Перевод: с русского на персидский

suit

 • 1 идти > пойти (I) III

  ............................................................
  1. 2
  ............................................................
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  8. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  9. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) III

 • 2 иск

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ادعا، دعوی، مطالبه، ادعا کردن
  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  3. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به

  Русско-персидский словарь > иск

 • 3 костюм

  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) لباس پوشیدن، جامه بتن کردن، مزین کردن، لباس، درست کردن موی سر، پانسمان کردن، پیراستن
  ............................................................
  2. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  (n.) لباس، جامه، لباس محلی

  Русско-персидский словарь > костюм

 • 4 купальник

  ............................................................
  ............................................................
  لباس شنا

  Русско-персидский словарь > купальник

 • 5 купон

  ............................................................
  (n.) کوپن
  ............................................................
  (vt. & n.) بلیط، ورقه، آگهی، برچسب، برچسب زدن به، بلیط منتشر کردن، بلیط دار کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > купон

 • 6 масть

  ............................................................
  1. coat
  (vt. & n.) کت، نیمتنه، روکش، پوشاندن، روکش کردن، اندودن
  ............................................................
  2. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به

  Русско-персидский словарь > масть

 • 7 пара

  ............................................................
  1. pair
  (pl. & vt. & n.) جفت، زوج، زن و شوهر، هر چیز دو جزیی، جفت کردن و شدن، جور کردن و شدن
  ............................................................
  2. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  4. two
  (n.) دو، شماره دو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تطبیق، تطابق، مطابقت، حریف، همتا، نظیر، لنگه، همسر، جفت، ازدواج، زورآزمایی، وصلت دادن، حریف کسی بودن، جور بودن با، بهم آمدن، مسابقه، کبریت، چوب کبریت

  Русско-персидский словарь > пара

 • 8 подходить (II) > подойти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  5. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  6. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > подходить (II) > подойти (I)

 • 9 ползунки

  ............................................................
  ............................................................
  { crawler: ـ(pl. & n.) خزنده، درشکه ای که برای مسافرجویی هسته می رود}

  Русско-персидский словарь > ползунки

 • 10 скафандр

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (G. suit=)
  لباس فضانوردی، فضا جامه

  Русско-персидский словарь > скафандр

 • 11 спецодежда

  مونث working clothes overalls boiler-suit

  Русско-персидский словарь > спецодежда

 • 12 тройка

  ............................................................
  ............................................................
  2. fair
  زیبا، لطیف، نسبتا خوب، متوسط، بور، بدون ابر، منصف، نمایشگاه، بازار مکاره، بی طرفانه
  ............................................................
  (n.) سه، شماره 3
  ............................................................
  (روسی) ارابه یا درشکه سه اسبه، سه اسب، هر دسته سه تایی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > тройка

 • 13 тяжба

  ............................................................
  (n.) دعوی قضایی
  ............................................................
  2. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  (n.) مرافعه، دعوی، دادخواهی، طرح دعوی در دادگاه

  Русско-персидский словарь > тяжба

 • 14 устраивать (I) > устроить (II)

  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt.) آراستن، چیدن، قرار گذاشتن، مرتب کردن، ترتیب دادن، سازمند کردن
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  5. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  9. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  (adj.) راحت، مناسب، راه دست

  Русско-персидский словарь > устраивать (I) > устроить (II)

 • 15 шаровары

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > шаровары

 • 16 шить (I) > сшить (II)

  ............................................................
  1. sew
  (past: sewed ; past participle: sewn, sewed
  (vt.) دوختن، دوزندگی کردن، خیاطی کردن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) قلاب دوزی کردن، گلدوزی کردن، برودره دوزی، آراستن

  Русско-персидский словарь > шить (I) > сшить (II)

См. также в других словарях:

 • suit — suit …   Dictionnaire des rimes

 • Suit — (s[=u]t), n. [OE. suite, F. suite, OF. suite, sieute, fr. suivre to follow, OF. sivre; perhaps influenced by L. secta. See {Sue} to follow, and cf. {Sect}, {Suite}.] 1. The act of following or pursuing, as game; pursuit. [Obs.] [1913 Webster] 2.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • suit — n [Anglo French siute suite suit request to initiate legal proceedings, literally, pursuit, from siute, feminine past participle of suire to follow, from Old French sivre see sue]: a proceeding to enforce a right or claim; specif: an action… …   Law dictionary

 • suit — [suːt, sjuːt ǁ suːt] noun 1. [countable] LAW a case brought to a court of law by a private person or company, not by the police or government; = LAWSUIT: • Ms. Sobel filed a suit, claiming sex discrimination. 2. [countable] a set of clothes mad …   Financial and business terms

 • suit — [so͞ot] n. [ME sute, a pursuit, action of suing, garb, set of garments, sequence < OFr suite < VL * sequita, fem. pp. of sequere, to follow < L sequi, to follow: see SEQUENT] 1. a) a set of clothes to be worn together; now, esp., a coat… …   English World dictionary

 • suit — 1 *prayer, plea, petition, appeal Analogous words: entreaty, importuning or importunity, imploring, supplication (see corresponding verbs at BEG): asking, requesting or request, soliciting or solicitation (see corresponding verbs at ASK) 2 Suit,… …   New Dictionary of Synonyms

 • Suit — is a term with various meanings:*A lawsuit, an action brought before a court, as to recover a right or redress a grievance *Suit (clothing), a combination of formal clothing, such as a jacket and matching trousers *Environmental suit, a piece of… …   Wikipedia

 • suit — [n1] matching top and bottom clothing clothing, costume, dress, ensemble, getup*, gray flannel*, habit, livery, outfit, threads*, tuxedo, uniform, wardrobe; concept 451 suit [n2] legal action case, cause, lawsuit, litigation, proceeding,… …   New thesaurus

 • suit up — ˌsuit ˈup [intransitive/transitive] [present tense I/you/we/they suit up he/she/it suits up present participle suiting up past tense …   Useful english dictionary

 • Suit — Suit, v. t. [imp. & p. p. {Suited}; p. pr. & vb. n. {Suiting}.] 1. To fit; to adapt; to make proper or suitable; as, to suit the action to the word. Shak. [1913 Webster] 2. To be fitted to; to accord with; to become; to befit. [1913 Webster] Ill… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • suit — SUÍT s.n. 1. Faptul de a (se) sui; urcare, suire, suiş (1). 2. Acţiunea de a transporta un obiect într un loc ridicat; urcat. – v. sui. Trimis de rain drop, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 Suit ≠ coborât Trimis de siveco, 03.08.2004. Sursa: Antonime… …   Dicționar Român

Книги

Другие книги по запросу «suit» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»