Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

Быкаў

 • 1 індык

  lat. indic
  индюк, индейский петух
  * * *
  индюк, индейский петух
  * * *
  індык м.
  индюк (Meleagris gallopavo)

  Беларуска-расейскі слоўнік > індык

 • 2 разбэсціцца

  избаловаться, распуститься; развратиться, морально разложиться
  * * *
  гл.
  1) распуститься
  2) избаловаться
  3) развратиться
  4) морально разложиться

  || Каму яна патрэбна стала, зямля, даўно ўся сварка праз яе адпала, а міру з таго не пабольшала. Людзі разбэсціліся. Раней малады не мог дазволіць сабе прайсці міма старэйшага, каб не зняць шапкі, а цяпер гэтыя во маладыя знімаюць другім галовы разам з шапкамі. (В. Быкаў)

  * * *
  1) развратиться, морально разложиться;
  2) избаловаться

  Беларуска-расейскі слоўнік > разбэсціцца

 • 3 карбідка

  карбідка, -і ж. разм.
  Карбидная лампа.
  Маркін адарваўся ад папер, разы два міргнуў - яго твар з густаватай шчэццю пры скупым святле карбідкі выглядаў амаль чорным. Быкаў. У думках не раз пасылала (Алеся) вітанне Андрэю свайму. Пры цьмянай карбідцы вязала зімой рукавічкі яму. Прыходзька.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > карбідка

 • 4 латашыць

  латашыць незак., разм.
  Рвать без разбору, с жадностью, опустошая.
  Тыя, у садку, ужо ўзлезлі на другую яблыню, з кіславатымі невялічкімі яблыкамі, якімі было густа абсыпана сучча, і латашылі іх там у кішані і пілоткі. Быкаў. А як цвілі там, і каля дому на ўзлесках, пахучыя, як мёд, чаромхі! Кастусь нават шкадаваў, калі іх бязлітасна латашылі маладыя людзі на букеты. Якімовіч. А яны са Сцяпанам пачалі латашыць арэхі. Даніленка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > латашыць

 • 5 лявоніха

  лявоніха, -і ж.
  Беларусский народный танец; музыка к этому танцу.
  Толькі адзін Антось Байбак не хацеў злучацца з грамадою і не пераставаў араць пясок, крычучы, каб на яго пазіралі, бо ён паказваў, як даўней скакалі лявоніху. Колас. Перш выбіраў я вуліцы, дзе гуляла-жыло маё сонейка, дзе пыл «Лявоніхі» курыцца пад перазвоны гармоніка. Танк. Пятрок іграў доўга, пасля песняў узяўся за танцы і перайграў ім і казачка, і лявоніху, і страданіе. Быкаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > лявоніха

 • 6 екатаць

  екатаць незак., разм.
  Вопить, кричать, визжать от боли.
  Далёка-далёка екаталі сабакі. Дайнека. Верашчаў, крычаў, екатаў, прасіўся недзе Цяўлік. Стральцоў. Івашоў екатаў нешта і плакаў. Быкаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > екатаць

 • 7 глыж

  глыж, -а м. абл.
  Ком засохшей или замёрзшей земли.
  Як яго (чалавека) хутчэй прынізіць, кожны знойдзе ў сваім гусце - і адзін ударыць глыжам, камянём другі запусціць. Броўка. Зубкоў ад тых слоў яшчэ больш зацяўся, а Клімчанка шпурнуў у роў глыж. Быкаў. (Рэната) зрабіла некалькі крокаў і спынілася зноў, агледзеўшы сярод гліністых глыжоў, засыпаных попельным сіпаком, дужа знаёмы жоўты туфлік. Савіцкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > глыж

 • 8 бульбоўнік

  бульбоўнік (бульбянік), -а і -у м., зб. Картофельная ботва.
  А ў полі пастухі палілі бульбоўнік і пырнік і, калі асядала магутнае, шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу. Брыль. Аднойчы яна (Сцепаніда) трохі запазнілася ўстаць і таропка бегла па роснай сцяжыне ў бульбоўніку церез гароды. Быкаў. Пахне тугой, набрынялай зямлёй, бярозай і леташнім разапрэлым іржышчам ды бульбянікам. Мурашка. Чалавек прыгнуўся, прайшоў ад дарогі па бульбяніку крокаў з дваццаць і лёг паміж градак. Крапіва.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бульбоўнік

 • 9 бульбянік

  бульбоўнік (бульбянік), -а і -у м., зб. Картофельная ботва.
  А ў полі пастухі палілі бульбоўнік і пырнік і, калі асядала магутнае, шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу. Брыль. Аднойчы яна (Сцепаніда) трохі запазнілася ўстаць і таропка бегла па роснай сцяжыне ў бульбоўніку церез гароды. Быкаў. Пахне тугой, набрынялай зямлёй, бярозай і леташнім разапрэлым іржышчам ды бульбянікам. Мурашка. Чалавек прыгнуўся, прайшоў ад дарогі па бульбяніку крокаў з дваццаць і лёг паміж градак. Крапіва.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бульбянік

 • 10 засмужаны

  засмужаны, -ая, -ае. Затянутый дымкой, мглой.
  Вітаю цябе, мой слаўны верасень! Ты той жа ясны, ледзь-ледзь засмужаны. Вярцінскі. На шэрым засмужаным небасхіле з'явілася сіратлівае няяркае сонца. Быкаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > засмужаны

 • 11 вызверыцца

  вызверыцца зак., разм.
  Посмотреть со злостью, со зверским выражением.
  Бачачы, што напалохаць палоннага не ўдасца, ён (старшы канваір) дзіка вызверыўся сваёй кастлявай фізіяноміяй, яго вочы замуціліся шаленствам, і ён замахнуўся прыкладам. Быкаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > вызверыцца

 • 12 мядзведзяваты

  мядзведзяваты, -ая, -ае; разм. Похожий на медведя, напоминающий медведя.
  - Не мог знайсці якога праходу, торба, - вылаяўся ў думках сержант, убачыўшы, як той спачатку перакінуў цераз плот свой аўтамат, а пасля нязграбна пераваліў на вуліцу няўклюднае мядзведзяватае цела. Быкаў. Мажная прысадзістая постаць, нізка пасаджаная на плячах галава з кудлатымі валасамі вогненнага колеру, дужыя загарэлыя рукі рабілі яго нейкім мядзведзяватым. С.Александровіч. На лесвічнай пляцоўцы сустрэлі шырокага ў плячах мядзведзяватага мужчыну - дзядзькавага суседа. Ягоўдзік.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > мядзведзяваты

 • 13 зніякавець

  зніякавець зак.
  Почувствовать неловкость, растерянность.
  Пятрок зніякавеў таксама, але стараўся заставацца бадзёрым і не хацеў паверыць, што ад гэтай малечы можа быць якое няшчасце. Быкаў. Дзяўчаты зніякавелі, ім зарвала смех. Адамчык. (Мікалай) зіркнуў весела на суседа і зніякавеў: той згорбіўся, твар учарнелы, пабялелыя пальцы не адарваць ад біла. Тычына.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > зніякавець

 • 14 падворак

  падворак, -рка м., разм.
  Двор около дома.
  У істопцы яны з'елі рэшту таго куліча з малаком, і Пятрок пайшоў на падворак. Быкаў. Падмецены чыста падворак, ніякай нідзе пацярухі... Русецкі. Калі ўжо не мог валачы ног ды пачуў пеўняў і зразумеў, што ўжо раніца, выбраў хутар, які стаяў далей ад іншых, падкраўся да падворка, залез у гумно. Карпюк.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > падворак

 • 15 фальварковец

  фальварковец, -оўца м., разм.
  Житель или владелец фольварка.
  Касцёл для фальваркоўца аставаўся вызначэннем не веравызнання, а нацыянальнасці... Чорны. Раней дык з вясны (Пётра) выпраўляўся ў заробкі, батрачыць на фальваркоўцаў, цяпер жа было невядома, якія дзе будуць заробкі, ды і стаў не халасты - жанаты. Быкаў....Нейкі фальварковец, стоячы ў натоўпе такіх самых, як і ён, і чакаючы, калі закончыцца імша ў касцёле, даводзіў гучна, што той, хто быў нічым, той і будзе нічым, бо з нічога не атрымаецца нешта. Тычына.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > фальварковец

 • 16 палазня

  палазня, -і ж.
  Дорога, проложенная полозьями.
  Узмежкам, палазнёй, лядком за словам быкаўскім, радком, не ўзяўшы ў правадыркі стому, іду, вяртаюся дадому. Барадулін. Нарэшце, упёршыся полазам у вялікі камень, што ляжаў збоку палазні, воз спыніўся, так і не з'ехаўшы з пагорка. Сіпакоў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > палазня

 • 17 ашчаперыць

  ашчаперыць зак., разм.
  Сильно обхватить, обнять.
  ...І тады Рыбак спрытна ашчаперыў яе за шыю, адчуўшы на момант нейкую паўзабытую, ледзь не дзіцячую радасць здабычы. Быкаў....Мальвінка думала: вось ён вып'е гэтую шклянку, занюхае скарыначкай хлеба, падымецца з-за стала, ашчаперыць яе, маленькую, дужымі рукамі і пацалуе. Сабаленка. Ашчаперыў (Міхась) рукамі скроні, і можа адзін толькі бог ведае, якія думкі віліся ў яго галаве. Сачанка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > ашчаперыць

 • 18 капейчына

  капейчына, -ы ж. разм.
  Небольшие денежные средства.
  ...Здаўна ад яек быў увесь яе грашовы набытак, якая капейчына, заўжды патрэбная ў гаспадарцы. Быкаў. Бо нездарма ж вярнуўся чалавек з-за акіяну, куды быў кінуўся шукаць лепшага жыцця і лягчэйшай капейчыны, на бацькаў нешырокі загон... Лужанін. Таксама нейкую капейчыну прывязе. Губарэвіч. Ды і я якую капейчыну табе на яго перакіну. Даніленка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > капейчына

 • 19 знерухомець

  знерухомець зак.
  Стать неподвижным.
  Усё знясілела і знерухомела, нішто нідзе не шурхне, нават лісток на неспакойнай прырэчнай таполі і той не можа зварухнуцца. Лужанін. Касцы знерухомелі, бліжнія моўчкі ўторкнулі ў пожню косы, дальнія яшчэ дакошвалі рады, але па адным ішлі да ельніку - ужо зразумелі, што сталася. Быкаў. Другі раз вярнуўшыся ў двор, зачыніў на жардзіну вароты, на кручок - хвортку, падышоў да плота, каб пералезці цераз яго на вуліцу, ускінуў на плот рукі і знерухомеў: на слупе сядзела кошка. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > знерухомець

 • 20 захлеўе

  захлеўе, -я, н. абл.
  Место за хлевом.
  Карніла падвярнуў перадок калёс і памалу павёў каня ля тыну ў захлеўе... Быкаў. (Ніна) абшукала ўсе блізшыя заплоцці ды захлеўі. Лобан. А толькі прымеркнецца, агародамі па захлеўю, нібы злодзей, зноў крадзецца ў каноплі. Сачанка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > захлеўе

См. также в других словарях:

 • Быка за рога — Разг. Экспрес. Решительно, энергично и сразу с самого главного (начинать действовать); брать быка за рога. С Валькой разговор короткий, сразу быка за рога: Твоя работа? Говори!.. И чего я такого сказала? бледнеет подруга (С. Муравкин. Шито крыто) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • Час Быка — У этого термина существуют и другие значения, см. Час Быка (значения). Час Быка «Час Быка». Первое отдельное издание Автор: Иван Ефремов …   Википедия

 • Роман Час Быка — Час Быка «Час Быка». Первое отдельное издание Автор: Иван Ефремов Жанр: Научная фантастика Язык оригинала: русский Оригинал издан: 1970 Издательство: «Молодая Гвардия» …   Википедия

 • Час Быка (роман) — Час Быка «Час Быка». Первое отдельное издание Автор: Иван Ефремов Жанр: Научная фантастика Язык оригинала: русский Оригинал издан: 1970 Издательство: «Молодая Гвардия» …   Википедия

 • Час быка — «Час Быка». Первое отдельное издание Автор: Иван Ефремов Жанр: Научная фантастика Язык оригинала: русский Оригинал издан: 1970 Издательство: «Молодая Гвардия» …   Википедия

 • БРАТЬ БЫКА ЗА РОГА — кто Смело приступать к самому существенному, сразу начинать делать самое главное. Подразумевается, как правило, сложное или ответственное дело. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общим делом лиц (Х) сразу уверенно начинает… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВЗЯТЬ БЫКА ЗА РОГА — кто Смело приступать к самому существенному, сразу начинать делать самое главное. Подразумевается, как правило, сложное или ответственное дело. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общим делом лиц (Х) сразу уверенно начинает… …   Фразеологический словарь русского языка

 • СХВАТИТЬ БЫКА ЗА РОГА — кто Смело приступать к самому существенному, сразу начинать делать самое главное. Подразумевается, как правило, сложное или ответственное дело. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общим делом лиц (Х) сразу уверенно начинает… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ХВАТАТЬ БЫКА ЗА РОГА — кто Смело приступать к самому существенному, сразу начинать делать самое главное. Подразумевается, как правило, сложное или ответственное дело. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общим делом лиц (Х) сразу уверенно начинает… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Похищение быка из Куальнге — «Угон быка из Куалнге» (ирл. Táin Bó Cúailnge, англ. The Cattle Raid of Cooley или The Táin; в русском языке имеются по крайней мере два варианта названия: «Угон быка из Куалнге» («Библиотека всемирной литературы») и «Похищение быка из… …   Википедия

 • Похищение Быка из Куальнге — Угон быка из Куалнге (ирл. Táin Bó Cúailnge , англ. The Cattle Raid of Cooley или The Táin; в русском языке имеются по крайней мере два варианта названия: Угон быка из Куалнге (Библиотека всемирной литературы) и Похищение быка из Куальнге… …   Википедия

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»