Перевод: с иврита на английский

nithpa

 • 781 תמם

  תָּמַם(b. h.; v. תָּאַם) (to join, be joined,) to be whole, finished, perfect; to end, be gone. Bekh.44a שתַּמּוּ, v. תִּימוֹז. Gen. R. s. 94 (ref. to התמו, 2 Sam. 20:18) עד כאן תמו דברי תורה are the words of the Lord so far gone (to be ignored)?; Midr. Sam. ch. XXXII על כן תמווכ׳ (corr. acc.). Sabb.55a תַּמָּה זכות אבות the protecting influence of the fathers has ceased. Ber.57a הרואה ת̇מ̇דים בחלום ת̇מ̇ו עונותיו if one sees dates in his dream, his sins are ended (forgiven); a. fr.Cant. R. to V, 2 תַּמָּתִי תַּמּוֹתִיוכ׳ tammathi, read tammothi, I am complete, for they attached themselves, v. infra. Pi. תִּמֵּם to complete, fulfill. Snh.39b לתַמֵּם, v. חִזָּיוֹן I. Hif. הִתְמִים, הֵתֵם 1) to make perfect. Y.Yoma VII, end, 44c תומים שהן מְתִימִּין לפניהםוכ׳ they are called Tummim, because they perfect the way before them. Ned.32a כל המַתְמִים עצמו שעה עומדת לו if one perfects himself (tries to be perfect), time will stand by him (he will succeed in life, with ref. to Gen. 17:1, a. 4). 2) (denom. of תָּמִים) to be upright, frank. Ib. כל המתמים עצמוהקב״ה מתמים עמו if one perfects himself (tries to be upright), God will deal uprightly with him (with ref. to 2 Sam. 22:26); Yalk. Sam. 161; a. e. Nif. נִיתַּם, נִתְמַם; Nithpa. נִתְתַּמֵּם (cmp. שָׁלַם) to be joined; to ally ones self. Ex. R. s. 2 (ref. to תמתי, Cant. 5:2) שנִתְתַּמּוּ עמי בסיני they attached themselves to me at Sinai and said (Ex. 24:7), all that ; Cant. R. l. c. (v. supra) שנִתְמְמוּ (or שנִתַּמְּמוּ); Pesik. Haḥod., p. 47a> שנִיתּמּוּ; Pesik. R. s. 15 שנותמו (corr. acc.).

  Jewish literature > תמם

 • 782 תָּמַם

  תָּמַם(b. h.; v. תָּאַם) (to join, be joined,) to be whole, finished, perfect; to end, be gone. Bekh.44a שתַּמּוּ, v. תִּימוֹז. Gen. R. s. 94 (ref. to התמו, 2 Sam. 20:18) עד כאן תמו דברי תורה are the words of the Lord so far gone (to be ignored)?; Midr. Sam. ch. XXXII על כן תמווכ׳ (corr. acc.). Sabb.55a תַּמָּה זכות אבות the protecting influence of the fathers has ceased. Ber.57a הרואה ת̇מ̇דים בחלום ת̇מ̇ו עונותיו if one sees dates in his dream, his sins are ended (forgiven); a. fr.Cant. R. to V, 2 תַּמָּתִי תַּמּוֹתִיוכ׳ tammathi, read tammothi, I am complete, for they attached themselves, v. infra. Pi. תִּמֵּם to complete, fulfill. Snh.39b לתַמֵּם, v. חִזָּיוֹן I. Hif. הִתְמִים, הֵתֵם 1) to make perfect. Y.Yoma VII, end, 44c תומים שהן מְתִימִּין לפניהםוכ׳ they are called Tummim, because they perfect the way before them. Ned.32a כל המַתְמִים עצמו שעה עומדת לו if one perfects himself (tries to be perfect), time will stand by him (he will succeed in life, with ref. to Gen. 17:1, a. 4). 2) (denom. of תָּמִים) to be upright, frank. Ib. כל המתמים עצמוהקב״ה מתמים עמו if one perfects himself (tries to be upright), God will deal uprightly with him (with ref. to 2 Sam. 22:26); Yalk. Sam. 161; a. e. Nif. נִיתַּם, נִתְמַם; Nithpa. נִתְתַּמֵּם (cmp. שָׁלַם) to be joined; to ally ones self. Ex. R. s. 2 (ref. to תמתי, Cant. 5:2) שנִתְתַּמּוּ עמי בסיני they attached themselves to me at Sinai and said (Ex. 24:7), all that ; Cant. R. l. c. (v. supra) שנִתְמְמוּ (or שנִתַּמְּמוּ); Pesik. Haḥod., p. 47a> שנִיתּמּוּ; Pesik. R. s. 15 שנותמו (corr. acc.).

  Jewish literature > תָּמַם

 • 783 תקן

  תָּקַן(b. h.; v. קָנַן a. קוּן) to make straight, firm, right. Pi. תִּקֵּן, same, 1) to straighten, mend, repair, set in order, prepare. Sifré Deut. 308 אחד … לתַקְּנוֹ one that had a crooked staff, and gave it to a mechanic to straighten it; מְתַקְּנוֹ באור he tries to straighten it by heat; Yalk. ib. 942. Shek. I, 1 מְתַקְּנִין את הדרכיםוכ׳ they put in repair the roads and the open places (stations) Pesik. R. s. 28 מְתַקְּנִים את המועדות they arrange (fix the dates of) the festivals; R. Hash. I, 4. Bets.34a אין מתקנין את השפודוכ׳ you must not prepare (chip) a spit or sharpen it (on the Holy Day). Ib. מתקנין את הקונדסוכ׳ you may dress artichokes Gitt. IV, 5 תִּקַּנְתֶּם את רבווכ׳ you have made it right for his master but not for himself; a. fr.Trnsf. to make things legally fit for use by giving the priestly dues. Bets.34b עבר ותִקְּנוֹ מְתוּקָּן if he transgressed (the law forbidding the separation of priestly gifts on the Holy Day) and prepared it for use, it is prepared (the act is valid). Y.Dem.II, 23c bot. כל אחד ואחד מְתַקֵּן דמאי every one of them gives the priestly dues of his purchase as dmai (v. דְּמַאי). Tosef. ib. IV, 5 ודאי שתִּיקְּנָהּ דמאי if one gives the dues of what is sure to be untithed, as if it were dmai; a. fr. 2) to establish, institute, introduce a legal measure, ordain. Sabb.33b תִּקְּנוּ שווקיםוכ׳, v. שוּק III. Ib. bot. (ref. to Gen. 33:18) מטבע תי׳ להם he introduced coinage for them. Meg.4a, a. e. משה ת׳ להם … שיהווכ׳ Moses introduced the custom … of discussing and studying the subject of the day Sabb.14b שמעון … ת׳ כתובהוכ׳ Simon ben Sheṭaḥ introduced the marriage contract (jointure) for the wife. Succ.V, 2, v. תִּיקּוּן; a. v. fr.Part. pass. מְתוּקָּן; f. מְתוּקֶּנֶת; pl. מְתוּקָּנִים, מְתוּקָּנִין; מְתוּקָּנוֹת a) properly prepared, proper, good, right. Bets.34b, v. supra. Erub.32a, a. e. חזקה … דבר שאינו מת׳ the presumption is in favor of the Ḥaber (חָבֵר) that he will not let go out of his hands a thing not ritually prepared (tithed). Tosef.Dem.IV, 8 הטבל והמת׳ שנתערבו if untithed and tithed things have been mixed up. Ib. VII, 13 מעשרותיו מת׳ ופירותיו מקולקלין the tithes he separated are right, but his fruits are wrong (considered untithed). Ib. VI, 14 מת׳ scrupulous guardsmen. Snh.39b כמת׳ שבהםוכ׳, v. קִלְקֵל; a. fr.b) prepared, predestined, designated. Pesik. R. s. 27–28 לצרה הזו הייתי מת׳ am I predestined for such trouble? Ib. עד … היית מת׳ לדבר (not הייתי) before yet the world was created, thou wast designated for this thing (the prophetic mission). Tanḥ. Ki Thissa 13 שהוא מת׳ מבראשיתוכ׳ that he (Bezalel) was from the time of creation designated to make the Tabernacle; a. fr. Hif. הִתְקִין 1) to prepare, fit. Ab. II, 12 הַתְקֵן עצמך ללמודוכ׳ fit thyself to study the Law, for it does not come to thee by inheritance. Ib. IV, 16, v. פְּרוֹזְדוֹר; a. e. 2) to ordain, establish a custom, innovate. Succ.51b הִתְקִינוּ שיהווכ׳ they ordained that the women should sit uptairs, and the men below. Shebi. X, 3, v. פְּרוֹזְבּוֹל. Y.R. Hash. IV, 59b bot. מַתְקִין על דבר תורה introduced a measure extending a Biblical law; מתקין על דבריהן extending a Rabbinical ordinance. Ber.IX, 5 התקינו שיהווכ׳ they ordained that they should say, ‘from everlasting and unto everlasting; a. fr. Nif. נִתְקַן to be straightened, mended, improved. Koh. R. to 1, 15 יכול להִתָּקֵן (or להִתַּקֵּן Hithpa.), v. עָיַת. Ber.40a בדבר … בו נִתְקְנוּ (or נִתַּקְּנוּ Nithpa.) they were mended (restored) by the same thing by which they were impaired (sinned); Snh.70b; a. e.

  Jewish literature > תקן

 • 784 תָּקַן

  תָּקַן(b. h.; v. קָנַן a. קוּן) to make straight, firm, right. Pi. תִּקֵּן, same, 1) to straighten, mend, repair, set in order, prepare. Sifré Deut. 308 אחד … לתַקְּנוֹ one that had a crooked staff, and gave it to a mechanic to straighten it; מְתַקְּנוֹ באור he tries to straighten it by heat; Yalk. ib. 942. Shek. I, 1 מְתַקְּנִין את הדרכיםוכ׳ they put in repair the roads and the open places (stations) Pesik. R. s. 28 מְתַקְּנִים את המועדות they arrange (fix the dates of) the festivals; R. Hash. I, 4. Bets.34a אין מתקנין את השפודוכ׳ you must not prepare (chip) a spit or sharpen it (on the Holy Day). Ib. מתקנין את הקונדסוכ׳ you may dress artichokes Gitt. IV, 5 תִּקַּנְתֶּם את רבווכ׳ you have made it right for his master but not for himself; a. fr.Trnsf. to make things legally fit for use by giving the priestly dues. Bets.34b עבר ותִקְּנוֹ מְתוּקָּן if he transgressed (the law forbidding the separation of priestly gifts on the Holy Day) and prepared it for use, it is prepared (the act is valid). Y.Dem.II, 23c bot. כל אחד ואחד מְתַקֵּן דמאי every one of them gives the priestly dues of his purchase as dmai (v. דְּמַאי). Tosef. ib. IV, 5 ודאי שתִּיקְּנָהּ דמאי if one gives the dues of what is sure to be untithed, as if it were dmai; a. fr. 2) to establish, institute, introduce a legal measure, ordain. Sabb.33b תִּקְּנוּ שווקיםוכ׳, v. שוּק III. Ib. bot. (ref. to Gen. 33:18) מטבע תי׳ להם he introduced coinage for them. Meg.4a, a. e. משה ת׳ להם … שיהווכ׳ Moses introduced the custom … of discussing and studying the subject of the day Sabb.14b שמעון … ת׳ כתובהוכ׳ Simon ben Sheṭaḥ introduced the marriage contract (jointure) for the wife. Succ.V, 2, v. תִּיקּוּן; a. v. fr.Part. pass. מְתוּקָּן; f. מְתוּקֶּנֶת; pl. מְתוּקָּנִים, מְתוּקָּנִין; מְתוּקָּנוֹת a) properly prepared, proper, good, right. Bets.34b, v. supra. Erub.32a, a. e. חזקה … דבר שאינו מת׳ the presumption is in favor of the Ḥaber (חָבֵר) that he will not let go out of his hands a thing not ritually prepared (tithed). Tosef.Dem.IV, 8 הטבל והמת׳ שנתערבו if untithed and tithed things have been mixed up. Ib. VII, 13 מעשרותיו מת׳ ופירותיו מקולקלין the tithes he separated are right, but his fruits are wrong (considered untithed). Ib. VI, 14 מת׳ scrupulous guardsmen. Snh.39b כמת׳ שבהםוכ׳, v. קִלְקֵל; a. fr.b) prepared, predestined, designated. Pesik. R. s. 27–28 לצרה הזו הייתי מת׳ am I predestined for such trouble? Ib. עד … היית מת׳ לדבר (not הייתי) before yet the world was created, thou wast designated for this thing (the prophetic mission). Tanḥ. Ki Thissa 13 שהוא מת׳ מבראשיתוכ׳ that he (Bezalel) was from the time of creation designated to make the Tabernacle; a. fr. Hif. הִתְקִין 1) to prepare, fit. Ab. II, 12 הַתְקֵן עצמך ללמודוכ׳ fit thyself to study the Law, for it does not come to thee by inheritance. Ib. IV, 16, v. פְּרוֹזְדוֹר; a. e. 2) to ordain, establish a custom, innovate. Succ.51b הִתְקִינוּ שיהווכ׳ they ordained that the women should sit uptairs, and the men below. Shebi. X, 3, v. פְּרוֹזְבּוֹל. Y.R. Hash. IV, 59b bot. מַתְקִין על דבר תורה introduced a measure extending a Biblical law; מתקין על דבריהן extending a Rabbinical ordinance. Ber.IX, 5 התקינו שיהווכ׳ they ordained that they should say, ‘from everlasting and unto everlasting; a. fr. Nif. נִתְקַן to be straightened, mended, improved. Koh. R. to 1, 15 יכול להִתָּקֵן (or להִתַּקֵּן Hithpa.), v. עָיַת. Ber.40a בדבר … בו נִתְקְנוּ (or נִתַּקְּנוּ Nithpa.) they were mended (restored) by the same thing by which they were impaired (sinned); Snh.70b; a. e.

  Jewish literature > תָּקַן


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»