Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

strike

 • 1 забастовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забастовать (I) (св)

 • 2 поражать (I) > поразить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  3. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vt.) متحیر کردن، گیج کردن

  Русско-персидский словарь > поражать (I) > поразить (II)

 • 3 бастовать (I) (нсв)

  فعل be on strike

  Русско-персидский словарь > бастовать (I) (нсв)

 • 4 бастующий

  ............................................................
  (adj.) برجسته، قابل توجه، موثر، گیرنده، زننده
  ............................................................
  ............................................................
  زننده، ساعت زنگی، اعتصاب کننده

  Русско-персидский словарь > бастующий

 • 5 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  4. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صوت، صدا، صدا کردن، به نظر رسیدن، آوا، سالم، درست، بی عیب، استوار، بی خطر، دقیق، مفهوم، صدا دادن، بنظر رسیدن، بگوش خوردن، بصدا درآوردن، نواختن، زدن، به طور ژرف، کاملا، ژرفاسنجی کردن، گمانه زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) I

 • 6 взмахивать (I) > взмахнуть (I)

  ............................................................
  1. flap
  (vt. & vi. & n.) ضربه، صدای چلپ، آویخته و شل، برگه یا قسمت آویخته، زبانه کفش، بال و پر زدن مرغ بهم زدن، پرزدن، دری وری گفتن
  ............................................................
  2. wave
  (v.) موج، خیزاب، فر موی سر، دست تکان دادن، موجی بودن، موج زدن، جنباندن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взмахивать (I) > взмахнуть (I)

 • 7 вымарывать (I) > вымарать (I)

  ............................................................
  (adj. & vivt.) چرکین، چرک، کثیف، (مج.) زشت، کثیف کردن
  ............................................................
  2. soil
  (v.) خاک، کثیف کردن، لکه دار کردن، چرک شدن، زمین، کشور، سرزمین، مملکت پوشاندن با خاک، خاکی کردن
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вымарывать (I) > вымарать (I)

 • 8 вычёркивать (I) > вычеркнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن
  ............................................................
  (vt.) حذف کردن، انداختن، برداشتن
  ............................................................
  (v.) محو کردن، تراشیدن، نابود کردن، حذف کردن از

  Русско-персидский словарь > вычёркивать (I) > вычеркнуть (I)

 • 9 голодовка

  ............................................................
  (n.) گرسنگی، رنج و محنت، قحطی، قحطی زدگی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > голодовка

 • 10 забастовка

  مونث strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовка

 • 11 забастовочный (-ая, -ое, -ые)

  صفت strike
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > забастовочный (-ая, -ое, -ые)

 • 12 забить (II) (св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забить (II) (св) II

 • 13 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 14 замахиваться (I) > замахнуться (I)

  فعل make as if to strike

  Русско-персидский словарь > замахиваться (I) > замахнуться (I)

 • 15 запевать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. lead the singing/chorus
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запевать (I) (нсв)

 • 16 засветить III

  ............................................................
  1. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن

  Русско-персидский словарь > засветить III

 • 17 затягивать (I) > затянуть (I) II

  فعل strike up
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > затягивать (I) > затянуть (I) II

 • 18 зачёркивать (I) > зачеркнуть (I)

  ............................................................
  (vt.) حذف کردن، انداختن، برداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از بازی خارج شدن، وارد عمل شدن، باطل کردن

  Русско-персидский словарь > зачёркивать (I) > зачеркнуть (I)

 • 19 наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наталкиваться (I) > натолкнуться (I)

 • 20 озарять (I) > озарить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روشن کردن، زرنگ کردن، درخشان شدن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  4. dawn
  (vt. & vi. & n.) فجر، سپیده دم، طلوع، آغاز، آغاز شدن

  Русско-персидский словарь > озарять (I) > озарить (II)

См. также в других словарях:

 • Strike — Strike, v. t. [imp. {Struck}; p. p. {Struck}, {Stricken}({Stroock}, {Strucken}, Obs.); p. pr. & vb. n. {Striking}. Struck is more commonly used in the p. p. than stricken.] [OE. striken to strike, proceed, flow, AS. str[=i]can to go, proceed,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Strike — may refer to:Refusal to work or perform* Strike action, also known as a Walkout, a work stoppage by a corporation or public institution * General strike, a strike action by a critical mass of the labor force in a city, region or country *Church… …   Wikipedia

 • strike — 1 vb struck, struck, also, strick·en, strik·ing vi 1: to remove or delete something 2: to stop work in order to force an employer to comply with demands vt 1: to remove or delete from a legal document a …   Law dictionary

 • strike — [strīk] vt. struck, struck or occas. (but for vt. 11 commonly and for vt. 8 & 15 usually) stricken, striking, [ME striken, to proceed, flow, strike with rod or sword < OE strican, to go, proceed, advance, akin to Ger streichen < IE * streig …   English World dictionary

 • Strike — Strike, v. i. To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to strike into the fields. [1913 Webster] A mouse . . . struck forth sternly [bodily]. Piers Plowman. [1913 Webster] 2. To deliver a quick blow or thrust; to give blows. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • strike — ► VERB (past and past part. struck) 1) deliver a blow to. 2) come into forcible contact with. 3) (in sport) hit or kick (a ball) so as to score a run, point, or goal. 4) ignite (a match) by rubbing it briskly against an abrasive surface. 5) (of a …   English terms dictionary

 • strike — {vb 1 Strike, hit, smite, punch, slug, slog, swat, clout, slap, cuff, box are comparable when they mean to come or bring into contact with or as if with a sharp blow. Strike, hit, and smite are the more general terms. Strike, the most general of… …   New Dictionary of Synonyms

 • Strike — Strike, n. 1. The act of striking. [1913 Webster] 2. An instrument with a straight edge for leveling a measure of grain, salt, and the like, scraping off what is above the level of the top; a strickle. [1913 Webster] 3. A bushel; four pecks.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • strike — [v1] hit hard bang, bash, beat, boff, bonk, box, buffet, bump into, chastise, clash, clobber, clout, collide, conk*, crash, cuff*, drive, force, hammer, impel, knock, percuss, plant*, pop*, pound, pummel, punch, punish, run into, slap, slug,… …   New thesaurus

 • Strike — steht für: einen Begriff aus dem Baseball, siehe Strike (Baseball) ein Wurfereignis beim Bowling, siehe Strike (Bowling) den Basispreis eines Optionsscheines, siehe Ausübungspreis eine Filmkomödie aus dem Jahr 1998, siehe Strike! – Mädchen an die …   Deutsch Wikipedia

 • Strike — 〈[straık] m. 6; Sp.〉 1. 〈Bowling〉 vollständiges Abräumen mit dem ersten od. zweiten Wurf 2. 〈Baseball〉 verfehlter Schlag 3. 〈umg.〉 Glücksfall, Treffer (meist als Ausruf der Freude) [engl., „Treffer“] * * * Strike [stra̮ik], der; s, s [engl.… …   Universal-Lexikon


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»