Перевод: с испанского на болгарский

lo+organizaron+de+manera+que+acabara+antes+de+las+diez

 • 1 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 2 manera

  f 1) начин, вид; 2) pl маниери, поведение; 3) категория, класа (на човек); 4) хитрост, ловкост; 5) жив. стил, специфика; de culquier manera по какъвто и да е начин; във всички случаи, както и да е; de ninguna manera по никакъв начин; en cierta manera до известна степен; mal y de mala manera разг. безредно, зле, с нежелание, неумело, прибързано; de esa manera по такъв начин, и така; no hay manera de няма начин, невъзможно е; de manera que така че; a la manera de подобно на; en gran manera твърде, до голяма степен; sobre manera изключително.

  Diccionario español-búlgaro > manera

 • 3 diez

  1. adj num десет; 2. m десетка (за карта и др.).

  Diccionario español-búlgaro > diez

 • 4 amanecer

  (-zc-) 1. impers зазорява се; 2. intr 1) намирам се някъде призори; осъмвам; 2) прен. зараждам се (епоха, ситуация и др.); 3. m зора; al amanecer призори; antes de amanecer преди разсъмване.

  Diccionario español-búlgaro > amanecer

 • 5 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

 • 6 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 7 guerra

  f 1) война; guerra civil гражданска война; guerra mundial световна война; 2) вражда; съперничество; борба; dar guerra досаждам ( за дете), дразня; guerra fría студена война; de antes de la guerra разг. а) много отдавна; б) с много добро качество; declarar la guerra обявявам война (букв., прен.); en buena guerra прен. честна, почтена борба; tener (la) guerra declarada прен. обявил съм война някому.

  Diccionario español-búlgaro > guerra

 • 8 horca

  f 1) бесилка; 2) вила (инструмент); 3) подпора (за клоните на овощно дърво); horca de ajos (de cebollas) сплит чесън, лук; enseñar (mostrar) la horca antes que el lugar прен. предричам неуспех; посочвам пречки за нещо, за да го отрека; tener horca y cuchillo прен., разг. коля и беся.

  Diccionario español-búlgaro > horca

 • 9 hoy

  adv 1) днес; 2) сега; hoy en día adv понастоящем, в наше време; hoy por hoy adv сега, засега; de hoy a (para) mañana бързо, от днес за утре; de hoy en adelante (de hoy màs) занапред; отсега нататък; por hoy засега; desde hoy занапред; antes hoy que mañana колкото по-скоро, толкова по-добре.

  Diccionario español-búlgaro > hoy

 • 10 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 11 mucho,

  a 1. adj 1) многочислен, многоброен; 2) изобилен; 3) pl много, мнозина; mucho, as veces често, нееднократно; 2. adv 1) много; quien mucho, abarca poco aprieta погов. две дини под една мишница не се носят; 2) дълго; 3) доста, прекалено; mucho, antes доста по-рано; 4) странно, чудно; mucho, serà ще е странно, чудно; ni con mucho,; ni mucho, menos изобщо, далеч не, в никаква степен; por mucho, que колкото и да; tener en mucho, високо ценя; como mucho, максимум, крайна граница.

  Diccionario español-búlgaro > mucho,

 • 12 mártir

  m 1) мъченик; 2) прен. страдалец; antes mártir que confesor прен., разг. за човек, от когото мъчно може да се изтръгне нещо; който трудно се изповядва.

  Diccionario español-búlgaro > mártir

 • 13 nada

  1. pron нищо, никак; 2. f 1) нищо; 2) нищожество; незначителност; un hombre de nada незначителен човек; sacar de la nada прен. правя някого човек; 3. adv нищо; по никакъв начин; nada de eso нищо подобно; nada màs нищо повече; само; nada menos не по-малко; antes de nada преди всичко; casi nada почти нищо, съвсем малко; como si nada без да се отдава никакво значение, все едно, че нищо не е станало; de nada а) без значение, без стойност; б) няма защо (любезен отговор при изказване на благодарност); cosa de nada незначително нещо; en nada прен. за малко; no ser uno nada прен. беден съм; no somos nada прен. нищо не сме (в сравнение с нещо; безсилието на човешкия род и т. н.); por nada а) за нищо, от много малко; б) прен. гратис; в) прен. евтино; por nada del mundo за нищо на света.

  Diccionario español-búlgaro > nada

 • 14 posible

  1. adj възможен; lo mejor posible по най-добрия възможен начин; en la medida de lo posible доколкото е възможно; en cuanto sea posible доколкото е възможно; tan pronto como sea posible, lo màs pronto posible, lo antes posible колкото се може по-скоро; hacer todo lo posible por правя всичко възможно за; es posible възможно е; їes posible? нима е възможно?; 2. m 1) възможност, способност, годност (по-често pl); 2) pl средства, имущество.

  Diccionario español-búlgaro > posible

 • 15 quebrar

  (-ie-) 1. tr 1) вж. quebrantar 1), 2); 2) нарушавам, престъпвам (закон); 3) прен. нарушавам, прекъсвам (мълчание и пр.); 4) прен. преодолявам (препятствие и пр.); 5) превивам, навеждам; 6) прен. отслабвам, смекчавам; 7) обезцветявам; 8) прен. развалям (за цвят на лице); 2. intr 1) (con) скъсвам (с някого); 2) прен. отслабвам, намалявам; 3) прен. пуквам се, претърпявам банкрут, фалит; 3. prnl 1) скъсвам се; получавам херния; 2) разцепвам се, разделям се (за планина, склон и т. н.); 3) мор. огъвам се под тежест (за кЈла на кораб); quebrar una cosa por uno скъсвам се (от усилия); quebrar por lo màs delgado прен., разг. дето е най-тънко, там се къса; antes quebrar que doblar прен. по никакъв начин няма да отстъпя.

  Diccionario español-búlgaro > quebrar

 • 16 telonio

  m ост. данъчна служба; a manera de telonio прен. небрежно, безпорядъчно.

  Diccionario español-búlgaro > telonio

См. также в других словарях:

 • Historia contemporánea de España — La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad… …   Wikipedia Español

 • Historia de la NBA — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Porfirio Díaz — Mori …   Wikipedia Español

 • Historia de Valladolid — Este artículo trata sobre la historia de Valladolid, ciudad en España. Para otros usos de Valladolid véase Valladolid (desambiguación). El 21 de mayo de 1527 nació Felipe II en el Palacio Pimentel de Valladolid. La leyenda cuenta que por una de… …   Wikipedia Español

 • Crisis de la Edad Media en España — Artículo principal: Baja Edad Media en España Danza de la Muerte …   Wikipedia Español

 • Saladino — Saltar a navegación, búsqueda Ṣalāḥ ad Dīn Yūsuf ibn Ayyūb …   Wikipedia Español

 • Historia de la hamburguesa — Hamburguesa de perfil mostrando sus ingredientes típicos: pan, verduras y carne picada …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.