Перевод: с испанского на болгарский

trae+mala+suerte

 • 1 suerte

  f 1) съдба, орисница, участ; 2) жребий; 3) щастие, сполука, късмет; щастлива случайност; caerle a uno en suerte прен., разг. провървя ми, проработва ми щастието; 4) случай, жребий; 5) положение, условия; 6) вид, род; 7) лотариен билет; 8) печалба, добив, полза; caerle (tocarle) la suerte спечелвам на лотария; 9) маниер, начин; de suerte que така че; 10) избиране на новобранци чрез жребий; 11) предсказване на бъдещето чрез интерпретация на случайно разтворени страници от Библията, Омир или Вергилий; 12) движение в бикоборството; 13) всяка от частите на борбата с бикове; 14) качество; 15) парче земя с определени граници; 16) ост. състояние, капитал; de todas suertes във всички случаи, каквото и да става; por suerte а) случайно; б) за щастие; reprtir la suerte разг. правя отново, настоявам, упорствам.

  Diccionario español-búlgaro > suerte

 • 2 mala

  leche f разг. лош характер, лошо намерение.

  Diccionario español-búlgaro > mala

 • 3 andanza

  f 1) обикаляне, скитане; 2) късмет; buena andanza сполука; mala andanza нещастие, неудача; 3) pl похождения, перипетии; 4) вж. andancio.

  Diccionario español-búlgaro > andanza

 • 4 catadura

  f 1) проба, опитване, дегустация; 2) гримаса, израз на лице (предимно с mala, fea).

  Diccionario español-búlgaro > catadura

 • 5 corto,

  a adj 1) къс; 2) недостатъчен, дефектен; 3) прен. плах, свит, смутен; 4) прен. ограничен, ненадарен; 5) слаб, къс (куршум, топка); 6) прен. с беден речник; corto, de vista късоглед; corto, de manos прен. бавен в работата; corto, de medios с ограничени средства; a plazo corto, краткосрочен; a corto,a distancia на къси разстояния; ser uno de corto,s alcances прен. неинтелигентен, ограничен съм; quedarse uno corto, прен. не ми стигат думите; desde muy corto,a edad от най-ранно детство; por mi corto,a suerte разг. за мое нещастие.

  Diccionario español-búlgaro > corto,

 • 6 crianza

  f 1) развъждане, отглеждане; 2) кърмене; 3) възпитание; buena (mala) crianza добро (лошо) възпитание; dar crianza възпитавам; 4) приготвяне на вино.

  Diccionario español-búlgaro > crianza

 • 7 cuca

  f 1) земна ябълка, гулия; 2) вид гъсеница; 3) pl ядки (орехи, лешници и др.); mala cuca прен., разг. лош човек.

  Diccionario español-búlgaro > cuca

 • 8 espina

  f 1) трън, бодил; 2) кост (на риба); 3) тресчица (от дърво); 4) анат. гръбнак, гръбначен стълб; 5) прен. опасение, безпокойство, грижа, съмнение, подозрение; 6) прен. трудност, пречка, щета; darle a uno mala espina una cosa прен., разг. кара ме да се тревожа, безпокои ме; dejar a uno la espina en el dedo прен., разг. не излекувам докрай; estar en espinas в трудно положение съм; estar en la espina прен., разг. приличам на клечка от слабост; la espina cuando nace, la punta lleva delante proverb човек се ражда с наклонностите си; sacar la espina прен. изкоренявам злото, премахвам проблема; sacarse uno la espina прен. най-накрая си показвам рогата, правя или казвам дълго потискано нещо; tener a uno en espinas прен., разг. държа някого като на тръни.

  Diccionario español-búlgaro > espina

 • 9 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 10 fe

  f 1) вяра, убеждение, вярване; 2) доверие; 3) обещание, клетва; 4) удостоверяване, свидетелстване; dar fe удостоверявам, потвърждавам; 5) удостоверение (за брак, кръщене); 6) вярност, честност; fe de erratas печат. списък с печатни грешки; fe de vida прен., разг. известие от някой, който е далече; завръщането му; fe púnica; mala fe двуличие, злонамереност; buena fe честност, добронамереност; a buena fe честно, сигурно, безсъмнено; a fe mía, por mi fe честна дума; a la buena fe простодушно, незлобливо; de buena fe искрено, вярно; de mala fe злобно, измамно; hacer fe доказвам; prestar fe приемам, съгласявам се.

  Diccionario español-búlgaro > fe

 • 11 figura

  f 1) фигура; 2) лице; 3) образ, изображение; El caballero de la triste figura Рицарят на печалния образ; 4) символ; 5) разг. превзет човек; 6) смешен човек, голям образ; 7) форма; 8) нотен знак; 9) драматичен персонаж; 10) подреждане при танц; 11) мимика, гримаса; 12) водеща, изтъкната фигура в дадена област; 13) илюстрация в текст; 14) геометрична фигура; 15) грам. писмена или словесна фигура (образ); 16) риторична фигура; figura de bulto статуя (каменна, дървена); figura de delito (penal) юр. състав на престъплението; buena (mala) figura хубаво (лошо) телосложение; hacer figura влиятелен фактор съм; hacer figuras кривя се, правя мимики; hoy figura, mañana sepultura всичко е суета, всичко е преходно; tomar figura de подражавам на, имитирам.

  Diccionario español-búlgaro > figura

 • 12 firma

  f 1) подпис; 2) подписване; 3) книжа за подпис; 4) търговска фирма; refrendar con su firma скрепвам с подписа си; firma en blanco подписан празен лист, свобода на действие; buena (mala) firma сигурен, проверен (несигурен) човек; dar uno firma en blanco a otro прен. давам карт бланш някому; dar la firma a alguien счет. поверявам му отчетността; echar una firma прен., разг. водя счетоводството, управлявам чужда собственост; firma multinacional международна фирма.

  Diccionario español-búlgaro > firma

 • 13 gana

  f желание, охота, апетит (с предл. de, по-често pl)); de buena gana охотно; de mala gana неохотно; me da gana много ми се иска; venir en gana пожелавам; donde hay gana hay maña погов. който иска, може; abrir(se) las ganas de comer събуждам, възбуждам (си) апетита; hacer uno lo que le da la gana разг. правя, каквото си искам, не се съобразявам с никого и нищо; quedarse uno con las ganas оставам си само с желанието да направя нещо; tener gana de fiesta прен., разг. подстрекавам някого към свада; tenerle ganas a uno прен., разг. имам му зъб.

  Diccionario español-búlgaro > gana

 • 14 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 15 harina

  f 1) брашно; 2) прен. фин прах; harina en flor пресято, чисто брашно; harina integral непресято брашно; estar metido en harina а) разг. изцяло съм погълнат от някаква работа; б) прен. плувнал съм в тлъстина; hacer (hacerse) harina una cosa разг. разрушавам, ставам на прах; ser una cosa harina de otro costal прен. съвсем друга работа; съвършено друго нещо; hacer buena (mala) harina прен., разг. работя, действам добре (зле); donde no hay harina todo es mohina proverb гладът е и от чумата по-лош.

  Diccionario español-búlgaro > harina

 • 16 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 17 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 18 idea

  f 1) идея; 2) мисъл; 3) образ, понятие, представа; 4) план, намерение; 5) мнение; 6) идея, замисъл; 7) разг. мания; 8) pl убеждения; idea(s) de bombero разг. налудничава идея; idea fija фикс идея, натрапчива мисъл; ideas universales универсални представи; mala idea лоша умисъл; remota idea далечна, неясна представа; con idea de разг. а) с намерение да; б) със задно намерение; dar (una) idea de cierta cosa а) давам представа за нещо; б) нахвърлям представата за нещо; formarse (hacerse) una idea de algo съставям си мнение, разбирам го; представям си го; hacerse a la idea de una cosa приемам идеята, представата за нещо, примирявам се с него; llevar idea de hacer una cosa имам намерение да извърша нещо; no tener ni la màs remota idea de algo нямам ни най-бегла представа за нещо, не го познавам; perseguir a alguien una idea преследва ме, не ми дава мира една мисъл; Ўvaya una idea! що за хрумване!

  Diccionario español-búlgaro > idea

 • 19 inteligencia

  f 1) ум, разум; 2) разбиране; познавателна способност; 3) досетливост, схватливост; 4) умение, опит; 5) разбирателство, единомислие, сговор; 6) тайна връзка, отношение; 7) разузнаване; servicio de inteligencia тайни служби; inteligencia atrificial изкуствен интелект (разум); buena inteligencia добро разбирателство; mala inteligencia несговорчивост; llegar a una inteligencia стигам до разбирателство; en (la) inteligencia de que в случай че; estar en inteligencia con свързан съм с; mirada de inteligencia съучастнически поглед.

  Diccionario español-búlgaro > inteligencia

 • 20 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

См. также в других словарях:

 • Suerte — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor princi …   Wikipedia Español

 • suerte — (f) (Básico) acontecimientos imprevistos, tanto positivos como negativos, que ocurren al azar Ejemplos: El trébol de cuatro hojas es un símbolo de buena suerte. Pasar por debajo de una escalera trae mala suerte. Colocaciones: tener suerte… …   Español Extremo Basic and Intermediate

 • mala pata — mala suerte; revés; infortunio; accidente; cf. mala cueva, mala raja, tener mala pata; mala pata no más: el que llega primero toma el mejor asiento , tuve mala pata en la competencia; se me reventó un neumático en la última vuelta , Profesor,… …   Diccionario de chileno actual

 • cenizo — ► adjetivo 1 Que tiene un color parecido al de la ceniza. SINÓNIMO ceniciento ► sustantivo 2 coloquial Persona que tiene o trae mala suerte, gafe: ■ era un cenizo en todas sus cosas. ► sustantivo masculino 3 …   Enciclopedia Universal

 • gafe — ► adjetivo/ sustantivo masculino femenino Que trae mala suerte o desgracia con su presencia: ■ no le invitaron a la fiesta porque tenía fama de persona gafe. SINÓNIMO cenizo * * * gafe (relac. con «gafa») 1 (inf.) adj. y n. m. Se aplica a la… …   Enciclopedia Universal

 • Anexo:Episodios de The Fresh Prince of Bel-Air — The Fresh Prince of Bel Air, llamada en español El Príncipe de Bel Air es una sitcom americana de televisión que originalmente fue presentada por NBC a partir del 10 de septiembre de 1990, a 20 de mayo de 1996. La estrella del espectáculo es Will …   Wikipedia Español

 • Madera — I (Del lat. materia.) ► sustantivo femenino 1 BOTÁNICA Parte sólida de los árboles situada debajo de la corteza: ■ la madera del roble se usa en carpintería. SINÓNIMO palo 2 coloquial Talento o disposición natural de las personas para una… …   Enciclopedia Universal

 • Triscaidecafobia — La triscaidecafobia es el miedo irracional al número 13. Se considera normalmente una superstición. La fobia específica al viernes 13 se llama paraskavedekatriafobia o friggatriscaidecafobia o tocaidecamestafobia mientras que la fobia al martes… …   Wikipedia Español

 • Argel — ► adjetivo/ sustantivo masculino Se aplica a la caballería que tiene sólo blanco el pie derecho. * * * argel (del ár. and. «arğál») 1 adj. y n. m. Se aplica al *caballo que sólo tiene blanco el pie derecho. 2 (Arg., Par.) Se aplica al caballo que …   Enciclopedia Universal

 • Sectores de Los Chicos del Barrio — Anexo:Sectores de Los Chicos del Barrio Saltar a navegación, búsqueda Esta es una Lista de Sectores de la serie de televisión de Cartoon Network KND: Los Chicos del Barrio. Contenido 1 Sector A 2 Sector B 3 Sector C …   Wikipedia Español

 • Anexo:Sectores de Los Chicos del Barrio — Esta es una Lista de Sectores de la serie de televisión de Cartoon Network KND: Los Chicos del Barrio. Contenido 1 Sector A 2 Sector B 3 Sector C 4 Sector D …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.