Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

verb

 • 1 взаимен

  mutual, reciprocal
  взаимен глагол a reci procal verb
  взаимно (общо) задължение юр. a consensual obligation
  те си правят взаимни услуги they help each other out. взаимно mutually, reciprocally
  each other, ( за повече от двама) one another
  те взаимен се утешават they comfort each other. взаимност mutuality, reciprocity
  отговарям с взаименна чувствата на някого reciprocate s.o.'s feelings
  * * *
  взаѝмен,
  прил., -на, -но, -ни mutual, reciprocal; \взаименен глагол език. reciprocal verb; \взаименни симпатии fellow feeling; \взаименни услуги разг. log-rolling; \взаименно (общо) задължение юр. consensual obligation; договор от \взаименен интерес mutual interest contract; с \взаименни отстъпки by mutual concession; те си правят \взаименни услуги they help each other out.
  * * *
  consensual: взаимен affection - взаимна любов; reciprocal
  * * *
  1. each other, (за повече от двама) one another 2. mutual, reciprocal 3. ВЗАИМЕН глагол a reci procal verb 4. взаимно (общо) задължение юр. а consensual obligation 5. отговарям с ВЗАИМЕНна чувствата на някого reciprocate s. o.'s feelings 6. те ВЗАИМЕН се утешават they comfort each other. взаимност mutuality, reciprocity 7. те си правят взаимни услуги they help each other out. взаимно mutually, reciprocally

  Български-английски речник > взаимен

 • 2 възвратен

  грам. reflexive
  възвратен глагол a reflexive verb
  възвратен вентил a return valve
  * * *
  възвра̀тен,
  прил., -на, -но, -ни refle-xive; \възвратенен глагол език. reflexive verb; \възвратенен вентил техн. return valve; \възвратенни преференции юр. reserve preferences; \възвратенно действие a reflex action; машина с \възвратенно-постъпателно движение техн. reciprocating engine.
  * * *
  reflexive (грам.)
  * * *
  1. ВЪЗВРАТЕН вентил a return valve 2. ВЪЗВРАТЕН глагол a reflexive verb 3. възвратно действие a reflex action 4. грам. reflexive 5. машина с възвратно-постъпателно движение a reciprocating engine

  Български-английски речник > възвратен

 • 3 глагол

  verb
  главен глагол main/principle verb
  * * *
  глаго̀л,
  м., -и, (два) глаго̀ла език. verb; главен \глагол main/principle verb.
  * * *
  verb: irregular глагол - неправилен глагол
  * * *
  1. verb 2. главен ГЛАГОЛ main/principle verb

  Български-английски речник > глагол

 • 4 глаголен

  verbal, verb (attr.)
  * * *
  глаго̀лен,
  прил., -на, -но, -ни verbal, verb (attr.); \глаголенна основа език. verb stem; \глаголенни времена език. tenses.
  * * *
  verbal
  * * *
  1. verbal, verb (attr.) 2. глаголна основа a verb stem 3. глаголни времена tenses

  Български-английски речник > глаголен

 • 5 изискам

  вж. изисквам
  * * *
  изѝскам,
  изѝсквам гл.
  1. demand, exact, require; insist on (c ger.); ( налагам) enjoin; ( плащане и пр.) фин. call; \изискам много от подчинените си be very exacting toward o.’s subordinates;
  2. безл. ( потребно е) require, call for; изискаха го в министерството they demanded his transfer to the ministry; както изисква вежливостта consistent with politeness; това изисква време that takes time; този глагол изисква предлогаon” this verb is construed with the preposition “on”.
  * * *
  вж. изисквам

  Български-английски речник > изискам

 • 6 изисквам

  1. demand, exact, require; insist on (c ger.)
  изисквам извънредно много от подчинените си be very exacting toward o,'s subordinates
  2. безл. (потребно е) require, call for
  това изисква особени грижи this calls for/requires special care
  този глагол изисква предлога "on" this verb is construed with the preposition "on"
  изискаха го в министерството they demanded his transfer to the ministry
  * * *
  изѝсквам,
  гл.
  1. demand, exact, require; insist on (c ger.); ( налагам) enjoin; ( плащане и пр.) фин. call; \изисквам много от подчинените си be very exacting toward o.’s subordinates;
  2. безл. ( потребно е) require, call for; изискаха го в министерството they demanded his transfer to the ministry; както изисква вежливостта consistent with politeness; това изисква време that takes time; този глагол изисква предлогаon” this verb is construed with the preposition “on”.
  * * *
  claim; demand: They изисквамed her transfer to the ministry. - Изискаха я в министерството.; desiderate; desire; enforce; enjoin; postulate; reclaim; require: This изисквамs special care. - Това изисква особени грижи.; want
  * * *
  1. demand, exact, require;insist on (c ger.) 2. ИЗИСКВАМ извънредно много от подчинените си be very exacting toward o,'s subordinates 3. безл. (потребно е) require, call for 4. изискаха го в министерството they demanded his transfer to the ministry 5. това изисква време that takes time 6. това изисква особени грижи this calls for/requires special care 7. този глагол изисква предлога „on" this verb is construed with the preposition "on"

  Български-английски речник > изисквам

 • 7 инфинитив

  грам. infinitive
  в инфинитив in the infinitive
  * * *
  инфинитѝв,
  м., -и, (два) инфинитѝва език. infinitive; в \инфинитив in the infinitive.
  * * *
  infinitive (грам.): What is the инфинитив of this verb? - Какъв в е инфинитива на този глагол ?
  * * *
  1. в ИНФИНИТИВ in the infinitive 2. грам. infinitive

  Български-английски речник > инфинитив

 • 8 неправилен

  irregular, anomalous
  (погрешен) wrong, incorrect, erroneous
  грам. irregular; ungrammatical
  неправилна дроб мат. an improper fraction; неправилен глагол грам. an irregular verb
  неправилно изречение an ungrammatical sentence
  неправилен такт муз. additive/asymmetrical rhythm/metre
  неправилен цитат misquotation
  неправилно произношение mispronunciation, wrong pronunciation
  * * *
  непра̀вилен,
  прил., -на, -но, -ни irregular, anomalous; ( погрешен) wrong, incorrect, erroneous; език. irregular; ungrammatical; \неправиленен глагол език. irregular verb; \неправиленен такт муз. additive/asymmetrical rhythm/metre; \неправиленен цитат misquotation; \неправиленна дроб мат. improper fraction; \неправиленна преценка misjudgement; \неправиленна употреба misusage, misuse; \неправиленни упътвания misdirection; \неправиленно изречение ungrammatical sentence; \неправиленно произношение mispronunciation, wrong pronunciation; \неправиленно решение a wrong decision; \неправиленно схващане misconception; \неправиленно уволнение wrongful dismissal.
  * * *
  awry; defective; false{fO;ls}; faulty; improper; incorrect; irregular; unequal (за пулс); vicious{`viSxs}; wrong: a неправилен answer - грешен отговор
  * * *
  1. (погрешен) wrong, incorrect, erroneous 2. irregular, anomalous 3. НЕПРАВИЛЕН такт муз. additive/asymmetrical rhythm/metre 4. НЕПРАВИЛЕН цитат misquotation 5. грам. irregular;ungrammatical 6. неправилна дроб мат. an improper fraction: НЕПРАВИЛЕН глагол грам. an irregular verb 7. неправилна преценка misjudgment 8. неправилна употреба misusage, misuse 9. неправилни упътвания misdirection 10. неправилно изречение an ungrammatical sentence 11. неправилно произношение mispronunciation, wrong pronunciation 12. неправилно решение a wrong decision 13. неправилно схващане misconception 14. неправилно твърдение an incorrect statement 15. неправилно уволнение wrongful dismissal

  Български-английски речник > неправилен

 • 9 непреходен

  1. (вечен, траен) intransient, eternal
  2. грам. intransitive
  * * *
  непрѐходен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( вечен, траен) intransient, eternal;
  2. език. intransitive.
  * * *
  intransitive (грам.); verb neuter (глагол)
  * * *
  1. (вечен, траен) intransient, eternal 2. грам. intransitive

  Български-английски речник > непреходен

 • 10 силен

  strong
  (могъщ) powerful, mighty
  (енергичен) energetic, vigorous, lusty
  (влиятелен-за покровител и пр.) powerful
  (за звук, глас) loud
  (за мотор, оптичен инструмент и пр.) powerful
  (за питие) strong, stiff, heady, potent
  (за впечатление, чувство) strong, lively
  (за забележка) forcible, forceful
  силен човек a strong/robust/tough/sturdy/stalwart man, a man of muscle
  разг. a strapping man
  силен характер a strong character
  силен дъжд/сняг heavy/driving rain/snow
  силен студ intense/heavy cold
  силен мраз hard/severe frost
  силен снеговалеж a dense snowfall
  силен вятър a high/fresh/rough/stiff/buffeting wind
  силен шум a loud noise
  силен ек a resounding echo
  силен акцент a broad accent
  силен смях loud laughter, a peal of laughter
  силен огън a brisk/lively fire
  силен глад/апетит keen hunger, a keen appetite
  силен удар a hard/telling blow
  силен език forceful language, ( остър) strong language
  силен гняв a violent/towering rage
  силна горещина intense/fierce heat
  силна светлина strong/intense light
  силна леща a powerful lens
  силна доза a stiff dose
  силна болка a violent pain
  силна хрема/кашлица a bad cold/cough
  силна отрова a virulent poison
  силна храна a nourishing diet, highly nutritious food, rich food
  силна ракия strong/potent brandy
  силна водна струя a powerful stream of water
  силна фурна a hot/quick oven
  силна памет a retentive/tenacious/long memory
  силна скръб profound grief
  силна емоция a violent emotion
  силна (изразителна) дума an emphatic word
  силна ръка прен. a strong hand/arm
  силна воля strong will, разг. guts
  силно земетресение a severe/violent earthquake
  силно главоболие a bad/splitting headache
  силно чувство за a keen perception of, a strong sense of
  силно желание a strong desire/urge
  силно влияние a powerful/pervasive influence
  силни очила powerful glasses
  силен по дух strong in spirit, (high-)spirited
  излизам по- силен от prove stronger than, ( надвивам) get the better of
  когато бурята е най-силна at the height of the storm, when the storm is at its highest
  1. (който знае много) good (по at), well up (in)
  силен. на деня a man of the minute
  силните на деня the powers that be; the men of the day; those in authority
  силен цвят карти long suit
  силен глагол грам. a strong verb
  * * *
  сѝлен,
  прил., -на, -но, -ни 1. strong; ( могъщ) powerful, mighty; ( енергичен) energetic, vigorous, lusty; ( влиятелен ­ за покровител и пр.) powerful; (за звук, глас) loud; (за мотор, оптичен инструмент и пр.) powerful; (за питие) strong, stiff, heady, nappy, potent; (за впечатление, чувство) strong, lively; intense; exquisite; (за забележка) forcible, forceful; излизам по-\силенен от prove stronger than, ( надвивам) get the better of; когато бурята е най-\силенна at the height of the storm, when the storm is at its highest; \силенен акцент broad accent; \силенен вятър high/fresh/rough/stiff/buffeting wind; \силенен глад/апетит keen hunger, keen appetite; \силенен гняв violent/towering rage; \силенен дъжд/сняг heavy/driving rain/snow; \силенен език forceful language, ( остър) strong language; \силенен ек resounding echo; \силенен мраз hard/severe frost; \силенен огън brisk/lively fire; \силенен по дух strong in spirit, (high-)spirited; \силенен смях loud laughter, a peal of laughter; \силенен снеговалеж dense snowfall; \силенен студ intense/heavy cold; \силенен удар hard/telling/swashing blow; \силенен характер strong character; \силенен човек strong/robust/tough/sturdy/stalwart man, a man of muscle; разг. strapping man; \силенен шум loud noise; \силенна болка violent/exquisite pain; \силенна водна струя a powerful stream of water; \силенна воля strong will, разг. guts; \силенна горещина intense/fierce heat; \силенна доза stiff dose; \силенна ( изразителна) дума emphatic word; \силенна емоция violent emotion; \силенна крушка bright bulb; \силенна леща powerful lens; \силенна миризма strong smell; \силенна отрова virulent poison; \силенна памет retentive/tenacious/long memory; \силенна ракия strong/potent brandy; \силенна ръка прен. strong hand/arm; \силенна светлина strong/intense light; \силенна скръб profound grief; \силенна треска high fever; \силенна фурна hot/quick oven; \силенна храна nourishing diet, highly nutritious food, rich food; \силенна хрема/кашлица bad cold/cough; \силенната страна на някого s.o.’s strong point; o.’s forte; \силенни очила powerful glasses; \силенно вино heady wine; \силенно влияние powerful/pervasive influence; \силенно вълнение (в морето) heavy sea; \силенно главоболие bad/splitting headache; \силенно желание strong desire/urge; \силенно земетресение severe/violent earthquake; \силенно лекарство potent drug; \силенно слънце hot sun; \силенно чувство за keen perception of, strong sense of; със \силенна воля strong-willed; човек със \силенен характер a man of forceful character; разг. a man with plenty of guts;
  2. ( който знае много) good (по at), well up (in); • правото е на \силенния might is right; \силенен глагол език. strong verb; \силенен на деня a man of the minute; \силенен цвят карти long suit; \силенните на деня the powers that be; the men of the day; those in authority.
  * * *
  strong (и прен.): a силен will - силна воля, He is a man of силен convictions. - Той е човек със силни убеждения., силен whisky - силно уиски; powerful; mighty; vigorous; energetic (енергичен); acute; firm; forceful; hard; intense: силен light - силна светлина; loud (за шум); masculine; muscled; muscular; pithy; potent; profound; rampant; red-blooded; robust; strengthening; sturdy; swashing; vehement; violent: силен rage - силен гняв; virile; virulent (за отрова); lusty; main; male
  * * *
  1. (влиятелен-за покровител и пр.) powerful 2. (енергичен) energetic, vigorous, lusty 3. (за впечатление, чувство) strong, lively 4. (за забележка) forcible, forceful 5. (за звук, глас) loud 6. (за мотор, оптичен инструмент и пр.) powerful 7. (за питие) strong, stiff, heady, potent 8. (който знае много) good (пo at), well up (in) 9. (могъщ) powerful, mighty 10. strong 11. СИЛЕН акцент a broad accent 12. СИЛЕН вятър a high/fresh/rough/stiff/buffeting wind 13. СИЛЕН глагол грам. a strong verb 14. СИЛЕН глад/апетит keen hunger, a keen appetite 15. СИЛЕН гняв a violent/towering rage 16. СИЛЕН дъжд/сняг heavy/driving rain/snow 17. СИЛЕН език forceful language, (остър) strong language 18. СИЛЕН ек а resounding echo 19. СИЛЕН мраз hard/severe frost 20. СИЛЕН огън a brisk/lively fire 21. СИЛЕН пo дух strong in spirit, (high-)spirited 22. СИЛЕН смях loud laughter, a peal of laughter 23. СИЛЕН снеговалеж а dense snowfall 24. СИЛЕН студ intense/heavy cold 25. СИЛЕН удар a hard/telling blow 26. СИЛЕН характер a strong character 27. СИЛЕН цвят карти long suit 28. СИЛЕН човек a strong/robust/tough/sturdy/ stalwart man, a man of muscle 29. СИЛЕН шум a loud noise 30. СИЛЕН. на деня a man of the minute 31. все по-силно и пo-силно въздействие a cumulative effect 32. излизам по-СИЛЕН от prove stronger than, (надвивам) get the better of 33. когато бурята е най-силна at the height of the storm, when the storm is at its highest 34. правото е на силния might is right 35. разг. a strapping man 36. силна (изразителна) дума an emphatic word 37. силна болка a violent pain 38. силна водна струя a powerful stream of water 39. силна воля strong will, разг. guts 40. силна горещина intense/fierce heat 41. силна доза а stiff dose 42. силна емоция a violent emotion 43. силна крушка a bright bulb 44. силна леща a powerful lens 45. силна миризма a strong smell 46. силна отрова a virulent poison 47. силна памет a retentive/tenacious/long memory 48. силна ракия strong/potent brandy 49. силна ръка прен. a strong hand/arm 50. силна светлина strong/ intense light 51. силна скръб profound grief 52. силна треска a high fever 53. силна фурна a hot/quick oven 54. силна храна a nourishing diet, highly nutritious food, rich food 55. силна хрема/кашлица a bad cold/cough 56. силната страна на някого s.o.'s strong point 57. силни очила powerful glasses 58. силните на деня the powers that be;the men of the day;those in authority 59. силно вино heady wine 60. силно влияние a powerful/pervasive influence 61. силно вълнение (в морето) a heavy sea 62. силно главоболие a bad/splitting headache 63. силно желание a strong desire/urge 64. силно земетресение a severe/violent earthquake 65. силно лекарство a potent drug 66. силно слънце a hot sun 67. силно чувство за а keen perception of, a strong sense of 68. със силна воля strong-willed

  Български-английски речник > силен

 • 11 слаб

  (мършав) lean, spare
  (хилав) feeble, puny
  (крехък, неустойчив) trail, slender
  слаб в лицето thin in the face, thin-faced
  слаб в колената weak in the knees, weak-kneed
  слабо здраве poor/weak/delicate/feeble health
  слабо зрение weak eyes, defective/poor eyesight
  слаба воля weak will, feebleness of will
  със слаба воля weak-willed, weak of will
  3. (лек нетраен) slight, light; flimsy
  слаб вятър a gentle/light breeze
  слаб дъжд a slight/gentle/soft rain
  слаб удар/натиск a slight/light blow/pressure
  слаб а преграда a fragile/frail partition
  слаба следа a faint mark
  слаб плат/материал cloth/material that wears easily, flimsy cloth/material
  слаб конец thread that breaks easily
  слаб възел a loose knot
  слаб искра тех. a thin spark
  4. (с малко сила) weak, faint, feeble
  (за питие, разтвор) weak
  слаб звук a weak/faint sound
  слаб глас a weak/faint/small voice
  слаб дъх a faint scent
  слаб шум a slight/faint noise
  слаб пулс a low/weak pulse
  слабо лекарство a weak/mild medicine
  слаб огън a low/gentle fire
  готвя на слаб огън cook over a gentle/low fire, cook gently
  слаб ток ел, a weak current
  водата е слаба there's barely a trickle of water
  слаба бира weak/thin/small beer
  слаба болка a slight pain
  слаба светлина a faint/poor/dim light
  слаб струя a thin stream, trickle
  5. (лек, незначителен, недостатъчен) slight, poor
  слаб наклон a gentle slope
  слаба червенина a slight flush
  слаба ирония slight/gentle irony
  слаби признаци slight symptoms
  слаба земя poor land
  слаб а реколта a poor crop, a crop failure
  слаба храна poor nourishment; a slender diet
  6. (незадоволителен, прен. несолиден) poor
  (за търговия, дисциплина) slack
  слаб интерес a low/mild interest
  слаб артист/писател/ученик a poor actor/writer/student
  слаб довод a poor/feeble/lame/thin argument
  слаб опит/протест a feeble attempt/protest
  слаб резултат a meagre result
  слаб по граматика/математика weak in grammar/maths
  слаб a връзка a slight connection, ( между хора) a slender bond
  слаба бележка a poor mark
  слаба надежда a slender/slight/faint hope
  слаба памет a poor/bad/weak memory
  слаба подготовка poor preparation
  слаб а утеха poor consolation, cold comfort
  слаба страна a weak point
  слабо извинение a slim/lame/flimsy excuse
  слабо посещение poor attendance
  слаби изгледи slender chances
  7. същ. (слаба бележка) poor mark
  слаба работа a poor thing/affair, pale stuff, разг. nothing to write home about
  слабо място a weak/blind point, a raw spot; foible, failing
  намирам слабото място на някого find the joint/chink in s.o.'s armour
  слабо познанство a slight/bowing acquaintance
  слаб глагол грам. a weak verb
  слаб ми е ангелът вж. ангел
  социално слаб needy, in the lowest income bracket
  * * *
  прил.
  1. ( физически) weak; ( тънък) thin; ( мършав) lean, spare; ( хилав) feeble, puny; ( крехък, неустойчив) frail, slender; \слаб в лицето thin in the face, thin-faced; \слабо зрение weak eyes, defective/poor eyesight;
  2. ( безсилен) weak, effete; \слаба воля weak will, feebleness of will; със \слаба воля weak-willed, weak of will;
  3. ( лек; нетраен) slight, light; flimsy; \слаб възел loose knot; \слаб вятър gentle/light breeze; \слаб дъжд slight/gentle/soft rain; \слаб плат/материал cloth/material that wears easily, flimsy cloth/material; \слаба искра техн. thin spark;
  4. (с малко сила) weak, faint, feeble, effete; (за питие, разтвор) weak; готвя на \слаб огън cook over a gentle/low fire, cook gently; \слаб звук weak/faint sound; \слаб огън low/gentle fire; \слаб пулс low/weak pulse; \слаб ток ел. weak current; \слаб шум slight/faint noise; \слаба болка slight pain; \слаба светлина faint/poor/dim light; \слаба струя thin stream, trickle; \слабо лекарство weak/mild medicine;
  5. ( лек, незначителен, недостатъчен) slight, poor; \слаб наклон gentle slope; \слаба реколта poor crop, crop failure; \слаба храна poor nourishment; slender diet; \слаби признаци slight symptoms;
  6. ( незадоволителен, прен. несолиден) poor; (за търговия, дисциплина) slack; \слаб артист/писател/ученик poor actor/writer/student; \слаб интерес low/mild interest; \слаб опит/протест feeble attempt/protest; \слаб по граматика/математика weak in grammar/maths; \слаб резултат meagre result; \слаба връзка slight connection, ( между хора) slender bond; \слаба надежда slender/slight/faint hope; \слаба памет poor/bad/weak memory; \слаба подготовка poor preparation; \слаба страна weak point; \слаба утеха poor consolation, cold comfort; \слабо посещение poor attendance;
  7. като същ. ( слаба оценка) poor mark; амер. разг. flunk; • намирам \слабото място на някого find the joint/chink in s.o.’s armour; get on the soft/blind side of s.o.; \слаб глагол език. weak verb; \слаба работа poor thing/affair, pale stuff, разг. nothing to write home about; \слабо място weak/blind point, raw spot; foible, failing; flaw; социално \слаб needy, in the lowest income bracket.
  * * *
  weak (и физически): слаб will - слаба воля, a слаб verb - слаб глагол (грам.); thin (тънък); delicate (за светлина); faint: a слаб sound - слаб звук, a слаб smile - слаба усмивка; feeble: слаб hopes - слаби надежди; light: слаб wind - слаб ветрец; slight ; meagre: Your results at the test are слаб. - Резултатите ти от теста са слаби.; mean ; mild (за лекарство); nerveless: He is a слаб painter. - Той е слаб художник.; powerless (звук отдалече); rickety ; scanty (за реколта); slack ; sleep (за надежда); slim ; small: your chances are слаб - шансовете ти са слаби; soft ; tenuous; watery (за цвят)
  * * *
  1. (безсилен) weak 2. (за питие, разтвор) weak 3. (за търговия, дисциплина) slack 4. (крехък, неустойчив) trail, slender 5. (лек 6. (лек, незначителен, недостатъчен) slight, poor 7. (мършав) lean, spare 8. (незадоволителен, прен. несолиден) poor 9. (с малко сила) weak, faint, feeble 10. (тънък) thin 11. (физически) weak 12. (хилав) feeble, puny 13. СЛАБ a връзка a slight connection, (между хора) a slender bond 14. СЛАБ а преграда a fragile/frail partition: СЛАБa следа a faint mark 15. СЛАБ а реколта a poor crop, a crop failure 16. СЛАБ а утеха poor consolation, cold comfort 17. СЛАБ артист/ писател/ученик a poor actor/writer/student 18. СЛАБ в колената weak in the knees, weak-kneed 19. СЛАБ в лицето thin in the face, thin-faced 20. СЛАБ възел a loose knot 21. СЛАБ вятър a gentle/light breeze 22. СЛАБ глагол грам. a weak verb 23. СЛАБ глас a weak/faint/small voice 24. СЛАБ довод a poor/feeble/lame/thin argument 25. СЛАБ дъжд a slight/gentle/soft rain 26. СЛАБ дъх a faint scent 27. СЛАБ звук a weak/faint sound 28. СЛАБ интерес a low/mild interest 29. СЛАБ искра mex. a thin spark 30. СЛАБ конец thread that breaks easily 31. СЛАБ ми е ангелът вж. ангел 32. СЛАБ наклон а gentle slope 33. СЛАБ огън a low/gentle fire 34. СЛАБ опит/протест a feeble attempt/protest 35. СЛАБ пo граматика/математика weak in grammar/maths 36. СЛАБ плат/материал cloth/material that wears easily, flimsy cloth/material 37. СЛАБ пулс a low/weak pulse 38. СЛАБ резултат a meagre result 39. СЛАБ струя a thin stream, trickle 40. СЛАБ ток ел, a weak current 41. СЛАБ удар/натиск a slight/light blow/pressure 42. СЛАБ шум a slight/faint noise 43. СЛАБa бележка a poor mark 44. СЛАБa бира weak/thin/small beer 45. СЛАБa болка a slight pain 46. СЛАБa воля weak will, feebleness of will 47. СЛАБa земя poor land 48. СЛАБa ирония slight/gentle irony 49. СЛАБa надежда a slender/slight/faint hope 50. СЛАБa памет a poor/bad/weak memory 51. СЛАБa подготовка poor preparation 52. СЛАБa работа a poor thing/affair, pale stuff, разг. nothing to write home about 53. СЛАБa светлина a faint/poor/dim light 54. СЛАБa страна a weak point 55. СЛАБa храна poor nourishment;a slender diet 56. СЛАБa червенина a slight flush 57. СЛАБo здраве poor/weak/delicate/feeble health 58. СЛАБo зрение weak eyes, defective/poor eyesight 59. СЛАБo извинение a slim/lame/ flimsy excuse 60. СЛАБo лекарство a weak/ mild medicine 61. СЛАБo място a weak/blind point, a raw spot;foible, failing 62. СЛАБo посещение poor attendance 63. СЛАБи изгледи slender chances 64. СЛАБи признаци slight symptoms 65. СЛАБо познанство a slight/ bowing acquaintance 66. водата е СЛАБа there's barely a trickle of water 67. готвя на СЛАБ огън cook over a gentle/low fire, cook gently 68. намирам СЛАБото място на някого find the joint/chink in s.o.'s armour 69. нетраен) slight, light;flimsy 70. социално СЛАБ needy, in the lowest income bracket 71. със СЛАБa воля weak-willed, weak of will 72. същ. (слаба бележка) poor mark

  Български-английски речник > слаб

 • 12 спомагателен

  subsidiary, accessory
  auxuliary (и грам.)
  (допълнителен, второстепенен) secondary
  спомагателен глагол грам. auxiliary (verb)
  спомагателен механизъм/мотор тех. servo-mechanism/-molor
  * * *
  спомага̀телен,
  прил., -на, -но, -ни subsidiary, accessory, ancillary; auxiliary (и език.); ( допълнителен, второстепенен) secondary; \спомагателенен глагол език. auxiliary (verb); \спомагателенен механизъм/мотор техн. servo-mechanism/-motor; \спомагателенен член associate member; \спомагателенна работа by-work; \спомагателенни нотни линии муз. added lines; \спомагателенни операции ancillary operations.
  * * *
  accessory ; subsidiary; accidental; adjunct ; ancillary; auxiliary: спомагателен verb - спомагателен глагол; intermediate; pilot
  * * *
  1. (допълнителен, второстепенен) secondary 2. auxuliary (и грам.) 3. subsidiary, accessory 4. СПОМАГАТЕЛЕН глагол грам. auxiliary (verb) 5. СПОМАГАТЕЛЕН механизъм/мотор тех. servo-mechanism/-molor 6. спомагателна работа by-work 7. спомагателни нотни линии муз. added lines

  Български-английски речник > спомагателен

 • 13 форма

  1. (очертание, облик) form, shape
  във форма на кълбо ball-shaped
  във форма на шише bottle-shaped, in the form of a bottle
  приемам формата на take the shape of
  2. (състояние) state, form
  в течна форма in liquid state
  във форма на прах in powder form
  3. (структура) form, structure, frame
  форма на управление a form/system of government
  форма и съдържание form and content
  форма без съдържание shell
  по форма и по същество in letter and in spirit
  4. грам. form
  форма за множествено число a plural form
  и т. н. е съкратена форма на и така нататък etc. is short for etcetera
  5. (вид) form; mode; guise
  в писмена форма in writing, in written form
  във форма на задължение in a binding form
  под формата на under the guise/pretext of, in the form of, as а
  под формата на шега as a joke, by way of a joke
  про/за форма for form's sake
  6. печ. plate, forme, form
  7. тех. mould
  форма за торта a cake pan/tin
  във форма in uniform, uniformed
  11. (състояние на спортист и пр.) form, trim, shape
  в добра форма in good form, in practice/training, ( физически) in good shape/trim, fit
  в отлична форма on top of o.'s form, ( за състезател и) in perfect shape/condition/trim
  не съм във форма be out of training/practice; be off form
  поддържам формата си keep fit, keep in trim; keep in practice; keep o.'s hand in
  * * *
  фо̀рма,
  ж., -и 1. ( очертание, облик) form, shape; conformation; в кръгла \формаа round (shaped); в кълбовидна \формаа ball-shaped; във \формаа на шише bottle-shaped, in the form of a bottle; придавам (външна) \формаа на exteriorize, externalize; give (outward) shape to; приемам \формаата на take the shape of;
  2. ( състояние) state, form; в течна \формаа in liquid state; във \формаа на прах in powder form;
  3. ( структура) form, structure, frame; \формаа без съдържание shell; \формаа и съдържание form and content; \формаа на управление a form/system of government;
  4. език. form; основни \формаи на глагола principal parts of the verb; \формаа за множествено число a plural form;
  5. ( вид) form; mode; guise; в лека \формаа (за болест) in a mild form; в писмена \формаа in written form; за \формаа for form’s sake; заболяване в тежка \формаа serious/severe case (of); под една или друга \формаа in one form or another; под \формаата на under the guise/pretext of, in the form of, as a;
  6. полигр. plate, forme, амер. form;
  7. техн. mould; придавам дадена \формаа на mould;
  8. (за печене) tin, pan, mould; \формаа за торта cake pan/tin;
  9. само мн. ( изпъкнали части на тялото) curves; с красиви \формаи (за жена) curvaceous, curvy;
  10. ( състояние на спортист и пр.) form, trim, shape; в добра \формаа in good form, on form, in practice/training, ( физически) in good shape/trim, fit, in fine/good fettle, in the pink; ( играя добре) (be) on o.’s game; в най-добрата си \формаа at o.’s best; в отлична \формаа on top of o.’s. form, in mint condition; as fit as a fiddle; fighting fit; (за състезател) in perfect shape/condition/trim; не съм във \формаа be out of training/practice; be off form; be off o.’s game; поддържам \формаата си keep fit, keep in trim; keep in practice; keep o.’s hand in.
  * * *
  form: формаs of life - форми на живот, the past tense форма of the verb - формата за минало време на глагола, My horse is out of форма today. - Конят ми не е във форма днес.; shape: Water takes the форма of the vessel. - Водата приема формата на съда., I am in a good форма. - В добра форма съм.; state (състояние): in liquid форма - в течна форма; mode ; (структура): structure: a форма of government - форма на управление; configuration ; cut {kXt}; figuration (във форма на): pear форма - във форма на круша; manner (изк.); plate (печ.); (за печене): tin ; pan ; keep fit - поддържам спортната си форма
  * * *
  1. (вид) form;mode;guise 2. (за печене) tin, pan 3. (очертание, облик) form, shape 4. (структура) form, structure, frame 5. (състояние) state, form 6. (униформа) uniform 7. 1 (състояние на спортист и пр.) form, trim, shape 8. ФОРМА без съдържание shell 9. ФОРМА за множествено число a plural form 10. ФОРМА за торта a cake pan/tin 11. ФОРМА и съдържание form and content 12. ФОРМА на управление a form/system of government 13. в добра ФОРМА in good form, in practice/training, (физически) in good shape/trim, fit 14. в кръгла ФОРМА round (shaped) 15. в лека ФОРМА (за болест) in a mild form 16. в най-добрата си - at o.'s best 17. в отлична ФОРМА on top of o.'s form, (за състезател и) in perfect shape/condition/trim 18. в писмена ФОРМА in writing, in written form 19. в течна ФОРМА in liquid state 20. във ФОРМА in uniform, uniformed 21. във ФОРМА на задължение in a binding form 22. във ФОРМА на кълбо ball-shaped 23. във ФОРМА на прах in powder form 24. във ФОРМА на шише bottle-shaped, in the form of a bottle 25. грам. form 26. добивам определена ФОРМА take shape 27. заболяване в тежка ФОРМА a serious/severe case (of) 28. и т. н. е съкратена ФОРМА на и така нататък etc. is short for etcetera 29. мн. ч. (изпъкнали части на тялото) curves 30. не съм във ФОРМА be out of training/practice;be off form 31. основни форми на глагола principal parts of the verb 32. пo ФОРМА и по същество in letter and in spirit 33. печ. plate, forme, form 34. под ФОРМАта на under the guise/pretext of, in the form of, as а 35. под ФОРМАта на шега as a joke, by way of a joke 36. под една или друга ФОРМА in one form or another 37. поддържамФОРМАта си keep fit, keep in trim;keep in practice; keep o.'s hand in 38. придавам дадена ФОРМА на mould 39. приемам ФОРМАта на take the shape of 40. про/за ФОРМА for form's sake 41. тех. mould 42. топлината е една от формите на движението heat is one of the modes of motion

  Български-английски речник > форма

 • 14 автоматизирам

  to automate

  Български-английски малък речник > автоматизирам

 • 15 акостирам

  to moor

  Български-английски малък речник > акостирам

 • 16 ангажирам (се)

  to engage

  Български-английски малък речник > ангажирам (се)

 • 17 анулирам

  to abrogate

  Български-английски малък речник > анулирам

 • 18 балсамирам

  to embalm

  Български-английски малък речник > балсамирам

 • 19 безпокоя се

  to worry

  Български-английски малък речник > безпокоя се

 • 20 безпокоя

  to disturb

  Български-английски малък речник > безпокоя

См. также в других словарях:

 • Verb- — Verb …   Deutsch Wörterbuch

 • Verb — (von lat. verbum (temporale) „Zeitwort“) ist ein fachsprachlicher Ausdruck der traditionellen Grammatik für eine Wortart, die eine Tätigkeit, ein Geschehen oder einen Zustand ausdrückt, und erfasst Wörter wie gehen, denken, segeln und wandern.… …   Deutsch Wikipedia

 • verb — VERB, verbe, s.n. 1. Parte de vorbire care exprimă o acţiune sau o stare şi care se caracterizează prin flexiune proprie. 2. (livr.; la sg.) Mijloc, fel de exprimare; limbaj; cuvânt. – Din fr. verbe, lat. verbum. Trimis de RACAI, 04.02.2009.… …   Dicționar Român

 • Verb — Verb, n. [F. verbe, L. verbum a word, verb. See {Word}.] 1. A word; a vocable. [Obs.] South. [1913 Webster] 2. (Gram.) A word which affirms or predicates something of some person or thing; a part of speech expressing being, action, or the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Verb T — is a UK hip hop artist based in London.He has released three albums and two EPs as well as numerous singles.His first release was the 16 track EP Backhand Slap Talk / Technical Illness which was a shared release featuring songs from fellow London …   Wikipedia

 • verb — [və:b US və:rb] n [Date: 1300 1400; : Old French; Origin: verbe, from Latin verbum word, verb ] a word or group of words that describes an action, experience, or state, such as come , see , and put on →↑auxiliary verb, ↑linking verb, ↑modal verb …   Dictionary of contemporary English

 • Verb — Sn Zeitwort erw. fach. (15. Jh., Form 18. Jh.) Entlehnung. Zunächst in lateinischer Form entlehnt aus l. verbum, auch: Wort, Ausdruck, Rede . Adjektiv: verbal.    Ebenso nndl. verbum, ne. verb, nfrz. verbe, nschw. verb, nnorw. verb. Zur… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • verb — late 14c., from O.Fr. verbe part of speech that expresses action or being, from L. verbum verb, originally a word, from PIE root *were (Cf. Avestan urvata command; Skt. vrata command, vow; Gk. rhetor public speaker, rhetra agreement, covenant …   Etymology dictionary

 • verb — ► NOUN Grammar ▪ a word used to describe an action, state, or occurrence, such as hear, become, or happen. ORIGIN Latin verbum word, verb …   English terms dictionary

 • verb — [vʉrb] n. [ME verbe < OFr < L verbum,WORD (used as transl. of Gr rhēma, verb, orig., word)] any of a class of words expressing action, existence, or occurrence, or used as an auxiliary or copula, and usually constituting the main element of …   English World dictionary

 • verb — Mot Monosíl·lab Nom masculí …   Diccionari Català-Català

Книги

Другие книги по запросу «verb» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»