Перевод: с немецкого на турецкий

с турецкого на немецкий

fam

 • 1 Fam.

  Fam. Abk für Familie f aile

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > Fam.

 • 2 Luft

  Luft [lʊft] f
  1) ( Gasgemisch, Atem\Luft) hava;
  \Luft aufpumpen hava basmak [o vermek];
  an die ( frische) \Luft gehen açık havaya çıkmak;
  die \Luft aus etw dat herauslassen bir şeyin havasını boşaltmak, bir şeyi söndürmek;
  die \Luft ist rein ( fam) ortada kimsecikler yok, tehlike yok;
  es herrscht dicke \Luft ( fam) hava fena esmek;
  aus etw dat ist die \Luft raus ( fam) bir şey güncelliğini yitirmek;
  sich in \Luft auflösen ( fam) yok [o toz] olmak;
  jdn wie \Luft behandeln ( fam) birini hiçe saymak;
  jdn an die ( frische) \Luft setzen ( fam) birini kapı dışarı etmek;
  etw ist ( völlig) aus der \Luft gegriffen ( fig) bir şeyin aslı astarı olmamak
  2) ( Atem) nefes, soluk;
  nach \Luft schnappen ( fam) soluk alamaz olmak;
  die \Luft anhalten nefesini tutmak;
  ( tief) \Luft holen (derin) soluk [o nefes] almak;
  keine \Luft bekommen soluk alamamak;
  mir blieb vor Schreck die \Luft weg ( fam) korkudan soluğum kesildi;
  jdm die \Luft zum Atmen nehmen birine nefes aldırmamak;
  von \Luft und Liebe leben ( fam) havadan yaşamak
  3) ( fam)
  seinem Ärger \Luft machen öfkesini gidermek
  2. < Lüfte> [lʊft, pl 'lʏftə] f ( Raum über dem Erdboden) hava;
  etw in die \Luft sprengen bir şeyi havaya uçurmak;
  vor Freude in die \Luft springen sevinçten havalara uçmak;
  das ist völlig aus der \Luft gegriffen bu tamamen uydurma;
  in der \Luft hängen ( fam) havada kalmak;
  schnell in die \Luft gehen ( fig) o ( fam) çok çabuk tepesi atmak;
  ich könnte ihn in der \Luft zerreißen ( fig) o ( fam) onu bir kaşık suda boğabilirim

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Luft

 • 3 Hals

  Hals <-es, Hälse> [hals, pl 'hɛlzə] m
  1) anat boğaz; ( Kehle) gırtlak;
  \Hals über Kopf ( fam) ( plötzlich) palas pandıras, yaka paça, apar topar;
  jdm um den \Hals fallen birinin boynuna sarılmak;
  sich jdm an den \Hals werfen ( fam) birinin başına ekşimek;
  sich dat den \Hals brechen ( fam); kafasını gözünü yarmak; ( fig) kellesinden olmak;
  sich dat jdn/etw vom \Hals schaffen ( fam) bir kimseyi/şeyi başından atmak;
  aus vollem \Hals avazı çıktığı kadar;
  das Wort blieb ihm im \Hals(e) stecken sözü boğazında düğümlendi;
  er hat viel am \Hals ( fam) işi başından aşkın;
  bis zum \Hals in Schulden stecken boğazına [o gırtlağına] kadar borç içinde olmak;
  ihr steht das Wasser bis zum \Hals ( fig) o ( fam) o, boğazına kadar borç içinde;
  bleib mir mit deinen Problemen vom \Hals! ( fam) sorunlarınla başımı ağrıtma!;
  das hängt mir zum \Hals heraus ( fam) bundan bıktım, usandım artık;
  einen Frosch im \Hals haben ( fam) boğazı gıcıklanmak, gıcık tutmak;
  einen Kloß im \Hals haben ( fam) boğazına bir yumruk tıkanmak [o gelip oturmak];
  etw in den falschen \Hals bekommen ( fam) bir şeyi ters anlamak;
  sie kann den \Hals nicht vollkriegen ( fam) doymak bilmiyor
  2) (Flaschen\Hals) boğaz
  3) ( von Instrument) sap

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Hals

 • 4 Teufel

  Teufel <-s, -> ['tɔıfəl] m
  şeytan, iblis;
  wie zum \Teufel hat er das geschafft? ( fam) bunu da nasıl becerdi ki?;
  was zum \Teufel macht er hier? ( fam) ne işi var ki burada?;
  weiß der \Teufel! ( fam) ne bileyim!;
  scher dich zum \Teufel! ( fam) yüzünü şeytan görsün!, canın cehenneme!;
  den soll der \Teufel holen! ( fam) yüzünü şeytan görsün!;
  mal den \Teufel nicht an die Wand! ( fam) ağzını hayra aç!, ağzından yel alsın!;
  in \Teufels Küche kommen ( fam) başı belaya girmek, şapa oturmak;
  jdn in \Teufels Küche bringen ( fam) birinin başını belaya sokmak;
  auf \Teufel komm raus ( fam) var gücüyle;
  da ist der \Teufel los! ( fam) orada curcuna var!, orada (kızılca) kıyamet koptu!;
  den \Teufel werde ich tun! ( fam) nah yaparım!;
  wenn man vom \Teufel spricht(, kommt er) ( fam) köpeği an, taşı hazırla;
  \Teufel noch mal! hay aksi şeytan!;
  pfui \Teufel! tuh!, tü! şeytan çarpsın!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Teufel

 • 5 Welt

  Welt <- en> [vɛlt] f
  dünya, âlem; ( Erde) Dünya;
  auf der \Welt dünyada;
  die Welt der Tiere/Pflanzen hayvanlar/bitkiler âlemi;
  die Welt des Films/Theaters film/tiyatro dünyası;
  auf die \Welt kommen dünyaya gelmek;
  aus aller \Welt dünyanın her tarafından;
  die Alte/Neue/Dritte \Welt Eski/Yeni/Üçüncü Dünya;
  alle \Welt spricht davon ( fam) dünya âlem onu konuşuyor;
  vor aller \Welt ( fam) bütün dünyanın gözü önünde;
  uns trennen \Welten ( fam) aramızda dünya kadar fark var;
  eine \Welt brach für ihn zusammen ( fam) dünya başına yıkıldı;
  mit sich dat und der \Welt zufrieden sein ( fam) hayatından memnun olmak;
  um nichts in der \Welt ( fam) dünyada;
  die \Welt nicht mehr verstehen ( fam) feleğini şaşırmak;
  das ist nicht aus der \Welt ( fam) bu iş burada bitmedi [o kapanmadı];
  das kostet nicht die \Welt ( fam) bu dünya değil ya, öyle çok para değil;
  was in aller \Welt hast du dir denn dabei gedacht? ( fam) hangi akla hizmet ederek bunu yaptın?;
  davon geht die \Welt nicht unter ( fam) bu, dünyanın sonu demek değilki, bununla kıyamet kopmazki;
  sich von der \Welt zurückziehen dünyadan elini eteğini çekmek;
  das hat die \Welt noch nicht gesehen! ( fam) bu, dünyada görülmemiş bir şey!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Welt

 • 6 Haar

  Haar <-(e) s, -e> [ha:ɐ] nt
  1) (Kopf\Haar) saç; (Körper\Haar, Tier\Haar) tüy, kıl;
  blondes/schwarzes \Haar haben saçları sarı/siyah olmak;
  sich dat die \Haare kämmen saçlarını taramak;
  sich dat die \Haare schneiden lassen saçlarını kestirmek;
  mir stehen die \Haare zu Berge ( fig) o ( fam) tüylerim diken diken oldu;
  kein gutes \Haar an jdm lassen ( fam) birinin arkasından söylemediğini bırakmamak;
  sich dat in den \Haaren liegen ( fam) saç saça baş başa olmak;
  sich dat in die \Haare fahren/geraten/kriegen ( fam) saç saça baş başa dövüşmek/gelmek/girmek;
  sich dat aufs \Haar gleichen ( fam) tıpkı tıpkısına benzemek;
  sich dat die \Haare raufen ( fam) saçını başını yolmak;
  deswegen lasse ich mir keine grauen \Haare wachsen ( fam) bunun için saç sakal ağartmam;
  jdm kein \Haar krümmen ( fam) birinin kılına [o tüyüne] dokunmamak;
  immer ein \Haar in der Suppe finden ( fam) her şeyde bir kusur bulmak
  2) ( fig);
  (um) kein \Haar ( fam) hiç;
  er hat sich (um) kein \Haar geändert hiç değişmemiş;
  um ein \Haar ( fam) ( beinahe) az kalsın

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Haar

 • 7 Haut

  Haut < Häute> [haʊt, pl 'hɔıtə] f
  1) ( von Mensch) cilt, deri; ( von Tier) deri; ( von Schlange) gömlek; ( von Obst) kabuk; (Gesichts\Haut) ten;
  nur \Haut und Knochen sein ( fam) bir deri bir kemik olmak;
  versuchen, seine \Haut zu retten ( fig) o ( fam) postu [o pöstekiyi] kurtarmaya çalışmak;
  aus der \Haut fahren ( fig) o ( fam) çileden çıkmak, zıvanadan çıkmak;
  nicht aus seiner \Haut ( heraus) können ( fig) o ( fam) huyundan vazgeçememek; ( sich nicht ändern können) kendini değiştirememek;
  ihm ist nicht wohl in seiner \Haut ( fig) o ( fam) durumundan memnun olmamak;
  in ihrer \Haut möchte ich nicht stecken ( fig) o ( fam) onun yerinde olmak istemem;
  mit heiler \Haut davonkommen ( fig) o ( fam) postu kurtarmak;
  mit \Haut und Haaren ( fig) o ( fam) yaka paça;
  das geht ( mir) unter die \Haut ( fig) o ( fam) bu bana çok dokundu, bu içime işledi;
  auf der faulen \Haut liegen ( fig) o ( fam) ense yapmak, miskin miskin yatmak, minder çürütmek;
  eine ehrliche \Haut ( fig) o ( fam) namuslu bir adam
  2) ( auf Flüssigkeit) tabaka
  3) med, anat (Schleim\Haut) doku; (Ader\Haut, Horn\Haut) tabaka

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Haut

 • 8 Ohr

  Ohr <-(e) s, -en> [o:ɐ] nt
  kulak;
  die \Ohren spitzen kulak kabartmak; ( Tier) kulaklarını dikmek;
  jdm sein \Ohr leihen birine kulak vermek;
  es ist mir zu \Ohren gekommen, dass...... kulağıma geldi [o çalındı];
  mir dröhnen/sausen die \Ohren kulaklarım uğulduyor;
  ganz \Ohr sein kulak kesilmek;
  ich bin ganz \Ohr kulağım sende [o sizde];
  mit halbem \Ohr zuhören yarım yamalak dinlemek;
  sich dat die \Ohren zuhalten kulaklarını tıkamak;
  ihm die \Ohren klingen ( fig) kulağı çınlamak;
  etw noch im \Ohr haben bir şey hâlâ kulağında olmak, bir şeyi duymuş olmak;
  lange \Ohren machen ( fig) o ( fam) kulak vermek;
  jdm die \Ohren lang ziehen ( fig) o ( fam) birinin kulağını çekmek;
  seinen \Ohren nicht trauen ( fam) kulağına inanmamak, kulaklarına inanamamak;
  jdn übers \Ohr hauen ( fig) o ( fam) birine kazık atmak, birini kazıklamak;
  schreib dir das hinter die \Ohren! ( fam) bu sözümü kulağına küpe et!;
  etw geht zum einen \Ohr rein, zum anderen wieder hinaus ( fig) o ( fam) bir şey bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak;
  viel um die \Ohren haben ( fam) işi başından aşkın olmak;
  bis über beide \Ohren verliebt sein ( fig) o ( fam) sırılsıklam âşık olmak, körkütük âşık olmak;
  die Situation/die Arbeit wächst mir über die \Ohren ( fig) durumla/işle başa çıkamıyorum artık;
  sich aufs \Ohr legen ( fig) o ( fam) kafayı vurmak;
  von einem \Ohr zum anderen strahlen ( fam) ağzı kulaklarına varmak;
  es faustdick hinter den \Ohren haben ( fig) o ( fam) anasının gözü olmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Ohr

 • 9 Bein

  Bein <-(e) s, -e> [baın] nt
  1) ( Körperteil) bacak;
  die \Beine übereinanderschlagen ayak ayak üstüne atmak;
  er stellt ihm ein \Bein (a. fig) ayağına çelme takıyor, ona çelme takıyor [o atıyor];
  sich dat (k) ein \Bein ausreißen ( fig) o ( fam) fazla emek ver(me) mek;
  mit einem \Bein im Grab stehen ( fig) o ( fam) bir ayağı çukurda olmak;
  sich dat die \Beine in den Bauch stehen ( fig) o ( fam) ayaklarına [o ayağına] kara su inmek;
  mit beiden \Beinen im Leben stehen ( fig) o ( fam) işini bilmek;
  jdm \Beine machen ( fig) o ( fam) ( jdn fortjagen) birini kov(ala) mak; ( jdn antreiben) birinin iki ayağını bir pabuca sokmak;
  die \Beine in die Hand nehmen ( fig) o ( fam) çok acele etmek;
  etw auf die \Beine stellen ( fig) o ( fam) bir şeyi yoluna koymak;
  er ist schon wieder auf den \Beinen ( fam) tekrar ayağa kalktı bile;
  immer wieder auf die \Beine fallen ( fig) hep dört ayağının üstüne düşmek;
  mit dem linken \Bein zuerst aufgestanden sein ( fam) ters [o sol] tarafından kalkmış olmak;
  Lügen haben kurze \Beine ( prov) yalancının mumu yatsıya kadar yanar
  2) (Tisch\Bein, Stuhl\Bein) ayak
  3) ( geh) ( Knochen) kemik;
  etw geht jdm durch Mark und \Bein ( fig) o ( fam) bir şey iliğini kemiğini kurutmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Bein

 • 10 machen

  machen ['maxən]
  I vt
  1) ( tun) yapmak, etmek;
  eine Bemerkung \machen bir söz etmek;
  einen Spaziergang \machen gezinti yapmak, yürüyüşe çıkmak;
  er macht mir den Garten benim için bahçeyi yapıyor; ( Kräuter) ufalamak;
  ich will es kurz \machen kısa keseceğim;
  wird gemacht! yapılacak!;
  gut gemacht! iyi yaptın!;
  ein Spiel \machen maç yapmak
  das lässt sich \machen bu yapılabilir;
  was soll man \machen? ne yapalım?;
  da ist nichts zu \machen yapılacak bir şey yok;
  was \machen Sie beruflich? meslek olarak ne yapıyorsunuz?;
  was macht dein Bruder? ağabeyin [o erkek kardeşin] ne yapıyor?;
  lass mich nur \machen! bırak da ben yapayım!;
  mach's gut! ( fam) ( Abschiedsgruß) eyvallah!;
  warum lässt du das mit dir \machen? niçin bunu kendine yaptırtıyorsun?;
  er wird es nicht mehr lange \machen ( fam) ( sterben) günleri sayılı;
  nun mach schon! ( fam) ( beeilen) haydisene!;
  mach, dass du wegkommst! ( fam) çek arabanı!;
  ins Bett/in die Hose \machen ( fam) yatağa/donuna yapmak
  2) ( herstellen) yapmak; ( anfertigen) yapmak; ( Speisen) hazırlamak; ( Licht) yakmak;
  ein Foto \machen fotoğraf çekmek;
  sie ließ sich beim Friseur/von einer Freundin die Haare \machen kuaföre/kız arkadaşına saçlarını yaptırdı;
  dafür ist er wie gemacht onun için biçilmiş kaftan
  3) ( Lärm) yapmak;
  Eindruck \machen izlenim bırakmak;
  einen Fleck auf etw \machen bir şeyin üzerini leke etmek;
  macht nichts! ( fam) ziyanı yok!, fark etmez!;
  was macht das schon? bu ne fark eder ki?
  das macht mich nervös/verrückt bu beni sinir/deli ediyor;
  das Kleid macht ( sie) alt bu giysi onu ihtiyarlaştırıyor [o yaşlı gösteriyor];
  jdm etw leicht \machen birine bir şeyde kolaylık göstermek;
  jdm das Leben zur Hölle \machen birinin hayatını zehir etmek;
  Joggen macht fit jogging insanı zindeleştirir
  5) ( fam) ( kosten) tutmak;
  was macht das? bu, ne tutuyor?
  6) ( fam) ( ergeben) etmek;
  das macht zusammen 14 bunlar, birlikte 14 eder, hepsi 14 eder
  II vr
  sich \machen
  sich hübsch \machen süslenmek;
  sich lächerlich \machen maskara olmak, kendini gülünç duruma düşürmek;
  sich lustig \machen eğlenmek ( über ile), alaya almak ( über -);
  sich beliebt \machen kendini sevdirmek ( bei -e);
  sich verständlich \machen derdini anlatmak;
  \machen Sie sich's bequem! rahatınıza bakın!
  2) ( fam) ( gedeihen) büyümek
  3) ( passen)
  sich gut \machen iyi durmak
  4) ( beginnen)
  sich an die Arbeit \machen iş başı yapmak;
  sich auf den Weg \machen yola koyulmak
  \machen Sie sich nur keine Umstände wegen mir! benim yüzümden zahmet etmeyiniz!;
  sich dat falsche Hoffnungen \machen boşuna umutlanmak
  6) ( fam)
  sich dat nichts aus etw \machen bir şeyi hiç umursamamak;
  sie macht sich nichts aus Eis dondurmadan hoşlanmaz

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > machen

 • 11 heiß

  heiß [haıs] adj
  1) ( sehr warm) çok sıcak; ( Wetter) sıcak;
  \heißes Wasser sıcak su;
  das Kind ist ganz \heiß ( fam) çocuğun ateşi var, çocuk yanıyor;
  draußen ist es drückend/brütend \heiß ( fam) dışarıda boğucu/yakıcı bir sıcak var;
  draußen ist es glühend \heiß ( fam) dışarısı ateş gibi;
  mir ist \heiß piştim;
  Vorsicht, das ist \heiß! dikkat, bu çok sıcak!;
  das Essen \heiß machen yemeği ısıtmak;
  es wird nichts so \heiß gegessen, wie es gekocht wird ( prov) hiçbir şey başta göründüğü kadar kötü değildir;
  \heiß laufen tech aşırı ısınmak;
  man muss das Eisen schmieden, solange es \heiß ist ( prov) demir tavında dövülür
  2) ( Kampf) çetin; ( Debatte) ateşli, hararetli
  3) ( leidenschaftlich) tutkun;
  jdn \heiß und innig lieben ( fam) birine tutkun olmak, biri için yanıp tutuşmak, birini kerem gibi sevmek;
  er ist ganz \heiß darauf, diesen Film zu sehen ( fam) bu filmi görmek için can atıyor
  4) ( fam) ( heikel) nazik; ( gefährlich) tehlikeli;
  \heiße Ware ( fig) çalınmış mal;
  ein \heißes Eisen anfassen ( fig) nazik bir meseleye el atmak, nazik bir meseleyi ele almak
  5) ( fam) ( läufig) kösnük
  6) ( fam) ( großartig) şahane, harika;
  etw \heiß finden bir şeyi harika bulmak
  7) ( fam) ( von Hunden und Katzen) kızana gelen;
  die Katze war \heiß dişi kedi kızana gelmişti

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > heiß

 • 12 was

  was [vas]
  I pron ne;
  \was kostet das? bu kaç para?, bunun fiyatı ne?;
  \was heißt „Haus“ auf Türkisch? “Haus” Türkçede ne demek?;
  \was denkst du? ne düşünüyorsun [o diyorsun] ?;
  \was hast du denn bloß? neyin var ki?;
  \was weiß ich! ( fam) ben ne bileyim!;
  \was soll das? bu da ne demek?;
  \was ist schon dabei? bunda ne var ki?;
  \was für ein Wagen ist das? nasıl bir araba bu?, bu araba ne?;
  \was für eine Hitze/ein Glück! ne sıcak/şans!;
  nicht schlecht, \was? ( fam) fena değil, değil mi?;
  um \was geht es? söz konusu olay nedir?;
  \was ist, hast du Lust? ( fam) nasıl, hevesin var mı?;
  ach \was! ( fam) haydi (canım) sen de!;
  und \was nicht alles ( fam) ve daha neler neler
  II pron şey;
  das Beste, \was du tun kannst yapabileceğin en iyi şey;
  ( das), \was sie sagt... onun dediği (şey)...;
  ( das), \was mich ärgert, ... beni kızdıran (şey),...;
  alles, \was du willst istediğin her şey;
  alles, \was ich habe benim neyim varsa
  III pron ( fam) ( etwas) bir şey;
  \was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß ( fig) göz görmeyince gönül katlanır;
  hast du \was? bir şeyin mi var?;
  das ist auch \was bu da bir şeydir;
  das ist \was anderes bu başka bir şey;
  nein, so \was! ( fam) böyle şey olmaz!;
  na so \was! ( fam) bak şu işe!;
  so \was Blödes! ( fam) ne aksilik!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > was

 • 13 anmachen

  an|machen
  vt
  1) ( anbringen) takmak
  2) ( fam) ( anschalten); açmak; ( fam) ( anzünden) yakmak;
  ( das) Licht \anmachen ışık (ışığı) açmak [o yakmak]
  3) ( fam) ( zubereiten); hazırlamak; ( fam) ( mischend bereiten) karıştırarak hazırlamak
  4) ( fam) ( ansprechen) asılmak (-e), sataşmak (-e), sulanmak (-e)
  5) ( fam) ( erregen); heyecanlandırmak; ( fam) ( zum Mitmachen animieren) özendirmek
  6) ( fam) ( beschimpfen) küfretmek (-e), sövmek

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > anmachen

 • 14 Kopf

  Kopf <-(e) s, Köpfe> [kɔpf, pl 'kœpfə] m
  1) ( Körperteil, Nagel\Kopf, Nadel\Kopf) kafa, baş;
  zehn Euro pro \Kopf adam başına on euro;
  \Kopf an \Kopf kafa kafaya, başa baş;
  aus dem \Kopf kafadan;
  \Kopf hoch! üzme tatlı canını!;
  etw auf den \Kopf stellen bir şeyi altüst etmek;
  sie stellten das ganze Haus auf den \Kopf bütün evi altüst ettiler;
  sich auf den \Kopf stellen ( fig) o ( fam) ağzıyla kuş tutmak;
  \Kopf und Kragen riskieren kellesini koltuğuna almak, başını ortaya koymak;
  sich dat etw aus dem \Kopf schlagen bir şeyi aklından [o kafasından] çıkarmak;
  sich dat etw in den \Kopf setzen bir şeyi aklına [o kafasına] koymak;
  das will mir nicht in den \Kopf bunu aklım almıyor;
  das kann ich im \Kopf rechnen bunu kafamdan hesaplayabilirim;
  mit rotem \Kopf dastehen kıpkırmızı kesilmek;
  von \Kopf bis Fuß baştan aşağı;
  sie ist ein kluger \Kopf o akıllı birisidir;
  sie hat ihren eigenen \Kopf o kendi bildiğini okur;
  er ist nicht auf den \Kopf gefallen kafası boş değil;
  den \Kopf in den Sand stecken deve kuşu gibi başını kuma sokmak [o gömmek];
  mit dem \Kopf durch die Wand wollen kafasının dikine gitmek;
  es kann nicht immer nur nach deinem \Kopf gehen her şey senin istediğin gibi olamaz;
  wir redeten uns dat die Köpfe heiß konuşmaktan kafamız şişti;
  einen kühlen \Kopf bewahren serin kanlı olmak;
  nicht ganz richtig im \Kopf sein ( fam) kafadan kontak olmak, aklından zoru olmak;
  das geht mir durch den \Kopf bu, aklımdan geçiyor;
  mir brummt der \Kopf ( fam) başım çok ağrıyor;
  mir raucht der \Kopf ( fam) kafam dumanlandı;
  der Erfolg ist ihm zu \Kopf(e) gestiegen başarı onun başına vurdu;
  ich war wie vor den \Kopf gestoßen beynimden vurulmuşa döndüm;
  jdm den \Kopf verdrehen ( fam) birinin beynine girmek, birini baştan çıkarmak;
  sich dat den \Kopf zerbrechen ( fam) kafa yormak [o patlatmak];
  das kann dich den \Kopf kosten (a. fig) bu, senin başını yakabilir;
  er hat sein ganzes Geld auf den \Kopf gehauen ( fam) bütün parasını har vurup harman savurdu;
  was man nicht im \Kopf hat, das hat man in den Beinen ( fig) o ( fam) akılsız başın cezasını ayak çeker, akılsız iti [o köpeği] yol kocatır
  2) (Brief\Kopf) başlık; ( bei Münze) tu(ğ) ra;
  \Kopf oder Zahl? tura mı yazı mı?

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Kopf

 • 15 sagen

  sagen ['za:gən]
  vt demek (zu -e), söylemek; ( ausdrücken) ifade etmek; ( mitteilen) iletmek, bildirmek, söylemek; ( meinen) demek (zu -e);
  wie sagt man auf Türkisch? Türkçede nasıl denir [o söylenir] ?;
  Gute Nacht \sagen iyi geceler demek;
  Ja/Nein \sagen evet/hayır demek;
  dagegen ist nichts zu \sagen ona hiçbir şey denilemez;
  (k) ein Wort \sagen bir kelime söyle(me) mek;
  \sagen wir mal... diyelim ki...;
  nichts \sagend ( Rede, Argument) boş; ( Worte, Sätze) boş;
  das hätte ich dir gleich \sagen können ben bunu sana önceden de söyleyebilirdim;
  was wollen Sie damit \sagen? bununla ne demek istiyorsunuz?;
  genauer gesagt daha doğrusu;
  auf gut Deutsch gesagt kaba Almancası;
  offen gesagt açıkçası;
  das oben Gesagte yukarıda sözü edilen şey;
  sie haben sich nichts mehr zu \sagen birbirlerine söyleyecek bir şey kalmadı;
  das hat nichts zu \sagen bu bir şey ifade etmez;
  ich habe mir \sagen lassen, ( dass) ... duydum ki,...;
  sag mal, ... bir söylesene,...;
  das S\sagen haben ( fam) sözü geçmek, forsu olmak;
  das kannst du aber laut \sagen ( fam) al benden de o kadar;
  gesagt, getan söylenen yapılır;
  das ist leichter gesagt als getan bunu söylemek kolay;
  das ist schnell gesagt bunu demek kolay;
  unter uns gesagt aramızda kalsın;
  was Sie nicht \sagen! ( fam) demeyin!;
  lass dir das gesagt sein! ( fam) benden söylemesi!, benden günah gitti!;
  sag das nicht! deme!;
  sag bloß! ( fam) deme!;
  na, wer sagt's denn! ( fam) gördün mü işte!;
  hab' ich's nicht gesagt? ( fam) ben dememiş miydim böyle olacağını?;
  was soll man dazu \sagen? ( fam) buna ne denebilir ki?

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > sagen

 • 16 sehen

  sehen <sieht, sah, gesehen> ['ze:ən]
  I vt görmek; ( betrachten) bakmak; ( bemerken) görmek;
  wir \sehen uns morgen yarın görüşürüz;
  ich sehe das anders ben bunu başka türlü görüyorum;
  sich bei jdm \sehen lassen ( fam) birine görünmek, birine uğramak;
  lass dich ja nicht mehr hier \sehen ( fam) buralarda sakın bir daha görünme;
  kann ich mich so \sehen lassen? milletin karşısına böyle çıkabilir miyim?;
  so ge\sehen hast du natürlich Recht böyle bakıldığında tabii [o elbette] hakkın var;
  die Gefahr kommen \sehen tehlikeyi önceden görmek;
  ich kann so etwas ( überhaupt) nicht \sehen ( ertragen) böyle bir şeyi görmeye (hiç) gelemem;
  etw nicht mehr \sehen können ( fam) ( satthaben) bir şeyi görmekten bıkmak;
  hat man so was schon ge\sehen! ( fam) şimdiye kadar böyle bir şey görülmüş mü!
  II vi görmek; ( blicken) bakmak ( auf -e);
  gut/schlecht \sehen iyi/kötü görmek;
  du musst \sehen, dass du fertig wirst ( fam) bitirmeye bakmalısın;
  sie sieht sehr auf Äußerlichkeiten formalitelere çok bakar [o önem verir];
  nach jdm \sehen birine bakmak;
  wir kennen uns vom S\sehen birbirimizi görmüşlüğümüz var;
  sieh mal! bir baksana!;
  mal \sehen, ob das stimmt ( fam) bakalım bu doğru mu;
  du wirst schon \sehen ( fam) görürsün ne olacağını;
  siehe oben yukarıya bakınız;
  lass mal \sehen, was du da hast elindekini göster bakalım;
  siehste! ( fam) gördün mü!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > sehen

 • 17 Finger

  Finger <-s, -> ['fıŋɐ] m
  parmak;
  der kleine \Finger serçe parmak, serçe parmağı, küçük parmak;
  mit dem \Finger auf jdn zeigen birini parmakla göstermek;
  jdm auf die \Finger klopfen ( fig) o ( fam) birine haddini bildirmek;
  das kann man sich doch an den ( fünf) \Fingern abzählen! ( fam) bu parmakla bile sayılabilir!;
  \Finger weg! çek parmağını!;
  er hat überall die \Finger drin ( fig) o ( fam) onun her yerde parmağı var;
  da solltest du lieber die \Finger von lassen ( fig) o ( fam) ondan [o o sevdadan] vazgeçsen iyi olur;
  jdm ( genau) auf die \Finger schauen ( fig) birini yakın takibe almak;
  jdn in die \Finger bekommen birini eline geçirmek;
  sich dat etw aus den \Fingern saugen bir şeyi uydurmak, bir şeyi kafadan atmak;
  jdn um den \Finger wickeln ( fam) birini parmağında oynatmak;
  sich dat die \Finger nach etw lecken ( fam) bir şey için içi gitmek; ( beim Essen) parmaklarını birlikte yemek;
  keinen \Finger krumm machen ( fam) parmağını bile kıpırdatmamak [o oynatmamak]

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Finger

 • 18 gehen

  gehen <geht, ging, gegangen> ['ge:ən]
  I vi sein
  1) ( allgemein) gitmek; ( zu Fuß) yürümek;
  zu Fuß \gehen yayan gitmek;
  ich gehe jetzt zum Arzt şimdi doktora gidiyorum;
  es geht immer geradeaus dümdüz gider;
  aufs Gymnasium/in die Schule \gehen liseye/okula gitmek;
  sie ging zum Film sinemaya gitti;
  ins Bett \gehen yatağa yatmak;
  tanzen/schwimmen/schlafen \gehen dansa/yüzmeye/yatmaya gitmek;
  an Land \gehen karaya çıkmak;
  an die Arbeit \gehen iş başı yapmak;
  das geht zu weit bu fazla oldu;
  wie war der Film?es geht ( fam) film nasıldı? — idare eder;
  bist du wieder gesund?es geht ( fam) iyileştin mi? — şöyle böyle;
  darum geht es mir nicht bu beni ilgilendirmez;
  wie geht's? nasılsın?;
  es geht mir gut iyiyim;
  lass es dir gut \gehen! kendine iyi bak!; ( bleib gesund und fröhlich) şen ve esen kal!;
  sie ließen es sich dat gut \gehen keyiflerini baktılar;
  es geht mir schlecht ( körperlich) iyi değilim; ( finanziell) işler kötü;
  wie \gehen die Geschäfte? işler nasıl gidiyor?;
  mir ist es genauso gegangen bana da aynı şey oldu;
  ich hörte, wie die Tür ging kapının kapanışını duydum;
  so geht das nicht weiter bu böyle devam edemez;
  das geht über meine Kräfte buna benim gücüm yetmez;
  mir geht nichts über meinen Urlaub iznimin üstüne bir şey yoktur;
  das geht in die Tausende bu, binlere varır;
  in Stücke \gehen parçalanmak;
  mit der Zeit \gehen zamana uymak;
  er ist von uns gegangen ( geh) o bizden gitti;
  das Essen geht auf mich yemeğin hesabını ben ödüyorum;
  das Fenster geht aufs Meer pencere denize bakıyor;
  wenn es nach mir ginge, ... bana kalsa,...;
  gehst du noch mit ihm? ( fam) onunla hâlâ çıkıyor musun?;
  wo sie geht und steht ( fam) nereye giderse gitsin
  vor sich \gehen ( fam), olmak
  2) (weg\gehen) gitmek; ( Zug) gitmek (um -de) ( nach -e)
  3) ( funktionieren) işlemek; ( Uhr) gitmek;
  die Uhr geht ( falsch) saat yanlış gidiyor;
  gut \gehen iyi gitmek [o işlemek];
  ich zeige dir, wie das geht bunun nasıl işlediğini sana göstereyim;
  kann ich helfen?danke, es geht schon yardım edebilir miyim? — sağ ol, gerek yok;
  hoffentlich geht das gut! inşallah iyi gider;
  wenn alles gut geht, ... her şey yolunda giderse...
  4) ( sich gut verkaufen) satılmak;
  gut \gehend iyi satılan
  5) ( Wind) esmek
  6) ( reichen) yetmek ( bis -e kadar)
  7) ( hindurchpassen) girmek ( durch -den) (in -e);
  das geht nicht in meinen Kopf bunu aklım almıyor
  8) ( andauern) devam etmek
  9) ( möglich sein) olmak;
  es wird schon \gehen olur
  10) ( betreffen) söz konusu olmak (um -);
  es geht um mich/dich/uns söz konusu benim/sensin/biziz;
  worum geht's denn? söz konusu nedir ki?
  11) gitmek ( nach -e göre);
  danach kann man nicht \gehen buna göre gidilmez
  12) \gehen lassen ( fam) ( in Ruhe lassen) oluruna bırakmak
  sich \gehen lassen kendini koyuvermek
  II vt
  1) sein ( Strecke) gitmek
  2) ( fam)
  sie ist gegangen worden işten atıldı

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > gehen

 • 19 Mann

  Mann <-(e) s, Männer> [man, pl 'mɛnɐ] m
  1) erkek; ( Erwachsener) adam;
  ein junger/gestandener \Mann genç/kelli felli bir adam;
  ein \Mann, ein Wort sözünün eri;
  \Mann gegen \Mann kämpfen teke tek dövüşmek;
  \Mann über Bord! naut denize adam düştü!;
  alle \Mann an Deck! naut bütün eller güverteye!;
  der kleine \Mann ( Mensch); küçük adam; ( fam) ( Penis) çük;
  der \Mann auf der Straße ( fig) sokaktaki adam;
  ein \Mann des Volkes halk adamı;
  ein gemachter \Mann sein ( fam) köşeyi dönmüş olmak;
  letzter \Mann son adam;
  etw an den \Mann bringen ( fam) bir şeyi satmak;
  seinen \Mann stehen kendi göbeğini kendi kesmek, kendi kanatlarıyla uçmak;
  von \Mann zu \Mann erkek erkeğe;
  mein lieber \Mann! ( fam) canım efendim!;
  \Mann, oh \Mann! ( fam) vay canına!;
  mach schnell, \Mann! ( fam) çabuk ol, be adam!;
  den toten \Mann machen ( fam) suyun üstünde ölü numarası yapmak
  2) (Ehe\Mann) koca, eş;
  ihr verstorbener/erster \Mann ölen/ilk kocası [o eşi]

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Mann

 • 20 Nase

  Nase <-n> ['na:zə] f f f
  1. ( Körperteil) burun;
  pro \Nase ( fam) adam başına;
  immer der \Nase nach ( fam) dosdoğru;
  mir läuft die \Nase burnum akıyor;
  sich dat die \Nase putzen burnunu silmek;
  die \Nase rümpfen burun bükmek [o kıvırmak];
  etw vor der \Nase haben ( fam) bir şey burnunun ucunda olmak;
  nicht weiter sehen als seine \Nase reicht ( fig) o ( fam) burnunun ucundan ötesini [o ilerisini] görmemek;
  sich dat eine goldene \Nase verdienen çok para kazanmak;
  die \Nase (von jdm/etw) voll haben ( fam) bir kimseden/şeyden bıkmış olmak;
  die \Nase vorn haben önde olmak;
  jdn an der \Nase herumführen ( fam) birini işletmek;
  er steckt seine \Nase in alles ( fam) her şeye burnunu sokar
  eine gute \Nase für etw haben bir şeyin kokusunu alabilmek
  3. zool ( Chondrostoma nasus) kababurun

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Nase

См. также в других словарях:

 • Fam — Gesprochen in Nigeria Sprecher 1.000 Linguistische Klassifikation Niger Kongo Volta Kongo Benue Kongo Bantoide Sprachen Nord Bantoid Sprachen F …   Deutsch Wikipedia

 • FAM — steht als Abkürzung für: Carboxyfluorescein ein Fluoreszenzfarbstoff, siehe auch 6 FAM phosphoramidit Fam, eine Sprache in Nigeria FAM (Jollenkreuzer) FAM Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen GmbH Fabrika Maziva, ein Motorölhersteller in… …   Deutsch Wikipedia

 • Fam — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Nom Fam est une des îles Raja Ampat en Indonésie. Acronyme FAM peut désigner Fonds Académique de Mutualisation, et aussi : Football Association of… …   Wikipédia en Français

 • FAM — or Fam can mean:* FAM (gang) * the Foreign Affairs Manual of the U.S. Department of State * file alteration monitor * Fat acceptance movement * fuzzy associative matrix * fuzzy associative memory * Free Aceh Movement * Fertility Awareness Method… …   Wikipedia

 • fam — m. et f. faim. « La som, quand avès fam, es marrido à veni ! » Th. Aubanel …   Diccionari Personau e Evolutiu

 • FAM — Combinación de fármacos antineoplásicos constituida por fluorouracilo, doxorrubicina y mitomicina. Abreviatura de factor activador de los macrófagos. Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, Ediciones Hancourt, S.A. 1999 …   Diccionario médico

 • fam — Mot Monosíl·lab Nom femení …   Diccionari Català-Català

 • fam — de·fam·a·to·ry; de·fam·er; de·fam·ing·ly; fam; FAM; fam·i·lism; fam·i·list; fam·i·lis·tic; fam·ine; fam·ish; fam·ish·ment; fam·meni·an; fam·u·lus; in·fam·a·tory; sul·fam·ic; sul·fam·o·yl; fam·i·ly; …   English syllables

 • FAM — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. FAM ou Fam peut désigner : Sommaire 1 Acronyme 2 Abréviation …   Wikipédia en Français

 • FAM — 5 fluorouracil, Adriamycin, and mitomycin C; fuzzy associative memory * * * fam abbr family …   Medical dictionary

 • Fam — family, familial * * * fam abbr family …   Medical dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»