Перевод: с русского на персидский

near

 • 1 ближний (-яя, -ее, -ие)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (neighbor=)
  (vi. & n.) همسایه، نزدیک، مجاور، همسایه شدن با

  Русско-персидский словарь > ближний (-яя, -ее, -ие)

 • 2 близ

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  2. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близ

 • 3 близиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > близиться (II) (нсв)

 • 4 близкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) همسایه، نزدیک، مجاور، همجوار
  ............................................................
  (adj.) مشرف، متوجه، آویزان، تهدید کننده
  ............................................................
  ............................................................
  7. dear
  (adv. & adj. & vt. & n.) عزیز، محبوب، گرامی، پرارزش، کسی را عزیز خطاب کردن، گران کردن
  ............................................................
  مطلبی را رساندن، معنی دادن، گفتن، محرم ساختن، صمیمی، محرم، خودمانی
  ............................................................
  (adj.) همسان، همانند، مانند، شبیه، مطابق، مشابه، یکسان

  Русско-персидский словарь > близкий (-ая, -ое, -ие)

 • 5 близко

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близко

 • 6 близлежащий (-ая, -ее, -ие)

  ............................................................
  (adj.) همسایه، نزدیک، مجاور، همجوار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близлежащий (-ая, -ее, -ие)

 • 7 близорукий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  وابسته به نزدیک بینی، نزدیک بین
  ............................................................
  (adj.) نابینا، نیم کور، دارای چشم تار، نیم کور کردن

  Русско-персидский словарь > близорукий (-ая, -ое, -ие)

 • 8 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 9 возле

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возле

 • 10 завершаться (I) (нсв)

  فعل be near completion

  Русско-персидский словарь > завершаться (I) (нсв)

 • 11 из-под

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > из-под

 • 12 клониться (II) (нсв)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (v.) تهیه مقدمات را دیدن، راهنما، مقدمه

  Русско-персидский словарь > клониться (II) (нсв)

 • 13 недалёкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & vt. & n.) کوتاه، مختصر، قاصر، کوچک، باقی دار، کسردار، کمتر، غیر کافی، خلاصه، شلوار کوتاه، تنکه، یکمرتبه، بی مقدمه، پیش از وقت، ندرتا، کوتاه کردن، (برق) اتصالی پیدا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) محدود، منحصر، مشروط، مقید

  Русско-персидский словарь > недалёкий (-ая, -ое, -ие)

 • 14 обок

  ............................................................
  ............................................................
  2. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > обок

 • 15 около

  ............................................................
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > около

 • 16 околоземный (-ая, -ое, -ые)

  صفت near-Earth

  Русско-персидский словарь > околоземный (-ая, -ое, -ые)

 • 17 под I

  ............................................................
  (adv. & adj.) زیر، درزیر، تحت، پائین تراز، کمتر از، تحت تسلط، مخفی در زیر، کسری دار، کسر، زیرین
  ............................................................
  (adv.) در زیر، از زیر، زیرین، پائینی، پائین
  ............................................................
  3. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  6. as
  چنانکه، به طوری که، همچنانکه، هنگامی که، چون، نظر به این که، در نتیجه، به همان اندازه، به عنوان مثال، مانند
  ............................................................
  سوی، بسوی، بطرف، نسبت به، درباره، نزدیک، مقارن، درراه، برای
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  12. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  13. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است

  Русско-персидский словарь > под I

 • 18 подле

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подле

 • 19 подмосковный (-ая, -ое, -ые)

  صفت near Moscow in the vicinity of Moscow

  Русско-персидский словарь > подмосковный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 подо I

  ............................................................
  (adv. & adj.) زیر، درزیر، تحت، پائین تراز، کمتر از، تحت تسلط، مخفی در زیر، کسری دار، کسر، زیرین
  ............................................................
  (adv.) در زیر، از زیر، زیرین، پائینی، پائین
  ............................................................
  3. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  6. as
  چنانکه، به طوری که، همچنانکه، هنگامی که، چون، نظر به این که، در نتیجه، به همان اندازه، به عنوان مثال، مانند
  ............................................................
  سوی، بسوی، بطرف، نسبت به، درباره، نزدیک، مقارن، درراه، برای
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  12. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  13. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است

  Русско-персидский словарь > подо I

См. также в других словарях:

 • Near — or Near may refer to: Contents 1 Science, mathematics, technology, biology, and medicine 2 Geography 3 Lingu …   Wikipedia

 • Near — Near, a. [Compar. {Nearer}; superl. {Nearest}.] [See {Near}, adv.] 1. Not far distant in time, place, or degree; not remote; close at hand; adjacent; neighboring; nigh. As one near death. Shak. [1913 Webster] He served great Hector, and was ever… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • near — [nir] adv. [ME nere < ON & OE: ON nær, near (orig. compar. of nā ): OE near, nearer, compar. of neah, NIGH] 1. at or to a relatively short distance in space or time [summer draws near] 2. relatively close in degree; almost: now usually nearly… …   English World dictionary

 • Near — (n[=e]r), adv. [AS. ne[ a]r, compar. of ne[ a]h nigh. See {Nigh}.] 1. At a little distance, in place, time, manner, or degree; not remote; nigh. [1913 Webster] My wife! my traitress! let her not come near me. Milton. [1913 Webster] 2. Nearly;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • near — near; near·ish; near·ly; near·most; near·ness; near·sight·ed·ly; near·sight·ed·ness; …   English syllables

 • near — near, nearly Near has almost fallen out of use as an adverb meaning ‘almost’, and nearly serves this purpose: He was nearly dead with fright. Exceptions include near complete and near perfect: • Gunnell, captain of the British women s team,… …   Modern English usage

 • near- — /nēr / combining form Denoting almost, as in nearˈ white of a colour closely resembling white, and nearˈ silkˈ artificial silk * * * near UK [nɪə(r)] US [nɪr] prefix almost used with many nouns and adjectives It’s a near certainty (=it will… …   Useful english dictionary

 • NEAR — ist der Familienname folgender Personen: Holly Near (* 1949), US amerikanische Sängerin NEAR ist die Abkürzung für: Near Earth Asteroid Rendezvous, eine US amerikanische Raumsonde, siehe NEAR Shoemaker Diese Seite ist eine …   Deutsch Wikipedia

 • near — [adj1] close by physically abreast, abutting, adjacent, adjoining, alongside, along toward, approximal, around, at close quarters, available, beside, bordering, burning, close, close at hand, close by, close shave*, conterminous, contiguous,… …   New thesaurus

 • Near — Near, prep. Adjacent to; close by; not far from; nigh; as, the ship sailed near the land. See the Note under {near}, a. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Near — Near, v. t. [imp. & p. p. {Neared}; p. pr. & vb. n {Nearing}.] [See {Near}, adv.] To approach; to come nearer; as, the ship neared the land. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Книги

Другие книги по запросу «near» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»