Перевод: с иврита на английский

nithpa

 • 641 קרע

  קָרַע(b. h.) to tear, split; esp. to rend the garment in mourning. Kel. XVI, 5 עד שיִקְרְעֶנּוּ (Mish. ed. שיַקְרִיעֶנּוּ Hif.) until he tears the bale open. M. Kat. 22b על כל … אינו קוֹרֵעַ אלא עליון for all dead (except parents) … one must rend only the upper garment. Ib. האשה קוֹרַעַתוכ׳ a woman (mourning for her parents) rends the lower garment and puts it back in its place, and then rends the upper garment. Snh.60a אחד השומע … חייב לִקְרוֹעַ both he that hears a blasphemy directly, and he that hears it from one that heard it (and reports as witness before court) must rend his garment; a. v. fr.Part. pass. קָרוּעַ; pl. קְרוּעִים, קְרוּעִין. M. Kat. 26b היוצא בבגד ק׳וכ׳ he that marches before a corpse with a garment rent (for a previous case) robs (deceives) the dead and the living. Ib. a (ref. to 2 Kings 2:12) ק׳ ועומדים לשנים remaining always rent in two; ib. 22b (v. Rabb. D. S. a. l. note 4); Snh. l. c.; a. fr. Pi. קֵרֵעַ 1) same. M. Kat. 26b ואין מְקָרְעִין בפניו you must not rend your garment in his (the sick mans) presence. Ib. מקרעין לקטןוכ׳ we rend a minors garment in order to make him feel sad; ib. 14b. R. Hash. 16b ארבעה … מקרעין גזרוכ׳ four things cause an evil decree passed on man to be torn (cancelled), they are: charity, prayer ; a. fr. 2) (cmp. גָּרַע) to scrape, to mark the outlines of letters by abrasion. Gitt.19b עדים … מקרעין להםוכ׳ for witnesses that know not how to sign their names, grooves are made on blank paper, and they fill the grooves out with ink; ib. 9b; Y. ib. II, 44b top ומְקָרֵעַ; (Tosaf. to Gitt.9b: you cut the names out on blank paper and put it on the document, and the witnesses fill the cuts out) Tosef.Sabb.XI (XII), 8, contrad. fr. ושם; a. e. Nif. נִקְרַע to be torn; to be cut open, be operated upon by a section. Yeb.VIII, 6, a. e. טומטוםשנ׳, v. טוּמְטוּם. Bekh.42b שמא יִקָּרֵעַוכ׳ he may have an operation performed, and be found a eunuch; Tosef.Yeb.XI, 1; Yeb.83b. B. Bath. 168b נ׳ פסול נִתְקָרֵעַ כשר if a document is found torn, it is invalid; if it appears torn by accident, it is valid as evidence; ib. נ׳ קֶרַע של בית דין נתק׳וכ׳ miḳrʿa refers to the rent as made in court for cancellation, nithḳareʿa refers to a rent different from the manner customary in court; Y.Gitt.II, 44b; a. e. Nithpa. נִתְקָרֵעַ to become torn, v. supra.

  Jewish literature > קרע

 • 642 קָרַע

  קָרַע(b. h.) to tear, split; esp. to rend the garment in mourning. Kel. XVI, 5 עד שיִקְרְעֶנּוּ (Mish. ed. שיַקְרִיעֶנּוּ Hif.) until he tears the bale open. M. Kat. 22b על כל … אינו קוֹרֵעַ אלא עליון for all dead (except parents) … one must rend only the upper garment. Ib. האשה קוֹרַעַתוכ׳ a woman (mourning for her parents) rends the lower garment and puts it back in its place, and then rends the upper garment. Snh.60a אחד השומע … חייב לִקְרוֹעַ both he that hears a blasphemy directly, and he that hears it from one that heard it (and reports as witness before court) must rend his garment; a. v. fr.Part. pass. קָרוּעַ; pl. קְרוּעִים, קְרוּעִין. M. Kat. 26b היוצא בבגד ק׳וכ׳ he that marches before a corpse with a garment rent (for a previous case) robs (deceives) the dead and the living. Ib. a (ref. to 2 Kings 2:12) ק׳ ועומדים לשנים remaining always rent in two; ib. 22b (v. Rabb. D. S. a. l. note 4); Snh. l. c.; a. fr. Pi. קֵרֵעַ 1) same. M. Kat. 26b ואין מְקָרְעִין בפניו you must not rend your garment in his (the sick mans) presence. Ib. מקרעין לקטןוכ׳ we rend a minors garment in order to make him feel sad; ib. 14b. R. Hash. 16b ארבעה … מקרעין גזרוכ׳ four things cause an evil decree passed on man to be torn (cancelled), they are: charity, prayer ; a. fr. 2) (cmp. גָּרַע) to scrape, to mark the outlines of letters by abrasion. Gitt.19b עדים … מקרעין להםוכ׳ for witnesses that know not how to sign their names, grooves are made on blank paper, and they fill the grooves out with ink; ib. 9b; Y. ib. II, 44b top ומְקָרֵעַ; (Tosaf. to Gitt.9b: you cut the names out on blank paper and put it on the document, and the witnesses fill the cuts out) Tosef.Sabb.XI (XII), 8, contrad. fr. ושם; a. e. Nif. נִקְרַע to be torn; to be cut open, be operated upon by a section. Yeb.VIII, 6, a. e. טומטוםשנ׳, v. טוּמְטוּם. Bekh.42b שמא יִקָּרֵעַוכ׳ he may have an operation performed, and be found a eunuch; Tosef.Yeb.XI, 1; Yeb.83b. B. Bath. 168b נ׳ פסול נִתְקָרֵעַ כשר if a document is found torn, it is invalid; if it appears torn by accident, it is valid as evidence; ib. נ׳ קֶרַע של בית דין נתק׳וכ׳ miḳrʿa refers to the rent as made in court for cancellation, nithḳareʿa refers to a rent different from the manner customary in court; Y.Gitt.II, 44b; a. e. Nithpa. נִתְקָרֵעַ to become torn, v. supra.

  Jewish literature > קָרַע

 • 643 קרר II

  קָרַרII (cmp. קרש) ( to contract, to be cold. Hif. הֵקֵר same. Cant. R. to IV, 5 there were two families אחת מֵיקֶרֶתוכ׳ (not מקרית) one was cold-blooded, v. רָתַח. Hof. הוּקַר to be chilled, feel cold. Num. R. s. 23 כאן הוּקַרְנוּ … here we slept, here we felt cold. Nithpa. נִתְקָרֵר to be cooled off; (with דעת) to be pacified, feel satisfied. Ib. s. 2 נ׳ בצילו he cooled himself in its shade.Yeb.63a ולא נִתְקָרְרָה דעתו עדוכ׳ and he found no satisfaction until Num. R. s. 14, beg. ולא נתקררה דעתו and he (the Lord) was not pacified. Tanḥ. Vaëthḥ. 6 באותה שעה נתקררה רוח הקדש that moment the divine spirit was cooled off (from its anger); a. e.V. קוֹרָה II.

  Jewish literature > קרר II

 • 644 קָרַר

  קָרַרII (cmp. קרש) ( to contract, to be cold. Hif. הֵקֵר same. Cant. R. to IV, 5 there were two families אחת מֵיקֶרֶתוכ׳ (not מקרית) one was cold-blooded, v. רָתַח. Hof. הוּקַר to be chilled, feel cold. Num. R. s. 23 כאן הוּקַרְנוּ … here we slept, here we felt cold. Nithpa. נִתְקָרֵר to be cooled off; (with דעת) to be pacified, feel satisfied. Ib. s. 2 נ׳ בצילו he cooled himself in its shade.Yeb.63a ולא נִתְקָרְרָה דעתו עדוכ׳ and he found no satisfaction until Num. R. s. 14, beg. ולא נתקררה דעתו and he (the Lord) was not pacified. Tanḥ. Vaëthḥ. 6 באותה שעה נתקררה רוח הקדש that moment the divine spirit was cooled off (from its anger); a. e.V. קוֹרָה II.

  Jewish literature > קָרַר

 • 645 קשי

  קשי, קָשָׁה(b. h.) to be stiff, hard, difficult. Y.Ber.I, 2c top קָשְׁתָה על דעתך this is difficult according to (not reconcilable with) thy opinion; ib. למהא״ל קשתה (not קשתיה) why did he say to him, it is difficult?V. קָשֶׁה. Pi. קִישָּׁה (קִישְּׁתָה, with לילד or without) to have hard labor in travailing. Ḥull.IV, 1 בהמה המְקַשּׁה לרלדוכ׳ if an animal is in labor, and, v. עוּבָּר. Nidd.IV, 4 קִשְּׁתָה שלשהוכ׳ if she was in pain for three days within eleven days; Tosef. ib. V, 8 קִישֵּׁת, קִשֵּׁת. Ib. 10; a. fr.(Gen. R. s. 61 שהיו מקשיןוכ׳, read: מקישין, v. נָקַש. Hif. הִקְשָׁה 1) to stiffen, harden. Nidd.13b המַקְשֶׁה עצמווכ׳ he who causes erection wilfully. Ex. R. s. 11 הרשע הזהה׳ את לבווכ׳ this wicked (Pharaoh) hardened his heart against the first three signs; a. e. 2) to become hard. Y.Pes.VI, 35b top שסופו להַקְשוֹת which gets hard in the course of time. Shebi. II, 10 אם הִקְשוּוכ׳ (Y. ed. a. Bart. הוּקְשוּ Hof.) if they became hard (dry) and unfit for man to eat before New Year. (Y. ib. 34a bot. הקשו a. הוקשו). 3) to be severe. Gen. R. s. 19, opp. ריתה, v. רָתָה. Hof. הוּקְשֶׁה 1) to become hard, v. supra. 2) to be found hard, distasteful. Tanḥ. Shlaḥ 5; Num. R. s. 16 ה׳ הדבר והרעוכ׳ the thing was distasteful to and displeased his father. Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה 1) to suffer severely (in travailing). Gen. R. s. 84 נִתְקַשֵׁת אמווכ׳ his mother was in hard labor at his birth. 2) to become hard, stiff. Tosef.Nidd.VI, 4 משיִתְקַשוּ, v. קִשְׁקֵש I, a. II. Gen. R. s. 98, a. שנִתְקַשֵּׁיתָה, v. קַשְׁיוּת. 3) to find ones self in difficulty, to be perplexed, unable to understand or remember. Num. R. s. 15 beg. נ׳ משה במעשהוכ׳ Moses found the work of the candlestick more difficult to understand than ; כיוןשנ׳ אמרוכ׳ when he still could not remember it, the Lord said Ib.10>; Tanḥ. Bhaʿăl. 6 נִתְקַשֵּׁיתִי לעשותה I could not understand how to do it: Ib. נ׳ על משה it was too difficult for Moses; a. fr. 4) to be reluctant, strive against. Tanḥ. Shmoth 18 כמה נ׳ יונה שלאוכ׳ how hard did Jonah strive not to go on his mission. Deut. R. s. 9 מִתְקַשֶּׁה כנגדו (the sun) refused to obey; a. e. 5) to make ones self obnoxious. Gen. R. s. 61; Yalk. Chr. 1073 (play on יקשן, Gen. 25:2) שהיו מִתְקַשִׁין בעולם they were obnoxious to the world (were hard to deal with); (Midr. Till. to Ps. 92 ed. Bub. שהיו בני אדם קשין).

  Jewish literature > קשי

 • 646 קשה

  קשי, קָשָׁה(b. h.) to be stiff, hard, difficult. Y.Ber.I, 2c top קָשְׁתָה על דעתך this is difficult according to (not reconcilable with) thy opinion; ib. למהא״ל קשתה (not קשתיה) why did he say to him, it is difficult?V. קָשֶׁה. Pi. קִישָּׁה (קִישְּׁתָה, with לילד or without) to have hard labor in travailing. Ḥull.IV, 1 בהמה המְקַשּׁה לרלדוכ׳ if an animal is in labor, and, v. עוּבָּר. Nidd.IV, 4 קִשְּׁתָה שלשהוכ׳ if she was in pain for three days within eleven days; Tosef. ib. V, 8 קִישֵּׁת, קִשֵּׁת. Ib. 10; a. fr.(Gen. R. s. 61 שהיו מקשיןוכ׳, read: מקישין, v. נָקַש. Hif. הִקְשָׁה 1) to stiffen, harden. Nidd.13b המַקְשֶׁה עצמווכ׳ he who causes erection wilfully. Ex. R. s. 11 הרשע הזהה׳ את לבווכ׳ this wicked (Pharaoh) hardened his heart against the first three signs; a. e. 2) to become hard. Y.Pes.VI, 35b top שסופו להַקְשוֹת which gets hard in the course of time. Shebi. II, 10 אם הִקְשוּוכ׳ (Y. ed. a. Bart. הוּקְשוּ Hof.) if they became hard (dry) and unfit for man to eat before New Year. (Y. ib. 34a bot. הקשו a. הוקשו). 3) to be severe. Gen. R. s. 19, opp. ריתה, v. רָתָה. Hof. הוּקְשֶׁה 1) to become hard, v. supra. 2) to be found hard, distasteful. Tanḥ. Shlaḥ 5; Num. R. s. 16 ה׳ הדבר והרעוכ׳ the thing was distasteful to and displeased his father. Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה 1) to suffer severely (in travailing). Gen. R. s. 84 נִתְקַשֵׁת אמווכ׳ his mother was in hard labor at his birth. 2) to become hard, stiff. Tosef.Nidd.VI, 4 משיִתְקַשוּ, v. קִשְׁקֵש I, a. II. Gen. R. s. 98, a. שנִתְקַשֵּׁיתָה, v. קַשְׁיוּת. 3) to find ones self in difficulty, to be perplexed, unable to understand or remember. Num. R. s. 15 beg. נ׳ משה במעשהוכ׳ Moses found the work of the candlestick more difficult to understand than ; כיוןשנ׳ אמרוכ׳ when he still could not remember it, the Lord said Ib.10>; Tanḥ. Bhaʿăl. 6 נִתְקַשֵּׁיתִי לעשותה I could not understand how to do it: Ib. נ׳ על משה it was too difficult for Moses; a. fr. 4) to be reluctant, strive against. Tanḥ. Shmoth 18 כמה נ׳ יונה שלאוכ׳ how hard did Jonah strive not to go on his mission. Deut. R. s. 9 מִתְקַשֶּׁה כנגדו (the sun) refused to obey; a. e. 5) to make ones self obnoxious. Gen. R. s. 61; Yalk. Chr. 1073 (play on יקשן, Gen. 25:2) שהיו מִתְקַשִׁין בעולם they were obnoxious to the world (were hard to deal with); (Midr. Till. to Ps. 92 ed. Bub. שהיו בני אדם קשין).

  Jewish literature > קשה

 • 647 קָשָׁה

  קשי, קָשָׁה(b. h.) to be stiff, hard, difficult. Y.Ber.I, 2c top קָשְׁתָה על דעתך this is difficult according to (not reconcilable with) thy opinion; ib. למהא״ל קשתה (not קשתיה) why did he say to him, it is difficult?V. קָשֶׁה. Pi. קִישָּׁה (קִישְּׁתָה, with לילד or without) to have hard labor in travailing. Ḥull.IV, 1 בהמה המְקַשּׁה לרלדוכ׳ if an animal is in labor, and, v. עוּבָּר. Nidd.IV, 4 קִשְּׁתָה שלשהוכ׳ if she was in pain for three days within eleven days; Tosef. ib. V, 8 קִישֵּׁת, קִשֵּׁת. Ib. 10; a. fr.(Gen. R. s. 61 שהיו מקשיןוכ׳, read: מקישין, v. נָקַש. Hif. הִקְשָׁה 1) to stiffen, harden. Nidd.13b המַקְשֶׁה עצמווכ׳ he who causes erection wilfully. Ex. R. s. 11 הרשע הזהה׳ את לבווכ׳ this wicked (Pharaoh) hardened his heart against the first three signs; a. e. 2) to become hard. Y.Pes.VI, 35b top שסופו להַקְשוֹת which gets hard in the course of time. Shebi. II, 10 אם הִקְשוּוכ׳ (Y. ed. a. Bart. הוּקְשוּ Hof.) if they became hard (dry) and unfit for man to eat before New Year. (Y. ib. 34a bot. הקשו a. הוקשו). 3) to be severe. Gen. R. s. 19, opp. ריתה, v. רָתָה. Hof. הוּקְשֶׁה 1) to become hard, v. supra. 2) to be found hard, distasteful. Tanḥ. Shlaḥ 5; Num. R. s. 16 ה׳ הדבר והרעוכ׳ the thing was distasteful to and displeased his father. Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה 1) to suffer severely (in travailing). Gen. R. s. 84 נִתְקַשֵׁת אמווכ׳ his mother was in hard labor at his birth. 2) to become hard, stiff. Tosef.Nidd.VI, 4 משיִתְקַשוּ, v. קִשְׁקֵש I, a. II. Gen. R. s. 98, a. שנִתְקַשֵּׁיתָה, v. קַשְׁיוּת. 3) to find ones self in difficulty, to be perplexed, unable to understand or remember. Num. R. s. 15 beg. נ׳ משה במעשהוכ׳ Moses found the work of the candlestick more difficult to understand than ; כיוןשנ׳ אמרוכ׳ when he still could not remember it, the Lord said Ib.10>; Tanḥ. Bhaʿăl. 6 נִתְקַשֵּׁיתִי לעשותה I could not understand how to do it: Ib. נ׳ על משה it was too difficult for Moses; a. fr. 4) to be reluctant, strive against. Tanḥ. Shmoth 18 כמה נ׳ יונה שלאוכ׳ how hard did Jonah strive not to go on his mission. Deut. R. s. 9 מִתְקַשֶּׁה כנגדו (the sun) refused to obey; a. e. 5) to make ones self obnoxious. Gen. R. s. 61; Yalk. Chr. 1073 (play on יקשן, Gen. 25:2) שהיו מִתְקַשִׁין בעולם they were obnoxious to the world (were hard to deal with); (Midr. Till. to Ps. 92 ed. Bub. שהיו בני אדם קשין).

  Jewish literature > קָשָׁה

 • 648 קשי

  קְשֵׁי, קְשֵׁה, קְשָׁאch. sam( Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה to suffer severely), 1) to be hard, difficult. Targ. Deut. 1:17. Ib. 15:18; a. e.Yoma 28b קָשוּ משמשא are harder (on the eye), v. שַׁבְרִירֵי; a. fr. 2) to find a thing difficult to understand, to object, argue against, dispute. Y.Ter.V, 43c bot. ר׳ סימון קַשְׁיְיתָהּ … קיימה R. Simon argued against it (refuted it), but R. Ba. … proved it to be correct. Y.Kidd.III, 64c top (read:) לא כבר קְשוּנְתָּהּ הרי עולם לא כבר קַשְׁיְתָהּוכ׳ have not mountains of the world (great scholars) disputed it? did not R. El. dispute it in the presence of ; Y.Ned.VIII, 40d sq. (corr. acc.). B. Kam.66b האי מילתא ק׳ בה רבה לרבוכ׳ Rabbah argued this difficulty before R. Joseph for twenty-two years, and it was not solved; Keth.42b האי … קְשָׁאֵי רבה ורבוכ׳ Rabbah and R. Joseph discussed this difficulty Part. קָשֵׁי; f. קַשְׁיָא, q. v. 3) to get old, v. קְשַׁש II. Pa. קַשֵּׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Gen. 35:17 בקַשָּׁיוּתָהּ (not בקַשְׁיוּ׳). Targ. O. ib. 16 (Y. II Ithpa.). 2) to perplex. Pes.78b מתניתן קַשִּׁיתֵיהוכ׳ the Mishnah perplexed him; why does it read Af. אַקְשֵׁי, אַקְשֵׁה 1) to harden, make difficult. Targ. Ex. 7:3. Targ. 2 Kings 2:10. Targ. 1 Kings 12:4. Targ. Ps. 95:8; a. fr. 2) to be hard on, press heavily. Cant. R. to II, 16 כד הוה צערא קשי עלוי … וכד הוה מַקְשֵׁיוכ׳ when his suffering was severe, he said, God the faithful, but when it was severer on him than necessary 3) to argue against, object, dispute. Targ. Job 6:6 Ms. Var. מדלית מַקְשה עליה when there is none to dispute it.Yeb.77a top א׳ להו דואג כל הני קושייתא Doeg brought up before them all those arguments. Y.Yoma I, 38d bot. מַקְשֵׁי … קְשַׁיְיתָהּ עלוכ׳ (not קשייתא) instead of offering objection against R. J., rather offer it against ; a. v. fr. Ithpa. אִתְקֵשֵּׁי, Ithpe. אִיקְּשֵׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Y. II Gen. 35:16, v. supra. 2) to be difficult, perplexing. Yeb.40a ומִיקְּשֵׁה היא דאיקשי לךוכ׳ (Rashi דקשיא) it was perplexing to thee, and thou didst reverse it.

  Jewish literature > קשי

 • 649 קשה

  קְשֵׁי, קְשֵׁה, קְשָׁאch. sam( Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה to suffer severely), 1) to be hard, difficult. Targ. Deut. 1:17. Ib. 15:18; a. e.Yoma 28b קָשוּ משמשא are harder (on the eye), v. שַׁבְרִירֵי; a. fr. 2) to find a thing difficult to understand, to object, argue against, dispute. Y.Ter.V, 43c bot. ר׳ סימון קַשְׁיְיתָהּ … קיימה R. Simon argued against it (refuted it), but R. Ba. … proved it to be correct. Y.Kidd.III, 64c top (read:) לא כבר קְשוּנְתָּהּ הרי עולם לא כבר קַשְׁיְתָהּוכ׳ have not mountains of the world (great scholars) disputed it? did not R. El. dispute it in the presence of ; Y.Ned.VIII, 40d sq. (corr. acc.). B. Kam.66b האי מילתא ק׳ בה רבה לרבוכ׳ Rabbah argued this difficulty before R. Joseph for twenty-two years, and it was not solved; Keth.42b האי … קְשָׁאֵי רבה ורבוכ׳ Rabbah and R. Joseph discussed this difficulty Part. קָשֵׁי; f. קַשְׁיָא, q. v. 3) to get old, v. קְשַׁש II. Pa. קַשֵּׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Gen. 35:17 בקַשָּׁיוּתָהּ (not בקַשְׁיוּ׳). Targ. O. ib. 16 (Y. II Ithpa.). 2) to perplex. Pes.78b מתניתן קַשִּׁיתֵיהוכ׳ the Mishnah perplexed him; why does it read Af. אַקְשֵׁי, אַקְשֵׁה 1) to harden, make difficult. Targ. Ex. 7:3. Targ. 2 Kings 2:10. Targ. 1 Kings 12:4. Targ. Ps. 95:8; a. fr. 2) to be hard on, press heavily. Cant. R. to II, 16 כד הוה צערא קשי עלוי … וכד הוה מַקְשֵׁיוכ׳ when his suffering was severe, he said, God the faithful, but when it was severer on him than necessary 3) to argue against, object, dispute. Targ. Job 6:6 Ms. Var. מדלית מַקְשה עליה when there is none to dispute it.Yeb.77a top א׳ להו דואג כל הני קושייתא Doeg brought up before them all those arguments. Y.Yoma I, 38d bot. מַקְשֵׁי … קְשַׁיְיתָהּ עלוכ׳ (not קשייתא) instead of offering objection against R. J., rather offer it against ; a. v. fr. Ithpa. אִתְקֵשֵּׁי, Ithpe. אִיקְּשֵׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Y. II Gen. 35:16, v. supra. 2) to be difficult, perplexing. Yeb.40a ומִיקְּשֵׁה היא דאיקשי לךוכ׳ (Rashi דקשיא) it was perplexing to thee, and thou didst reverse it.

  Jewish literature > קשה

 • 650 קְשֵׁי

  קְשֵׁי, קְשֵׁה, קְשָׁאch. sam( Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה to suffer severely), 1) to be hard, difficult. Targ. Deut. 1:17. Ib. 15:18; a. e.Yoma 28b קָשוּ משמשא are harder (on the eye), v. שַׁבְרִירֵי; a. fr. 2) to find a thing difficult to understand, to object, argue against, dispute. Y.Ter.V, 43c bot. ר׳ סימון קַשְׁיְיתָהּ … קיימה R. Simon argued against it (refuted it), but R. Ba. … proved it to be correct. Y.Kidd.III, 64c top (read:) לא כבר קְשוּנְתָּהּ הרי עולם לא כבר קַשְׁיְתָהּוכ׳ have not mountains of the world (great scholars) disputed it? did not R. El. dispute it in the presence of ; Y.Ned.VIII, 40d sq. (corr. acc.). B. Kam.66b האי מילתא ק׳ בה רבה לרבוכ׳ Rabbah argued this difficulty before R. Joseph for twenty-two years, and it was not solved; Keth.42b האי … קְשָׁאֵי רבה ורבוכ׳ Rabbah and R. Joseph discussed this difficulty Part. קָשֵׁי; f. קַשְׁיָא, q. v. 3) to get old, v. קְשַׁש II. Pa. קַשֵּׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Gen. 35:17 בקַשָּׁיוּתָהּ (not בקַשְׁיוּ׳). Targ. O. ib. 16 (Y. II Ithpa.). 2) to perplex. Pes.78b מתניתן קַשִּׁיתֵיהוכ׳ the Mishnah perplexed him; why does it read Af. אַקְשֵׁי, אַקְשֵׁה 1) to harden, make difficult. Targ. Ex. 7:3. Targ. 2 Kings 2:10. Targ. 1 Kings 12:4. Targ. Ps. 95:8; a. fr. 2) to be hard on, press heavily. Cant. R. to II, 16 כד הוה צערא קשי עלוי … וכד הוה מַקְשֵׁיוכ׳ when his suffering was severe, he said, God the faithful, but when it was severer on him than necessary 3) to argue against, object, dispute. Targ. Job 6:6 Ms. Var. מדלית מַקְשה עליה when there is none to dispute it.Yeb.77a top א׳ להו דואג כל הני קושייתא Doeg brought up before them all those arguments. Y.Yoma I, 38d bot. מַקְשֵׁי … קְשַׁיְיתָהּ עלוכ׳ (not קשייתא) instead of offering objection against R. J., rather offer it against ; a. v. fr. Ithpa. אִתְקֵשֵּׁי, Ithpe. אִיקְּשֵׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Y. II Gen. 35:16, v. supra. 2) to be difficult, perplexing. Yeb.40a ומִיקְּשֵׁה היא דאיקשי לךוכ׳ (Rashi דקשיא) it was perplexing to thee, and thou didst reverse it.

  Jewish literature > קְשֵׁי

 • 651 קְשֵׁה

  קְשֵׁי, קְשֵׁה, קְשָׁאch. sam( Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה to suffer severely), 1) to be hard, difficult. Targ. Deut. 1:17. Ib. 15:18; a. e.Yoma 28b קָשוּ משמשא are harder (on the eye), v. שַׁבְרִירֵי; a. fr. 2) to find a thing difficult to understand, to object, argue against, dispute. Y.Ter.V, 43c bot. ר׳ סימון קַשְׁיְיתָהּ … קיימה R. Simon argued against it (refuted it), but R. Ba. … proved it to be correct. Y.Kidd.III, 64c top (read:) לא כבר קְשוּנְתָּהּ הרי עולם לא כבר קַשְׁיְתָהּוכ׳ have not mountains of the world (great scholars) disputed it? did not R. El. dispute it in the presence of ; Y.Ned.VIII, 40d sq. (corr. acc.). B. Kam.66b האי מילתא ק׳ בה רבה לרבוכ׳ Rabbah argued this difficulty before R. Joseph for twenty-two years, and it was not solved; Keth.42b האי … קְשָׁאֵי רבה ורבוכ׳ Rabbah and R. Joseph discussed this difficulty Part. קָשֵׁי; f. קַשְׁיָא, q. v. 3) to get old, v. קְשַׁש II. Pa. קַשֵּׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Gen. 35:17 בקַשָּׁיוּתָהּ (not בקַשְׁיוּ׳). Targ. O. ib. 16 (Y. II Ithpa.). 2) to perplex. Pes.78b מתניתן קַשִּׁיתֵיהוכ׳ the Mishnah perplexed him; why does it read Af. אַקְשֵׁי, אַקְשֵׁה 1) to harden, make difficult. Targ. Ex. 7:3. Targ. 2 Kings 2:10. Targ. 1 Kings 12:4. Targ. Ps. 95:8; a. fr. 2) to be hard on, press heavily. Cant. R. to II, 16 כד הוה צערא קשי עלוי … וכד הוה מַקְשֵׁיוכ׳ when his suffering was severe, he said, God the faithful, but when it was severer on him than necessary 3) to argue against, object, dispute. Targ. Job 6:6 Ms. Var. מדלית מַקְשה עליה when there is none to dispute it.Yeb.77a top א׳ להו דואג כל הני קושייתא Doeg brought up before them all those arguments. Y.Yoma I, 38d bot. מַקְשֵׁי … קְשַׁיְיתָהּ עלוכ׳ (not קשייתא) instead of offering objection against R. J., rather offer it against ; a. v. fr. Ithpa. אִתְקֵשֵּׁי, Ithpe. אִיקְּשֵׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Y. II Gen. 35:16, v. supra. 2) to be difficult, perplexing. Yeb.40a ומִיקְּשֵׁה היא דאיקשי לךוכ׳ (Rashi דקשיא) it was perplexing to thee, and thou didst reverse it.

  Jewish literature > קְשֵׁה

 • 652 קְשָׁא

  קְשֵׁי, קְשֵׁה, קְשָׁאch. sam( Hithpa. הִתְקַשֶּׁה, Nithpa. נִתְקַשֶּׁה to suffer severely), 1) to be hard, difficult. Targ. Deut. 1:17. Ib. 15:18; a. e.Yoma 28b קָשוּ משמשא are harder (on the eye), v. שַׁבְרִירֵי; a. fr. 2) to find a thing difficult to understand, to object, argue against, dispute. Y.Ter.V, 43c bot. ר׳ סימון קַשְׁיְיתָהּ … קיימה R. Simon argued against it (refuted it), but R. Ba. … proved it to be correct. Y.Kidd.III, 64c top (read:) לא כבר קְשוּנְתָּהּ הרי עולם לא כבר קַשְׁיְתָהּוכ׳ have not mountains of the world (great scholars) disputed it? did not R. El. dispute it in the presence of ; Y.Ned.VIII, 40d sq. (corr. acc.). B. Kam.66b האי מילתא ק׳ בה רבה לרבוכ׳ Rabbah argued this difficulty before R. Joseph for twenty-two years, and it was not solved; Keth.42b האי … קְשָׁאֵי רבה ורבוכ׳ Rabbah and R. Joseph discussed this difficulty Part. קָשֵׁי; f. קַשְׁיָא, q. v. 3) to get old, v. קְשַׁש II. Pa. קַשֵּׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Gen. 35:17 בקַשָּׁיוּתָהּ (not בקַשְׁיוּ׳). Targ. O. ib. 16 (Y. II Ithpa.). 2) to perplex. Pes.78b מתניתן קַשִּׁיתֵיהוכ׳ the Mishnah perplexed him; why does it read Af. אַקְשֵׁי, אַקְשֵׁה 1) to harden, make difficult. Targ. Ex. 7:3. Targ. 2 Kings 2:10. Targ. 1 Kings 12:4. Targ. Ps. 95:8; a. fr. 2) to be hard on, press heavily. Cant. R. to II, 16 כד הוה צערא קשי עלוי … וכד הוה מַקְשֵׁיוכ׳ when his suffering was severe, he said, God the faithful, but when it was severer on him than necessary 3) to argue against, object, dispute. Targ. Job 6:6 Ms. Var. מדלית מַקְשה עליה when there is none to dispute it.Yeb.77a top א׳ להו דואג כל הני קושייתא Doeg brought up before them all those arguments. Y.Yoma I, 38d bot. מַקְשֵׁי … קְשַׁיְיתָהּ עלוכ׳ (not קשייתא) instead of offering objection against R. J., rather offer it against ; a. v. fr. Ithpa. אִתְקֵשֵּׁי, Ithpe. אִיקְּשֵׁי 1) to be in pain of travailing. Targ. Y. II Gen. 35:16, v. supra. 2) to be difficult, perplexing. Yeb.40a ומִיקְּשֵׁה היא דאיקשי לךוכ׳ (Rashi דקשיא) it was perplexing to thee, and thou didst reverse it.

  Jewish literature > קְשָׁא

 • 653 קשי) קשי

  (קְשֵׁי) קָשֵׁי m., קַשְׁיָא I c. = h. קָשֶׁה, hard, strong, heavy, difficult. Targ. Ex. 6:9. Targ. Y. ib. 12. Targ. Gen. 49:7. Targ. Is. 19:4. Targ. Ps. 60:5; a. fr.Targ. Y. Num. 8:4 מינא ק׳ something hard to understand (v. Num. R. s. 15, quot. s. v. קָשָׁה Nithpa.).Yoma 28b ק׳ משימשא is harder to bear, v. זוֹהֲמָא. Ib. 29a ק׳ מקייטא, מקייטא, v. קַיְטָא. B. Mets.85a ק׳ יומא דמיטראוכ׳ a rainy day (preventing people from pursuing their vocations) is as hard as the day of judgment; Taan.8b קשה (Rashi קשי); a. v. fr.Pl. קָשִׁין, קָשִׁיָּיא, קָשָׁן; קַשְׁיָין, קַשְׁיָיתָא. Targ. 1 Sam. 20:10. Targ. 2 Sam. 3:39. Targ. II Esth. 4:1; a. fr.Y.Sabb.VIII, 11b. Koh. R. to III, 2 מן קל מיליא קַשְׁיָיאתָאוכ׳ on account of the hard things that I hear ; a. e.

  Jewish literature > קשי) קשי

 • 654 קשר

  קָשַׁר(b. h.) ( to strengthen, v. Gen. 30:41, sq. to join, knot, tie; to fold. Sabb.VII, 2 הקוֹשֵׁר והמתיר he that makes a knot or unties it. Y. ib. 10c שהיו קוֹשְׁרִיןוכ׳ they knotted the ropes (of the Tabernacle). Ib. נפסק היה קוֹשְׁרוֹ when a thread was broken (in weaving), one knotted it. Y.Gitt.VIII, end, 49d אפי׳ קושרוכ׳ even if he folds (the document) up, and then has it signed. Ib. בשקְשָׁרוֹ וחתמווכ׳ when he folded it and had it signed inside; a. fr.Trnsf. a) (cmp. חָרַז) to compose and arrange ( a funeral song or eulogy). Y.Yoma I, 38b קָשְׁרוּ הספידו they arranged his eulogy. Lam. R. introd. (R. Joḥ. 1), v. מִסְפֵּד; a. fr.b) conceive, form an affection. Pesik. Bshallaḥ, p. 80a> הוא קושר לו אהבהוכ׳ he acquires love and affection for him; Gen. R. s. 54; Yalk. Prov. 954; a. e.Part. pass. קָשוּר; f. קְשוּרָה Y.Nidd.I, 49b top אילו יהושע שהיה ק׳ למשהוכ׳ a Joshua who was tied to Moses (his constant attendant) could not have spoken so (that Moses had not said a certain thing), and he says so (of R. Jeremiah)? Erub.II, 1 קְשוּרוֹת, v. נָתַר. Y.Yeb.XVI, 15d top, v. הֶסְפֵּד; a. e. Pi. קִישֵּׁר same, esp. to fold a document, to write a portion and fold it and have witnesses signed on the fold, and so continue to the end of the document. Y. Gitt. l. c. היה מְקַשֵּׁר ראשון ראשין if he folded up the signatures one by one; a. e.Part. pass. מְקוּשָּׁר. מק׳ (גט) a folded document, opp. פָּשוּט. B. Bath. X, 1 גט פשוט … ומק׳ עדיו אחוריו a plain document has its signatures of witnesses inside, a folded one, on its back. Ib. 160a sq. (ref. to Jer. 32:44) וכתוב … וחתום זה מק׳ ‘and write the deed, this refers to the plain document, ‘and sign, this means the folded document; Y. ib. X, beg.17c (ref. to Jer. ib. 11) את החתום זה המק׳ ואת הגלוי זה הפשוט שבמק׳ ‘the sealed means the folded, ‘and the open means the plain document which goes with the folded. Ib. bot. טופס שטרות מְקוּשָּׁרוֹתוכ׳ such is the formula of folded documents; a. fr. Nif. נִקְשָׁר 1) to be tied. Snh.108b כלב נ׳ the dog was doomed to be tied. 2) to be joined, harden, become knotty. Shebi. III, 1 משיִקָּשֵׁר (Mish. ed. משיקשור, incorr.) when the mathoḳ (v. מָתוֹק II) gets knotty excrescences; (R. S.: when the dung in its juice becomes bound, begins to harden); expl. Y. ib. 34c top משיעשה קשרין קשרין when it gets full of knotty excrescences; ib. מכיון שנקשר בו קשרוכ׳ R. S. to Shebi. l. c. (ed. שנִתְקַשֵּׁר) as soon as the uppermost protuberance is formed, it begins to dry up. Nithpa. נִתְקַשֵּׁר same, to become knotty; to become thick. Y. Shebi. l. c., v. supra. Taan.20a נִתְקַשְּׁרוּ שמיםוכ׳, v. עָב II. Hof. הוּקְשָׁר to be tied, joined. Lev. R. s. 30 יוּקְשְׁרוּ כולם אגודהוכ׳ let all of them be tied together with one band (of brotherhood; Yalk. ib. 651 יֵעָשׂוּ כילןוכ׳).

  Jewish literature > קשר

 • 655 קָשַׁר

  קָשַׁר(b. h.) ( to strengthen, v. Gen. 30:41, sq. to join, knot, tie; to fold. Sabb.VII, 2 הקוֹשֵׁר והמתיר he that makes a knot or unties it. Y. ib. 10c שהיו קוֹשְׁרִיןוכ׳ they knotted the ropes (of the Tabernacle). Ib. נפסק היה קוֹשְׁרוֹ when a thread was broken (in weaving), one knotted it. Y.Gitt.VIII, end, 49d אפי׳ קושרוכ׳ even if he folds (the document) up, and then has it signed. Ib. בשקְשָׁרוֹ וחתמווכ׳ when he folded it and had it signed inside; a. fr.Trnsf. a) (cmp. חָרַז) to compose and arrange ( a funeral song or eulogy). Y.Yoma I, 38b קָשְׁרוּ הספידו they arranged his eulogy. Lam. R. introd. (R. Joḥ. 1), v. מִסְפֵּד; a. fr.b) conceive, form an affection. Pesik. Bshallaḥ, p. 80a> הוא קושר לו אהבהוכ׳ he acquires love and affection for him; Gen. R. s. 54; Yalk. Prov. 954; a. e.Part. pass. קָשוּר; f. קְשוּרָה Y.Nidd.I, 49b top אילו יהושע שהיה ק׳ למשהוכ׳ a Joshua who was tied to Moses (his constant attendant) could not have spoken so (that Moses had not said a certain thing), and he says so (of R. Jeremiah)? Erub.II, 1 קְשוּרוֹת, v. נָתַר. Y.Yeb.XVI, 15d top, v. הֶסְפֵּד; a. e. Pi. קִישֵּׁר same, esp. to fold a document, to write a portion and fold it and have witnesses signed on the fold, and so continue to the end of the document. Y. Gitt. l. c. היה מְקַשֵּׁר ראשון ראשין if he folded up the signatures one by one; a. e.Part. pass. מְקוּשָּׁר. מק׳ (גט) a folded document, opp. פָּשוּט. B. Bath. X, 1 גט פשוט … ומק׳ עדיו אחוריו a plain document has its signatures of witnesses inside, a folded one, on its back. Ib. 160a sq. (ref. to Jer. 32:44) וכתוב … וחתום זה מק׳ ‘and write the deed, this refers to the plain document, ‘and sign, this means the folded document; Y. ib. X, beg.17c (ref. to Jer. ib. 11) את החתום זה המק׳ ואת הגלוי זה הפשוט שבמק׳ ‘the sealed means the folded, ‘and the open means the plain document which goes with the folded. Ib. bot. טופס שטרות מְקוּשָּׁרוֹתוכ׳ such is the formula of folded documents; a. fr. Nif. נִקְשָׁר 1) to be tied. Snh.108b כלב נ׳ the dog was doomed to be tied. 2) to be joined, harden, become knotty. Shebi. III, 1 משיִקָּשֵׁר (Mish. ed. משיקשור, incorr.) when the mathoḳ (v. מָתוֹק II) gets knotty excrescences; (R. S.: when the dung in its juice becomes bound, begins to harden); expl. Y. ib. 34c top משיעשה קשרין קשרין when it gets full of knotty excrescences; ib. מכיון שנקשר בו קשרוכ׳ R. S. to Shebi. l. c. (ed. שנִתְקַשֵּׁר) as soon as the uppermost protuberance is formed, it begins to dry up. Nithpa. נִתְקַשֵּׁר same, to become knotty; to become thick. Y. Shebi. l. c., v. supra. Taan.20a נִתְקַשְּׁרוּ שמיםוכ׳, v. עָב II. Hof. הוּקְשָׁר to be tied, joined. Lev. R. s. 30 יוּקְשְׁרוּ כולם אגודהוכ׳ let all of them be tied together with one band (of brotherhood; Yalk. ib. 651 יֵעָשׂוּ כילןוכ׳).

  Jewish literature > קָשַׁר

 • 656 רבי

  רבי, רָבָה, רָבֶה(b. h.) to be much, many; to grow, increase. Yoma 87b עונותינו רָבוּוכ׳ our sins are too many to be counted. Gen. R. s. 34 אצא ואהי פרה ורָבֶהוכ׳ I may go out (of the ark) and be multiplying and increasing for curse. Bekh.44b דםר׳ שחיןר׳ if the blood is allowed to increase (if bleeding is neglected), skin disease will develop; מי רגלים רָבִיןוכ׳ if one allows the urine to increase (through neglect) Sabb.33b בעון … צרות רָבוֹתוכ׳ for the sin of obscene talk troubles increase, and new evil decrees come Num. R. s. 11, v. פָּרָה II. Gen. R. s. 48 הכתבר׳וכ׳, v. כְּתָב Sot.47b משרבו … בדיןר׳וכ׳ when the whisperers in court (secret influences) increased, the anger (of God) against Israel increased. Snh.97a העזות תִּרְבֶּה impudence shall be large. Y.Yeb.IV, 6a bot., v. אל״ף; a. fr.Gen. R. s. 98 (play on בן פרת, Gen. 49:22) בן פירות רָבִיתָה ‘a child of fruits (through interpreting Pharaohs dream about the ears of corn) thou didst grow (to high office); בן פרות רביתה יוסף ‘a child of cows (through interpreting the dream about cows) thou didst grow; בן פורת (יוסף) רָבִיתָ יוסף ‘a child of growth, thou didst grow tall (so as to protect Rachel from Esaus sight; v. Gen. R. s. 78); Yalk. ib. 133 (read:) בן פורת יוסף פָּרִיתָ רבית יוסף. Pi. רִיבָּה 1) to increase, do much, do more. Gen. R. s. 34 ר׳ בטהורים יותרוכ׳ ordered a larger number of the clean animals to be taken into the ark than of the unclean. Tosef.Dem.IV, 12 ר׳ בעיר ולאר׳ במדינה if one offers a large quantity for sale, while none is offered in the country. Ib. 13 כל שר׳ לו מותר wherever one has a large quantity for sale, it is permitted (to buy of him); a. fr.Men.89a ר׳ שמןוכ׳, v. רְבִיכָה. 2) (hermeneutics) to use an additional word for the purpose of intimating something not otherwise included; to argue from an additional word or from a generalization in the Biblical text; to widen the scope of a law; to include. Ib. אם אתה מְרַבֶּהוכ׳ if thou wert to argue an entire day on the intimation of an increase lying in the words bashshemen (Lev. 6:14; 7:12), I should not listen to thee; Zeb.82a; Nidd.72b. Shebu.26a, v. מָעַט. Ib. 27a מדאצטריך או לְרַבּוֹתוכ׳ as the word אוֹ (Lev. 5:4) is needed for the inclusion of vows for the benefit of others. Pes.22b, v. אֵת. Snh.60b יכול שאני מְרַבֶּהוכ׳ you might think that I must include ; a. v. fr.(Yalk. Ex. 348 ר׳ כלוכ׳, v. רִיקֵן.Gen. R. s. 85 (ref. to Gen. 38:29) זה רִבָּה על כל הפריצים ממך יעמודו (not יעמוד) this event implies (the prophecy) that all conquerors shall rise from thee (Perez); Yalk. ib. 145. 3) to lend or borrow on usury (רִבִּית); to make a profit. Sifra Bhar, ch. VI, Par. 5; B. Mets.V, 1 (expl. תַּרְבִּית) המְרַבֶּה בפירות he who makes a profit on lending provisions. Tosef. ib. IV, 2 מְרַבִּין על השכר ואין מרביןוכ׳ you may make a profit on renting (lending money to the money-changer merely for exhibition), but you dare not make a profit on a sale (of land as security for a loan). B. Mets.V, 2 מרבין … ואין מרביןוכ׳ you may make a profit by a reduction of rent on account of payment in advance, but you dare not make a profit by increasing the price of an object sold on account of postponed payment; a. e. Hif. הִרְבָּה to cause increase; to strengthen; to do much. Ber.17a, v. מָעַט. Ab. I, 17 וכל המַרְבֶּה דבריםוכ׳ he that talks much brings about sin. Ib. II, 7 מרבה בשרוכ׳ making much flesh (indulging in eating) makes much food for worms; מרבה צרקהוכ׳ he that does much charity, does much for peace. Ber.40a מפרין ומרבין, v. פָּרָה II. Ib. 64a ת״ח מַרְבִּיםוכ׳ scholars advance peace in the world; a. fr.B. Bath.11b בני מבוי … שמרבה עליהן את הדרך the neighbors may prevent him, because he increases the use of the way too much for them (causes many people to step upon their ground); Tosef. ib. I, 4; Y. ib. II, 13b bot. דו יכיל מימר … והן מרבין עלינווכ׳ he may say to him, they go and come, ask for thee and cannot find thee, and thus they use the way too frequently for us. Nithpa. נִתְרַבָּה to be increased; with בגדים, to be clothed with the larger number of garments designated for the high priest, v. מְרוּבֶּה. Yoma 5a נ׳ שבעה if he wore the high priestly garments during the entire week of inauguration; נ׳ יום אחד if he wore them only one day.

  Jewish literature > רבי

 • 657 רבה

  רבי, רָבָה, רָבֶה(b. h.) to be much, many; to grow, increase. Yoma 87b עונותינו רָבוּוכ׳ our sins are too many to be counted. Gen. R. s. 34 אצא ואהי פרה ורָבֶהוכ׳ I may go out (of the ark) and be multiplying and increasing for curse. Bekh.44b דםר׳ שחיןר׳ if the blood is allowed to increase (if bleeding is neglected), skin disease will develop; מי רגלים רָבִיןוכ׳ if one allows the urine to increase (through neglect) Sabb.33b בעון … צרות רָבוֹתוכ׳ for the sin of obscene talk troubles increase, and new evil decrees come Num. R. s. 11, v. פָּרָה II. Gen. R. s. 48 הכתבר׳וכ׳, v. כְּתָב Sot.47b משרבו … בדיןר׳וכ׳ when the whisperers in court (secret influences) increased, the anger (of God) against Israel increased. Snh.97a העזות תִּרְבֶּה impudence shall be large. Y.Yeb.IV, 6a bot., v. אל״ף; a. fr.Gen. R. s. 98 (play on בן פרת, Gen. 49:22) בן פירות רָבִיתָה ‘a child of fruits (through interpreting Pharaohs dream about the ears of corn) thou didst grow (to high office); בן פרות רביתה יוסף ‘a child of cows (through interpreting the dream about cows) thou didst grow; בן פורת (יוסף) רָבִיתָ יוסף ‘a child of growth, thou didst grow tall (so as to protect Rachel from Esaus sight; v. Gen. R. s. 78); Yalk. ib. 133 (read:) בן פורת יוסף פָּרִיתָ רבית יוסף. Pi. רִיבָּה 1) to increase, do much, do more. Gen. R. s. 34 ר׳ בטהורים יותרוכ׳ ordered a larger number of the clean animals to be taken into the ark than of the unclean. Tosef.Dem.IV, 12 ר׳ בעיר ולאר׳ במדינה if one offers a large quantity for sale, while none is offered in the country. Ib. 13 כל שר׳ לו מותר wherever one has a large quantity for sale, it is permitted (to buy of him); a. fr.Men.89a ר׳ שמןוכ׳, v. רְבִיכָה. 2) (hermeneutics) to use an additional word for the purpose of intimating something not otherwise included; to argue from an additional word or from a generalization in the Biblical text; to widen the scope of a law; to include. Ib. אם אתה מְרַבֶּהוכ׳ if thou wert to argue an entire day on the intimation of an increase lying in the words bashshemen (Lev. 6:14; 7:12), I should not listen to thee; Zeb.82a; Nidd.72b. Shebu.26a, v. מָעַט. Ib. 27a מדאצטריך או לְרַבּוֹתוכ׳ as the word אוֹ (Lev. 5:4) is needed for the inclusion of vows for the benefit of others. Pes.22b, v. אֵת. Snh.60b יכול שאני מְרַבֶּהוכ׳ you might think that I must include ; a. v. fr.(Yalk. Ex. 348 ר׳ כלוכ׳, v. רִיקֵן.Gen. R. s. 85 (ref. to Gen. 38:29) זה רִבָּה על כל הפריצים ממך יעמודו (not יעמוד) this event implies (the prophecy) that all conquerors shall rise from thee (Perez); Yalk. ib. 145. 3) to lend or borrow on usury (רִבִּית); to make a profit. Sifra Bhar, ch. VI, Par. 5; B. Mets.V, 1 (expl. תַּרְבִּית) המְרַבֶּה בפירות he who makes a profit on lending provisions. Tosef. ib. IV, 2 מְרַבִּין על השכר ואין מרביןוכ׳ you may make a profit on renting (lending money to the money-changer merely for exhibition), but you dare not make a profit on a sale (of land as security for a loan). B. Mets.V, 2 מרבין … ואין מרביןוכ׳ you may make a profit by a reduction of rent on account of payment in advance, but you dare not make a profit by increasing the price of an object sold on account of postponed payment; a. e. Hif. הִרְבָּה to cause increase; to strengthen; to do much. Ber.17a, v. מָעַט. Ab. I, 17 וכל המַרְבֶּה דבריםוכ׳ he that talks much brings about sin. Ib. II, 7 מרבה בשרוכ׳ making much flesh (indulging in eating) makes much food for worms; מרבה צרקהוכ׳ he that does much charity, does much for peace. Ber.40a מפרין ומרבין, v. פָּרָה II. Ib. 64a ת״ח מַרְבִּיםוכ׳ scholars advance peace in the world; a. fr.B. Bath.11b בני מבוי … שמרבה עליהן את הדרך the neighbors may prevent him, because he increases the use of the way too much for them (causes many people to step upon their ground); Tosef. ib. I, 4; Y. ib. II, 13b bot. דו יכיל מימר … והן מרבין עלינווכ׳ he may say to him, they go and come, ask for thee and cannot find thee, and thus they use the way too frequently for us. Nithpa. נִתְרַבָּה to be increased; with בגדים, to be clothed with the larger number of garments designated for the high priest, v. מְרוּבֶּה. Yoma 5a נ׳ שבעה if he wore the high priestly garments during the entire week of inauguration; נ׳ יום אחד if he wore them only one day.

  Jewish literature > רבה

 • 658 רָבָה

  רבי, רָבָה, רָבֶה(b. h.) to be much, many; to grow, increase. Yoma 87b עונותינו רָבוּוכ׳ our sins are too many to be counted. Gen. R. s. 34 אצא ואהי פרה ורָבֶהוכ׳ I may go out (of the ark) and be multiplying and increasing for curse. Bekh.44b דםר׳ שחיןר׳ if the blood is allowed to increase (if bleeding is neglected), skin disease will develop; מי רגלים רָבִיןוכ׳ if one allows the urine to increase (through neglect) Sabb.33b בעון … צרות רָבוֹתוכ׳ for the sin of obscene talk troubles increase, and new evil decrees come Num. R. s. 11, v. פָּרָה II. Gen. R. s. 48 הכתבר׳וכ׳, v. כְּתָב Sot.47b משרבו … בדיןר׳וכ׳ when the whisperers in court (secret influences) increased, the anger (of God) against Israel increased. Snh.97a העזות תִּרְבֶּה impudence shall be large. Y.Yeb.IV, 6a bot., v. אל״ף; a. fr.Gen. R. s. 98 (play on בן פרת, Gen. 49:22) בן פירות רָבִיתָה ‘a child of fruits (through interpreting Pharaohs dream about the ears of corn) thou didst grow (to high office); בן פרות רביתה יוסף ‘a child of cows (through interpreting the dream about cows) thou didst grow; בן פורת (יוסף) רָבִיתָ יוסף ‘a child of growth, thou didst grow tall (so as to protect Rachel from Esaus sight; v. Gen. R. s. 78); Yalk. ib. 133 (read:) בן פורת יוסף פָּרִיתָ רבית יוסף. Pi. רִיבָּה 1) to increase, do much, do more. Gen. R. s. 34 ר׳ בטהורים יותרוכ׳ ordered a larger number of the clean animals to be taken into the ark than of the unclean. Tosef.Dem.IV, 12 ר׳ בעיר ולאר׳ במדינה if one offers a large quantity for sale, while none is offered in the country. Ib. 13 כל שר׳ לו מותר wherever one has a large quantity for sale, it is permitted (to buy of him); a. fr.Men.89a ר׳ שמןוכ׳, v. רְבִיכָה. 2) (hermeneutics) to use an additional word for the purpose of intimating something not otherwise included; to argue from an additional word or from a generalization in the Biblical text; to widen the scope of a law; to include. Ib. אם אתה מְרַבֶּהוכ׳ if thou wert to argue an entire day on the intimation of an increase lying in the words bashshemen (Lev. 6:14; 7:12), I should not listen to thee; Zeb.82a; Nidd.72b. Shebu.26a, v. מָעַט. Ib. 27a מדאצטריך או לְרַבּוֹתוכ׳ as the word אוֹ (Lev. 5:4) is needed for the inclusion of vows for the benefit of others. Pes.22b, v. אֵת. Snh.60b יכול שאני מְרַבֶּהוכ׳ you might think that I must include ; a. v. fr.(Yalk. Ex. 348 ר׳ כלוכ׳, v. רִיקֵן.Gen. R. s. 85 (ref. to Gen. 38:29) זה רִבָּה על כל הפריצים ממך יעמודו (not יעמוד) this event implies (the prophecy) that all conquerors shall rise from thee (Perez); Yalk. ib. 145. 3) to lend or borrow on usury (רִבִּית); to make a profit. Sifra Bhar, ch. VI, Par. 5; B. Mets.V, 1 (expl. תַּרְבִּית) המְרַבֶּה בפירות he who makes a profit on lending provisions. Tosef. ib. IV, 2 מְרַבִּין על השכר ואין מרביןוכ׳ you may make a profit on renting (lending money to the money-changer merely for exhibition), but you dare not make a profit on a sale (of land as security for a loan). B. Mets.V, 2 מרבין … ואין מרביןוכ׳ you may make a profit by a reduction of rent on account of payment in advance, but you dare not make a profit by increasing the price of an object sold on account of postponed payment; a. e. Hif. הִרְבָּה to cause increase; to strengthen; to do much. Ber.17a, v. מָעַט. Ab. I, 17 וכל המַרְבֶּה דבריםוכ׳ he that talks much brings about sin. Ib. II, 7 מרבה בשרוכ׳ making much flesh (indulging in eating) makes much food for worms; מרבה צרקהוכ׳ he that does much charity, does much for peace. Ber.40a מפרין ומרבין, v. פָּרָה II. Ib. 64a ת״ח מַרְבִּיםוכ׳ scholars advance peace in the world; a. fr.B. Bath.11b בני מבוי … שמרבה עליהן את הדרך the neighbors may prevent him, because he increases the use of the way too much for them (causes many people to step upon their ground); Tosef. ib. I, 4; Y. ib. II, 13b bot. דו יכיל מימר … והן מרבין עלינווכ׳ he may say to him, they go and come, ask for thee and cannot find thee, and thus they use the way too frequently for us. Nithpa. נִתְרַבָּה to be increased; with בגדים, to be clothed with the larger number of garments designated for the high priest, v. מְרוּבֶּה. Yoma 5a נ׳ שבעה if he wore the high priestly garments during the entire week of inauguration; נ׳ יום אחד if he wore them only one day.

  Jewish literature > רָבָה

 • 659 רָבֶה

  רבי, רָבָה, רָבֶה(b. h.) to be much, many; to grow, increase. Yoma 87b עונותינו רָבוּוכ׳ our sins are too many to be counted. Gen. R. s. 34 אצא ואהי פרה ורָבֶהוכ׳ I may go out (of the ark) and be multiplying and increasing for curse. Bekh.44b דםר׳ שחיןר׳ if the blood is allowed to increase (if bleeding is neglected), skin disease will develop; מי רגלים רָבִיןוכ׳ if one allows the urine to increase (through neglect) Sabb.33b בעון … צרות רָבוֹתוכ׳ for the sin of obscene talk troubles increase, and new evil decrees come Num. R. s. 11, v. פָּרָה II. Gen. R. s. 48 הכתבר׳וכ׳, v. כְּתָב Sot.47b משרבו … בדיןר׳וכ׳ when the whisperers in court (secret influences) increased, the anger (of God) against Israel increased. Snh.97a העזות תִּרְבֶּה impudence shall be large. Y.Yeb.IV, 6a bot., v. אל״ף; a. fr.Gen. R. s. 98 (play on בן פרת, Gen. 49:22) בן פירות רָבִיתָה ‘a child of fruits (through interpreting Pharaohs dream about the ears of corn) thou didst grow (to high office); בן פרות רביתה יוסף ‘a child of cows (through interpreting the dream about cows) thou didst grow; בן פורת (יוסף) רָבִיתָ יוסף ‘a child of growth, thou didst grow tall (so as to protect Rachel from Esaus sight; v. Gen. R. s. 78); Yalk. ib. 133 (read:) בן פורת יוסף פָּרִיתָ רבית יוסף. Pi. רִיבָּה 1) to increase, do much, do more. Gen. R. s. 34 ר׳ בטהורים יותרוכ׳ ordered a larger number of the clean animals to be taken into the ark than of the unclean. Tosef.Dem.IV, 12 ר׳ בעיר ולאר׳ במדינה if one offers a large quantity for sale, while none is offered in the country. Ib. 13 כל שר׳ לו מותר wherever one has a large quantity for sale, it is permitted (to buy of him); a. fr.Men.89a ר׳ שמןוכ׳, v. רְבִיכָה. 2) (hermeneutics) to use an additional word for the purpose of intimating something not otherwise included; to argue from an additional word or from a generalization in the Biblical text; to widen the scope of a law; to include. Ib. אם אתה מְרַבֶּהוכ׳ if thou wert to argue an entire day on the intimation of an increase lying in the words bashshemen (Lev. 6:14; 7:12), I should not listen to thee; Zeb.82a; Nidd.72b. Shebu.26a, v. מָעַט. Ib. 27a מדאצטריך או לְרַבּוֹתוכ׳ as the word אוֹ (Lev. 5:4) is needed for the inclusion of vows for the benefit of others. Pes.22b, v. אֵת. Snh.60b יכול שאני מְרַבֶּהוכ׳ you might think that I must include ; a. v. fr.(Yalk. Ex. 348 ר׳ כלוכ׳, v. רִיקֵן.Gen. R. s. 85 (ref. to Gen. 38:29) זה רִבָּה על כל הפריצים ממך יעמודו (not יעמוד) this event implies (the prophecy) that all conquerors shall rise from thee (Perez); Yalk. ib. 145. 3) to lend or borrow on usury (רִבִּית); to make a profit. Sifra Bhar, ch. VI, Par. 5; B. Mets.V, 1 (expl. תַּרְבִּית) המְרַבֶּה בפירות he who makes a profit on lending provisions. Tosef. ib. IV, 2 מְרַבִּין על השכר ואין מרביןוכ׳ you may make a profit on renting (lending money to the money-changer merely for exhibition), but you dare not make a profit on a sale (of land as security for a loan). B. Mets.V, 2 מרבין … ואין מרביןוכ׳ you may make a profit by a reduction of rent on account of payment in advance, but you dare not make a profit by increasing the price of an object sold on account of postponed payment; a. e. Hif. הִרְבָּה to cause increase; to strengthen; to do much. Ber.17a, v. מָעַט. Ab. I, 17 וכל המַרְבֶּה דבריםוכ׳ he that talks much brings about sin. Ib. II, 7 מרבה בשרוכ׳ making much flesh (indulging in eating) makes much food for worms; מרבה צרקהוכ׳ he that does much charity, does much for peace. Ber.40a מפרין ומרבין, v. פָּרָה II. Ib. 64a ת״ח מַרְבִּיםוכ׳ scholars advance peace in the world; a. fr.B. Bath.11b בני מבוי … שמרבה עליהן את הדרך the neighbors may prevent him, because he increases the use of the way too much for them (causes many people to step upon their ground); Tosef. ib. I, 4; Y. ib. II, 13b bot. דו יכיל מימר … והן מרבין עלינווכ׳ he may say to him, they go and come, ask for thee and cannot find thee, and thus they use the way too frequently for us. Nithpa. נִתְרַבָּה to be increased; with בגדים, to be clothed with the larger number of garments designated for the high priest, v. מְרוּבֶּה. Yoma 5a נ׳ שבעה if he wore the high priestly garments during the entire week of inauguration; נ׳ יום אחד if he wore them only one day.

  Jewish literature > רָבֶה

 • 660 רווח

  רָוַוח, רָוַח(b. h.) to be wide, roomy; to spread. Y.Snh.I, 19c top משם התורה יוצאה ורוֹוַחַתוכ׳ from there (the hall of the Sanhedrin) the law went forth and spread (with authority) for all Israel; Tosef. ib. VII, 1; Tosef.Ḥag.II, 9. Y.Yeb.I, 3a bot. ראה … רווחת בישראל see how this decision will spread (what its effect will be) in Israel; a. e.Part. pass. רָווּחַ; pl. רְווּחִים. Ab. V, 5, a. e. משתחוים, ר׳, v. צָפַף; (Mish. ed. רְוָחִים, pl. of רָוָח. Pa. רוּוָּח 1) to be placed wide apart.Part. מְרוּוָּח; f. מְרוּוַּחַת; pl. מְרוּוָּחִים, מְרוּוָּחִין; מְרוּוָּחוֹת (or מְרֻיָּו׳). Y.Shebi.II, end, 34b במר׳ when the trees are planted wide apart, opp. רצופין; Y.M. Kat. I, 80c top; a. e. 2) to be wide and flat. Koh. R. to VII, 23 מקום מר׳, v. רֶוַוח. Tosef.Kel.B. Mets. VIII, 6 לשונות מר׳ R. S. to Kel. XVIII, 5 wide and flat straps (comfortable to lie on), v. לוּחַ I. Hif. הִרְוִיחַ (denom. of רֶוַח) 1) to be relieved; 2) to make profit. Gen. R. s. 13 משא … מַרְוִיחִין commerce is prosperous, and the dealers make profit; אף … מרויחין even the lepers feel relieved; Yalk. ib. 20. Gen. R. s. 39 החולה … ומַרְוִיחַ the sick man saw him (Abraham) and felt better. Yalk. Ps. 843, v. רֶוַוח; a. e. 3) to cause relief. Lev. R. s. 34 מרויחין לו they (the visitors) bring him some relief; Midr. Till. to Ps. 51. Hithpa. הִתְרַוֵּוחַ, Nithpa. נִתְרַוֵּוחַ to be relieved, be in comfortable circumstances. Lev. R. l. c. לכשאתה מִתְרַוּוֵחֵוכ׳ when thou art in better circumstances, thou wilt repay me.(Ib., a. e. נתרווח העולם, read: נִתְרַוֶּוה, v. רָוָה.

  Jewish literature > רווח


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»