Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(престъпник)

 • 1 престъпник

  criminal, offender; felon; malefactor; malfeasant
  * * *
  престъ̀пник,
  м., -ци; престъ̀пниц|а ж., -и criminal, offender; felon; malefactor; malfeasant; закоравял \престъпникк tough criminal; малолетен \престъпникк juvenile delinquent.
  * * *
  criminal; delinquent: a juvenile престъпник - малолетен престъпник; felon; lawbreaker; offender{x`fendx}; villain
  * * *
  1. criminal, offender;felon;malefactor;malfeasant 2. малолетен ПРЕСТЪПНИК a juvenile delinquent

  Български-английски речник > престъпник

 • 2 хващам

  1. (вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by)
  (внезапно) seize, snatch
  (топка и пр.) catch
  хващам главата си с ръце put o.'s hands to o.'s head
  хващам някого за ръка take s.o. by the hand
  хващам някого под ръка take s.o.'s arm
  хващам някого за гушата fly at s.o.'s throat
  хващам някого за яката collar s.o.
  хващам здраво get/take a good grip of/on; have a strong grip
  не хващай чашата, че е гореща don't touch the cup, it's too hot
  3. (ловя, залавям-лов, престъпник, болест) catch, get
  (престъпник и) lay hold of, lay hands on
  хващам на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods
  хващам в лъжа уч. sl. nail
  хващам в мрежата си прен. net
  без да ме хванат without getting caught
  хващам в грешка find out; detect in error, catch out in error
  6. (ловя, задържам) catch
  хващам корен take/strike root
  ключът не хваща the lock won't catch
  хващам ръжда, хващам кора crust over
  хващам каймак cream over
  7. (за прожектор и пр.) pick cut
  8. (някого за работа и пр.) rope in
  (наемам) hire, engage, employ the services of
  хванаха ме да държа реч I've been let in for a speech
  9. (побирам-за съд и пр.) hold, contain
  10. (започвам) begin, start, commence; set in
  тази година зимата хвана рано winter set in/began early this year
  той хвана да вика he started shouting, he set up a yell
  хващам работа begin work
  get a job
  не хваща работа he never sticks to a job
  11. (залавям се с) turn o.'s hand to
  каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well
  12. (прихващам, продавам на някаква цена) charge
  скъпо ми хващате брашното you are charging too much for the flour
  13. (за кибрит и пр.-възпламенява се) take fire
  (за оръжие) fire, go off
  не хващам miss fire
  15. (подействувам, правя впечатление) get, grip
  хващам вяра believe
  хващам гората escape to the forest; become a haidouk
  хващам пътя, хващам дългия set off; take to the road
  хващам кривия път go to the bad
  хващам място fill the bill; come in useful
  думите му хванаха място his words went home, his words worked
  не мога да му хвана края I can't make nead or tail of it
  хващам окото catch the eye
  (за жена) be an eyeful
  не ми хвана окото it didn't appeal to me, I didn't like/fancy it
  хващат ме нервите get nervous, get the jitters
  хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage
  хваща ме ток get an electric shock
  хванало ме е слънцето I've got a touch of the sun
  хваща ме срам become/be ashamed
  не ме хваща сън I can't sleep, I can 't get a wink of sleep
  хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head
  16. take hold (за of) get hold of, take/get a grasp of
  хващаме се за ръце join hands
  17. (за растение) strike/take root
  хващам се за главата clutch o.'s head. прен. be
  * * *
  хва̀щам,
  гл.
  1. ( вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by); ( здраво) grip; ( сграбчвам) grasp; ( внезапно) seize, snatch; (грубо) grab; ( топка и пр.) catch; опитвам се да хвана catch at; \хващам главата си с ръце put o.’s hands to o.’s head; \хващам някого за гушата fly at s.o.’s throat; \хващам някого за яката collar s.o.; \хващам здраво grip/take a good grip of/on; have a strong grip; \хващам някого под ръка take s.o.’s arm;
  2. ( докосвам) touch;
  3. ( ловя, залавям ­ лов, престъпник, болест) catch, get; ( престъпник и пр.) lay hold of, lay hands on; \хващам в грешка find out; detect in error, catch out in error; \хващам в лъжа уч. sl. nail; \хващам в мрежата си прен. net; \хващам венерическа болест sl. cop a dose; \хващам на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods; ( престъпник) sl. nobble; \хващам някого неподготвен catch s.o. nodding/napping/bending/tripping/off their guard/at a bad time;
  4. ( пусната бримка) take/pick up;
  6. ( ловя, задържам) catch; (за ваксина) take; преждата не хваща боя the yarn won’t dye; \хващам каймак cream over; \хващам кора crust over; \хващам корен take/strike root; \хващам ръжда rust;
  7. (за прожектор и пр.) pick out;
  8. ( някого за работа и пр.) rope in; ( наемам) hire, engage, employ the services of;
  9. ( побирам ­ за съд и пр.) hold, contain;
  10. ( започвам) begin, start, commence; set in; не хваща работа he never sticks to a job;
  11. ( залавям се с) turn o.’s hand to; каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well;
  13. ( подействам, правя впечатление) get, grip; • думите му хванаха място his words went home, his words worked; не ме хваща сън I can’t sleep, I can’t get a wink of sleep; не ми хваща окото it didn’t appeal to me, I didn’t like/fancy it; не мога да му хвана края I can’t make head or tail of it; хванало ме е слънцето I’ve got a touch of the sun; хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head; хваща ме срам become/be ashamed; хваща ме ток get an electric shock; хваща ме хрема catch a cold (in the head); \хващам вяра believe; \хващам гората escape to the forest; become an outlaw; \хващам кривия път go to the bad; \хващам място fill the bill; come in useful; \хващам окото catch the eye; (за жена) be an eyeful; \хващам пътя set off; take to the road; hit the road; хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage; хващат ме нервите get nervous, get the jitters;
  \хващам се 1. take hold (за of), get hold of, take/get a grasp of; опитвам да се хвана за grasp/catch at; хвани се за мене hold on to me; хващаме се за ръце join hands;
  2. (за растение) strike/take root; (за риба) bite;
  3. ( вярвам) разг. fall for it, be taken in; • няма да се хвана на лъжите ти I am not to be taken in by your lies; хванеш ли се на хорото, трябва да играеш in for a penny, in for a pound; if you dance you must pay the fiddler; you can’t back out; \хващам се в капана fall/walk into a trap/into the net; \хващам се в собствения си капан fall into o.’s own trap; the biter bit; \хващам се за главата clutch o.’s head, прен. be flabbergasted, (не знам какво да правя) be at o.’s wits end; \хващам се за дребни неща be over-particular; \хващам се за работа set to work; \хващам се за сламка clutch at a straw; \хващам се на бас make a bet; \хващам се на въдицата swallow the bait, rise to the bait; \хващам се на работа take a job; \хващам се на хорото join the dance; \хващам се с лоши другари keep bad company.
  * * *
  catch: хващам a cold - хващам настинка, хващам a mouse in a trap - хващам мишка в капан, I caught him stealing. - Хванах го да краде.; take: He took her by the hand. - Той я хвана за ръка., He was хващамn captive. - Toй беше хванат за заложник.; grasp (сграбчвам); grip (здраво); grab (сграбчвам); capture (улавям); get (залавям): хващам an electric shock - хваща ме ток; grapple ; gripe (при лов); net (в мрежа); strike (път); (за превозно средство): catch: хващам the bus - хващам автобуса; get (и радиостанция); hire (наемам за работа); (започвам): begin ; start ; set off - хващам пътя; take hold (се); get a grasp of (се)
  * * *
  1. (вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by) 2. (внезапно) seize, snatch 3. (грубо) grab 4. (докосвам) touch 5. (за ваксина) take 6. (за жена) be an eyeful 7. (за оръжие) fire, go off 8. (за прожектор и np.) pick cut 9. (за риба) bite 10. (започвам) begin, start, commence;set in 11. (здраво) grip 12. (ловя, задържам) catch 13. (ловя, залавям-лов, престъпник, болест) catch, get 14. (наемам) hire, engage, employ the services of 15. (някого за работа и np.) rope in 16. (побирам- за съд и np.) hold, contain 17. (превозно средство) take, catch;get 18. (престъпник и) lay hold of, lay hands on 19. (престъпник) sl. nobble 20. (пусната бримка) take/pick up 21. (радиостанция) get 22. (сграбчвам) grasp 23. (топка и np.) catch 24. (успявам да хвана) make 25. 1 (за кибрит и np.-възпламенява се) take fire 26. 1 (за растение) strike/take root 27. 1 (залавям се с) turn o.'s hand to 28. 1 (измамвам) catch 29. 1 (подействувам, правя впечатление) get, grip 30. 1 (прихващам 31. 1 take hold (за of) get hold of, take/get a grasp of 32. get а job 33. ХВАЩАМ ce 34. ХВАЩАМ в грешка find out;detect in error, catch out in error 35. ХВАЩАМ в лъжа уч. sl. nail 36. ХВАЩАМ в мрежата си прен. net 37. ХВАЩАМ вяра believe 38. ХВАЩАМ главата си с ръце put o.'s hands to o.'s head 39. ХВАЩАМ гората escape to the forest;become a haidouk 40. ХВАЩАМ здраво get/take a good grip of/on;have a strong grip 41. ХВАЩАМ каймак cream over 42. ХВАЩАМ корен take/strike root 43. ХВАЩАМ кривия път go to the bad 44. ХВАЩАМ място fill the bill;come in useful 45. ХВАЩАМ на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods 46. ХВАЩАМ някого за гушата fly at s.o.'s throat 47. ХВАЩАМ някого за ръка take s.o. by the hand 48. ХВАЩАМ някого за яката collar s.o. 49. ХВАЩАМ някого под ръка take s.o.'s arm 50. ХВАЩАМ окото catch the eye 51. ХВАЩАМ пътя, ХВАЩАМ дългия set off;take to the road 52. ХВАЩАМ работа begin work 53. ХВАЩАМ ръжда, ХВАЩАМ кора crust over 54. ХВАЩАМ се за главата clutch o.'s head. прен. be 55. ХВАЩАМЕ се за ръце join hands 56. без да ме хванат without getting caught 57. думите му хванаха място his words went home, his words worked 58. каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well 59. ключът не хваща the lock won't catch 60. мене не можеш да хванеш you won't catch me 61. не ХВАЩАМmiss fire 62. не ме хваща сън I can't sleep, I can 't get a wink of sleep 63. не ми хвана окото it didn't appeal to me, I didn't like/fancy it 64. не мога да му хвана края I can't make nead or tail of it 65. не хваща работа he never sticks to a job 66. не хващай чашата, че е гореща don't touch the cup, it's too hot 67. опитвам се да хвана catch at 68. оттам да се хвана за grasp/catch at 69. преждата не хваща боя the yarn won't dye 70. продавам на някаква цена) charge 71. само да те хвана (като вършиш нещо) let me catch you at it 72. скъпо ми хващате брашното you are charging too much for the flour 73. тази година зимата хвана рано winter set in/began early this year 74. този инструмент не хваща that tool has no nip 75. той хвана да вика he started shouting, he set up a yell 76. хвана ме скука I got bored 77. хванало ме е слънцето I've got a touch of the sun 78. хванаха ме да държа реч I've been let in for a speech 79. хванахте ли лимонадите? (към келнер) did you include the lemonades? 80. хвани се за мене hold on to me 81. хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head 82. хваща ме срам become/be ashamed 83. хваща ме ток get an electric shock 84. хваща ме хрома catch a cold (in the head) 85. хващат ме в грешка be caught nodding 86. хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage 87. хващат ме нервите get nervous, get the jitters

  Български-английски речник > хващам

 • 3 държавен

  state (attr.), of state; public
  държавен строй, държавно устройство a political/state system, a form of government; regime
  държавен суверенитет statehood; sovereignty
  държавен съвет a council of state
  държавен глава a head of state
  държавен вестник an official gazette
  държавен апарат, държавна машина a state apparatus/machine, government machinery, machinery of government/of the law, wheels of state
  държавна служба state/civil/public service
  на държавна служба съм work for the state, be state employed
  държавен служител/чиновник a civil servant, a state official
  държавна собственост state property, property of the state
  държавна хазна a public purse, exchequer, treasury
  държавни средства/пари public/state funds
  държавен дълг a national debt
  държавни работи matters/affairs of state
  държавен въпрос an affair/a matter of national importance
  държавна тайна a state secret, an official secret
  държавен преврат coup-d'etat
  държавен престъпник a state prisoner, a political offender
  държавен обвинител a public prosecutor
  държавен департамент ам. State Department
  * * *
  държа̀вен,
  прил., -на, -но, -ни state (attr.), of state; public; state-owned, state run; ( национален) national; \държавенен апарат, \държавенна машина state apparatus/machine, government machinery, machinery of government/of the law, wheels of state; \държавенен вестник official gazette; \държавенен въпрос affair/matter of national importance; \държавенен глава head of state; \държавенен департамент амер. State Department; \държавенен дълг national debt; \държавенен обвинител public prosecutor; \държавенен преврат coup d’état; \държавенен престъпник state prisoner, political offender; \държавенен служител/чиновник civil servant, state official; \държавенен строй, \държавенно устройство political/state system, form of government; regime; \държавенен суверенитет statehood; sovereignty; \държавенен съвет council of state; \държавенна банка state bank; \държавенна власт state power; \държавенна граница frontier; \държавенна измяна high treason; \държавенна служба state/civil/public service; \държавенна собственост state property, property of the state; \държавенна тайна state secret, official secret; \държавенна хазна public purse, exchequer, treasury; \държавенни закупки state purchases; \държавенни имоти public domains; \държавенни приходи state revenue; \държавенни работи matters/affairs of state; \държавенни разноски state expenditure; \държавенни средства/пари public/state funds; \държавенни строежи public works; \държавенно погребение government organized funeral; \държавенно право public law; \държавенно стопанство national economy; на \държавенна служба съм work for the state, be state employed; на \държавенни разноски at state expense; grant-maintained.
  * * *
  government ; governmental; political
  * * *
  1. (национален) national 2. state (attr.), of state;public 3. ДЪРЖАВЕН апарат, държавна машина a state apparatus/machine, government machinery, machinery of government/of the law, wheels of state 4. ДЪРЖАВЕН вестник an official gazette 5. ДЪРЖАВЕН въпрос an affair/a matter of national importance 6. ДЪРЖАВЕН глава a head of state 7. ДЪРЖАВЕН департамент ам. State Department 8. ДЪРЖАВЕН дълг a national debt 9. ДЪРЖАВЕН обвинител a public prosecutor 10. ДЪРЖАВЕН преврат coup-d'etat 11. ДЪРЖАВЕН престъпник a state prisoner, a political offender 12. ДЪРЖАВЕН служител/чиновник a civil servant, a state official 13. ДЪРЖАВЕН строй, държавно устройство a political/ state system, a form of government;regime 14. ДЪРЖАВЕН суверенитет statehood;sovereignty 15. ДЪРЖАВЕН съвет a council of state 16. държавна банка a state bank 17. държавна власт state power 18. държавна граница frontier 19. държавна измяна high treason 20. държавна служба state/civil/public service 21. държавна собственост state property, property of the state 22. държавна тайна a state secret, an official secret 23. държавна хазна a public purse, exchequer, treasury 24. държавни закупки state purchases 25. държавни имоти public domains 26. държавни приходи a state revenue 27. държавни работи matters/affairs of state 28. държавни разноски state expenditure 29. държавни средства/пари public/state funds 30. държавни строежи public works 31. държавно право public law 32. държавно стопанство national economy 33. на държавна служба съм work for the state, be state employed 34. на държавни разноски at state expense

  Български-английски речник > държавен

 • 4 закоравял

  1. (за ръце, кожа) hardened
  2. прен. obdurate, double-dyed
  (непоправим) confirmed, inveterate
  (за пияница, престъпник) inveterate
  * * *
  закоравя̀л,
  прил.
  1. (за ръце, кожа) hardened;
  2. прен. obdurate, double-dyed; (за съвест) callous; ( непоправим) confirmed, inveterate; (за пияница, престъпник) inveterate, habitual.
  * * *
  callous; confirmed; indurate{`indyureit}; ingrained; inveterate; tough{tXf}
  * * *
  1. (за пияница, престъпник) inveterate 2. (за ръце, кожа) hardened 3. (за съвест) callous 4. (непоправим) confirmed, inveterate 5. прен. obdurate, double-dyed

  Български-английски речник > закоравял

 • 5 залавям

  1. catch, take hold of, seize
  (пленник) take, capture
  (престъпник) catch, sl. nib
  (писмо) intercept; discover
  залавям за ръка catch/take by the hand
  залавям някого в лъжа catch s.o. (out) in a lie
  2. (започвам, захващам) start, take up
  залавям търговия start a business, set up in business
  залавям работа get a job
  не може да залови никаква работа he can't find a job; he can't stick to a job
  залавям лош път get into bad ways, go to the bad
  3. clutch (за at), grip ( за), cling (to), catch hold of
  4. (започвам) set to/about (c ger.), get down to (c ger.), begin to (c inf.); turn to s.th.
  залавям се за работа set to work, get down to work; address o.s. to the business in hand
  залавям се здраво за работа sit down to o.'s work, put o.'s hand to the work, put o.'s shoulder to the wheel
  залавям се за безнадеждна работа try to wash a blackamoor/an Ethiopian white
  това е задачата, с която трябва да се заловиш that's the task you've got to put your mind to
  да не си се залавял you shouldn't have taken it on, you shouldn't have let yourself in for it
  5. (заяждам се с) (try to) pick a quarrel with s.o.
  не се залавяй с него! steer clear of him! заловила се с едно момче she has got involved with a boy
  * * *
  зала̀вям,
  гл.
  1. catch, take hold of, seize; ( пленник) take, capture; ( престъпник) catch, grab; sl. nib, nab, collar; ( писмо) intercept; discover; \залавям за ръка catch/take by the hand; \залавям някого в лъжа catch s.o. (out) in lie; залових го да краде I caught him stealing;
  2. ( започвам, захващам) start, take up; \залавям лош път get into bad ways, go to the bad; \залавям търговия start a business, set up in business; не може да залови никаква работа he can’t find a job; he can’t stick to a job;
  \залавям се 1. clutch (за at), grip (за -), cling (to), catch hold of;
  2. ( започвам) set to/about (с ger.), get down to (с ger.), begin to (с inf.); turn to s.th.; (с ентусиазъм) fling o.s. (into s.th.); да не си се залавял you shouldn’t have taken it on, you shouldn’t have let yourself in for it; \залавям се веднага get off the mark; \залавям се за безнадеждна работа try to wash a blackamoor/an Ethiopian white; \залавям се здраво за работа sit down to o.’s plough, put o.’s hand to the work, put o.’s shoulder to the wheel, разг. put one’s hand to the plough; заловил съм се с be embarked on/upon; това е задачата, с която трябва да се заловиш that’s the task you’ve got to put your mind to;
  3. ( заяждам се с) (try to) pick a quarrel with s.o.; • заловила се с едно момче she has got involved with a boy; не се залавяй с него! steer clear of him!
  * * *
  catch: I caught him stealing. - Залових го да краде.; grab; lay hold of
  * * *
  1. (започвам) set to/about (c ger.), get down to (c ger.), begin to (c inf.);turn to s.th. 2. (започвам, захващам) start, take up 3. (заяждам се с) (try to) pick a quarrel with s. o. 4. (писмо) intercept;discover 5. (пленник) take, capture 6. (престъпник) catch, sl. nib 7. catch, take hold of, seize 8. clutch (за at), grip (за), cling (to), catch hold of 9. ЗАЛАВЯМ за ръка catch/take by the hand 10. ЗАЛАВЯМ лош път get into bad ways, go to the bad 11. ЗАЛАВЯМ някого в лъжа catch s. o. (out) in a lie 12. ЗАЛАВЯМ работа get a job 13. ЗАЛАВЯМ се 14. ЗАЛАВЯМ се за безнадеждна работа try to wash a blackamoor/an Ethiopian white 15. ЗАЛАВЯМ се за работа set to work, get down to work;address o. s. to the business in hand 16. ЗАЛАВЯМ се здраво за работа sit down to o.'s work, put o.'s hand to the work, put o.'s shoulder to the wheel 17. ЗАЛАВЯМ търговия start a business, set up in business 18. да не си се залавял you shouldn't have taken it on, you shouldn't have let yourself in for it 19. залових го да краде I caught him stealing 20. не може да залови никаква работа he can't find a job;he can't stick to a job 21. не се залавяй с него! steer clear of him! заловила се с едно момче she has got involved with a boy 22. това е задачата, с която трябва да се заловиш that's the task you've got to put your mind to

  Български-английски речник > залавям

 • 6 криминален

  criminal
  криминален престъпник a common criminal
  криминален роман a crime story, a detective story/novel, sl. whodunit
  * * *
  кримина̀лен,
  прил., -на, -но, -ни criminal; \криминаленен престъпник common criminal; \криминаленен роман (филм и пр.) crime story, detective story/novel, sl. whodunit.
  * * *
  criminal
  * * *
  1. criminal 2. КРИМИНАЛЕН престъпник a common criminal 3. КРИМИНАЛЕН роман a crime story, a detective story/novel, sl. whodunit

  Български-английски речник > криминален

 • 7 неопитен

  inexperienced, unpractised, unskilled, inexpert, callow, unversed, untrained, unschooled, untutored
  неопитна ръка an unpractised hand
  * * *
  нео̀питен,
  прил., -на, -но, -ни inexperienced, unpractised, unskilled, inexpert, tyronic, callow, unversed, untrained, unschooled, untutored; разг. wet behind the ears; (за престъпник) young in crime; \неопитенна ръка an unpractised hand.
  * * *
  fresh; inexperienced: an неопитен alpinist - нeопитен алпинист; inexpert; raw{rO;}; sucking (прен.); unfamiliar (with с, в); unschooled (in); untrained
  * * *
  1. (за престъпник) young in crime 2. inexperienced, unpractised, unskilled, inexpert, callow, unversed, untrained, unschooled, untutored 3. неопитна ръка an unpractised hand

  Български-английски речник > неопитен

 • 8 предавам

  1. give; deliver; turn over, transfer
  (подавам) hand over
  (по-нататьк) pass on, transmit
  юр. serve
  (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, ( на друга държава) extradite
  предавам на съхранение deposit for safe-keeping
  предавам на съд bring to court/trial; hand over to justice
  предавам на смърт hand over for execution
  предавам на забвение bury in oblivion
  предавам на огън (я) commit to the flames
  предавам от ръка на ръка pass from hand to hand
  предавам по наследство hand down
  предавам опита си pass on o.'s experience предавам богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost
  3. (съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit
  предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television
  предавам по телефона communicate/tell over the telephone
  предавам поръчение deliver a message
  предавам нареждане deliver an order; pass the word
  предавам поздрави на convey greetings to; send o.'s best regards to
  предавам впечатленията си give/recount o.'s impressions
  говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author
  4. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey
  5. вж. преподавам
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast
  не предавам be off the air
  предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag
  воен. lay down arms
  предавам се в плен yield o.s. prisoner
  предавам се на милостта на победителя surrender at discretion
  предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair
  предавам се на пороци indulge in vice
  предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams
  * * *
  преда̀вам,
  гл.
  1. give; deliver; turn over, transfer; ( подавам) hand over; ( по-нататък) pass on, transmit; ( връчвам) hand in; юр. serve; ( престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite; ( оръжие) give up; (на следващите поколения) hand down; \предавам богу дух yield (up) o.’s soul, шег. give up the ghost; \предавам булката give away the bride; \предавам на огън(я) commit to the flames; \предавам на смърт hand over for execution; \предавам на съд bring to court/trial; commit for trial; hand over to justice; \предавам на съхранение deposit for safe-keeping; \предавам опита си pass on o.’s experience; \предавам от ръка на ръка pass from hand to hand; \предавам по наследство hand down;
  3. ( съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit; \предавам нареждане deliver an order; pass the word; \предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television; \предавам поздрави на convey greetings to; send o.’s best regards to;
  5. ( преподавам) teach, present material;
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast; не \предавам be off the air;
  \предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag; knuckle under; throw in o.’s cards/hand/the towel; никога не се предавай! never say die; воен. lay down arms; \предавам се в плен yield o.s. prisoner; \предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams; \предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair; \предавам се на пороци indulge in vice.
  * * *
  give; deliver; hand over: предавам this booklet to the other students. - Предай тази брошура и на другите ученици., предавам to justice - предавам на съд; serve (юр.); deposit (на съхранение); marconi (съобщение по телеграфа); beam (рад.); betray (извършвам предателство): He предавамed the cause. - Той предаде каузата.; broadcast (по радиото); commit{kx`mit}; communicate; convey{kxn`vei}: предавам greetings to - предавам поздрави на; denounce; give in{giv in}; give up; impart; report (чужди думи): Do not предавам, maybe someone will help us - Не се предавай, някой може да ни помогне; surrender; fall{fO;l}; yield{yi;ld}
  * * *
  1. (връчвам) hand in 2. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey 3. (за радиостанция и пр.) be on the air;broadcast 4. (извършвам предателство) betray 5. (нещо взето) return 6. (оръжие) give up 7. (по-нататьк) pass on, transmit 8. (подавам) hand over 9. (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite 10. (съобщавам) tell, inform;convey;communicate, impart;transmit 11. give;deliver;turn over, transfer 12. ПРЕДАВАМ ce surrender, give o.s. up;yield;hang out/ show the white flag 13. ПРЕДАВАМ no телефона communicate/tell over the telephone 14. ПРЕДАВАМ впечатленията си give/recount o.'s impressions 15. ПРЕДАВАМ на забвение bury in oblivion 16. ПРЕДАВАМ на огън(я) commit to the flames 17. ПРЕДАВАМ на смърт hand over for execution 18. ПРЕДАВАМ на съд bring to court/trial;hand over to justice 19. ПРЕДАВАМ на съхранение deposit for safe-keeping 20. ПРЕДАВАМ нареждане deliver an order;pass the word 21. ПРЕДАВАМ опита си pass on o.'s experienceПРЕДАВАМ богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost 22. ПРЕДАВАМ от ръка на ръка pass from hand to hand 23. ПРЕДАВАМ пo наследство hand down 24. ПРЕДАВАМ пo радиото/ телевизията broadcast/announce over the radio/on television 25. ПРЕДАВАМ поздрави на convey greetings to;send o.'s best regards to 26. ПРЕДАВАМ поръчение deliver a message 27. ПРЕДАВАМ се в плен yield o.s. prisoner 28. ПРЕДАВАМ се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams 29. ПРЕДАВАМ се на милостта на победителя surrender at discretion 30. ПРЕДАВАМ се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair 31. ПРЕДАВАМ се на пороци indulge in vice 32. ПРЕДАВАМ(на следващите поколения) hand down 33. вж. преподавам 34. воен. lay down arms 35. говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author 36. не ПРЕДАВАМ be off the air 37. юр. serve

  Български-английски речник > предавам

 • 9 преследване

  1. (гонене) chase, pursuit
  (на избягал престъпник и пр.) man-hunt
  успоредно преследване воен. parallel pursuit
  фронтално преследване воен. direct pursuit
  2. (гонение) perse-cution, victimization
  3. юр. prosecution
  * * *
  преслѐдване,
  ср., -ия 1. ( гонене) chase, pursuit; (на избягал престъпник и пр.) man-hunt; успоредно \преследванее воен. parallel pursuit; фронтално \преследванее воен. direct pursuit;
  2. ( гонение) persecution, victimization; \преследванее на расова основа racist abuse, racial harassment; \преследванее по политически причини persecution on political grounds;
  3. юр. prosecution; наказателно \преследванее criminal prosecution.
  * * *
  chase; chasing; hunt{hO;nt}; hunting; man-hunt (на човек); persecution; prosecution (съдебно); pursuit (и на цел); victimization
  * * *
  1. (гонене) chase, pursuit 2. (гонение) perse-cution, victimization 3. (на избягал престъпник и пр.) man-hunt 4. мания за ПРЕСЛЕДВАНЕ a persecution mania 5. успоредно ПРЕСЛЕДВАНЕ воен. parallel pursuit 6. фронталноПРЕСЛЕДВАНЕ воен. direct pursuit 7. юр. prosecution

  Български-английски речник > преследване

 • 10 углавен

  criminal, penal
  углавен престъпник criminal
  угавни закони penal laws, a penal code
  углавно дело a criminal trial
  * * *
  у̀главен,
  прил., -на, -но, -ни юр. criminal, penal; felonious; повдигам \углавенно преследване срещу take criminal proceedings against; \углавенен престъпник criminal, felon; \углавенни закони penal laws, penal code; \углавенно дело criminal trial; \углавенно преследване criminal proceedings; \углавенно престъпление criminal offence, felony.
  * * *
  capital: углавен offense - углавно престъпление; criminal: углавен trial - углавно дело; felonious
  * * *
  1. criminal, penal 2. УГЛАВЕН престъпник criminal 3. повдигам углавно преследване срещу take criminal proceedings against 4. угавни закони penal laws, a penal code 5. углавно дело a criminal trial 6. углавно преследване criminal proceedings 7. углавно престъпление a criminal offence

  Български-английски речник > углавен

 • 11 укривам

  conceal, hide; tuck away
  укривам крадени вещи receive stolen goods, sl. fence
  (престъпник) conceal, harbour
  (факти) юр. misrepresent
  укривамсе hide. conceal o.s.. seek/find/take shelter; go into/be in hiding; make default
  * * *
  укрѝвам,
  гл. conceal, hide; tuck away; ( престъпник) conceal, harbour, give harbour to a criminal; ( факти) юр. misrepresent; \укривам крадени вещи receive stolen goods, sl. fence;
  \укривам се hide, conceal o.s., seek/find/take shelter; go into/be in hiding; make default; разг. lie low, lie doggo; be on the lam; \укривам се от съда abscond.
  * * *
  conceal ; abscond (се); hide ; secrete ; smuggle ; tuck away ; receive (крадени вещи)
  * * *
  1. (крадени вещи) receive 2. (престъпник) conceal, harbour 3. (факти) юр. misrepresent 4. conceal, hide;tuck away 5. УКРИВАМ крадени вещи receive stolen goods, sl. fence 6. УКРИВАМсе hide. conceal o.s.. seek/find/take shelter;go into/be in hiding; make default

  Български-английски речник > укривам

 • 12 улавям

  catch, take hold of, seize
  (в грешка, лъжа) catch out
  улавям погледа на catch the eye of
  улавям смисъла catch the meaning
  улавям станция рад. receive/get a station
  улавям се catch o.s.
  улавям (се) в мрежа mesh, net
  вж. и хващам
  * * *
  ула̀вям,
  гл. catch, take hold of, grab (hold of); grasp (at); grapple; seize, trap; (в грешка, лъжа) catch out; ( престъпник) sl. collar, nobble; \улавям станция радио. receive/get a station;
  \улавям се catch o.s.; \улавям (се) в мрежа mesh, net.
  * * *
  catch ; take hold of ; seize {si;z}; clutch ; detect (сигнал и пр.); get: улавям a station (рад. станция); grab ; grapple ; grip {grip}; gripe ; trap (в капан)
  * * *
  1. (в грешка, лъжа) catch out 2. (престъпник) sl. nobble 3. catch, take hold of, seize 4. УЛАВЯМ (се) в мрежа mesh, net 5. УЛАВЯМ ce catch o. s. 6. УЛАВЯМ погледа на catch the eye of 7. УЛАВЯМ смисъла catch the meaning 8. УЛАВЯМ станция рад. receive/get a station 9. вж. и хващам

  Български-английски речник > улавям

 • 13 хвана

  вж. хващам
  * * *
  хва̀на,
  хва̀щам гл.
  1. ( вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by); ( здраво) grip; ( сграбчвам) grasp; ( внезапно) seize, snatch; (грубо) grab; ( топка и пр.) catch; опитвам се да хвана catch at; \хвана главата си с ръце put o.’s hands to o.’s head; \хвана някого за гушата fly at s.o.’s throat; \хвана някого за яката collar s.o.; \хвана здраво grip/take a good grip of/on; have a strong grip; \хвана някого под ръка take s.o.’s arm;
  2. ( докосвам) touch;
  3. ( ловя, залавям ­ лов, престъпник, болест) catch, get; ( престъпник и пр.) lay hold of, lay hands on; \хвана в грешка find out; detect in error, catch out in error; \хвана в лъжа уч. sl. nail; \хвана в мрежата си прен. net; \хвана венерическа болест sl. cop a dose; \хвана на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods; ( престъпник) sl. nobble; \хвана някого неподготвен catch s.o. nodding/napping/bending/tripping/off their guard/at a bad time;
  4. ( пусната бримка) take/pick up;
  6. ( ловя, задържам) catch; (за ваксина) take; преждата не хваща боя the yarn won’t dye; \хвана каймак cream over; \хвана кора crust over; \хвана корен take/strike root; \хвана ръжда rust;
  7. (за прожектор и пр.) pick out;
  8. ( някого за работа и пр.) rope in; ( наемам) hire, engage, employ the services of;
  9. ( побирам ­ за съд и пр.) hold, contain;
  10. ( започвам) begin, start, commence; set in; не хваща работа he never sticks to a job;
  11. ( залавям се с) turn o.’s hand to; каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well;
  13. ( подействам, правя впечатление) get, grip; • думите му хванаха място his words went home, his words worked; не ме хваща сън I can’t sleep, I can’t get a wink of sleep; не ми хваща окото it didn’t appeal to me, I didn’t like/fancy it; не мога да му хвана края I can’t make head or tail of it; хванало ме е слънцето I’ve got a touch of the sun; хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head; хваща ме срам become/be ashamed; хваща ме ток get an electric shock; хваща ме хрема catch a cold (in the head); \хвана вяра believe; \хвана гората escape to the forest; become an outlaw; \хвана кривия път go to the bad; \хвана място fill the bill; come in useful; \хвана окото catch the eye; (за жена) be an eyeful; \хвана пътя set off; take to the road; hit the road; хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage; хващат ме нервите get nervous, get the jitters;
  \хвана се 1. take hold (за of), get hold of, take/get a grasp of; опитвам да се хвана за grasp/catch at; хвани се за мене hold on to me; хващаме се за ръце join hands;
  2. (за растение) strike/take root; (за риба) bite;
  3. ( вярвам) разг. fall for it, be taken in; • няма да се хвана на лъжите ти I am not to be taken in by your lies; хванеш ли се на хорото, трябва да играеш in for a penny, in for a pound; if you dance you must pay the fiddler; you can’t back out; \хвана се в капана fall/walk into a trap/into the net; \хвана се в собствения си капан fall into o.’s own trap; the biter bit; \хвана се за главата clutch o.’s head, прен. be flabbergasted, (не знам какво да правя) be at o.’s wits end; \хвана се за дребни неща be over-particular; \хвана се за работа set to work; \хвана се за сламка clutch at a straw; \хвана се на бас make a bet; \хвана се на въдицата swallow the bait, rise to the bait; \хвана се на работа take a job; \хвана се на хорото join the dance; \хвана се с лоши другари keep bad company.
  * * *
  вж. хващам

  Български-английски речник > хвана

 • 14 наричам

  1. call, name, give a name to; christen; term, describe, style, refer to (s.o., s.th.) as
  наричам по име call by name
  как наричаме човек, който what do we call a man who
  наричам някого лъжец (обявявам го за такъв) label s.o. a liar
  съдията го нарече закоравял престъпник the judge described him as a hardened criminal
  наричам някого всякакъв call s.o. names
  наричам нещата със същинските/собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade
  наричан още... alias...
  вж. наречен
  2. (определям) set aside, intend (s.th. for s.o.)
  3. foretell s.o.'s fate
  наричам се be called, o.'s name is
  как се нарича предната част на кораба? what is the front part of a ship called? what do we call the front part of a ship?
  * * *
  нарѝчам,
  гл.
  1. call, name, give a name to; christen; term, describe, style, entitle; refer to (s.o., s.th.) as; как наричаме човек, който what do we call a man who; \наричам нещата с истинските/собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade; \наричам някого лъжец ( обявявам го за такъв) label s.o. a liar; \наричам по име call by name; наричан още … alias …;
  2. ( определям) set aside, intend (s.th. for s.o.);
  3. foretell s.o.’s fate;
  \наричам се be called, o.’s name is; ( сам себе си) call o.s.; как се нарича предната част на кораба? what is the front part of a ship called? what do we call the front part of a ship?
  * * *
  call: наричам by name - наричам по име; dub; entitle; term{tx;m}
  * * *
  1. (определям) set aside, intend (s.th. for s.o.) 2. (сам себе си) call o.s. 3. call, name, give a name to;christen;term, describe, style, refer to (s.o., s.th.) as 4. foretell s.o.'s fate 5. НАРИЧАМ ce be called, o.'s name is 6. НАРИЧАМ нещата със същинските/собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade 7. НАРИЧАМ някого всякакъв call s.o. names 8. НАРИЧАМ някого лъжец (обявявам го за такъв) label s.o. a liar 9. НАРИЧАМ по име call by name 10. вж. наречен 11. как НАРИЧАМе човек, който what do we call a man who 12. как се нарича предната част на кораба? what is the front part of a ship called?what do we call the front part of a ship? 13. наричан още... alias... 14. съдията го нарече закоравял престъпник the judge described him as a hardened criminal 15. това съм нарекъл за тебе I've set this aside for you

  Български-английски речник > наричам

 • 15 опасен

  dangerous
  (за пътуване и пр.) perilous
  (рискован) risky, precarious
  опасен човек/престъпник a dangerous man/criminal
  опасна зона a danger area
  опасна работа dangerous/разг. warm work; a risky job
  работата става опасна things are getting hot, the fat is in the fire
  опасна тема a horny subject
  опасно положение a dangerous/precarious situation
  на опасно място прен. between wind and water
  опасно за живота! danger! опасен e разг. he's terrific
  * * *
  опа̀сен,
  прил., -на, -но, -ни dangerous, hazardous; (за пътуване и пр.) perilous; ( рискован) risky, precarious, hazardous; на \опасенно място прен. between wind and water; \опасенен за здравето hazardous to health; \опасенна зона danger area; \опасенна работа dangerous/разг. warm work; risky job; \опасенна тема horny subject; \опасенно за живота! danger! \опасенно положение dangerous/precarious situation; работата става \опасенна things are getting hot, the fat is in the fire; • \опасенен е разг. he’s terrific.
  * * *
  dangerous: This suburb is опасен at night. - През нощта това предградие е опасно.; feared; hazardous; precarious{pri`kqxrixs}; redoubtable; risky (рискован); unsafe (рискован)
  * * *
  1. (за пътуване и пр.) perilous: (рискован) risky, precarious 2. dangerous 3. ОПАСЕН човек/ престъпник a dangerous man/criminal 4. опасна зона a danger area: опасна работа dangerous/ разг. warm work;a risky job 5. опасна тема a horny subject 6. опасно за живота! danger! ОПАСЕН e разг. he's terrific 7. опасно положение a dangerous/precarious situation: на опасно място прен. between wind and water 8. работата става опасна things are getting hot, the fat is in the fire

  Български-английски речник > опасен

 • 16 политически

  political
  (за безредици и пр.) civil
  политически деец politician
  политически затворник a political prisoner
  политически престъпник a state criminal/prisoner
  по политически съображения for reasons of policy; on political grounds, for political reasons/considerations; for reasons of state
  * * *
  политѝчески,
  прил., -а, -о, -и political; (за безредици и пр.) civil; по \политическии съображения for reasons of policy; on political grounds, for political reasons/considerations; for reasons of state; \политическиа икономия political economy; \политическиа конюнктура political situation; \политическиа принадлежност political allegiance; \политическии деец politician; \политическии договорености political arrangements; \политическио назначение political appointment; \политическиото поприще the stage of politics.
  * * *
  1. (за безредици и пр.) civil 2. political 3. ПОЛИТИЧЕСКИ деец politician 4. ПОЛИТИЧЕСКИ затворник a political prisoner 5. ПОЛИТИЧЕСКИ престъпник a state criminal/ prisoner 6. пo ПОЛИТИЧЕСКИ съображения for reasons of policy;on political grounds, for political reasons/considerations; for reasons of state 7. политическа икономия political economy 8. политическа конюнктура a political situation 9. политическото поприще the stage of politics

  Български-английски речник > политически

 • 17 злодей

  villain, evil-doer, miscreant; ( престъпник) criminal
  * * *
  злодѐй,
  м., -и villain, evil-doer, miscreant; fiend; ( престъпник) criminal.
  * * *
  criminal; miscreant{'miskrixnt}; villain

  Български-английски речник > злодей

 • 18 малолетен

  under age; ( млад) young, juvenile; същ. minor
  * * *
  малолѐтен,
  прил., -на, -но, -ни under age; ( млад) young, juvenile; затвор за \малолетенни престъпници remand home; \малолетенен престъпник juvenile delinquent/offender; училище за \малолетенни престъпници approved school.
  * * *
  infant; juvenile: a малолетен delinquent - малолетен престъпник; young; under-age; minor (същ.)

  Български-английски речник > малолетен

 • 19 заловя

  * * *
  заловя̀,
  зала̀вям гл.
  1. catch, take hold of, seize; ( пленник) take, capture; ( престъпник) catch, grab; sl. nib, nab, collar; ( писмо) intercept; discover; \заловя за ръка catch/take by the hand; \заловя някого в лъжа catch s.o. (out) in lie; залових го да краде I caught him stealing;
  2. ( започвам, захващам) start, take up; \заловя лош път get into bad ways, go to the bad; \заловя търговия start a business, set up in business; не може да залови никаква работа he can’t find a job; he can’t stick to a job;
  \заловя се 1. clutch (за at), grip (за -), cling (to), catch hold of;
  2. ( започвам) set to/about (с ger.), get down to (с ger.), begin to (с inf.); turn to s.th.; (с ентусиазъм) fling o.s. (into s.th.); да не си се залавял you shouldn’t have taken it on, you shouldn’t have let yourself in for it; \заловя се веднага get off the mark; \заловя се за безнадеждна работа try to wash a blackamoor/an Ethiopian white; \заловя се здраво за работа sit down to o.’s plough, put o.’s hand to the work, put o.’s shoulder to the wheel, разг. put one’s hand to the plough; заловил съм се с be embarked on/upon; това е задачата, с която трябва да се заловиш that’s the task you’ve got to put your mind to;
  3. ( заяждам се с) (try to) pick a quarrel with s.o.; • заловила се с едно момче she has got involved with a boy; не се залавяй с него! steer clear of him!
  * * *
  вж. залавям

  Български-английски речник > заловя

 • 20 прав

  (изправен) upright, erect
  (неседнал) standing; unseated
  (за яка) stand-up
  с прави рамена square-shouldered
  седя прав sit upright (on o.'s chair), ( като бастун) hold o.s. bolt upright; hold o.s. straight as a ram-rod
  дървото стои право the tree stands upright
  права линия a straight/right line, ( въздушна) an air line
  по права линия in a direct/straight line; as the crow flies
  право насочване воен. direct laying
  най- правият път the shortest route
  прав ток ел. a direct/continuous/unidirectional current
  под прав ъгъл at right angles (to)
  2. прен. (който има право, правилен) right
  прав съм be right/in the right
  не съм прав be wrong/in the wrong
  може и да не съм прав I may be wrong; I speak under correction
  не съм ли прав? I'm right, am I not?
  прав път прен. a right course
  на прав път съм be on the right track (и прен.)
  излизам прав prove to be riant, be proved right, it turned out I was right
  права приказка a truer word was never spoken
  3. прен. (справедлив, законен) right; rightful
  (за човек, дело) just
  право е да сте осведомени за това it is right that you should know this
  той не беше стиснат, което си е право he wasn't stingy, I'll say that for him; he wasn't stingy, to give him his due
  което си е право- право what's right is right, and what's wrong is wrong
  за права бога in all innocence
  прав ти път nobody is keeping you; good riddance
  * * *
  прил.
  1. ( без извивки) straight; unbent; rectilinear, rectilineal; ( изправен) upright, erect; ( неседнал) standing; unseated; (за яка) stand-up; най-\правият път the shortest route; по \права линия in a direct/straight line; as the crow files; под \прав ъгъл at right angles (to); \прав ток ел. a direct/continuous/unidirectional current; \право насочване воен. direct laying; с \прави рамена square-shouldered; седя \прав sit upright (on o.’s chair), ( като бастун) hold o.s. bolt upright; hold o.s. straight as a ram-rod; стоя \прав stand;
  2. прен. ( който има право; правилен) right; влизам в \правия път (за престъпник и пр.) go straight; за себе си си \прав you’re right from your point of view; излизам \прав prove to be right, be proved right, it turned out I was right; на \прав път съм be on the right track (и прен.); не съм ли \прав като мисля, че … am I not right in thinking that …; не съм на \прав път разг. bark up the wrong tree; не съм \прав be wrong/in the wrong; \прав съм be right/in the right;
  3. прен. ( справедлив, законен) right; rightful; което си е \право in all fairness; той не беше стиснат, което си е \право he wasn’t stingy, to give him his due; • \прав ти път nobody is keeping you; good riddance.
  * * *
  erect (изправен); direct (директен); direct (за ток) ; right{rait}:a прав angle - прав ъгъл, You are прав, it is too late. - Прав си, прекалено късно е.; standing; straight (без извивки): прав hair - права коса, Can you walk in a прав line? - Можеш ли да вървиш по права линия?; swerveless; unseated (не седнал); be wrong - не съм прав (греша)
  * * *
  1. (без извивки) straight 2. (за коса и) lank 3. (за линия и) right 4. (за човек, дело) just 5. (за яка) stand-up 6. (изправен) upright, erect 7. (неседнал) standing;unseated 8. ПРАВ път прен. a right course 9. ПРАВ съм be right/in the right 10. ПРАВ ти път nobody is keeping you; good riddance 11. ПРАВ ток ел. a direct/continuous/ unidirectional current 12. ПРАВa линия a straight/right line, (въздушна) an air line 13. ПРАВa приказка a truer word was never spoken 14. ПРАВo насочване воен. direct laying 15. ПРАВо е да сте осведомени за това it is right that you should know this 16. дървото стои ПРАВo the tree stands upright 17. за ПРАВа бога in all innocence 18. излизам ПРАВ prove to be riant, be proved right, it turned out I was right 19. което си е ПРАВо- ПРАВо what's right is right, and what's wrong is wrong 20. може и да не съм ПРАВ I may be wrong;I speak under correction 21. на ПРАВ път съм be on the right track (и прен.) 22. най-ПРАВият път the shortest route 23. не съм ПРАВ be wrong/in the wrong 24. не съм ли ПРАВ ? I'm right, am I not? 25. пo ПРАВa линия in a direct/ straight line;as the crow flies 26. под ПРАВ ъгъл at right angles (to) 27. правилен) right 28. прен. (който има право 29. прен. (справедлив, законен) right;rightful 30. с ПРАВи рамена square-shouldered 31. седя ПРАВ sit upright (on o.'s chair), (като бастун) hold o.s. bolt upright;hold o.s. straight as a ram-rod 32. стоя ПРАВ stand 33. той не беше стиснат, което си е ПРАВо he wasn't stingy, I'll say that for him;he wasn't stingy, to give him his due

  Български-английски речник > прав

См. также в других словарях:

 • престъпник — същ. злодей, злосторник, разбойник, пакостник, нарушител, виновен, виновник същ. убиец, катил същ. бандит, гангстер, главорез, хулиган същ. грешник същ. подлец, негодник …   Български синонимен речник

 • брутален престъпник — словосъч. главорез, грубиян, хулиган …   Български синонимен речник

 • главорез — същ. палач, джелатин, убиец същ. бандит, гангстер, хулиган, престъпник същ. грубиян, брутален престъпник същ. кръволок …   Български синонимен речник

 • хулиган — същ. уличник, гамен, нехранимайко, скандалджия, побойник, хъшлак, хаймана, хайта, декласиран същ. бандит, гангстер, главорез, престъпник същ. грубиян, брутален престъпник същ. кавгаджия, тирании …   Български синонимен речник

 • бандит — същ. злодей, злосторник, разбойник, грабител, похитител, пират, мародер, корсар, убиец, крадец, гангстер същ. главорез, хулиган, престъпник …   Български синонимен речник

 • виновник — същ. провинен, престъпник, нарушител, подсъдим, грешник същ. причинител, отговорен, причина същ. извършител, източник, автор …   Български синонимен речник

 • гангстер — същ. разбойник, мародер, бандит, злодей, грабител, крадец същ. главорез, хулиган, престъпник …   Български синонимен речник

 • грешник — същ. виновник, провинен, престъпник, подсъдим същ. злосторник, нарушител …   Български синонимен речник

 • грубиян — същ. груб, недодялан, неучтив, невежлив, невнимателен, простак, дебелак, брутален, нахал, нахален същ. главорез, хулиган, брутален престъпник същ. кавгаджия, побойник, тирании …   Български синонимен речник

 • затворник — същ. затворен, арестуван, задържан, арестант, катил, каторжник, престъпник, злодей, разбойник същ. роб, пленник …   Български синонимен речник

 • злодей — същ. престъпник, разбойник, злосторник, пакостник същ. мерзавец, долен човек, изверг същ. подлец, негодник …   Български синонимен речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»