Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

perform

 • 1 выделывать (I) > выделать (I)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt. & n.) روش، سبک، طرز، اسلوب، مد، ساختن، درست کردن، به شکل در آوردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) لباس پوشیدن، جامه بتن کردن، مزین کردن، لباس، درست کردن موی سر، پانسمان کردن، پیراستن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  6. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن

  Русско-персидский словарь > выделывать (I) > выделать (I)

 • 2 выполнять (I) > выполнить (II)

  ............................................................
  (v.) انجام دادن، تکمیل کردن، تمام کردن، برآوردن، واقعیت دادن
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  (vt.) اجرا کردن، اداره کردن، قانونی کردن، نواختن، نمایش دادن، اعدام کردن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  6. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  7. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > выполнять (I) > выполнить (II)

 • 3 играть (I) > сыграть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  3. toy
  (vt. & n.) اسباب بازی، سرگرمی، بازیچه، عروسک، بازی کردن، ور رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تلالوء داشتن، جرقه زدن، چشمک زدن، برق، تلالو، جرقه، درخشش

  Русско-персидский словарь > играть (I) > сыграть (I)

 • 4 исполнять (I) > исполнить (II)

  ............................................................
  (vt.) اجرا کردن، اداره کردن، قانونی کردن، نواختن، نمایش دادن، اعدام کردن
  ............................................................
  (v.) انجام دادن، تکمیل کردن، تمام کردن، برآوردن، واقعیت دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & vi.) توجه کردن، مواظبت کردن، گوش کردن (به)، رسیدگی کردن، حضور داشتن (در)، در ملازمت کسی بودن، همراه بودن (با)، (مج.) درپی چیزی بودن، از دنبال آمدن، منتظر شدن، انتظار کشیدن، انتظار داشتن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  6. sing
  (past: sang ; past participle: sung
  (vt. & vi. & n.) آواز، سرود، سرودن، تصنیف، آواز خواندن، سرود خواندن، سرائیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > исполнять (I) > исполнить (II)

 • 5 нести (I) > понести (I) I

  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: swept ; past participle: swept
  (vt. & n.) روبیدن، رفت و برگشت، روفتن، جاروب کردن، زدودن، از این سو به آن سوحرکت دادن، بسرعت گذشتن از، وسعت میدان دید، جارو
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  7. bolt
  (vt. & vi. & n.) پیچ، توپ پارچه، از جاجستن، رها کردن
  (adv.) راست، به طور عمودی، مستقیما، ناگهان
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  9. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  10. burble
  (burbling=)
  جوش، قل قل، سالک، جوش صورت، صدای قل قل (درحرف زدن)، اشکال، بی نظمی، درهم و برهم سخن گفتن، مغشوش کردن

  Русско-персидский словарь > нести (I) > понести (I) I

 • 6 отправлять (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ورزش، تمرین، مشق، عمل کردن، استعمال کردن، تمرین دادن، به کار انداختن

  Русско-персидский словарь > отправлять (I) (нсв) II

 • 7 показывать (I) > показать (I)

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt.) اثبات کردن (با دلیل)، نشان دادن، شرح دادن، تظاهرات کردن، ثابت کردن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) نقطه، ممیز، اشاره کردن، نوک، سر، نکته، ماده، اصل، موضوع، جهت، درجه، امتیاز بازی، نمره درس، پوان، هدف، مسیر، مرحله، قله، پایان، تیز کردن، گوشه دار کردن، نوکدار کردن، نوک گذاشتن (به)، خاطر نشان کردن، نشان دادن، متوجه ساختن، نقطه گذاری کردن
  ............................................................
  (vt.) نشان دادن، نمایان ساختن، اشاره کردن بر
  ............................................................
  (vt.) توضیح دادن، روشن کردن، با توضیح روشن کردن، شرح دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi.) دست یافتن، انجام دادن، بانجام رسانیدن، رسیدن، نائل شدن به، تحصیل کردن، کسب موفقیت کردن، (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول)
  ............................................................
  9. read
  (past: read ; past participle: read
  (v.) قرائت کردن، خواندن، تعبیر کردن، باز خواندن
  ............................................................
  (v.) گواهی دادن، شهادت دادن، تصدیق کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > показывать (I) > показать (I)

 • 8 проделывать (I) > проделать (I)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  5. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > проделывать (I) > проделать (I)

 • 9 разыгрывать (I) > разыграть (I)

  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  2. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) گرد کردن، گرد کردن برشی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نوعی بازی قدیمی، لاتار، بخت آزمایی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  8. play the...
  ............................................................
  (vt.) وانمود کردن، به خود بستن، جعل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разыгрывать (I) > разыграть (I)

 • 10 творить (II) > сотворить (II)

  ............................................................
  (vi.) خلق شدن، آفریدن، ایجاد کردن
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن

  Русско-персидский словарь > творить (II) > сотворить (II)

См. также в других словарях:

 • perform — per‧form [pəˈfɔːm ǁ pərˈfɔːrm] verb 1. [transitive] to do work, carry out a duty, task etc: • It takes a highly skilled mechanic to perform repairs on this car. • Symbols across the top of the screen let a user click a mouse button to perform… …   Financial and business terms

 • perform — per·form vt 1: to adhere to and fulfill the terms of perform an obligation 2: to carry out or bring about perform the work according to design 3: to do according to prescribed ritual or law perform a marriage ceremony 4 …   Law dictionary

 • perform — vb Perform, execute, discharge, accomplish, achieve, effect, fulfill are comparable when they mean to carry out or into effect. Perform, sometimes merely a formal synonym for do, is more often used with reference to processes than to acts. One… …   New Dictionary of Synonyms

 • Perform — Per*form , v. t. [imp. & p. p. {Performed}; p. pr. & vb. n. {Performing}.] [OE. performen, parfourmen, parfournen, OF. parfornir, parfournir, to finish, complete; OF. & F. par (see {Par}) + fournir to finish, complete. The word has been… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • PerForm — and PerForm PRO were electronic forms program, initially designed to work under GEM in DOS. Later versions of this program were designed to work on Windows 3.1, at which point it was succeeded in its product line by FormFlow.The initial version… …   Wikipedia

 • perform — [pər fôrm′] vt. [ME performen < Anglo Fr parformer, altered (infl. by forme,FORM) < OFr parfournir, to perform, consummate < par (< L per , intens.) + fornir, to accomplish, FURNISH] 1. to act on so as to accomplish or bring to… …   English World dictionary

 • Perform — Per*form , v. i. To do, execute, or accomplish something; to acquit one s self in any business; esp., to represent sometimes by action; to act a part; to play on a musical instrument; as, the players perform poorly; the musician performs on the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • perform — [v1] carry out, accomplish achieve, act, be engaged in, behave, bring about, bring off, carry through, carry to completion, complete, comply, deliver the goods*, discharge, dispose of, do, do justice to*, do to a turn*, effect, end, enforce,… …   New thesaurus

 • perform on — index militate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • perform — c.1300, carry into effect, fulfill, discharge, via Anglo Fr. performir, altered (by influence of O.Fr. forme form ) from O.Fr. parfornir to do, carry out, finish, accomplish, from par completely + fornir to provide (see FURNISH (Cf. furnish)).… …   Etymology dictionary

 • perform — ► VERB 1) carry out, accomplish, or fulfil (an action, task, or function). 2) work, function, or do something to a specified standard. 3) present entertainment to an audience. 4) (of an investment) yield a profitable return. DERIVATIVES… …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»