Перевод: с русского на персидский

receive

 • 1 встречать (I) > встретить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi. & n.) رویارویی، رویاروی شدن، برخورد، روبرو شدن، مواجه شدن با، مصادف شدن با، دست به گریبان شدن با، مواجهه، تصادف
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سلام، درود، برخورد، تلافی، درود گفتن، تبریک گفتن
  (vt. & vi.) (lament، weep) گریه، داد، فریاد، تاسف، تاثر
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند

  Русско-персидский словарь > встречать (I) > встретить (II)

 • 2 выручать (I) > выручить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رهایی دادن، رهانیدن، خلاصی، رهایی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن

  Русско-персидский словарь > выручать (I) > выручить (II)

 • 3 дополучать (I) > дополучить (II)

  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > дополучать (I) > дополучить (II)

 • 4 инкассировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن

  Русско-персидский словарь > инкассировать (I) (нсв и св)

 • 5 надаивать (I) > надоить (II)

  فعل receive a milk yield

  Русско-персидский словарь > надаивать (I) > надоить (II)

 • 6 недополучать (I) > недополучить (II)

  فعل receive/get less than required

  Русско-персидский словарь > недополучать (I) > недополучить (II)

 • 7 получать (I) > получить (II)

  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  2. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، فراهم کردن، گرفتن

  Русско-персидский словарь > получать (I) > получить (II)

 • 8 принимать (I) > принять (I) I

  ............................................................
  (vi.) پذیرفتن، قبول شدن، پسندیدن، قبول کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. carry
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) I

 • 9 причащаться (I) > причаститься (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > причащаться (I) > причаститься (II)

 • 10 себе II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > себе II

 • 11 себя

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > себя

 • 12 собой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > собой (-ая, -ое, -ые)

 • 13 собою

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > собою

См. также в других словарях:

 • Receive — Re*ceive (r[ e]*s[=e]v ), v. t. [imp. & p. p. {Received} (r[ e]*s[=e]vd ); p. pr. & vb. n. {Receiving}.] [OF. receveir, recevoir, F. recevoir, fr. L. recipere; pref. re re + capere to take, seize. See {Capable}, {Heave}, and cf. {Receipt},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • receive — receive, accept, admit, take can all mean to permit to come into one s possession, presence, group, mind, or substance. They are seldom interchangeable except within a narrow range and, even then, rarely without modification of the thought… …   New Dictionary of Synonyms

 • receive — [ri sēv′] vt. received, receiving [ME receiven < Anglo Fr receivre < OFr < L recipere < re , back + capere, to take: see HAVE] 1. to take or get (something given, offered, sent, etc.); acquire or accept 2. to encounter; experience [to …   English World dictionary

 • receive — I (acquire) verb accept, accipere, assume, be given, capere, catch, collect, come by, derive, draw, earn, gain, gather, get, inherit, make, obtain, pick up, pocket, procure, realize, reap, secure, seize, take, take in, take possession, win… …   Law dictionary

 • Receive — Re*ceive (r[ e]*s[=e]v ), v. i. 1. To receive visitors; to be at home to receive calls; as, she receives on Tuesdays. [1913 Webster] 2. (Lawn Tennis) To return, or bat back, the ball when served; as, it is your turn to receive. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • receive — [v1] accept delivery of something accept, acquire, admit, apprehend, appropriate, arrogate, assume, be given, be informed, be in receipt of, be told, catch, collect, come by, come into, cop*, corral*, derive, draw, earn, gain, gather, get, get… …   New thesaurus

 • receive —   [engl.], empfangen …   Universal-Lexikon

 • receive — (v.) c.1300, from O.N.Fr. receivre (O.Fr. recoivre), from L. recipere regain, take back, from re back (see RE (Cf. re )) + cipere, comb. form of capere to take (see CAPABLE (Cf. capable)). Radio and (later) television sense is attested from 19 …   Etymology dictionary

 • receive — is a key word supporting the rule of spelling ‘i before e except after c’. See i before e …   Modern English usage

 • receive — ► VERB 1) be given, presented with, or paid. 2) accept or take delivery of. 3) chiefly Brit. buy or accept (goods known to be stolen). 4) form (an idea or impression) from an experience. 5) detect or pick up (broadcast signals). 6) (in tennis and …   English terms dictionary

 • receive — re|ceive W1S1 [rıˈsi:v] v [T] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(be given something)¦ 2¦(be sent something)¦ 3¦(treatment)¦ 4¦(reaction to something)¦ 5 be on/at the receiving end (of something) 6 receive an injury/blow 7¦(people)¦ 8¦(by radio)¦ ▬▬▬▬▬▬▬ [Date …   Dictionary of contemporary English

Книги

Другие книги по запросу «receive» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»