Перевод: с белорусского на русский

с русского на белорусский

Брыль

 • 1 брыль

  брыль, -я м.
  Шляпа с полями (чаще всего соломенная).
  Я на панскі капялюш брыль свой не змяняю. Колас. Брыля гаспадар не шкадаваў, бо той брыль быў надта ўжо стары, запэцканы і ў дзірках: дастаўся ён гаспадару шмат год таму назад ад старэнькага дзяка-нябожчыка за нейкія паслугі. Гарэцкі. Чалавек у брылі пераглянуўся са сваім чорнабародзенькім сынам... Машара.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > брыль

 • 2 брыль

  lat. brile
  шляпа с полями; козырёк
  * * *
  1) козырёк;
  2) шляпа с полями
  * * *
  брыль м.
  соломенная шляпа

  Беларуска-расейскі слоўнік > брыль

 • 3 брыль

  козырёк, козырька род.

  Беларуска-расейскі слоўнік: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія > брыль

 • 4 зашмат

  зашмат прысл.
  Слишком много; больше, чем нужно.
  А таго, што сказала Тоніна мама, тады было ўжо зашмат. Брыль. Праўда, Радзівона тады трохі здзівіла, што гэтых «праціўнікаў» сярод бешанковіцкіх сялян апынулася ажно зашмат. Чыгрынаў. Выказвалі мору зашмат падзяк: хто срэбнай манетай, а хто дык ў хвалі шыбаў мядзяк. Русецкі.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > зашмат

 • 5 крынічыць

  крынічыць незак.
  Бить ключом.
  Пасля, калі Толя ўбачыў на грудзях Максіма, вельмі блізка над сэрцам, прадзёртую куляй разорку, з якой неўтаймавана крынічыла кроў, хлопец падумаў, што ранены, відаць, страляў з адной рукі. Брыль. І ці не з такіх вось багдановічаўскіх радкоў будзе крынічыць наша гістарычная проза... Клышка.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > крынічыць

 • 6 нішчымны

  нішчымны, -ая, -ае.
  Ничем не сдобренный, без ничего.
  Місачка бульбянога супу, акрайчык хлеба і марная скварачка - гэта ж толькі на трошкі больш за ўчарашні юдаўскі пачастунак (кубачак кавы і недаедзеная тоненькая лустачка са шмальцам), за той другі кавалак хлеба (нішчымнага). Брыль....Астатнія дні іх кармілі рэдзенькім, як вада, нішчымным крупнікам, не даючы нават кавалачка хлеба... Адамчык. Гэтую думку выказала Ярына, падаючы нам гарнушак з нішчымнай заціркай. Бажко.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > нішчымны

 • 7 пампаваць

  пампаваць незак.
  Качать или перекачивать что-либо помпой.
  ...Заўзята пампавалі ўчатырох, а Галаскок накіроўваў напорны струмень вады ў найбольш зыркія языкі полымя, час-часом адвільваючы і, нібы незнарок, абліваючы вадою тых, хто трапляў у сферу яго дзеяння. Крапіва. Раней, пакуль я сам не паехаў, Кураўка мяне пераконваў, што Туркі ішлі са сваёю торбай не ў чайную з усімі, а да помпы на плошчы, адзін пампаваў ваду, а другі запіваў ёю хлеб, а потым, на змену, другі. Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > пампаваць

 • 8 бывалец

  бывалец, -льца м., разм.
  Бывалый человек.
  ...Як добры бацька з далёкай дарогі, вярнуўся ў хату - так здавалася - спакойна мудры бывалец Караленка... Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бывалец

 • 9 дзеравяшкі

  дзеравяшкі, -ак, адз. няма.
  Обувь, выдолбленная из куска дерева, или на деревянной подошве.
  Яна (Эльзі) праляскала некалькі крокаў па непадмеценым бруку маленькімі спрытнымі дзеравяшкамі і, усміхнуўшыся Алесю, павіталася... Брыль. Лагерную паласатую адзежыну яна (дзяўчынка) недзе абмяняла на старэнькую спаднічку і кофтачку з латанымі рукавамі. Асталіся толькі дзеравяшкі. Каб не спадалі з нагі, яна іх падвязала вяровачкай. Хомчанка. Падумалася, што хутка ўжо зіма, золка стане нагам і трэба будзе ці збіваць дзеравяшкі, якія расшчапіліся вясною, ці рабіць новыя драўляныя падэшвы і прыбіваць да іх верх ад якіх старых чаравікаў. Сіпакоў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > дзеравяшкі

 • 10 мурог

  мурог, мурагу м.
  1. Суходольное сенокосное угодье.
  За шэрым схіленым парканам скрыпіць пясок сырых дарог, спадае медны ліст каштанаў на жоўты стоптаны мурог. Танк. Дзед і ўнучка сышлі з дарогі і прыселі на мурог каля бярозы. Краўчанка.
  2. Сено из суходольной травы.
  Каню Мікіта прынёс аднаго мурагу... Колас. Адкалываліся ды адрыпелі на калдобінах духмяныя вазы мурагу, жыта, ячменю, лёну. Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > мурог

 • 11 ламачына

  ламачына, -ы ж.
  1. Обломок дерева.
  І толькі тады, калі спатыкнулася на ламачыну трэці раз і ледзь-ледзь не ўпала, Ліда пайшла спакайней, тулячы дачушку да задыханых, усхваляваных грудзей. Брыль. Ён (стары) сядзіць перад ачахлым вогнішчам на ламачыне: у ватоўцы, босы, па костачкі ў прысаку. Карамазаў.
  2. разм. Поломанная, испорченная вещь.
  Яны апрануліся, нават не памыўшыся, і, узяўшы вінтоўку, нейкую ламачыну, пайшлі, сказаўшы, што вернуцца можа сёння, а можа і заўтра. Асіпенка. Сам Сухавей сядзеў на нейкай фатаграфскай ламачыне, а поплеч стаяла Марыля, паклаўшы мужу руку на плячо. Тычына.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > ламачына

 • 12 бульбоўнік

  бульбоўнік (бульбянік), -а і -у м., зб. Картофельная ботва.
  А ў полі пастухі палілі бульбоўнік і пырнік і, калі асядала магутнае, шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу. Брыль. Аднойчы яна (Сцепаніда) трохі запазнілася ўстаць і таропка бегла па роснай сцяжыне ў бульбоўніку церез гароды. Быкаў. Пахне тугой, набрынялай зямлёй, бярозай і леташнім разапрэлым іржышчам ды бульбянікам. Мурашка. Чалавек прыгнуўся, прайшоў ад дарогі па бульбяніку крокаў з дваццаць і лёг паміж градак. Крапіва.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бульбоўнік

 • 13 бульбянік

  бульбоўнік (бульбянік), -а і -у м., зб. Картофельная ботва.
  А ў полі пастухі палілі бульбоўнік і пырнік і, калі асядала магутнае, шыпучае полымя, пяклі ў прыску салодкую духавітую бульбу. Брыль. Аднойчы яна (Сцепаніда) трохі запазнілася ўстаць і таропка бегла па роснай сцяжыне ў бульбоўніку церез гароды. Быкаў. Пахне тугой, набрынялай зямлёй, бярозай і леташнім разапрэлым іржышчам ды бульбянікам. Мурашка. Чалавек прыгнуўся, прайшоў ад дарогі па бульбяніку крокаў з дваццаць і лёг паміж градак. Крапіва.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > бульбянік

 • 14 папоўніцы

  папоўніцы, прысл. разм.
  Набивая полный рот (есть).
  Хлеб кусалі папоўніцы і, моцна сёрбаючы, праганялі яго квасам. Крапіва. Смачна апёкшы рот і ўсё нутро пахучай, моцнай вадкасцю, Іван пачаў жаваць папоўніцы. Брыль. Дзяўчынка схапіла хлеб і пачала есці яго папоўніцы. Якімовіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > папоўніцы

 • 15 куфель

  куфель (кухаль) куфель, -фля кухаль, -хля м.
  Бокал для пива.
  На радасцях забеглі ў нейкую сталовую каля Рыбнага рынку ды выпілі па куфлю піва, хоць я і не люблю гэтага пітва. Танк. Па шкле куфля аплывала белая пена і шляпалася пад ногі. Лобан....Выняў з партфеля падрыхтаваны Янкам бутэрброд, заказаў і выпіў кухаль піва. Брыль. Ён (чалавек) мяне зразумеў і на мыліцы сігануў да акенца, у якім заўважыў кухлі з півам. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > куфель

 • 16 кухаль

  куфель (кухаль) куфель, -фля кухаль, -хля м.
  Бокал для пива.
  На радасцях забеглі ў нейкую сталовую каля Рыбнага рынку ды выпілі па куфлю піва, хоць я і не люблю гэтага пітва. Танк. Па шкле куфля аплывала белая пена і шляпалася пад ногі. Лобан....Выняў з партфеля падрыхтаваны Янкам бутэрброд, заказаў і выпіў кухаль піва. Брыль. Ён (чалавек) мяне зразумеў і на мыліцы сігануў да акенца, у якім заўважыў кухлі з півам. Карамазаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > кухаль

 • 17 цялеж

  цялеж, целяжа м. абл.
  Короткое и толстое бревно из комля.
  Косцік ізноў падперазаўся пілой, узяў на плечы пярэсты бярозавы цялеж, і яны пайшлі па снезе ў той бок, дзе была вёска. Брыль. Цыскало - высокі, плячысты, бы дуб-волат, а сынок яго меншы - нізенькі, тоўсценькі, як цялеж, не ў бацькаву радню ўдаўся - у матчыну. Капыловіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > цялеж

 • 18 драціна

  драціна, -ы ж. разм.
  Кусок проволоки; отдельная нить проволоки.
  Сад быў абгароджаны стаячым плотам з кароткіх аполкаў, па якіх зверху цягнуліся, адна над другой, дзве калючыя драціны. Чорны. Над сталом вісіць на драціне закураная лямпа. Танк. Драціны спраўна перакусваюцца ножніцамі і адна за адной падаюць у снег. Брыль.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > драціна

 • 19 улежаны

  улежаны, -ая, -ае. Ставший пригодным к употреблению в результате долгого лежания (о фруктах, овощах).
  Паласавацца б нам хоць раз удосталь улежанымі дзічкамі... Брыль. Пахла гарэлым торфам, агуркамі і ўлежанымі яблыкамі. Пташнікаў.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > улежаны

 • 20 навуковец

  навуковец, -оўца м., разм.
  Человек, занимающийся наукой.
  Зяць яго, вядомы навуковец і паэт з першага пакалення беларускіх савецкіх інтэлігентаў, гадоў некалькі быў маім суседам па пад'ездзе. Брыль. Замяніла (аспірантка) іншым, новым сказам з артыкула, пацверджанага аўтаравым подпісам і аўтаравым званнем навукоўца. Янкоўскі. Цалюткімі днямі на калгасных палях сунуцца ўслед за грузавымі машынамі купкі вучняў, студэнтаў, рабочых, навукоўцаў... Гігевіч.

  Беларуска-расейскі слоўнік безэквівалентнай лексікі > навуковец

См. также в других словарях:

 • брыль — сущ., кол во синонимов: 2 • козырек (8) • шляпа (57) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • БРЫЛЬ — соломенная широкополая шляпа у белорусов и украинцев …   Этнографический словарь

 • брыль — брыль, соломенная широкополая шляпа у белорусов и украинцев …   Энциклопедия «Народы и религии мира»

 • Брыль Я. — Янка Брыль Янка Брыль Файл:Janka Bryl.jpg белорусский писатель Дата рождения: 4 августа 1917 Место рождения …   Википедия

 • Брыль — У этого термина существуют и другие значения, см. Брыль (значения) …   Википедия

 • Брыль — БРЫЛАСТОВ БРЫЛЕВ БРЫЛИН БРЫЛЬ Брыла губы, брыластый человек с толстыми губами.. (Э) Брыль белрусская или украинская фамилия. Но в словаре Даля есть и другое значение слова брыль, брыли окружность, края опушки и шляпа сширокими полями. Тогда в… …   Русские фамилии

 • Брыль —         Янка (Иван Антонович) [р. 22.7(4.8).1917, Одесса], белорусский советский писатель. Участник партизанской борьбы в Белоруссии в период Великой Отечественной войны. Автор рассказов и повестей: «В Заболотье светает» (1950; Государственная… …   Большая советская энциклопедия

 • БРЫЛЬ — Иван Брылик, мещанин Хмельницкий, зап. 1565. Арх. VII, 2, 137. Еско Брыль, крестьянин, зап. 1687. Арх. VI, 1, 176 (пр.) …   Биографический словарь

 • Брыль (значения) — Брыль Брыль  соломенная шляпа с прямыми широкими полями Брыль, Николай Харлампиевич  Герой Советского Союза. Брыль, Янка Брыль (англ. Bree)  один из существующих переводов английского названия посёлка Пригорье из книг Толкина… …   Википедия

 • Брыль Янка — (Иван Антонович) [р. 22.7(4.8).1917, Одесса], белорусский советский писатель. Участник партизанской борьбы в Белоруссии в период Великой Отечественной войны. Автор рассказов и повестей: «В Заболотье светает» (1950; Государственная премия СССР,… …   Большая советская энциклопедия

 • БРЫЛЬ Янка — (Иван Антонович) (1917 25 июля 2006), белорусский писатель, народный писатель Белоруссии (1981). Повесть «В Заболотье светает» (1950), сборники рассказов «Мой край родной» (1960). «Еще раз первый снег» (1977), сборник лирических миниатюр «Горсть… …   Энциклопедический словарь

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»