Перевод: с испанского на болгарский

(object)+(de+viaje)

 • 1 alrededor

  1. adv 1) наоколо; около, околовръст; viaje alrededor del mundo околосветско пътуване; 2) разг. около, горе-долу; 2. m pl околности.

  Diccionario español-búlgaro > alrededor

 • 2 cheque

  m чек; cheque al portador икон. чек на приносител; cheque cruzado икон. анулиран чек; cheque de viaje (de viajero) икон. туристически чек; cheque nominativo икон. поименен чек; cheque sin fondos икон. чек без покритие; talonario de cheques чекова книжка.

  Diccionario español-búlgaro > cheque

 • 3 compañero

  m 1) другар; compañero de clase съученик; compañero de trabajo колега; compañero de viaje спътник; 2) компаньон, партньор; съученик, колега; 3) прен. нещо, което подхожда на друго, образува комплект.

  Diccionario español-búlgaro > compañero

 • 4 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 5 gasto

  m 1) разход, изразходване; 2) износване, изтъркване; 3) pl разходи, разноски; hacer el gasto de la conversación a) прен. поддържам разговор; б) поемам разходите, издръжката; cubrir gastos връщам си разходите; gastos corrientes икон. текущи разходи; gasto de explotación икон. експлоатационни разходи; gasto imprevistos икон. непредвидени разходи; gasto de mantenimiento икон. разходи по поддръжката; gasto de transporte икон. транспортни разходи; gasto de viaje икон. командировъчни; gasto generales икон. общи разходи; gasto de residencia квартирни.

  Diccionario español-búlgaro > gasto

 • 6 negocio

  m 1) занятие, работа; encargado de negocios шарже д'афер (дипломат); 2) сделка, бизнес; negocio sucio разг. далавера, нечиста сделка; 3) търговия; 4) доход, печалба; изгода, облага; 5) преговори; 6) проблем, искане; concertar un negocio сключвам сделка; hombre de negocios делови човек; предприемач; бизнесмен; viaje de negocios делово пътуване; negocio redondo прен., разг. успешен, доходен бизнес или сделка.

  Diccionario español-búlgaro > negocio

 • 7 ufo1

  m (англ.) (Unidentified Flying Object/Objeto volante no identificado (OVNI)) НЛО ( Неидентифициран летящ обект).

  Diccionario español-búlgaro > ufo1

См. также в других словарях:

 • Viaje al Parnaso — (or Viaje del Parnaso ) ( es. Journey to Parnassus) is a poetic work by Miguel de Cervantes, generally rated as his second greatest work after the novel Don Quixote . It was first published in 1614, two years before the author s death.The chief… …   Wikipedia

 • Simple Object Access Protocol — SOAP estructura SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Este protocolo deriva de un protocolo creado por… …   Wikipedia Español

 • literature — /lit euhr euh cheuhr, choor , li treuh /, n. 1. writings in which expression and form, in connection with ideas of permanent and universal interest, are characteristic or essential features, as poetry, novels, history, biography, and essays. 2.… …   Universalium

 • Differences between Spanish and Portuguese — Although Portuguese and Spanish are closely related, to the point of having a considerable degree of mutual intelligibility, there are also important differences between them, which can pose difficulties for people acquainted with one of the… …   Wikipedia

 • Expedición Fram — Saltar a navegación, búsqueda El Fram zarpó de Bergen el 2 de julio de 1893, con destino al océano Ártico …   Wikipedia Español

 • Expedición de Lewis y Clark — Lewis (Izquierda) y Clark (Derecha). La expedición de Lewis y Clark (1804 06), comandada por Meriwether Lewis y William Clark, fue la primera expedición terrestre que partiendo desde el Este de Estados Unidos alcanzó la costa del Pacífico y… …   Wikipedia Español

 • George Vancouver — Retrato de George Vancouver (artista desconocido) …   Wikipedia Español

 • Comercio marítimo de pieles — La costa Noroeste durante la época del del comercio marítimo de pieles, de 1790 a 1840 Se conoce como comercio marítimo de pieles al comercio de pieles marinas capturadas en la costa del Pacífico Noroeste desde mediados del siglo XVIII hasta… …   Wikipedia Español

 • Miguel de Cervantes — Cervantes redirects here. For other uses, see Cervantes (disambiguation). Miguel Cervantes Born Miguel de Cervantes Baptised 9 October 1547 (birth date unknown) Alcalá de Henares, Castile (Galician family) …   Wikipedia

 • Chavacano language — Philippine Creole Spanish Chavacano or Chabacano Spoken in  Philippines Region …   Wikipedia

 • Grammatical gender — This article is about noun classes. For uses of language associated with men and women, see Language and gender. For methods of minimizing the use of gendered forms, see Gender neutral language. For other uses, see Gender (disambiguation).… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.