Перевод: с немецкого на турецкий

с турецкого на немецкий

fig

 • 1 Bein

  Bein <-(e) s, -e> [baın] nt
  1) ( Körperteil) bacak;
  die \Beine übereinanderschlagen ayak ayak üstüne atmak;
  er stellt ihm ein \Bein (a. fig) ayağına çelme takıyor, ona çelme takıyor [o atıyor];
  sich dat (k) ein \Bein ausreißen ( fig) o ( fam) fazla emek ver(me) mek;
  mit einem \Bein im Grab stehen ( fig) o ( fam) bir ayağı çukurda olmak;
  sich dat die \Beine in den Bauch stehen ( fig) o ( fam) ayaklarına [o ayağına] kara su inmek;
  mit beiden \Beinen im Leben stehen ( fig) o ( fam) işini bilmek;
  jdm \Beine machen ( fig) o ( fam) ( jdn fortjagen) birini kov(ala) mak; ( jdn antreiben) birinin iki ayağını bir pabuca sokmak;
  die \Beine in die Hand nehmen ( fig) o ( fam) çok acele etmek;
  etw auf die \Beine stellen ( fig) o ( fam) bir şeyi yoluna koymak;
  er ist schon wieder auf den \Beinen ( fam) tekrar ayağa kalktı bile;
  immer wieder auf die \Beine fallen ( fig) hep dört ayağının üstüne düşmek;
  mit dem linken \Bein zuerst aufgestanden sein ( fam) ters [o sol] tarafından kalkmış olmak;
  Lügen haben kurze \Beine ( prov) yalancının mumu yatsıya kadar yanar
  2) (Tisch\Bein, Stuhl\Bein) ayak
  3) ( geh) ( Knochen) kemik;
  etw geht jdm durch Mark und \Bein ( fig) o ( fam) bir şey iliğini kemiğini kurutmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Bein

 • 2 Haut

  Haut < Häute> [haʊt, pl 'hɔıtə] f
  1) ( von Mensch) cilt, deri; ( von Tier) deri; ( von Schlange) gömlek; ( von Obst) kabuk; (Gesichts\Haut) ten;
  nur \Haut und Knochen sein ( fam) bir deri bir kemik olmak;
  versuchen, seine \Haut zu retten ( fig) o ( fam) postu [o pöstekiyi] kurtarmaya çalışmak;
  aus der \Haut fahren ( fig) o ( fam) çileden çıkmak, zıvanadan çıkmak;
  nicht aus seiner \Haut ( heraus) können ( fig) o ( fam) huyundan vazgeçememek; ( sich nicht ändern können) kendini değiştirememek;
  ihm ist nicht wohl in seiner \Haut ( fig) o ( fam) durumundan memnun olmamak;
  in ihrer \Haut möchte ich nicht stecken ( fig) o ( fam) onun yerinde olmak istemem;
  mit heiler \Haut davonkommen ( fig) o ( fam) postu kurtarmak;
  mit \Haut und Haaren ( fig) o ( fam) yaka paça;
  das geht ( mir) unter die \Haut ( fig) o ( fam) bu bana çok dokundu, bu içime işledi;
  auf der faulen \Haut liegen ( fig) o ( fam) ense yapmak, miskin miskin yatmak, minder çürütmek;
  eine ehrliche \Haut ( fig) o ( fam) namuslu bir adam
  2) ( auf Flüssigkeit) tabaka
  3) med, anat (Schleim\Haut) doku; (Ader\Haut, Horn\Haut) tabaka

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Haut

 • 3 Ohr

  Ohr <-(e) s, -en> [o:ɐ] nt
  kulak;
  die \Ohren spitzen kulak kabartmak; ( Tier) kulaklarını dikmek;
  jdm sein \Ohr leihen birine kulak vermek;
  es ist mir zu \Ohren gekommen, dass...... kulağıma geldi [o çalındı];
  mir dröhnen/sausen die \Ohren kulaklarım uğulduyor;
  ganz \Ohr sein kulak kesilmek;
  ich bin ganz \Ohr kulağım sende [o sizde];
  mit halbem \Ohr zuhören yarım yamalak dinlemek;
  sich dat die \Ohren zuhalten kulaklarını tıkamak;
  ihm die \Ohren klingen ( fig) kulağı çınlamak;
  etw noch im \Ohr haben bir şey hâlâ kulağında olmak, bir şeyi duymuş olmak;
  lange \Ohren machen ( fig) o ( fam) kulak vermek;
  jdm die \Ohren lang ziehen ( fig) o ( fam) birinin kulağını çekmek;
  seinen \Ohren nicht trauen ( fam) kulağına inanmamak, kulaklarına inanamamak;
  jdn übers \Ohr hauen ( fig) o ( fam) birine kazık atmak, birini kazıklamak;
  schreib dir das hinter die \Ohren! ( fam) bu sözümü kulağına küpe et!;
  etw geht zum einen \Ohr rein, zum anderen wieder hinaus ( fig) o ( fam) bir şey bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak;
  viel um die \Ohren haben ( fam) işi başından aşkın olmak;
  bis über beide \Ohren verliebt sein ( fig) o ( fam) sırılsıklam âşık olmak, körkütük âşık olmak;
  die Situation/die Arbeit wächst mir über die \Ohren ( fig) durumla/işle başa çıkamıyorum artık;
  sich aufs \Ohr legen ( fig) o ( fam) kafayı vurmak;
  von einem \Ohr zum anderen strahlen ( fam) ağzı kulaklarına varmak;
  es faustdick hinter den \Ohren haben ( fig) o ( fam) anasının gözü olmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Ohr

 • 4 Auge

  Auge <-s, -n> ['aʊgə] nt
  1) ( Sehorgan) göz; ( Sehvermögen) görme;
  \Auge in \Auge mit jdm biriyle göz göze;
  mit den \Augen zwinkern göz kırpmak;
  ich habe es mit eigenen \Augen gesehen onu kendi gözümle gördüm;
  etw im \Auge haben ( Staubkorn); gözüne bir şey kaçmış olmak; ( fig) bir şeyde gözü olmak;
  ein blaues \Auge haben gözü morarmış olmak;
  vor aller \Augen göz göre göre, herkesin gözü önünde;
  ein \Auge zudrücken ( fam) göz yummak, görmezden gelmek;
  beide \Augen zudrücken ( fig) görmezden gelmek;
  die \Augen offen halten gözünü açık tutmak;
  jdm die \Augen öffnen ( fig) birinin gözünü açmak;
  jdn aus den \Augen verlieren birini gözden kaybetmek;
  jdn nicht aus den \Augen lassen birini gözünden kaçırmamak;
  in meinen \Augen... benim gözümde...;
  jdn unter vier \Augen sprechen biriyle ağız ağıza konuşmak, biriyle kulak kulağa konuşmak, biriyle baş başa vererek konuşmak;
  ins \Auge fallen göze çarpmak;
  etw springt ins \Auge ( fig) bir şey göze çarpar;
  etw ins \Auge fassen ( fig) bir şeyi göz önüne almak;
  sich dat etw vor \Augen führen ( fig) bir şeyi gözünün önüne getirmek;
  gute/schlechte \Augen haben gözleri iyi görmek/görmemek;
  große \Augen machen ( fam) gözlerini belertmek;
  kein \Auge zutun gözüne uyku girmemek;
  mit bloßem \Auge çıplak gözle;
  so weit das \Auge reicht göz alabildiğine, göz görebildiği kadar;
  sie traute ihren \Augen nicht gözlerine inanamadı;
  ich habe die ganze Nacht kein \Auge zugetan ( fig) bütün gece gözüme uyku girmedi;
  mir wurde schwarz vor \Augen gözlerim karardı;
  \Auge um \Auge, Zahn um Zahn göze göz, dişe diş;
  aus den \Augen, aus dem Sinn ( prov) gözden ırak olan gönülden de ırak olur
  2) ( Punkt beim Spiel) puan, sayı
  3) ( beim Würfel) benek

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Auge

 • 5 wild

  wild [vılt] adj
  1) ( Volk) vahşi, yabanıl, ilkel yaşayan; ( Tier) vahşi, yabani, yabanıl; ( Pflanze) yabani, yabanıl; ( Landschaft) vahşi, insan ayağı değmemiş;
  \wilde Rose/Ziege yaban gülü/keçisi;
  \wild wachsend yabanıl
  2) ( heftig) güçlü, vahşi; ( wütend) kızgın, öfkeli, gözünü kan bürümüş;
  jdn \wild machen ( fig) birini kudurtmak, birini kızdırmak [o öfkelendirmek];
  ein \wilder Zorn ergriff ihn ( fig) öfke topuklarına çıktı;
  ein \wildes Durcheinander karmakarışık, keşmekeşlik;
  \wild entschlossen sein ( fam) kesin karar vermiş olmak;
  \wild werden vahşileşmek, kudurmak, ele avuca sığmamak;
  \wild auf etw sein ( fig) o ( fam) bir şeye bitmek;
  das ist halb so \wild ( fig) o ( fam) bu önemli değil
  3) ( illegal) yasa dışı, kanunsuz; ( unerlaubt) izinsiz;
  \wild zelten kaçak kamp yapmak;
  \wilde Ehe ( fig) nikâhsız yaşama;
  \wilder Streik ( fig) yasa dışı grev
  4) ( Kinder) haşarı, azgın, kuduruk, çok yaramaz, ele avuca sığmaz
  5) ( fig) o ( fam) ( übertrieben) aşırı; ( fantastisch) fantezî, hayalî

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > wild

 • 6 Spiel

  Spiel <-(e) s, -e> [ʃpi:l] nt
  1) ( Vergnügen) oyun; (Glücks\Spiel) kumar;
  etw ( mit) ins \Spiel bringen bir şeyi söz konusu etmek;
  jdm das \Spiel verderben ( fig) birinin işini bozmak;
  ein doppeltes \Spiel treiben ( fig) ikili oynamak;
  ein abgekartetes \Spiel ( fam) danışıklı dövüş, şike;
  leichtes \Spiel mit jdm haben ( fam) biriyle işi kolay olmak, birini parmağının ucunda oynatmak;
  auf dem \Spiel stehen ( fig) tehlikede olmak;
  etw aufs \Spiel setzen ( fig) bir şeyi risk etmek;
  im \Spiel sein ( fig) söz konusu olmak;
  jdn/etw aus dem \Spiel lassen ( fig) bir kimseyi/şeyi işe karıştırmamak;
  Unglück im \Spiel, Glück in der Liebe ( prov) kumarda kaybeden aşkta kazanır
  2) sport maç
  3) tech boşluk, tolerans

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Spiel

 • 7 Berg

  Berg <-(e) s, -e> [bɛrk] m
  1) dağ; ( Hügel) yokuş;
  \Berge versetzen ( können) ( fig) o ( fam) dağları devir(ebil) mek;
  über den \Berg sein ( fig) paçayı kurtarmak;
  längst über alle \Berge sein ( fig) o ( fam) çoktan tüymüş olmak, çoktan kayıplara karışmış olmak;
  jdm stehen die Haare zu \Berge ( fig) o ( fam) birinin tüyleri diken diken olmak;
  der \Berg kreißt und gebiert eine Maus ( prov) dağ doğura doğura bir fare doğurmuş;
  wenn der \Berg nicht zum Propheten kommen will, muss der Prophet zum Berge gehen ( prov) dağ yürümezse, abdal yürür
  2) ( fig) yığın

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Berg

 • 8 Dach

  Dach <-(e) s, Dächer> [dax, pl 'dɛçɐ] nt
  çatı (Ziegel\Dach); dam; auto dam;
  unterm \Dach wohnen çatı altında oturmak;
  etw unter \Dach und Fach bringen ( fig) bir işi bitirmek;
  ein \Dach über dem Kopf haben ( fig) başını sokacak bir yeri olmak;
  mit jdm unter einem \Dach wohnen ( fig) biriyle aynı çatı altında oturmak;
  eins aufs \Dach kriegen ( fig) o ( fam) kafasına bir tane yemek;
  jdm aufs \Dach steigen ( fig) o ( fam) birinin tepesine binmek [o çıkmak], birinin başına binmek [o çıkmak]

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Dach

 • 9 Faden

  Faden <-s, Fäden> ['fa:dən, pl 'fɛ:dən] m
  1) (Näh\Faden) iplik;
  der rote \Faden ( fig) bağlayıcı çizgi;
  die Fäden in der Hand halten ( fig) dizginleri elinde tutmak;
  sein Leben hängt am seidenen \Faden ( fig) hayatı tehlikede olmak;
  den \Faden verlieren ( fig) ipin ucunu kaçırmak;
  nach Strich und \Faden ( fig) o ( fam) evire çevire, adamakıllı, iyice
  2) (Gold\Faden, Silber\Faden) sırma
  3) med ( Katgut) katgüt
  4) ( Bohnen) kılçık

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Faden

 • 10 Geld

  Geld <- (e) s> [gɛlt] nt
  kein pl para;
  etw zu \Geld machen bir şeyi paraya çevirmek;
  um \Geld spielen parasına oynamak;
  das geht ganz schön ins \Geld bu, bayağı masraflı oluyor;
  im \Geld schwimmen ( fig) o ( fam) para içinde yüzmek;
  das \Geld zum Fenster rauswerfen ( fig) o ( fam) parasını sokağa atmak;
  jdm das \Geld aus der Tasche ziehen ( fig) o ( fam) birinden para sızdırmak [o koparmak];
  \Geld waschen ( fig) para yıkamak;
  sie hat \Geld wie Heu ( fig) o ( fam) denizde kum, onda para;
  Zeit ist \Geld ( prov) vakit nakittir

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Geld

 • 11 Herz

  Herz <-ens, -en> [hɛrts] nt
  1. 1) ( Organ) yürek, kalp; ( Seele) can, gönül;
  im Grunde seines \Herzens esasında, aslında;
  von \Herzen gern canı gönülden [o yürekten];
  mir blutet das \Herz ( fig) yüreğim kan ağlıyor;
  ich tue es leichten \Herzens onu gönül ferahlığı [o rahatlığı] ile yapıyorum;
  schweren \Herzens istemeye istemeye;
  aus seinem \Herzen keine Mördergrube machen dobra dobra konuşmak;
  ein \Herz und eine Seele sein ( fig) can ciğer (kuzu sarması) olmak;
  ein gutes/goldenes \Herz haben iyi/altın kalpli olmak;
  sich dat etw zu \Herzen nehmen ( fam) bir şey yüreğine dokunmak;
  etw nicht übers \Herz bringen bir şeye gönlü razı olmamak, bir şeye kıyamamak;
  etw auf dem \Herzen haben derdi olmak;
  etw auf \Herz und Nieren prüfen ( fam) bir şeyin içini dışını gözden geçirmek;
  jdm sein \Herz ausschütten ( fig) birine içini dökmek;
  jdm das \Herz brechen ( geh) birinin kalbini kırmak;
  jdm das \Herz zerreißen birinin yüreğini parçalamak;
  aus ganzem \Herzen canı gönülden;
  jds \Herz erweichen birinin kalbini eritmek;
  jds \Herz höherschlagen lassen birinin gönlünü tutuşturmak;
  mir ist ein Stein vom \Herzen gefallen ( fig) yüreğime su serpildi;
  mir fällt das \Herz in die Hose ( fig) o ( fam) yüreğim ağzıma geldi;
  sich dat ein \Herz fassen yüreklenmek;
  jdn ins \Herz schließen birine içi ısınmak, birine kanı kaynamak
  2) ( Zentrum) merkez, orta, göbek; ( Inneres) iç, kalp, yürek;
  im \Herzen Anatoliens/Europas Türkiye'nin/Avrupa'nın göbeğinde
  2. <-ens, -> nt; ( Kartenspiel) kupa;
  \Herz ist Trumpf kupa kozdur

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Herz

 • 12 Stein

  Stein <-(e) s, -e> [ʃtaın] m
  1) ( allgemein) taş; (Edel\Stein) taş;
  aus \Stein taştan;
  ein Herz aus \Stein haben ( fig) taş yürekli olmak;
  jdm \Steine in den Weg legen ( fig) birinin dalgasını taşlamak, birinin yoluna taş koymak;
  jdm alle \Steine aus dem Weg räumen birinin yolunu açmak;
  den \Stein ins Rollen bringen ( fig) o ( fam) harekete geçirmek;
  schlafen wie ein \Stein ( fig) o ( fam) ölü gibi uyumak
  2) med taş
  3) ( einer Frucht) çekirdek
  4) (Spiel\Stein) taş; ( bei Brettspielen) taş; ( bei Backgammon) pul;
  bei jdm einen \Stein im Brett haben ( fig) o ( fam) birinin gözdesi olmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Stein

 • 13 Wind

  Wind <-(e) s, -e> [vınt] m
  rüzgâr, yel;
  bei \Wind und Wetter her havada; ( bei schlechtem Wetter) kötü havada;
  \Wind und Wetter ausgesetzt sein rüzgâr almak [o tutmak], hava şartlarına maruz kalmak;
  jdm den \Wind aus den Segeln nehmen ( fig) o ( fam) birini susturmak, birinin ağzını tıkamak;
  wissen, woher der \Wind weht ( fam) ne olacağını [o olduğunu] bilmek;
  \Wind von etw dat bekommen ( fam) bir şeyin kokusunu almak;
  in den \Wind reden ( fig) havaya konuşmak, boşuna söyleyip durmak, çene yormak;
  viel \Wind ( um etw) machen ( fig) o ( fam) (bir şeyi) şişirmek [o dramatize etmek];
  hier weht ein frischer \Wind ( fig) o ( fam) buranın havası değişmiş;
  wie der \Wind ( fig) rüzgâr [o yel] gibi;
  in alle ( vier) \Winde dört bir tarafa;
  einen \Wind streichen lassen ( vulg) yellenmek, osurmak;
  wer \Wind sät, wird Sturm ernten ( prov) rüzgâr eken fırtına biçer

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Wind

 • 14 Finger

  Finger <-s, -> ['fıŋɐ] m
  parmak;
  der kleine \Finger serçe parmak, serçe parmağı, küçük parmak;
  mit dem \Finger auf jdn zeigen birini parmakla göstermek;
  jdm auf die \Finger klopfen ( fig) o ( fam) birine haddini bildirmek;
  das kann man sich doch an den ( fünf) \Fingern abzählen! ( fam) bu parmakla bile sayılabilir!;
  \Finger weg! çek parmağını!;
  er hat überall die \Finger drin ( fig) o ( fam) onun her yerde parmağı var;
  da solltest du lieber die \Finger von lassen ( fig) o ( fam) ondan [o o sevdadan] vazgeçsen iyi olur;
  jdm ( genau) auf die \Finger schauen ( fig) birini yakın takibe almak;
  jdn in die \Finger bekommen birini eline geçirmek;
  sich dat etw aus den \Fingern saugen bir şeyi uydurmak, bir şeyi kafadan atmak;
  jdn um den \Finger wickeln ( fam) birini parmağında oynatmak;
  sich dat die \Finger nach etw lecken ( fam) bir şey için içi gitmek; ( beim Essen) parmaklarını birlikte yemek;
  keinen \Finger krumm machen ( fam) parmağını bile kıpırdatmamak [o oynatmamak]

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Finger

 • 15 Messer

  Messer <-s, -> ['mɛsɐ] nt
  1) a. tech bıçak;
  jdm das \Messer an die Kehle setzen ( fig) o ( fam) birinin gırtlağına bıçağı dayamak;
  jdn ans \Messer liefern ( fig) o ( fam) birine ihanet etmek;
  jdm sitzt das \Messer an der Kehle ( fig) bıçak kemiğe dayandı;
  etw steht auf \Messers Schneide ( fig) ( ungewisser Ausgang) bir şeye bıçak sırtı kalmak;
  Wachstum auf \Messers Schneide wirtsch bıçak sırtı büyüme
  2) ( fam) ( Operation) bıçak;
  unters \Messer kommen bıçak altına yatmak, ameliyat olmak;
  jdn unters \Messer nehmen birine bıçak atmak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Messer

 • 16 Nagel

  Nagel <-s, Nägel> ['na:gəl, pl 'nɛ:gəl] m
  1) ( Metallstift) çivi;
  einen \Nagel einschlagen çivi çakmak;
  den \Nagel auf den Kopf treffen ( fig) o ( fam) tam üstüne basmak;
  etw an den \Nagel hängen ( fig) o ( fam) bir şeyi rafa kaldırmak, bir şeyden vazgeçmek;
  den Beruf an den \Nagel hängen ( fig) o ( fam) meslegini bırakmak;
  Nägel mit Köpfen machen ( fig) o ( fam) işi doğru dürüst yapmak
  2) (Finger\Nagel) tırnak;
  sich dat die Nägel schneiden tırnaklarını kesmek;
  an den Nägeln kauen tırnaklarını kemirmek;
  sich dat etw unter den \Nagel reißen ( fam) bir şeyin üstüne yatmak, punduna getirip bir şeyi iç etmek;
  die Sache brennt uns unter den Nägeln ( fam) bu iş bizim için çok acil

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Nagel

 • 17 Wasser

  Wasser <-s, -> ['vasɐ] nt
  su;
  kölnisch \Wasser kolonya;
  stehendes/fließendes \Wasser durgun/akar su;
  heißes/warmes/kaltes/kochendes \Wasser sıcak/ılık/soğuk/kaynar su;
  zu Lande und zu \Wasser karada ve suda;
  \Wasser lassen ( urinieren) su dökmek, işemek;
  \Wasser auf jds Mühle gießen ( fam) birinin ekmeğine yağ sürmek;
  sich über \Wasser halten ( fam) geçinip gitmek, idare etmek;
  ein Boot zu \Wasser lassen bir sandalı suya indirmek;
  etw unter \Wasser setzen bir şeyi su basmak;
  ins \Wasser fallen (a. fig) suya düşmek;
  nahe am \Wasser gebaut haben ( fig) o ( fam) hafiften ağlamak;
  jdm nicht das \Wasser reichen können ( fig) birinin eline su dökemez olmak, birinin kâbına varamamak, biriyle aşık atamamak;
  ihr steht das \Wasser bis zum Hals ( fig) o ( fam) o, boğazına kadar borç içinde;
  mit allen \Wassern gewaschen sein ( fam) suya götürüp susuz getirir olmak, çok kurnaz olmak;
  jdm das \Wasser abgraben birinin kuyusunu kazmak;
  da fließt noch viel \Wasser den Rhein hinunter ( fam) köprülerin altından daha çok sular geçer;
  das \Wasser läuft mir im Mund zusammen ( fam) ağzımın suyu akıyor, ağzım sulandı

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Wasser

 • 18 Blatt

  Blatt n <Blatts; Blätter> BOT yaprak; (Papierblatt) kağıt;
  100 Blatt Papier 100 yaprak kağıt; (Zeitung) gazete; dergi;
  fig kein Blatt vor den Mund nehmen ağzına geleni söylemek;
  das steht auf einem anderen Blatt o ayrı/başka konu/mesele;
  fam fig ein unbeschriebenes Blatt sütten çıkma ak kaşık;
  ein gutes Blatt haben (Spielkarten) -in eli iyi olmak;
  fam fig das Blatt hat sich gewendet iş/durum değişti

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > Blatt

 • 19 Bogen

  Bogen m <Bogens; Bogen, Bögen> eğri, dönemeç; ARCH kemer; EL ark; (Papierbogen) yaprak; Geige, SPORT yay;
  fam fig im hohen Bogen hinausfliegen -in pasaportu eline verilmek;
  fam fig einen großen Bogen machen um -in gözüne hiç görünmemek;
  fig den Bogen überspannen fazla ileri gitmek

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > Bogen

 • 20 brennen

  brennen <brannte, gebrannt, h>
  1. v/i yanmak;
  es brennt! yangın var!;
  fam fig wo brennts denn? mesele nedir?; fig Sonne yakmak; Gewürze, Rauch yakmak; BOT Nessel dalamak; Augen, Haut, Wunde yanmak;
  fig vor Ungeduld brennen sabırsızlıktan çatlamak;
  darauf brennen, etwas zu tun yapmak için yanıp tutuşmak
  2. v/t Licht, Lampe yakmak; Ton, Ziegel, Porzellan pişirmek; Kalk söndürmek; Schnaps yapmak, imbikten çekmek

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > brennen

См. также в других словарях:

 • Fig — (f[i^]g), n. [F. figue the fruit of the tree, Pr. figa, fr. L. ficus fig tree, fig. Cf. {Fico}.] 1. (Bot.) A small fruit tree ({Ficus Carica}) with large leaves, known from the remotest antiquity. It was probably native from Syria westward to the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • FIG — (Heb. תְּאֵנָה, te enah), one of the seven species with which Ereẓ Israel was blessed (Deut. 8:8). It is mentioned in the Bible 16 times together with the vine as the most important of the country s fruit. The saying every man under his vine and… …   Encyclopedia of Judaism

 • fig — (n.) early 13c., from O.Fr. figue (12c.), from O.Prov. figa, from V.L. *fica, from L. ficus fig tree, fig, from a pre I.E. Mediterranean language, possibly Semitic (Cf. Phoenician pagh half ripe fig ). A reborrowing of a word that had been taken… …   Etymology dictionary

 • fig — fig1 [fig] n. [ME fige < OFr < VL * fica, for L ficus, fig tree, fig] 1. the hollow, pear shaped false fruit (syconium) of the fig tree, with sweet, pulpy flesh containing numerous tiny, seedlike true fruits (achenes) 2. any of a genus… …   English World dictionary

 • fig — [ fıg ] noun count a soft fruit with purple or green skin and a lot of small seeds inside. It grows on a fig tree. not give a fig about/for something BRITISH INFORMAL OLD FASHIONED to not care at all about something not worth a fig worth nothing …   Usage of the words and phrases in modern English

 • fig — Ⅰ. fig [1] ► NOUN ▪ a soft pear shaped fruit with sweet dark flesh and many small seeds. ● not give (or care) a fig Cf. ↑not give a fig ORIGIN Old French figue from Latin ficus. Ⅱ …   English terms dictionary

 • Fig — Fig, v. t. [See {Fico}, {Fig}, n.] 1. To insult with a fico, or contemptuous motion. See {Fico}. [Obs.] [1913 Webster] When Pistol lies, do this, and fig me like The bragging Spaniard. Shak. [1913 Webster] 2. To put into the head of, as something …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fig — [fıg] n [Date: 1200 1300; : Old French; Origin: figue, from Latin ficus] 1.) a soft sweet fruit with a lot of small seeds, often eaten dried, or the tree on which this fruit grows 2.) not give a fig/not care a fig (about/for sth/sb) old fashioned …   Dictionary of contemporary English

 • fig — [fıg] n [Date: 1200 1300; : Old French; Origin: figue, from Latin ficus] 1.) a soft sweet fruit with a lot of small seeds, often eaten dried, or the tree on which this fruit grows 2.) not give a fig/not care a fig (about/for sth/sb) old fashioned …   Dictionary of contemporary English

 • Fig — Fig, n. Figure; dress; array. [Colloq.] [1913 Webster] Were they all in full fig, the females with feathers on their heads, the males with chapeaux bras? Prof. Wilson. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fig. — fig. UK US noun [C] ► WRITTEN ABBREVIATION for FIGURE(Cf. ↑figure) noun: »The model used in his reflection (see fig. 1, p. 40) captures the act of composing as many of us recognize it …   Financial and business terms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»