Перевод: с русского на персидский

recover

 • 1 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 2 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 3 выздоравливать (I) > выздороветь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن

  Русско-персидский словарь > выздоравливать (I) > выздороветь (I)

 • 4 вылечиваться (I) > вылечиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вылечиваться (I) > вылечиться (II)

 • 5 исцеляться (I) > исцелиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  { heal:
  (vt.) شفا دادن، خوب کردن، التیام دادن، خوب شدن}
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن

  Русско-персидский словарь > исцеляться (I) > исцелиться (II)

 • 6 крепнуть (I) > окрепнуть (I)

  ............................................................
  1. be/grow strong
  ............................................................
  ............................................................
  3. grow/increase in strength
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепнуть (I) > окрепнуть (I)

 • 7 опомниться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. recover/gather wits

  Русско-персидский словарь > опомниться (II) (св)

 • 8 оправляться (I) > оправиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن

  Русско-персидский словарь > оправляться (I) > оправиться (II)

 • 9 отдышаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отдышаться (I) (св)

 • 10 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

 • 11 очнуться (I) (св)

  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، بیدار شدن
  ............................................................
  [!! come to pass: اتفاق افتادن، رخ دادن]
  ............................................................
  3. recover/regain consciousness

  Русско-персидский словарь > очнуться (I) (св)

 • 12 передохнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/recover breath
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > передохнуть (I) (св)

 • 13 поправляться (I) > поправиться (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) درست، صحیح، صحیح کردن، اصلاح کردن، تادیب کردن، تصحیح کردن
  ............................................................
  (vt.) بهبودی دادن، بهتر کردن، اصلاح کردن، بهبودی یافتن، پیشرفت کردن، اصلاحات کردن، بهتر شدن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поправляться (I) > поправиться (II)

 • 14 приходить (II) > прийти (I)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > приходить (II) > прийти (I)

 • 15 успокаиваться (I) > успокоиться (II)

  ............................................................
  1. regain/recover composure
  ............................................................
  2. calm
  (n.) آرامش، بی سر و صدایی، آسوده، سکوت، آرام، ساکت، ساکن
  (vt. & vi.) آرام کردن، ساکت کردن، فرو نشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  4. don't worry!
  ............................................................
  ............................................................
  خوشنود، راضی، متقاعد، قانع، سیر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  (vt.) لینت دادن، شل کردن، کم کردن، تمدد اعصاب کردن، راحت کردن
  ............................................................
  { relieve:
  (v.) خلاص کردن (از درد و رنج و عذاب)، کمک کردن، معاونت کردن، تخفیف دادن، تسلی دادن، فرو نشاندن، بر کنار کردن، تغییر پست دادن، برجستگی، داشتن، بر جسته ساختن، ریدن}
  ............................................................
  11. abate
  (vt. & vi.) فروکش کردن، کاستن، تخفیف دادن، رفع نمودن، کم شدن، آب گرفتن از (فلز)، خیساندن (چرم)، (حق.) غصب یا تصرف عدوانی، به زور تصرف کردن، کاهش، تنزل، فرونشستن

  Русско-персидский словарь > успокаиваться (I) > успокоиться (II)

См. также в других словарях:

 • recover — re‧cov‧er [rɪˈkʌvə ǁ ər] verb 1. [intransitive] to increase or improve after falling in value or getting worse: • Its shares plunged at the start of trading, but recovered to close only slightly down. 2. [transitive] FINANCE to get back money… …   Financial and business terms

 • Recover — Re*cov er (r?*k?v ?r), v. t. [imp. & p. p. {Recovered} ( ?rd); p. pr. & vb. n. {Recovering}. ] [OE. recoveren, OF. recovrer, F. recouvrer, from L. recuperare; pref. re re + a word of unknown origin. Cf.{Recuperate}.] [1913 Webster] 1. To get or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • recover — re·cov·er /ri kə vər/ vt 1: to get back or get back an equivalent for recover costs through higher prices 2 a: to obtain or get back (as damages, satisfaction for a debt, or property) through a judgment or decree recover damages in a tort action… …   Law dictionary

 • recover — 1 Recover, regain, retrieve, recoup, recruit can mean to get back something that has been let go or lost. Recover, the most comprehensive of these terms, may imply a finding or obtaining something material or immaterial that has been lost… …   New Dictionary of Synonyms

 • recover — [ri kuv′ər] vt. [ME recoveren < OFr recovrer < L recuperare: see RECUPERATE] 1. a) to get back (something lost or stolen) b) to regain (health, consciousness, etc.) 2. to compensate for; make up for [to recover losses] 3 …   English World dictionary

 • Recover — Re*cov er (r?*k?v ?r), v. i. 1. To regain health after sickness; to grow well; to be restored or cured; hence, to regain a former state or condition after misfortune, alarm, etc.; often followed by of or from; as, to recover from a state of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • recover — c.1300, to regain consciousness, from Anglo Fr. rekeverer (late 13c.), O.Fr. recovrer, from L. recuperare to recover (see RECUPERATION (Cf. recuperation)). Meaning to regain health or strength is from early 14c.; sense of to get (anything) back… …   Etymology dictionary

 • recover — [v1] find again balance, bring back, catch up, compensate, get back, make good, obtain again, offset, reacquire, recapture, reclaim, recoup, recruit, redeem, rediscover, regain, reoccupy, repair, replevin, replevy, repossess, rescue, restore,… …   New thesaurus

 • Recover — Re*cov er, n. Recovery. Sir T. Malory. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Recover — Re*cov er (r?*k?v ?r), v. t. [Pref. re + cover: cf. F. recouvrir.] To cover again. Sir W. Scott. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • recover — recover,   Synonym für restore …   Universal-Lexikon

Книги

Другие книги по запросу «recover» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»