить (II) (св)

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отзвонить (II) (св)

 • 11 попадать (I) > попасть (I)

  ............................................................
  1. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  3. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  ............................................................
  [ admittedly:
  (adv.) مسلما]

  Русско-персидский словарь > попадать (I) > попасть (I)

 • 12 поражать (I) > поразить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  3. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vt.) متحیر کردن، گیج کردن

  Русско-персидский словарь > поражать (I) > поразить (II)

 • 13 пронимать (I) > пронять (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > пронимать (I) > пронять (I)

 • 14 разить (II) > сразить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > разить (II) > сразить (II) I

 • 15 стачечный (-ая, -ое, -ые)

  صفت strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > стачечный (-ая, -ое, -ые)

 • 16 стачка

  مونث strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > стачка

 • 17 стукать (I) > стукнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. tap
  (v.) شیر آب، ضربت آهسته، ضربات آهسته و پیوسته زدن، شیر آب زدن به، از شیر آب جاری کردن، بهره برداری کردن از، سوراخ چیزی را بند آوردن
  ............................................................
  3. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > стукать (I) > стукнуть (I)

 • 18 ударять (I) > ударить (II)

  ............................................................
  1. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (v.) خرد کردن، درهم شکستن، ریز ریز شدن، سقوط کردن هواپیما، ناخوانده وارد شدن، صدای بلند یا ناگهانی (در اثر شکستن)، سقوط
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گرده نقاش، خاکه ذغال، ضربت، مشت، پرتاب، استامپ، مهر، حمله با چنگال، یورش، عتاب، جهش، درحال حمله با پنجه، درحال خیز، درحال حمله با چنگال، با چنگال ربودن، مهر زدن به

  Русско-персидский словарь > ударять (I) > ударить (II)

 • 19 ударяться (I) > удариться (II)

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  (vt. & n.) غوطه، شیرجه، گودال عمیق، سرازیری تند، سقوط سنگین، فرو بردن، غوطه ور ساختن، شیب تند پیدا کردن، شیرجه رفتن، ناگهان داخل شدن

  Русско-персидский словарь > ударяться (I) > удариться (II)

 • 20 неметь (I) > онеметь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) صامت، لال، گنگ (gong)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > неметь (I) > онеметь (I)

См. также в других словарях:

 • Struck — bezeichnet: die Halbinsel Struck im Greifswalder Bodden, siehe: Struck (Halbinsel) Orte: ein Ortsteil der Gemeinde Gerdshagen im Landkreis Prignitz in Brandenburg ein Stadtteil der Stadt Remscheid, siehe: Struck (Remscheid) Personen: Andreas… …   Deutsch Wikipedia

 • struck — 1 past and past part of strike struck 2 adj: being the object of or subjected to a labor strike a struck employer Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Struck — Struck, imp. & p. p. of {Strike}. [1913 Webster] {Struck jury} (Law), a special jury, composed of persons having special knowledge or qualifications, selected by striking from the panel of jurors a certain number for each party, leaving the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Struck — Strụck 〈m. od. n.; s; unz.〉 dem Kord ähnliches, wollenes Gewebe [Herkunft unbekannt] * * * Strụck,   1) Karin, Schriftstellerin, * Schlagtow (heute zu Groß Kiesow, Kreis Ostvorpommern) 14. 5. 1947; lebt seit 1953 in der Bundesrepublik… …   Universal-Lexikon

 • Struck — [engl. strʌk] das, österr. auch der; [s] <wohl zu engl. struck »glatt gestrichen«, Part. Perf. von to strike »glatt streichen«> ein dem ↑Kord ähnliches Doppelgewebe …   Das große Fremdwörterbuch

 • struck|en — «STRUHK uhn», verb. Obsolete. struck; a past participle of strike …   Useful english dictionary

 • Struck — Struck, 1) ein wollenes Zeug, meist mit gerippten Streifen; 2) bes. so v.w. Everlasting, s.d …   Pierer's Universal-Lexikon

 • struck — strək n enterotoxemia esp. of adult sheep * * * (struk) a usually fatal enterotoxemia of calves, lambs, and piglets, caused by Clostridium perfringens type C, occurring chiefly in the winter and spring and characterized by hemorrhagic enteritis… …   Medical dictionary

 • Struck — Strụck 〈m. od. n.; Gen.: s; Pl.: unz.; Textilw.〉 dem Kord ähnliches, wollenes Gewebe [Etym.: Herkunft unbekannt] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • struck — the past tense and past participle of strike1 …   Usage of the words and phrases in modern English

 • struck — [struk] vt., vi. pt. & pp. of STRIKE adj. closed or affected in some other way by a labor strike …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»