Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

saw

 • 1 перепиливать (I) > перепилить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перепиливать (I) > перепилить (II)

 • 2 видеть (II) > увидеть (I)

  فعل see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > видеть (II) > увидеть (I)

 • 3 выпиливать (I) > выпилить (II)

  ............................................................
  1. saw
  (past: sawed ; past participle: sawn, sawed
  (vt. & vi. & n.) سخن، لغت یا جمله ضرب المثل، مثال، امثال و حکم، اره، هر اسبابی شبیه اره
  (زمان ماضی فعل see) دید
  ............................................................
  (v.) جدا کردن در اثر بریدن، کندن، برش دادن، قطع جریان، سویچ قطع برق و غیره

  Русско-персидский словарь > выпиливать (I) > выпилить (II)

 • 4 козлы

  ............................................................
  1. box
  حعبه
  (n.) (pl. box & boxes) جعبه، قوطی، صندوق، اطاقک، جای ویژه، لژ، توگوشی، سیلی، بوکس
  (vt.) مشت زدن، بوکس بازی کردن، سیلی زدن، درجعبه محصور کردن، (غالبا با out یاin) احاطه کردن، درقاب یا چهار چوب گذاشتن
  ............................................................
  (tressel=)
  (n.) سه پایه، ستون را روی پایه قرار دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > козлы

 • 5 лобзик

  مذکر fret-saw

  Русско-персидский словарь > лобзик

 • 6 напилить (II) (св)

  فعل saw
  (past: sawed ; past participle: sawn, sawed
  (vt. & vi. & n.) سخن، لغت یا جمله ضرب المثل، مثال، امثال و حکم، اره، هر اسبابی شبیه اره
  (زمان ماضی فعل see) دید

  Русско-персидский словарь > напилить (II) (св)

 • 7 насмотреться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > насмотреться (I) (св)

 • 8 ножовка

  ............................................................
  اره دستی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ножовка

 • 9 обегать (I) (нсв и св) I

  ............................................................
  ............................................................
  2. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  3. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > обегать (I) (нсв и св) I

 • 10 озаботиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) توجه کردن، مواظبت کردن، گوش کردن (به)، رسیدگی کردن، حضور داشتن (در)، در ملازمت کسی بودن، همراه بودن (با)، (مج.) درپی چیزی بودن، از دنبال آمدن، منتظر شدن، انتظار کشیدن، انتظار داشتن
  ............................................................
  3. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > озаботиться (II) (св)

 • 11 осматривать (I) > осмотреть (I)

  ............................................................
  (vt.) امتحان کردن، بازرسی کردن، معاینه کردن، بازجویی کردن، آزمودن، آزمون کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  (vt. & n.) دیدن کردن از، ملاقات کردن، زیارت کردن، عیادت کردن، سرکشی کردن، دید و بازدید کردن، ملاقات، عیادت، بازدید، دیدار
  ............................................................
  (vt.) سرکشی کردن، بازرسی کردن، تفتیش کردن، رسیدگی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > осматривать (I) > осмотреть (I)

 • 12 отпиливать (I) > отпилить (II)

  فعل saw off

  Русско-персидский словарь > отпиливать (I) > отпилить (II)

 • 13 пересмотреть (I) (св)

  فعل see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > пересмотреть (I) (св)

 • 14 пила

  ............................................................
  1. saw
  (past: sawed ; past participle: sawn, sawed
  (vt. & vi. & n.) سخن، لغت یا جمله ضرب المثل، مثال، امثال و حکم، اره، هر اسبابی شبیه اره
  (زمان ماضی فعل see) دید
  ............................................................
  (n.) شخص نق زن

  Русско-персидский словарь > пила

 • 15 пилить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. saw
  (past: sawed ; past participle: sawn, sawed
  (vt. & vi. & n.) سخن، لغت یا جمله ضرب المثل، مثال، امثال و حکم، اره، هر اسبابی شبیه اره
  (زمان ماضی فعل see) دید
  ............................................................
  2. nag
  (v.) اسب کوچک سواری، اسب پیر و وامانده، یابو، فاحشه، عیبجویی کردن، نق زدن، آزار دادن، مرتبا گوشزد کردن، عیبجو، نق نقو

  Русско-персидский словарь > пилить (II) (нсв)

 • 16 пилка I

  مونث sawing
  {saw ـ(past: sawed ; past participle: sawn, sawed
  (vt. & vi. & n.) سخن، لغت یا جمله ضرب المثل، مثال، امثال و حکم، اره، هر اسبابی شبیه اره
  (زمان ماضی فعل see) دید}
  {!! sawlog: کنده درخت مناسب اره کردن}

  Русско-персидский словарь > пилка I

 • 17 пилка II

  ............................................................
  ............................................................
  2. file
  (v.) سوهان، آهن سای، سوهان زدن، سائیدن، (مج.) پرداخت کردن، پرونده، دسته کاغذهای مرتب، (م.م.) صورت، فهرست، قطار، صف، در پرونده گذاشتن، در بایگانی نگاه داشتن، ضبط کردن، در صف راه رفتن، رژه رفتن، بایگانی کردن

  Русско-персидский словарь > пилка II

 • 18 повидать (I) (св)

  فعل see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر

  Русско-персидский словарь > повидать (I) (св)

 • 19 повидаться (I) (св)

  ............................................................
  1. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  2. see/meet each other

  Русско-персидский словарь > повидаться (I) (св)

 • 20 просматривать (I) > просмотреть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. scan
  (vt.) پوییدن، اجمالا مرور کردن، تقطیع کردن شعر، با وزن خواندن (اشعار)، به طور اجمالی بررسی کردن
  ............................................................
  (v.) بسرعت خرج و تلف کردن، خلاصه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) امتحان کردن، بازرسی کردن، معاینه کردن، بازجویی کردن، آزمودن، آزمون کردن
  ............................................................
  7. see
  (past: saw ; past participle: seen
  (v.) دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن، مقر یا حوزه اسقفی، بنگر
  ............................................................
  (vt. & vi.) مسلط یا مشرف بودن بر، چشم پوشی کردن، چشم انداز

  Русско-персидский словарь > просматривать (I) > просмотреть (I)

См. также в других словарях:

 • Saw 5 — Saw V Données clés Titre québécois Décadence V Réalisation David Hackl …   Wikipédia en Français

 • Saw 6 — Données clés Titre québécois Décadence 6 Réalisation …   Wikipédia en Français

 • Saw V — Titre original Saw V Titre québécois Décadence V Réalisation David Hackl Scénario Patrick Melton Marcus Dunstan Musique Charlie Clouser Montage Kevin Greutert Production …   Wikipédia en Français

 • Saw 2 — Données clés Réalisation Darren Lynn Bousman Scénario …   Wikipédia en Français

 • Saw VI — Título Saw VI Ficha técnica Dirección Kevin Greutert Producción Mark Burg Oren Koules Guion …   Wikipedia Español

 • Saw 4 — Données clés Titre québécois Décadence 4 Réalisation …   Wikipédia en Français

 • Saw IV — Título Saw IV (España) El juego del miedo 4 (Hispanoamérica) Ficha técnica Dirección Darren Lynn Bousman Producción Mark Burg Oren …   Wikipedia Español

 • Saw 3 — Données clés Titre québécois Décadence 3 Titre original …   Wikipédia en Français

 • Saw — Saw, n. [OE. sawe, AS. sage; akin to D. zaag, G. s[ a]ge, OHG. sega, saga, Dan. sav, Sw. s[*a]g, Icel. s[ o]g, L. secare to cut, securis ax, secula sickle. Cf. {Scythe}, {Sickle}, {Section}, {Sedge}.] An instrument for cutting or dividing… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Saw V — Título Saw V (España) El juego del miedo 5 (Hispanoamérica) Ficha técnica Dirección David Hackl Producción Oren Koules Mark Burg …   Wikipedia Español

 • Saw VI — Réalisation Kevin Greutert Scénario Patrick Melton Marcus Dunstan Musique Charlie Clouser Photographie David Armstrong Montage Kevin Greutert Société de production Mark Burg Oren Koules …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»