Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

по-своему

 • 1 по-своему

  они́ по-сво́ему пра́вы — onlar kendilerine göre haklıdır

  он всё равно́ сде́лает по-сво́ему — o gene dediğini / bildiğini yapacak

  Русско-турецкий словарь > по-своему

 • 2 верный

  bağlı,
  sadık; güvenilir,
  emin; doğru,
  şaşmaz; muhakkak
  * * *
  1) (candan) bağlı, sadık; vefalı ( постоянный)

  ве́рный друг — sadık / vefalı dost

  ве́рный своему́ до́лгу — görevine bağlı

  быть ве́рным своему сло́ву — sözünün eri olmak

  2) ( надёжный) güvenilir, emin; sağlam

  ве́рный исто́чник — (sözüne) güvenilir kaynak

  э́то ве́рные де́ньги — bu iş sağlam paradır

  ве́рный путь (к чему-л.)sınanmış yol

  ве́рный перево́д — doğru / aslına uygun çeviri

  ве́рный при́знак (чего-л.) — şaşmaz belirti

  ве́рные часы́ — doğru (işleyen) saat

  ве́рный ко́мпас — şaşmaz pusula

  ве́рная ко́пия — aslına uygun kopya

  4) ( точный) şaşmaz, keskin

  у него́ глаз ве́рный — gözü şaşmaz

  5) ( неизбежный) muhakkak

  ве́рная смерть / ги́бель — muhakkak ölüm

  он упусти́л возмо́жность заби́ть ве́рный гол — muhakkak gol fırsatını kaçırdı

  ••

  он сто́ит ве́рных сто рубле́й — su içinde yüz ruble eder

  Русско-турецкий словарь > верный

 • 3 долг

  ödev,
  görev; borç; boyun borcu
  * * *
  м
  1) ödev; boyun borcu; borç (-cu); görev

  долг че́сти — namus borcu

  долг ве́жливости — nezaket borcu

  чу́вство до́лга — ödev duygusu

  ве́рный своему́ интернациона́льному до́лгу — enternasyonal görevine sadık

  выполня́ть свой матери́нский долг — annelik ödevini yapmak

  счита́ю свои́м долгом поблагодари́ть тако́го-то — falana teşekkür etmeyi (bir) borç bilirim / sayarım

  2) borç (-cu)

  госуда́рственный долг — devlet borcu

  вне́шние долги́ — dış borçlar

  ••

  в долг (покупать, брать и т. п.)borca

  взять в долг — borç almak; eğreti almak ( не деньги)

  дать кому-л. де́нег в долг — borç para vermek

  быть в долгу́ перед кем-л.birine borçlu olmak

  не оста́ться в долгу́ перед кем-л.birine karşı minnet altında kalmamak

  что́бы не остава́ться в долгу́, мы подари́ли им часы́ — minnet altında kalmamak için onlara bir saat hediye ettik

  быть в долгу́ у кого-л.birine borcu olmak

  пе́рвым до́лгом — herşeyden önce

  по до́лгу слу́жбы — görev gereği, vazife icabı

  Русско-турецкий словарь > долг

 • 4 желание

  istek,
  arzu; heves; dilek; arzu
  * * *
  с
  1) istek (-ği); arzu; heves; gönül (- nlü) ( стремление); dilek (-ği) (пожелание, просьба)

  по жела́нию кого-л.birinin isteği üzerine

  по со́бственному жела́нию — kendi isteğiyle

  де́йствовать / поступа́ть по своему́ жела́нию — dilediğince davranmak

  он да́же при жела́нии не мог э́того сде́лать — istese de yapamazdı

  у неё большо́е жела́ние учи́ться — okumaya çok hevesi var

  у неё нет жела́ния учи́ться — okumaya hevesi / gönlü yok

  он рабо́тал без вся́кого жела́ния — gönülsüz gönülsüz / iştahsız iştahsız çalışıyordu

  её жела́ние сбыло́сь — istediği oldu; muradı yerine geldi

  Русско-турецкий словарь > желание

 • 5 желать

  istemek,
  arzu etmek,
  arzulamak; dilemek
  * * *
  несов.; сов. - пожела́ть
  1) тк. несов. ( хотеть) istemek; arzu etmek; arzulamak

  жела́ть добра́ кому-л.birinin iyiliğini istemek

  я ему́ плохо́го не жела́ю — fenalığını istemem

  жела́ю вам сча́стья — (size) mutluluklar dilerim

  ••

  врагу́ (своему́) не пожела́ю! — Allah düşmanıma vermesin!

  как пожела́ете — arzunuza kalmış efendim

  Русско-турецкий словарь > желать

 • 6 изменять

  I несов.; сов. - измени́ть

  изменя́ть мир — dünyayı değiştirmek

  изменённый текст соглаше́ния — anlaşmanın tadil edilmiş metni

  го́ды его́ совсе́м не измени́ли — yıllar onu hiç değiştirmedi

  II несов.; сов. - измени́ть
  1) врз hıyanet / ihanet etmek

  измени́ть ро́дине — vatana ihanet etmek

  изменя́ть супру́гу / супру́ге — eşine hıyanet etmek

  изменя́ть своему́ сло́ву — sözünden dönmek

  ••

  па́мять мне измени́ла — belleğim beni yanıltmış

  Русско-турецкий словарь > изменять

 • 7 любовный

  aşk,
  sevgi; şefkatli; özenli
  * * *
  1) aşk °; sevgi °; gönül °

  любо́вное письмо́ — aşk mektubu

  любо́вная ли́рика — aşk şiirleri

  любо́вные похожде́ния — gönül maceraları

  2) ( нежный) şefkatli

  любо́вный взгляд — sevgi dolu bir bakış

  3) (внимательный, заботливый) özenli

  любо́вное отноше́ние к своему́ де́лу — işine özenme

  Русско-турецкий словарь > любовный

 • 8 назначение

  tayin
  * * *
  с

  назначе́ние зарпла́ты — maaş bağlama

  да́та / вре́мя назначе́ния пе́нсии — emekli maaşının bağlanış tarihi

  2) alama; tayin; getirme

  получи́ть но́вое назначе́ние — yeni bir görev almak

  отвеча́ть своему́ назначе́нию — görevine uygun olmak

  испо́льзовать что-л. по назначе́нию — güdülen amaca uygun alarak kullanmak; görevine göre kullanmak

  испо́льзовать не по назначе́нию — amaç dışı kullanmak

  строи́тельство зда́ний социа́льного назначе́ния — sosyal amaçlı binalar yapılması

  ••

  ме́сто назначе́ния (письма, посылки и т. п.)varış yeri

  порт назначе́ния — varış limanı

  прибы́ть к ме́сту назначе́ния — görev aldığı yere varmak

  Русско-турецкий словарь > назначение

 • 9 наплевательский

  разг., в соч.

  наплева́тельское отноше́ние к (своему́) де́лу — işini umursamama

  Русско-турецкий словарь > наплевательский

 • 10 нерадивый

  ( о работнике) savsak; ihmalci

  неради́вое отноше́ние к своему́ до́лгу — görevini ihmal (etme)

  Русско-турецкий словарь > нерадивый

 • 11 обыкновение

  с
  âdet, alışkı
  ••

  по обыкнове́нию — mutat olarak

  по (своему́) обыкнове́нию — mutadı üzerine

  про́тив обыкнове́ния — mutadı hilafına

  Русско-турецкий словарь > обыкновение

 • 12 передавать

  несов.; сов. - переда́ть
  1) vermek; teslim etmek; iletmek

  переда́й мне, пожа́луйста, соль — lütfen şu tuzluğu verir misin?

  прочита́й э́то и переда́й други́м — oku ve (başkalarına) okut

  да́нное сло́во не передаёт э́того отте́нка — bu kelime bu inceliği veremiyor

  он переда́л премье́р-мини́стру посла́ние президе́нта — başbakana cumhurbaşkanının mesajını iletti

  2) (предоставлять, отдавать в распоряжение) devretmek, aktarmak

  переда́ть власть кому-л. — iktidarı birine devretmek / aktarmak

  передава́ть кому-л. свои́ полномо́чия — yetkisini birine devretmek / aktarmak

  передава́ть кого-л. в ру́ки правосу́дия — adalete teslim etmek

  он переда́л кома́ндование своему́ замести́телю — kumandayı vekiline bıraktı

  передаём сло́во Петро́ву — sözü Petrov'a bırakıyoruz

  переда́ть кому-л. свое пра́во на... — hakkını devretmek

  3) (знания, навыки и т. п.) aktarmak
  4) ( сообщать) haber vermek, bildirmek; söylemek; anlatmak ( рассказывать)

  не могу́ переда́ть, как я смути́лся — nasıl bozulduğumu anlatamam

  переда́й ма́тери, что я здоро́в — anneme iyi olduğumu söyle

  передава́й ему́ приве́т — ona selam söyle

  передава́й ему́ приве́т от меня́ — ona selamımı söyle

  он передава́л тебе́ приве́т — sana selamı var

  как передает аге́нтство,... — ajansın haber verdiğine / bildirdiğine göre...

  пе́реданное аге́нтством сообще́ние — ajansın verdiği haber

  а́втор суме́л переда́ть действи́тельность свое́й эпо́хи / своего́ вре́мени — yazar, çağının gerçekliğini verebildi

  передава́ть конце́рт по ра́дио — konseri radyodan yayınlamak

  де́ло пе́редано арби́тру — dava hakeme havale edildi

  6) (по радио и т. п.) yayınlamak
  7) (болезнь, инфекцию) geçirmek, bulaştırmak, yaymak
  8) разг. ( переплачивать) fazla vermek / ödemek

  Русско-турецкий словарь > передавать

 • 13 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 14 подчинять

  несов.; сов. - подчини́ть
  1) tabi kılmak °; egemenliği altına almak; itaat altına / itaate almak; boyun eğdirmek

  подчини́ть что-л. своему́ госпо́дству — kendi egemenliğine tabi kılmak

  все бы́ло подчинено́ еди́ной це́ли — herşey bir tek amaca tabi kılınmıştı / idi

  2) emri / buyruğu altına vermek / sokmak, emrine vermek

  подчинённые ему́ войска́ — komutası altındaki kuvvetler

  министе́рство, кото́рому подчинены́ э́ти предприя́тия — bu işletmelerin bağlı olduğu bakanlık

  Русско-турецкий словарь > подчинять

 • 15 привязываться

  несов.; сов. - привяза́ться
  1) kendini... bağlamak

  привяза́ться верёвками к де́реву — kendini iplerle ağaca bağlamak

  он о́чень привяза́лся к своему́ това́рищу — arkadaşına içten bağlandı

  3) перен., разг. (приставать к кому-л.) sataşmak, takılmak; sarkıntılık etmek
  4) (следовать за кем-л.) peşine takılmak

  Русско-турецкий словарь > привязываться

 • 16 противоположность

  ж
  1) karşıtlık, zıtlık

  противополо́жность мне́ний — görüşlerin karşıtlığı

  2) zıt (- ddı), ters

  он - по́лная противополо́жность своему́ дру́гу — dostunun tam tersi bir adamdır

  3) филос. karşıt

  еди́нство противополо́жностей — karşıtların birliği

  преврати́ться в свою́ противополо́жность — karşıtına dönüşmek

  ••

  в противополо́жность чему-л. bir şeyin tersine, bir şeyden farklı olarak

  в противополо́жность кому-л. birinden farklı olarak

  Русско-турецкий словарь > противоположность

 • 17 разнородный

  heterojen, ayrıtürden

  э́то движе́ние о́чень разноро́дно по своему́ соста́ву — bu hareket çok çeşitli bir bileşime sahiptir

  Русско-турецкий словарь > разнородный

 • 18 русло

  с
  1) ( реки) yatak (-ğı)
  2) перен. mecra, çığır

  войти́ в своё (обы́чное) ру́сло — mecrasına girmek

  жизнь опя́ть пошла́ по своему́ изве́чному ру́слу — hayat yine kendi ezeli mecrasını takip etti gitti

  Русско-турецкий словарь > русло

 • 19 хозяйничать

  ev işlerine bakmak
  * * *
  1) ( вести домашнее хозяйство) ev işlerine bakmak, eve bakmak

  Русско-турецкий словарь > хозяйничать

См. также в других словарях:

 • по-своему — сделать по своему.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. по своему на свой лад, самостоятельно, своеобразно, самобытно, по особенному, нестандартно, непривычно, оригинально,… …   Словарь синонимов

 • по-своему — см. свой; нареч. 1) По своему желанию, усмотрению, на свой лад. Хочется жить по своему. По своему истолковать мои слова. Всё равно по своему переделает. Других слушай, а поступай по своему. 2) Сообразно своим свойствам, качествам; по особому,… …   Словарь многих выражений

 • Случилась со мной беда — ты мне помог. Случись с тобой беда — я тебе помогу. А вместе — делаем общее дело: ты по-своему, а я по-своему — Из популярного советского кинофильма «Берегись автомобиля!» (1966). снятого режиссером Эльдаром Александровичем Рязановым по сценарию, написанному с Эмилем Вениаминовичем Брагинским (1921 1998). Из диалога между Юрием Деточкиным (актер Иннокентий …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Невиновный изгнанник Блас Валера своему народу Тауантинсуйу — Невиновный изгнанник Блас Валера своему народу Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo Автор: Блас Валера Жанр: автоб …   Википедия

 • по своему усмотрению — См …   Словарь синонимов

 • Свой своему поневоле брат — Свой своему поневолѣ братъ. Ср. Мужъ ея (глупый) находилъ величайшее наслажденіе возиться съ шутами, съ дурочками да съ дураками. Свой своему поневолѣ братъ. Н. Макаровъ. Воспоминанія. 3, 3. Ср. Жаль тебѣ, что ли товарища?.. такъ оно и должно… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • свой своему поневоле брат — Ср. Муж ее (глупый) находил величайшее наслаждение возиться с шутами, с дурочками да с дураками. Свой своему поневоле брат. Н. Макаров. Воспоминания. 3, 3. Ср. Жаль тебе, что ли, товарища?.. так оно и должно быть: свой своему поневоле брат. Гр. А …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Всякая сосна своему бору шумит — Всякая сосна своему бору шумитъ (своему лѣсу вѣсть подаетъ). Ср. Интеллигентъ, т. е. баринъ, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, будто болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, и какъ у насъ по родной… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Человек по-своему, а Бог по-своему. — Человек так, а Бог инак. Человек по своему, а Бог по своему. См. БОГ ВЕРА …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Всякая сосна своему бору шумит. — (своему лесу весть подает). См. РОДИНА ЧУЖБИНА Всякая сосна своему бору шумит. См. СВОЕ ЧУЖОЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Свой своему поневоле друг. — Жалуй своих, а там и чужих! Свой своему поневоле друг. См. ДЕТИ РОДИНЫ Свой своему поневоле друг. Душа душу и знает. См. ДРУГ НЕДРУГ Свой своему поневоле друг (брат). См. СВОЕ ЧУЖОЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»