Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

add

 • 1 надвязывать (I) > надвязать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > надвязывать (I) > надвязать (I)

 • 2 вписывать (I) > вписать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) درج کردن، جا انداختن، الحاق کردن، در جوف چیزی گذاردن، جا دادن، داخل کردن، در میان گذاشتن
  ............................................................
  2. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt.) محاط ساختن، حک کردن، نوشتن، نقش کردن، حجاری کردن روی سطوح و ستونها، حکاکی کردن، ثبت کردن

  Русско-персидский словарь > вписывать (I) > вписать (I)

 • 3 добавлять (I) > добавить (II)

  فعل add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > добавлять (I) > добавить (II)

 • 4 додавать (I) > додать (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > додавать (I) > додать (I)

 • 5 докладывать (I) > доложить (II) II

  فعل add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > докладывать (I) > доложить (II) II

 • 6 дописывать (I) > дописать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > дописывать (I) > дописать (I)

 • 7 досыпать (I) (нсв и св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > досыпать (I) (нсв и св) II

 • 8 забелить (II) (св)

  ............................................................
  (vt.) سفید کردن، سفیدشدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забелить (II) (св)

 • 9 набавлять (I) > набавить (II)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > набавлять (I) > набавить (II)

 • 10 наддавать (I) > наддать (I)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (vt.) بالا بردن، افزودن، زیاد کردن، بلند کردن

  Русско-персидский словарь > наддавать (I) > наддать (I)

 • 11 надстраивать (I) > надстроить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > надстраивать (I) > надстроить (II)

 • 12 намешивать (I) > намешать (I)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & vi.) آمیختن، مخلوط کردن، بهم پیوستن، مخلوط شدن، آمیزش کردن، دخالت کردن

  Русско-персидский словарь > намешивать (I) > намешать (I)

 • 13 начислять (I) > начислить (II)

  فعل add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > начислять (I) > начислить (II)

 • 14 подбавлять (I) > подбавить (II)

  فعل add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > подбавлять (I) > подбавить (II)

 • 15 подбрасывать (I) > подбросить (II)

  ............................................................
  (v.) بلند کردن، کناره گیری کردن از، قی کردن
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  3. jolt
  (vt. & vi. & n.) تکان دادن، دست انداز داشتن، تکان خوردن، تکان، تلق تلق، ضربت، یکه
  ............................................................
  (past: shook ; past participle: shaken
  (vt. & vi. & n.) ارتعاش، تکان، لرزش، تزلزل، لرز، تکان دادن، جنباندن، آشفتن، لرزیدن
  ............................................................
  5. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی

  Русско-персидский словарь > подбрасывать (I) > подбросить (II)

 • 16 подкладывать (I) > подложить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  3. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین

  Русско-персидский словарь > подкладывать (I) > подложить (II)

 • 17 подливать (I) > подлить (II)

  فعل add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)

  Русско-персидский словарь > подливать (I) > подлить (II)

 • 18 подписывать (I) > подписать (I)

  ............................................................
  1. sign
  (vt. & n.) نشان، نشانه، علامت، اثر، صورت، آیت، تابلو، اعلان، امضاء کردن، امضاء، نشان گذاشتن، اشاره کردن
  ............................................................
  2. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (past: wrote ; past participle: written
  (vt.) نوشتن، تالیف کردن، انشا کردن، تحریر کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصویب کردن، تصدیق کردن، صحه گذاردن، آبونه شدن، متعهد شدن، تقبل کردن

  Русско-персидский словарь > подписывать (I) > подписать (I)

 • 19 подрисовывать (I) > подрисовать (I)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подрисовывать (I) > подрисовать (I)

 • 20 подсыпать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подсыпать (I) (нсв и св)

См. также в других словарях:

 • add — W1S1 [æd] v ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(put with something else)¦ 2¦(count)¦ 3¦(increase)¦ 4¦(say more)¦ 5¦(give a quality)¦ 6 add(ed) to that/this 7 add weight to something 8 to add insult to injury 9 add fuel to the fire/flames …   Dictionary of contemporary English

 • add — [ æd ] verb *** 1. ) transitive to put something with another thing or group of things: When the sauce is thick, add the cheese. add something to something: They ve added two major companies to their impressive list of clients. Here s another… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • add-on — ˈadd on noun [countable] 1. MARKETING a product that is sold to be used with another product: • You can have legal insurance as an add on to a household policy. 2. COMPUTING a piece of equipment or software that you connect to a computer, usually …   Financial and business terms

 • add-on’as — Bendroji  informacija Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, add on. Pateikta: 2014 10 17. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: papildomas kompiuterinės programos, kompiuterio ar jo įtaiso elementas,… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • Add — Add, v. t. [imp. & p. p. {Added}; p. pr. & vb. n. {Adding}.] [L. addere; ad + dare to give, put. Cf. {Date}, {Do}.] 1. To give by way of increased possession (to any one); to bestow (on). [1913 Webster] The Lord shall add to me another son. Gen.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • add — add1 [ad] vt. [ME adden < L addere, to add < ad , to + dare, to give] 1. to join or unite (something) to something else so as to increase the quantity, number, size, etc. or change the total effect [to add a wing to the building, to add… …   English World dictionary

 • Add N to (X) — Жанр Электронная музыка, электроклэш, пост рок Годы 1994–2003 Страна …   Википедия

 • add — 1 Add, sum, total, tot, cast, figure, foot share the meaning to find or represent the amount reached by putting together arithmetically a series of numbers or quantities, and are commonly followed by up. Add is both the common and the technical… …   New Dictionary of Synonyms

 • Add-on — may refer to: * Add on (Mozilla), a software bundle that allows the user to extend and customize Mozilla based applications. ** Mozilla Add ons, the official Mozilla Foundation website that acts as a repository for add ons for Mozilla based… …   Wikipedia

 • Add-on — В «Викисловаре» есть статья «add on» Add on: В проектах Mozilla: дополнение (например, расширение) Mozilla Add ons хостинг для этих дополнений. Microsoft Flight Simulator add ons …   Википедия

 • AdD — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»