Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

call

 • 1 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 2 отзывать (I) > отозвать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  [ call off: ـ(v.) منحرف کردن، صرفنظر کردن]
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیاد آوردن، فراخواندن، معزول کردن

  Русско-персидский словарь > отзывать (I) > отозвать (I) I

 • 3 перекличка

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перекличка

 • 4 подзывать (I) > подозвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  احضار برای فعالیت های نظامی، دستور ارسال گزارش، شیپور احضار، بخاطر آوردن، تذکر دادن، جمع کردن
  ............................................................
  (vt.) اشاره، اشاره کردن (باسریادست)، با اشاره صدا زدن

  Русско-персидский словарь > подзывать (I) > подозвать (I)

 • 5 призыв

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف
  ............................................................
  (n.) خروش، نعره، ورد، تکیه کلام، شعار، آرم
  ............................................................
  ............................................................
  (draught)
  (vt. & n.) (انگلیس) آماده کردن، از بشکه ریختن، حواله، برات، برات کشی، طرح، مسوده، پیش نویس، (نظ.) برگزینی، انتخاب، چرک نویس، طرح کردن

  Русско-персидский словарь > призыв

 • 6 призывать (I) > призвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  احضار برای فعالیت های نظامی، دستور ارسال گزارش، شیپور احضار، بخاطر آوردن، تذکر دادن، جمع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سرباز وظیفه، مشمول نظام کردن
  ............................................................
  (draught)
  (vt. & n.) (انگلیس) آماده کردن، از بشکه ریختن، حواله، برات، برات کشی، طرح، مسوده، پیش نویس، (نظ.) برگزینی، انتخاب، چرک نویس، طرح کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف

  Русско-персидский словарь > призывать (I) > призвать (I)

 • 7 созывать (I) > созвать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt.) دعوت کردن، طلبیدن، خواندن، وعده گرفتن، مهمان کردن، وعده دادن
  ............................................................
  4. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آمدن، دورهم جمع شدن، جمع کردن، تشکیل جلسه دادن، هم آیش کردن
  ............................................................
  6. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > созывать (I) > созвать (I)

 • 8 будить (II) > разбудить (II)

  ............................................................
  1. wake
  (past: waked, woke ; past participle: waked, woken
  (v.) بیداری، شب زنده داری، شب نشینی، احیاء، شب زنده داری کردن، از خواب بیدار کردن، رد پا، دنباله کشتی
  ............................................................
  2. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن

  Русско-персидский словарь > будить (II) > разбудить (II)

 • 9 величать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > величать (I) (нсв)

 • 10 визит

  ............................................................
  (vt. & n.) دیدن کردن از، ملاقات کردن، زیارت کردن، عیادت کردن، سرکشی کردن، دید و بازدید کردن، ملاقات، عیادت، بازدید، دیدار
  ............................................................
  2. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی

  Русско-персидский словарь > визит

 • 11 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 12 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 13 вызов

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خواست برو، احضاریه، احضار، دعوت
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (n.) مبارزه طلبی، دعوت به جنگ، بی اعتنایی، مخالفت، مقاومت، اعتراض

  Русско-персидский словарь > вызов

 • 14 вызывать (I) > вызвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  2. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (adj. & vt.) بیدرنگ، سریع کردن، به فعالیت واداشتن، برانگیختن، سریع، عاجل، آماده، چالاک، سوفلوری کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن

  Русско-персидский словарь > вызывать (I) > вызвать (I)

 • 15 выкликать (I) > выкликнуть (I)

  فعل call out

  Русско-персидский словарь > выкликать (I) > выкликнуть (I)

 • 16 звать (I) > позвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  2. ask
  (vt. & vi.) پرسیدن، جویا شدن، خواهش کردن، برای چیزی بی تاب شدن، طلبیدن، خواستن، دعوت کردن
  ............................................................
  (vt.) دعوت کردن، طلبیدن، خواندن، وعده گرفتن، مهمان کردن، وعده دادن

  Русско-персидский словарь > звать (I) > позвать (I)

 • 17 звонить (II) > позвонить (II)

  ............................................................
  1. ring
  (past: rang ; past participle: rung
  (v.) حلقه، زنگ زدن، احاطه کردن، محفل، گروه، انگشتر، میدان، عرصه، گود، جسم حلقوی، طوقه، صحنه ورزش، چرخ خوردن، حلقه زدن، گرد آمدن، زنگ اخبار، صدای زنگ تلفن، طنین، ناقوس
  ............................................................
  2. toll
  (v.) باج، باج راه، راهداری، نواقل، عوارض، تحمل خسارت، تعداد تلفات جنگی، ضایعه، صدای طنین زنگ یا ناقوس، طنین موزون، باصدای ناقوس یا زنگ اعلام کردن، هزینه
  ............................................................
  ............................................................
  احضار برای فعالیت های نظامی، دستور ارسال گزارش، شیپور احضار، بخاطر آوردن، تذکر دادن، جمع کردن

  Русско-персидский словарь > звонить (II) > позвонить (II)

 • 18 зов

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف
  ............................................................
  2. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی

  Русско-персидский словарь > зов

 • 19 клич

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف

  Русско-персидский словарь > клич

 • 20 кричать (II) (нсв)

  ............................................................
  1. cry
  (vt. & n.) فریاد زدن، داد زدن، گریه کردن، صدا کردن، فریاد، گریه، خروش، بانگ، بانگ زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فریاد، داد، جیغ، فغان، فریاد زدن، جیغ زدن، داد زدن
  ............................................................
  3. bawl
  (v.) داد زدن، فریاد زدن، گریه (باصدای بلند)
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جیغ زدن، ناگهانی گفتن، جیغ
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جیغ زدن (مثل بعضی از پرندگان)، فریاد دلخراش زدن، جیغ، فریاد
  ............................................................
  7. yell
  (vt. & vi. & n.) فریاد زدن، نعره کشیدن، صدا، نعره، هلهله
  ............................................................
  8. bray
  (v.) عرعر کردن، عرعر
  ............................................................
  9. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (v.) اصرار کردن، پیش آمدگی داشتن، جلو آمدن، متحمل شدن
  ............................................................
  (vt.) اعلان کردن، علنا اظهار داشتن، جار زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кричать (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • call — call …   Dictionnaire des rimes

 • Call — (k[add]l), v. t. [imp. & p. p. {Called} (k[add]ld); p. pr. & vb. n. {Calling}] [OE. callen, AS. ceallian; akin to Icel. & Sw. kalla, Dan. kalde, D. kallen to talk, prate, OHG. kall[=o]n to call; cf. Gr. ghry ein to speak, sing, Skr. gar to praise …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — 1 vt 1: to announce or recite loudly call ed the civil trial list 2: to admit (a person) as a barrister was call ed to the bar 3: to demand payment of esp. by formal notice call …   Law dictionary

 • Call on Me — «Call on Me» …   Википедия

 • call — [kôl] vt. [ME callen < Late OE ceallian & or < ON kalla < IE base * gal , to scream, shriek > Brythonic galw, call, Ger klage & (?) MIr gall, swan] 1. to say or read in a loud tone; shout; announce [to call the names of stations] 2.… …   English World dictionary

 • Call — Call, n. 1. The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle s call. Call of the trumpet. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • call — ► VERB 1) cry out to (someone) in order to summon them or attract their attention. 2) telephone. 3) (of a bird or animal) make its characteristic cry. 4) pay a brief visit. 5) give a specified name or description to. 6) fix a date or time for (a… …   English terms dictionary

 • Call — may refer to: NOTOC Technology* Call (telecommunications) * Telephone call * Computer assisted language learning, a concept in language education * System call, the mechanism used by an application program to request service from the operating… …   Wikipedia

 • Call Me — may refer to:Albums* Call Me (album), 1973 album by American soul singer Al Greenongs* Call Me (Aretha Franklin song), 1970 single by American soul singer Aretha Franklin * Call Me (Blondie song), 1980 single, theme from American Gigolo * Call Me …   Wikipedia

 • Call — bezeichnet: Call (Tennis), eine Option für die Spieler in einem Tennis Match Call Option, einen Börsenbegriff Call (Band), deutsch österreichische Band das Mitbieten auf einen gegnerischen Einsatz beim Poker Spiel, siehe Setzverhalten Call (North …   Deutsch Wikipedia

 • Call — Call, v. i. 1. To speak in loud voice; to cry out; to address by name; sometimes with to. [1913 Webster] You must call to the nurse. Shak. [1913 Webster] The angel of God called to Hagar. Gen. xxi. 17. [1913 Webster] 2. To make a demand,… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»