Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

disappear

 • 1 выводиться (II) > вывестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выводиться (II) > вывестись (I)

 • 2 запропаститься (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > запропаститься (II) (св)

 • 3 затеряться (I) (св)

  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затеряться (I) (св)

 • 4 изглаживаться (I) > изгладиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (vt.) پاک کردن، محو کردن، ستردن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > изглаживаться (I) > изгладиться (II)

 • 5 исчезать (I) > исчезнуть (I)

  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار

  Русско-персидский словарь > исчезать (I) > исчезнуть (I)

 • 6 ломаться (I) > сломаться (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شکستنی
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) خرد شدن، فرو ریختن
  ............................................................
  (vt.) تردید کردن، پس و پیش رفتن، تلو تلو خوردن، متزلزل شدن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  { transformer:
  (n.) ترادیسیدن، مبدل، تبدیل کننده، تغییر دهنده، ترانسفورماتور، دستگاه تبدیل برق ضعیف به برق قوی}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ویران
  ............................................................
  ............................................................
  13. simper
  (vt. & n.) بیجا خندیدن، سفیهانه خندیدن، خنده زورکی کردن، پوزخند زدن، سوسو زدن (نور)
  ............................................................
  14. pose
  (vt. & vi. & n.) مطرح کردن، گذاردن، قرار دادن، اقامه کردن، ژست گرفتن، وانمود شدن، قیافه گرفتن، وضع، حالت، ژست، قیافه گیری برای عکسبرداری
  (vt.) (baffle، puzzle، question) سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن
  ............................................................
  (vt.) وانمود کردن، به خود بستن، دعوی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ломаться (I) > сломаться (I)

 • 7 отмирать (I) > отмереть (I)

  ............................................................
  1. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > отмирать (I) > отмереть (I)

 • 8 отпадать (I) > отпасть (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > отпадать (I) > отпасть (I)

 • 9 переводиться (II) > перевестись (I)

  ............................................................
  انتقال یافته، واگذار شده
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > переводиться (II) > перевестись (I)

 • 10 проваливаться (I) > провалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  ............................................................
  روباز، بی پناه، سرد، آشکار، پدیدار، درمعرض نهاده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  14. vanish
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار

  Русско-персидский словарь > проваливаться (I) > провалиться (II)

 • 11 пропадать (I) > пропасть (I)

  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  {be miss (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه}
  ............................................................
  4. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه
  ............................................................
  { killer:
  (n.) کشنده، قاتل}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пропадать (I) > пропасть (I)

 • 12 рассеивася

  ............................................................
  (vt.) پراکنده کردن، متفرق کردن، متفرق ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  واضح، شفاف، زدودن، ترخیص کردن
  (adj.) آشکار، زلال، صاف، صریح
  (vt. & vi.) روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن، صاف کردن، تبرئه کردن، فهماندن
  ............................................................
  5. lift
  (vt. & n.) بلند کردن، سرقت کردن، بالا رفتن، مرتفع به نظر آمدن، بلندی، بالابری، یک وهله بلند کردن بار، دزدی، سرقت، ترقی، پیشرفت، ترفیع، آسانسور، بالارو، جر ثقیل، بالا بر
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > рассеивася

 • 13 скрыться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > скрыться (I) (св)

 • 14 смешиваться (I) > смешаться (I)

  ............................................................
  1. mix
  (vt.) آمیختن، آمیزه، مخلوط، درهم کردن، آشوردن، سرشتن، قاتی کردن، مخلوط کردن، اختلاط
  ............................................................
  (vt. & n.) مخلوطی (از چند جنس خوب و بد و متوسط) تهیه کردن (مثل چای)، ترکیب، مخلوط، آمیختگی، آمیزه
  ............................................................
  (vt. & vi.) ممزوج شدن، آمیختن، بخاطر آوردن، ذکر کردن، مخلوط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > смешиваться (I) > смешаться (I)

 • 15 стираться (I) > стереться (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. be obliterated/effaced
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  از پادر آوردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стираться (I) > стереться (I) I

 • 16 схлынуть (I) (св)

  ............................................................
  1. recede/withdraw with a rush
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) مسیل، نهر، جریان، رود، جوی، جماعت، جاری شدن، ساطع کردن، به طور کامل افراشتن (پرچم)
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > схлынуть (I) (св)

 • 17 теряться (I) > потеряться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن
  ............................................................
  4. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده، از دست رفته، ضایع، زیان دیده، شکست خورده گمراه، منحرف، مفقود
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، نقصان یافتن، کم کردن یا شدن، کاستن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  10. flag
  (v.) پرچم، بیرق، علم، دم انبوه و پشمالوی سگ، زنبق، برگ شمشیری، سنگ فرش، جاده سنگ فرش، پرچم دار کردن، پرچم زدن به، با پرچم علامت دادن، سنگفرش کردن، پائین افتادن، سست شدن، از پا افتادن، پژمرده کردن
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > теряться (I) > потеряться (I)

 • 18 умирать (I) > умереть (I)

  ............................................................
  1. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) مرده، بی حس، منسوخ، کهنه، مهجور
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > умирать (I) > умереть (I)

См. также в других словарях:

 • Disappear — or Disappearing may refer to: Disappear (Hoobastank song) Disappear (INXS song) Disappear (No Angels song) Disappear , a song by A Perfect Murder from Cease to Suffer Disappear , a song by Beyoncé Knowles from I Am... Sasha Fierce Disappear , a… …   Wikipedia

 • disappear — [dis΄ə pir′] vi. [ME disaperen: see DIS & APPEAR] 1. to cease to be seen; go out of sight 2. to cease being; go out of existence, use, etc.; become lost or extinct vt. to cause to disappear; specif., to kidnap and execute (persons) in a… …   English World dictionary

 • Disappear — Dis ap*pear , v. i. [imp. & p. p. {Disappeared}; p. pr. & vb. n. {Disappearing}.] 1. To cease to appear or to be perceived; to pass from view, gradually or suddenly; to vanish; to be no longer seen; as, darkness disappears at the approach of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Disappear — est la cinquième chanson de l album Six Degrees of Inner Turbulence du groupe de metal progressif Dream Theater. La musique a été composée par John Myung, John Petrucci, Mike Portnoy et Jordan Rudess et les paroles ont été écrites par James… …   Wikipédia en Français

 • disappear — I verb abire, abscond, be effaced, be erased, be lost to view, become extinct, become imperceptible, decamp, dematerialize, dissipate, dissolve, escape, evanesce, evanescere, evaporate, exit, extinguish, fade, fade away, flee, leave, leave no… …   Law dictionary

 • disappear — early 15c., disaperen, from DIS (Cf. dis ) do the opposite of + APPEAR (Cf. appear). Earlier was disparish (early 15c.), from Fr. disparaiss , stem of disparaître. Related: Disappeared; disappearing; disappears. Slang disappearing act is… …   Etymology dictionary

 • disappear — *vanish, evanesce, evaporate, fade Analogous words: depart, leave (see GO) Antonyms: appear Contrasted words: emerge, loom (see APPEAR): *come, arrive: issue, emanate (see SPRING) …   New Dictionary of Synonyms

 • disappear — [v] vanish; cease abandon, abscond, be done for, be gone, be lost, be no more*, be swallowed up, cease to exist, clear, come to naught, decamp, dematerialize, depart, die, die out, disperse, dissipate, dissolve, drop out of sight*, ebb, end, end… …   New thesaurus

 • disappear — ► VERB 1) cease to be visible. 2) cease to exist or be in use. 3) (of a person) go missing or be killed. DERIVATIVES disappearance noun …   English terms dictionary

 • disappear */*/*/ — UK [ˌdɪsəˈpɪə(r)] / US [ˌdɪsəˈpɪr] verb [intransitive] Word forms disappear : present tense I/you/we/they disappear he/she/it disappears present participle disappearing past tense disappeared past participle disappeared 1) if someone or something …   English dictionary

 • disappear — v. 1) to disappear completely 2) (D; intr.) to disappear from (to disappear from view) * * * [ˌdɪsə pɪə] to disappear completely (D; intr.) to disappear from (to disappear from view) …   Combinatory dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»