Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

spread out

 • 1 стлаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стлаться (I) (нсв)

 • 2 размазывать (I) > размазать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لکه، آغشتن، آلودن، لکه دار کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > размазывать (I) > размазать (I)

 • 3 раскрываться (I) > раскрыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раскрываться (I) > раскрыться (I)

 • 4 разметать (I) (св) II

  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، تمدید کردن، عمومیت دادن، دراز کردن، طول دادن، رساندن، ادامه دادن، منبسط کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разметать (I) (св) II

 • 5 расстилаться (I) > разостлаться (I)

  فعل spread out

  Русско-персидский словарь > расстилаться (I) > разостлаться (I)

 • 6 раскладывать (I) > разложить (II)

  ............................................................
  طرح، ترتیب، بساط، اسباب، خرده ریز، بر روی سطح پخش کردن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt.) بخش کردن، تقسیم کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توزیع کردن، پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن

  Русско-персидский словарь > раскладывать (I) > разложить (II)

 • 7 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 8 разливаться (I) > разлиться (II)

  ............................................................
  (past: spilt, spilled ; past participle: spilt, spilled
  ریزش، عمل پرت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سخنوری کردن، رجز خوانی کردن، با حرارت علیه کسی صحبت کردن، دکلمه کردن
  ............................................................
  7. sob
  (vt. & n.) هق هق، بغض گریه، گریه، گریه کردن، همراه با سکسکه و بغض گریه کردن

  Русско-персидский словарь > разливаться (I) > разлиться (II)

 • 9 распускать (I) > распустить (II)

  ............................................................
  (vt.) روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن
  ............................................................
  (vt.) برهم زدن، منحل کردن، متفرق کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt.) آب کردن، حل کردن، گداختن، فسخ کردن، منحل کردن
  ............................................................
  (vt.) شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) گشودن، افراشتن (پرچم)، بادبان گستردن
  ............................................................
  7. undo
  (past: undid ; past participle: undone
  (vt.) واچیدن، بی اثر کردن، خنثی کردن، باطل کردن، خراب کردن، ضایع کردن، بی آبرو کردن، باز کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распускать (I) > распустить (II)

См. также в других словарях:

 • spread out — index compound, disperse (disseminate), expand, far reaching, open (unclosed), prolix Burton s …   Law dictionary

 • spread-out — index extensive Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • spread out — verb 1. move outward (Freq. 6) The soldiers fanned out • Syn: ↑diffuse, ↑spread, ↑fan out • Derivationally related forms: ↑spread (for: ↑ …   Useful english dictionary

 • spread out — phrasal verb Word forms spread out : present tense I/you/we/they spread out he/she/it spreads out present participle spreading out past tense spread out past participle spread out 1) [intransitive] if people in a group spread out, they move away… …   English dictionary

 • spread out — I ADJ GRADED: usu v link ADJ If people or things are spread out, they are a long way apart. The Kurds are spread out across five nations. II 1) PHRASAL VERB If people, animals, or vehicles spread out, they move apart from each other. [V P] Felix… …   English dictionary

 • spread out — verb a) Become further apart. The police spread out to search a wider area. b) To place items further apart. Spread the cards out and then turn two of them over at random …   Wiktionary

 • spread-out — adjective especially spread in a fan shape (Freq. 2) the peacock s fanned tail the spread out cards • Syn: ↑fanned • Similar to: ↑distributed …   Useful english dictionary

 • spread out — phr verb Spread out is used with these nouns as the object: ↑blanket, ↑map, ↑net …   Collocations dictionary

 • spread out — lie down with your arms and legs apart    When you spread out on the sofa, there s no room for me …   English idioms

 • ˌspread ˈout — phrasal verb if people in a group spread out, they move away from one another so that they cover a large area …   Dictionary for writing and speaking English

 • spread out in area — index extend (enlarge) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»