Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

walk

 • 1 прогуливаться (I) > прогуляться (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прогуливаться (I) > прогуляться (I)

 • 2 аллея

  ............................................................
  (n.) خیابان، کوچه باض، راه مفر
  ............................................................
  2. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  3. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > аллея

 • 3 гулянье

  ............................................................
  (adj. & n.) گردش، قدم زنی، گام زنی، راه رونده، متحرک، سیار، در خورراه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. garden fete/festival

  Русско-персидский словарь > гулянье

 • 4 гулять

  ............................................................
  1. have/take a walk
  ............................................................
  (v.) خارج، بیرون از، خارج از، افشا شده، آشکار، بیرون، خارج از حدود، حذف شده، راه حل، اخراج کردن، اخراج شدن، قطع کردن، کشتن، خاموش کردن، رفتن، ظاهر شدن، فاش شدن، بیرونی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) لذت بردن، برخوردار شدن از، بهره مندشدن از، دارا بودن، برخوردار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гулять

 • 5 дорожка

  ............................................................
  1. path
  (n.) میسر، باریک راه، جاده، راه، مسیر، طریقت، جاده مال رو
  ............................................................
  2. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) ریشه هوایی، دونده، گردنده، گشتی، افسر پلیس، فروشنده سیار، ولگرد، متصدی، ماشین چی، اداره کننده شغلی

  Русско-персидский словарь > дорожка

 • 6 мостки

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) تخته پل، پل راهرو، راهرو، گذرگاه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > мостки

 • 7 нагуливать (I) > нагулять (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) تحمیل کردن، گذاردن، صرف کردن، به خود بستن، وانمود کردن، به کار انداختن، اعمال کردن، به کار گماردن، افزودن، انجام دادن، دست انداختن
  (adj. & vi.) (pretended، assumed) تصنعی، وانمود شده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нагуливать (I) > нагулять (I)

 • 8 находиться (II) (св) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > находиться (II) (св) II

 • 9 обходить (II) > обойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از جناح خارجی بدشمن حمله کردن
  ............................................................
  (vt.) دوری کردن از، احتراز کردن، اجتناب کردن، طفره رفتن از، (حق.) الغاء کردن، موقوف کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) طفره زدن از، گریز زدن از، از سرباز کردن، تجاهل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  13. outdo
  (past: outdid ; past participle: outdone
  (v.) بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن
  ............................................................
  ............................................................
  15. diddle
  (v.) فریب دادن، مغبون کردن

  Русско-персидский словарь > обходить (II) > обойти (I) I

 • 10 пастбище

  ............................................................
  (pasturage=)
  (vt. & vi. & n.) چراگاه، مرتع، گیاه و علق قصیل، چرانیدن، چریدن در، تغذیه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пастбище

 • 11 переступать (I) > переступить (II)

  ............................................................
  1. step
  (pl. & vt. & vi. & n.) گام، قدم، صدای پا، پله، رکاب، پلکان، رتبه، درجه، قدم برداشتن، قدم زدن، مرحله
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  3. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt.) قدم فرا نهادن، تجاوز کردن، از حد خود تجاوز کردن
  ............................................................
  (vt.) تجاوز کردن از، تخلف کردن از، تخطی کردن از، سرپیچی کردن از

  Русско-персидский словарь > переступать (I) > переступить (II)

 • 12 поводить (II) (св) I

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن

  Русско-персидский словарь > поводить (II) (св) I

 • 13 погулять (I) (св)

  فعل go for a stroll/walk

  Русско-персидский словарь > погулять (I) (св)

 • 14 поприще

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) میدان، زمین، صحرا، دشت، کشتزار، دایره، رشته، بمیدان یا صحرا رفتن، پایکار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поприще

 • 15 поступь

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  2. step
  (pl. & vt. & vi. & n.) گام، قدم، صدای پا، پله، رکاب، پلکان، رتبه، درجه، قدم برداشتن، قدم زدن، مرحله
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر

  Русско-персидский словарь > поступь

 • 16 походить (II) (св) I

  فعل walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > походить (II) (св) I

 • 17 походка

  مونث walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو

  Русско-персидский словарь > походка

 • 18 прогуливать (I) > прогулять (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  ............................................................
  3. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه

  Русско-персидский словарь > прогуливать (I) > прогулять (I)

 • 19 прогулка

  ............................................................
  (n.) گردش بیرون شهر، تفرج، وابسته به گردش یا سفر کوتاه
  ............................................................
  2. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................
  4. ride
  (past: rode ; past participle: ridden
  (vt. & vi. & n.) سواری، گردش سواره، سوار شدن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  6. row
  (v.) سطر، ردیف، پارو زدن، راندن، رج، قطار، راسته، صف، ردیف چند خانه، ردیف کردن، قرار دادن، بخط کردن، قیل و قال
  ............................................................
  7. sail
  (vt. & n.) بادبان، شراع کشتی بادی، هر وسیله ای که با باد به حرکت درآید، با کشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن، با ناز و عشوه حرکت کردن

  Русско-персидский словарь > прогулка

 • 20 прохаживаться (I) > пройтись (I)

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قدم زنی، گردش، پرسه زنی، قدم زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прохаживаться (I) > пройтись (I)

См. также в других словарях:

 • walk — [wôk] vi. [ME walken < OE wealcan, to roll, journey, akin to Ger walken, Frank * walken, to full (cloth), stamp < IE * wolg < base * wel , to turn, roll > L volvere, to roll, Gr eilyein, to roll up, wrap] 1. to go along or move about… …   English World dictionary

 • Walk — (w[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Walked}; p. pr. & vb. n. {Walking}.] [OE. walken, probably from AS. wealcan to roll, turn, revolve, akin to D. walken to felt hats, to work a hat, G. walken to full, OHG. walchan to beat, to full, Icel. v[=a]lka to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • walk — Ⅰ. walk UK US /wɔːk/ verb [I or T] ● walk all over sb Cf. walk all over sb ● walk off the job Cf. walk off the job ● walk the plank Cf. walk the plank ● …   Financial and business terms

 • Walk — Walk, v. t. 1. To pass through, over, or upon; to traverse; to perambulate; as, to walk the streets. [1913 Webster] As we walk our earthly round. Keble. [1913 Webster] 2. To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow pace; as, to walk one …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Walk on By — est une chanson de 1964 composée par Burt Bacharach et écrite par Hal David à l attention de la chanteuse américaine Dionne Warwick. Le titre sort en 45 tours aux États Unis en avril 1964 où il se classe à 6e place du Billboard Hot 100. Isaac… …   Wikipédia en Français

 • walk — ► VERB 1) move at a regular and fairly slow pace by lifting and setting down each foot in turn. 2) travel over (a route or area) on foot. 3) guide, accompany, or escort (someone) on foot. 4) take (a dog) out for exercise. 5) N. Amer. informal be… …   English terms dictionary

 • Walk — Walk, n. 1. The act of walking, or moving on the feet with a slow pace; advance without running or leaping. [1913 Webster] 2. The act of walking for recreation or exercise; as, a morning walk; an evening walk. [1913 Webster] 3. Manner of walking; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Walk On — may refer to: * Walk On (Boston album) , a 1994 album by American rock band Boston ** Walk On , a medley of songs by Boston from their 1994 album Walk On * Walk On (John Hiatt album) , a 1995 album by John Hiatt * Walk On (song) a song by U2 from …   Wikipedia

 • walk in on — ˌwalk ˈin on [transitive] [present tense I/you/we/they walk in on he/she/it walks in on present participle walking in on past tense …   Useful english dictionary

 • walk — walk; walk·able; walk·a·thon; walk·ie; walk·ist; Walk·man; walk·er; …   English syllables

 • Walk On — Saltar a navegación, búsqueda «Walk on» Sencillo de U2 del álbum All That You Can t Leave Behind Publicación 16 de noviembre 2001 (Europa, 26 de noviembre 2001 (Australia) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»