Перевод: с русского на персидский

caught

 • 1 горелки

  جمع catch
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > горелки

 • 2 задвижка

  ............................................................
  1. bolt
  (vt. & vi. & n.) پیچ، توپ پارچه، از جاجستن، رها کردن
  (adv.) راست، به طور عمودی، مستقیما، ناگهان
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задвижка

 • 3 задевать (I) > задеть (I) I

  ............................................................
  (v.) پاک کن، ماهوت پاک کن، لیف، کفش پاک کن و مانند آن، قلم مو، علف هرزه، ماهوت پاک کن زدن، مسواک زدن، لیف زدن، قلم مو زدن، نقاشی کردن، تماس حاصل کردن و آهسته گذشتن، تند گذشتن، بروس لوله
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده

  Русско-персидский словарь > задевать (I) > задеть (I) I

 • 4 запутываться (I) > запутаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become confused/complicated
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запутываться (I) > запутаться (I)

 • 5 заражаться (I) > заразиться (II)

  ............................................................
  { infect:
  (vt.) آلوده کردن، ملوث کردن، گند زده کردن، مبتلا و دچار کردن، عفونی کردن، سرایت کردن}
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > заражаться (I) > заразиться (II)

 • 6 заставать (I) > застать (I)

  ............................................................
  1. find
  (past: found ; past participle: found
  (vt. & n.) پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف کردن، چیز یافته، مکشوف، یابش
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > заставать (I) > застать (I)

 • 7 застигать (I) > застигнуть (I), застичь (I)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از

  Русско-персидский словарь > застигать (I) > застигнуть (I), застичь (I)

 • 8 застукать (I) (св) II

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > застукать (I) (св) II

 • 9 засыпаться (I) (нсв и св) I

  ............................................................
  گرفت، بچنه آورد، گرفتار کرد، گیر آورد، دریافت
  ............................................................
  2. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست، (ز. ع.، آمر.) شکست خوردن (در امتحانات)، چیدن، موجب شکست شدن

  Русско-персидский словарь > засыпаться (I) (нсв и св) I

 • 10 зацепка

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. hook
  (vt. & n.) قلاب، چنگک، (مج.) دام، تله، ضربه، به شکل قلاب درآوردن، کج کردن، گرفتار کردن، به دام انداختن، ربودن، گیر آوردن
  ............................................................
  (n.) بهانه، عذر، دستاویز، مستمسک، بهانه آوردن

  Русско-персидский словарь > зацепка

 • 11 зацеплять (I) > зацепить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > зацеплять (I) > зацепить (II)

 • 12 зацепляться (I) > зацепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > зацепляться (I) > зацепиться (II)

 • 13 изловить (II) (св)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > изловить (II) (св)

 • 14 крючок

  ............................................................
  1. hook
  (vt. & n.) قلاب، چنگک، (مج.) دام، تله، ضربه، به شکل قلاب درآوردن، کج کردن، گرفتار کردن، به دام انداختن، ربودن، گیر آوردن
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  3. claw
  (vt. & vi. & n.) چنگ، پنجه، سرپنجه جانوران، ناخن، چنگال، پنجه ای شکل، چنگ زدن

  Русско-персидский словарь > крючок

 • 15 ловить (II) > поймать (I)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ловить (II) > поймать (I)

 • 16 наловить (II) (св)

  فعل catch
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار

  Русско-персидский словарь > наловить (II) (св)

 • 17 перехватывать (I) > перехватить (II)

  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (vt. & vi.) بریدن، قطع کردن، جدا کردن، حایل شدن، جلو کسی را گرفتن، جلوگیری کردن، دربین راه بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خاکریز یا جان پناه، خط متقاطع، اشکال، مانع حایل، درب تاشو، حجاب حاجز، عبور جاده، مسیر، معبر، پیمودن، طی کردن، گذشتن از، عبور کردن، قطع کردن، عرضی، متقاطع
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перехватывать (I) > перехватить (II)

 • 18 подхватывать (I) > подхватить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  ............................................................
  4. grab
  (vt. & n.) ربودن، قاپیدن، گرفتن، توقیف کردن، چنگ زدن، تصرف کردن، سبقت گرفتن، ربایش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подхватывать (I) > подхватить (II)

 • 19 попадаться (I) > попасться (I)

  ............................................................
  1. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > попадаться (I) > попасться (I)

 • 20 прихлопывать (I) > прихлопнуть (I)

  ............................................................
  1. slap
  (adv. & vt. & vi. & n.) باکف دست زدن، سیلی، تودهنی، ضربت، ضربت سریع، صدای چلب چلوپ، سیلی زدن، تپانچه زدن، زدن
  ............................................................
  2. slam
  ضربت سنگین، صدای بستن در و امثال آن باصدای بلند، دررا با شدت بهم زدن، بهم کوفتن
  ............................................................
  3. nip
  (v.) نیشگون، گاز گرفتن، کش رفتن، جوانه زدن، شکفتن، مانع رشد و نمو شدن، به باد انتقاد گرفتن، در اثر سرما بیحس شدن، صدمه زدن، دردناک بودن، جفت جفت زدن، پریدن، جیم شدن، چیز، چیزی، جزیی، نیش، زخم زبان، سرمازدگی (گیاه وجوانه ها)، طعم تند و تیز (مثل فلفل)، سوزش، دزدی، منگنه، گیره، ذره، خرده
  ............................................................
  (past: caught ; past participle: caught
  (vt. & vi. & n.) گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، عمل گرفتن، اخذ، دستگیره، لغت چشمگیر، شعار
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  6. clap
  (vt. & vi. & n.) کف زدن، صدای دست زدن، ترق تراق، صدای ناگهانی

  Русско-персидский словарь > прихлопывать (I) > прихлопнуть (I)

См. также в других словарях:

 • Caught — is a method of dismissing a batsman in the sport of cricket. Being out caught is the most common method of dismissal. This method of dismissal is covered by Law 32 of the Laws of cricket which reads: A batsman is out caught if a fielder catches… …   Wikipedia

 • caught up in — Engrossed or involved in • • • Main Entry: ↑catch * * * caught up in 1 : involved in (a difficult or confusing situation) Several members of Congress were caught up in the scandal. How did you get caught up in this mess? see also ↑catch 6 ( …   Useful english dictionary

 • Caught Up — may refer to: *Caught Up (album), 1974 Millie Jackson album *Caught Up (film), 1998 Darin Scott film *Caught Up (Usher song), 2004 Usher song *Caught Up (Ja Rule song), 2004 Ja Rule song …   Wikipedia

 • Caught — (k[add]t), imp. & p. p. of {Catch}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • caught — caught; un·caught; …   English syllables

 • Caught Up — est le 4e album enregistré par Millie Jackson en 1974. Titres (If Loving You Is Wrong) I Don t Want to Be Right – 3:56 The Rap – 5:53 (If Loving You Is Wrong) I Don t Want to Be Right (Reprise) – 1:13 All I Want is a Fighting Chance – 2:37 I m… …   Wikipédia en Français

 • caught — index arrested (apprehended) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • caught — UK US /kɔːt/ verb ► the past tense and past participle of CATCH(Cf. ↑catch) verb …   Financial and business terms

 • caught — [ko:t US ko:t] the past tense and past participle of ↑catch …   Dictionary of contemporary English

 • caught — the past tense and past participle of catch1 …   Usage of the words and phrases in modern English

 • caught — p.t. and pp. of CATCH (Cf. catch) (q.v.) …   Etymology dictionary

Книги

 • Caught in the net, Gaboriau Emile. Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться… Подробнее  Купить за 1315 руб
 • Caught, Coben Harlan. Haley McWaid never gave her parents a moment's worry. Until one morning her mother wakes to find that her seventeen year old daughter didn't come home the night before. The community is… Подробнее  Купить за 827 руб
 • Caught Off Guard, Kira Sinclair. Runaway heiress Annemarie Prescott vowed never to return home. Until life interfered… The Plan: Run like hell from the society chains of her past.The Reality: Run into Blake Mitchell…the most… Подробнее  Купить за 304.76 руб электронная книга
Другие книги по запросу «caught» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»