Перевод: с русского на персидский

catch

 • 1 воспламеняться (I) > воспламениться (II)

  ............................................................
  1. take/catch fire
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспламеняться (I) > воспламениться (II)

 • 2 горелки

  جمع catch
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > горелки

 • 3 догонять (I) > догнать (II)

  فعل overtake catch up gain on

  Русско-персидский словарь > догонять (I) > догнать (II)

 • 4 завидеть (I) (св)

  فعل catch sight

  Русско-персидский словарь > завидеть (I) (св)

 • 5 загораться (I) > загореться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  8. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................
  { consume:
  (vt.) مصرف کردن، تحلیل رفتن، از پا درآمدن}
  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > загораться (I) > загореться (I)

 • 6 загрипповать (I) (св)

  فعل catch the flu

  Русско-персидский словарь > загрипповать (I) (св)

 • 7 задвижка

  ............................................................
  1. bolt
  (vt. & vi. & n.) پیچ، توپ پارچه، از جاجستن، رها کردن
  (adv.) راست، به طور عمودی، مستقیما، ناگهان
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задвижка

 • 8 задевать (I) > задеть (I) I

  ............................................................
  (v.) پاک کن، ماهوت پاک کن، لیف، کفش پاک کن و مانند آن، قلم مو، علف هرزه، ماهوت پاک کن زدن، مسواک زدن، لیف زدن، قلم مو زدن، نقاشی کردن، تماس حاصل کردن و آهسته گذشتن، تند گذشتن، بروس لوله
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده

  Русско-персидский словарь > задевать (I) > задеть (I) I

 • 9 замечать (I) > заметить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آگهی، خبر، اعلان، توجه، اطلاع، اخطار، ملتفت شدن، دیدن، شناختن، ملاحضه کردن
  ............................................................
  (vt.) درک کردن، دریافتن، مشاهده کردن، دیدن، ملاحظه کردن
  ............................................................
  (adj.) هوشیار، به هوش، آگاه، با خبر، ملتفت، وارد
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تجاهل کردن، نادیده پنداشتن، چشم پوشیدن، رد کردن، بی اساس دانستن، برسمیت نشناختن
  ............................................................
  (vt.) رعایت کردن، مراعات کردن، مشاهده کردن، ملاحظه کردن، دیدن، گفتن، برپا داشتن (جشن و غیره)
  ............................................................
  7. note
  (pl. & vt. & n.) (مو.) کلید پیانو، آهنگ صدا، نوت موسیقی، خاطرات، یادداشت ها (درجمع)، تذکاریه یادداشت کردن، ثبت کردن، بخاطر سپردن، ملاحظه کردن، نوت موسیقی نوشتن، یاداشت، تبصره، توجه کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. mark
  نشان، ارزه، نمره، نشانه، علامت، داغ، هدف، پایه، نقطه، درجه، مرز، حد، علامت گذاشتن، توجه کردن
  ............................................................
  11. remark
  (vt. & n.) ملاحظه کردن، اظهار داشتن، اظهار نظریه دادن، اظهار، بیان، توجه، ملاحظه، تذکر، تبصره

  Русско-персидский словарь > замечать (I) > заметить (II)

 • 10 заниматься (I) > заняться (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: began ; past participle: begun
  (vt.) آغاز کردن، آغاز نهادن، شروع کردن، آغاز شدن

  Русско-персидский словарь > заниматься (I) > заняться (I) I

 • 11 заражаться (I) > заразиться (II)

  ............................................................
  { infect:
  (vt.) آلوده کردن، ملوث کردن، گند زده کردن، مبتلا و دچار کردن، عفونی کردن، سرایت کردن}
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > заражаться (I) > заразиться (II)

 • 12 заслышать (II) (св)

  فعل catch the sound

  Русско-персидский словарь > заслышать (II) (св)

 • 13 заставать (I) > застать (I)

  ............................................................
  1. find
  (past: found ; past participle: found
  (vt. & n.) پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف کردن، چیز یافته، مکشوف، یابش
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > заставать (I) > застать (I)

 • 14 застигать (I) > застигнуть (I), застичь (I)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از

  Русско-персидский словарь > застигать (I) > застигнуть (I), застичь (I)

 • 15 застуживаться (I) > застудиться (II)

  فعل catch a chill

  Русско-персидский словарь > застуживаться (I) > застудиться (II)

 • 16 застукать (I) (св) II

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > застукать (I) (св) II

 • 17 зацепка

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. hook
  (vt. & n.) قلاب، چنگک، (مج.) دام، تله، ضربه، به شکل قلاب درآوردن، کج کردن، گرفتار کردن، به دام انداختن، ربودن، گیر آوردن
  ............................................................
  (n.) بهانه، عذر، دستاویز، مستمسک، بهانه آوردن

  Русско-персидский словарь > зацепка

 • 18 зацеплять (I) > зацепить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > зацеплять (I) > зацепить (II)

 • 19 зацепляться (I) > зацепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > зацепляться (I) > зацепиться (II)

 • 20 изловить (II) (св)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > изловить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • catch — [ katʃ ] n. m. • 1919; mot angl., abrév. de catch as catch can « attrape comme tu peux » ♦ Lutte très libre à l origine, codifiée aujourd hui. Prise de catch. Match, rencontre de catch, spectacle de cette lutte. Catch à quatre. Catch féminin. ●… …   Encyclopédie Universelle

 • Catch — Catch, v. t. [imp. & p. p. {Caught}or {Catched}; p. pr. & vb. n. {Catching}. Catched is rarely used.] [OE. cacchen, OF. cachier, dialectic form of chacier to hunt, F. chasser, fr. (assumend) LL. captiare, for L. capture, V. intens. of capere to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • catch — [kach, kech] vt. caught, catching [ME cacchen < Anglo Fr cachier < VL * captiare < L captare, to seize < pp. of capere, to take hold: see HAVE] 1. to seize and hold, as after a chase; capture 2. to seize or take by or as by a trap,… …   English World dictionary

 • Catch 5 — is a popular news music package and image campaign developed for Cleveland, Ohio television station WEWS TV in 1970. Written and composed by then jingle writer Frank Gari, the package was subsequently used on a few other American TV stations. The …   Wikipedia

 • catch — [kætʆ] verb caught PTandPP [kɔːt ǁ kɒːt] [transitive] 1. be caught in something to be in a situation that is difficult to escape from: • The government is caught in the middle of the dispute. • The yen was caught in a downward spiral. 2 …   Financial and business terms

 • catch — ► VERB (past and past part. caught) 1) intercept and hold (something thrown, propelled, or dropped). 2) seize or take hold of. 3) capture after a chase or in a trap, net, etc. 4) be in time to board (a train, bus, etc.) or to see (a person,… …   English terms dictionary

 • Catch-22 — ist der Titel des 1961 erschienenen ersten Romans von Joseph Heller über die Absurdität des Krieges und die Dummheit der Militär Maschinerie. Das anfangs wenig erfolgreiche Buch wurde erst durch Mundpropaganda und Weitergabe und Empfehlung des… …   Deutsch Wikipedia

 • Catch — or caught may refer to:In sports: * Catch (baseball), a maneuver in baseball * Caught (cricket), a method of getting out in cricket * Catch or Reception (American football)In music: * Catch (music), a form of round * Catch (band), an English band …   Wikipedia

 • catch — catch; catch·er; catch·ing; catch·man; catch·ment; catch·pole; see·catch; un·catch·able; catch·ing·ly; catch·poll; …   English syllables

 • Catch — Catch, n. 1. Act of seizing; a grasp. Sir P. Sidney. [1913 Webster] 2. That by which anything is caught or temporarily fastened; as, the catch of a gate. [1913 Webster] 3. The posture of seizing; a state of preparation to lay hold of, or of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • catch — s.n. Gen de lupte libere în care sunt permise aproape orice mijloace pentru înfrângerea adversarului. [pr.: checi. – var.: catch can (pr.: checi chén) s.n.] cuv. engl. Trimis de valeriu, 03.03.2003. Sursa: DEX 98 CATCH [pr …   Dicționar Român

Книги

Другие книги по запросу «catch» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»